fbpx

Spoznaj Boha osobne!

Osobný vzťah s Bohom

​Čo znamená mať osobný vzťah s Bohom? Oddať sa nejakým náboženským obradom či rituálom? Konať množstvo nesebeckých dobrých skutkov? Stať sa lepším človekom, aby ťa Boh prijal?

Aj keď sú tieto veci v mnohom prospešné, možno ťa prekvapí, že ti vzťah s Bohom nezaručia. Boh nám v Biblii jasne ukázal cestu, ako ho môžeme spoznať. Nasledujúce štyri princípy ti vysvetlia, ako môžeš aj ty nadviazať vzťah s Bohom – hoci aj hneď teraz – prostredníctvom Ježiša Krista…

1. Boh ťa miluje a stvoril ťa, aby si ho osobne spoznal

– Božia láska
Boh ťa stvoril, a to nie je všetko. Tak veľmi ťa má rád, že chce, aby si ho aj ty poznal a strávil s ním celú večnosť. Ježiš povedal:

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“ [1]

– Boží plán
Ježiš prišiel na zem preto, aby každý z nás mohol osobne spoznať Boha. Jedine on môže dať nášmu životu skutočný zmysel a naplnenie. Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.“ [2]

Čo nám bráni v tom, aby sme spoznali Boha a hojný, naplnený život, ktorý ponúka?

2. Všetci sme hriešni a naše hriechy nás oddeľujú od Boha

– Sme hriešni
Hriech spôsobuje, že sa od Boha cítime vzdialení. Nemôžeme sa k nemu priblížiť ani prežívať jeho lásku. Biblia hovorí: „vaše hriechy otvorili priepasť medzi vami a vaším Bohom…“ [3]  

Hlboko vo svojom vnútri môžeme mať postoj aktívnej vzbury voči Bohu, alebo naopak, postoj pasívnej ľahostajnosti voči nemu a jeho cestám. Oba prístupy Biblia nazýva hriechom, a ten má vážne následky. „Lebo odplatou za hriech je smrť…“ [4]

To neznamená, že keď zhrešíš, fyzicky zomrieš. Ide o duchovnú smrť – duchovné oddelenie od Boha. Aj keby sme sa snažili priblížiť sa k Bohu, jednoducho to nedokážeme.

Picture
– Sme oddelení od Boha
Tento obrázok znázorňuje, aká hlboká priepasť oddeľuje nás hriešnikov od dokonalého Boha. Šípky predstavujú našu snahu dosiahnuť Boha a naplnený život z vlastných síl, napr. dobrým životom, náboženstvom či filozofiou. Ale naše dobré úmysly nestačia na to, aby prekryli naše hriechy.Ako teda môžeme preklenúť túto priepasť medzi nami a Bohom?
3. Ježiš Kristus je jediným riešením problému ľudského hriechu. Prostredníctvom Ježiša môžeš spoznať Boha osobne a prežívať jeho lásku

– Ježiš zomrel namiesto nás
Za naše hriechy musíme zaplatiť. Problémom však je – ako sme už spomínali, – že za hriech sa platí smrťou. Aby sme nemuseli zomrieť oddelení od Boha, Ježiš zomrel namiesto nás. Až tak nás miloval.

​Ježiš na seba zobral všetky naše hriechy a plne za ne zaplatil svojou vlastnou smrťou na kríži. „Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“ [5]

Picture
– Ježiš je jediná cesta k Bohu
Tento obrázok znázorňuje, ako Boh preklenul priepasť, ktorá nás od neho oddeľuje. Poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby zomrel na kríži namiesto nás a zaplatil tak trest za naše hriechy.Ježiš nielenže zomrel za naše hriechy, ale aj vstal z mŕtvych. [6] Tým bezpochyby ukázal, že môže právom sľubovať večný život, lebo je Boží Syn a zároveň jediná cesta k Bohu. Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.“ [7]

Namiesto toho, aby sme sa ďalej snažili prísť k Bohu z vlastných síl, Boh nás pozýva, aby sme s ním vstúpili do vzťahu. Ježiš hovorí:

„Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa… Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.“ [8]

Smrť na kríži podstúpil Ježiš len kvôli tomu, že ťa tak miloval. A teraz ťa pozýva, aby si k nemu prišiel a nadviazal s ním blízky osobný vzťah. Nestačí len vedieť, čo pre teba Ježiš urobil a čo ti ponúka. Na to, aby si s ním mohol mať vzťah, musíš ho pozvať do svojho života…

4. Ježiša Krista musíme osobne prijať ako svojho Spasiteľa a Pána

– Ježiša musíme prijať 
Biblia hovorí: „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ [9]

– Večný život získavame vierou, nie dobrými skutkami
Ježiša a večný život, ktorý ponúka, môžeme prijať jedine vierou: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ [10]  Keď prijmeš Ježiša, prežiješ znovuzrodenie. [11]

– Ježiša prijímame osobným pozvaním
Ježiš povedal: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu …“ [12]  Prijať Ježiša znamená obrátiť sa k Bohu, vyznať a oľutovať svoje hriechy (urobiť pokánie) a dôverovať Ježišovi, že vstúpi do nášho života, odpustí nám a urobí nás takými, akými nás chce mať.

Nestačí intelektuálne chápať, že Ježiš je Boží Syn a zomrel za naše hriechy na kríži. Nestačí ani prežiť nejaký silný emocionálny zážitok. Ježiša musíme prijať vierou, rozhodnutím svojej vôle.

Existujú dva spôsoby života:

Picture
SÁM RIADIM SVOJ ŽIVOT: Ježiš je mimo môjho života. Na “tróne” môjho života je moje „Ja“ – jednotlivé oblasti života si riadim sám. Častým dôsledkom toho sú frustrácia, nespokojnosť a sklamanie.
Picture
JEŽIŠ RIADI MÔJ ŽIVOT: Ježiš je na tróne môjho života. Moje „Ja“ je podriadené Ježišovi. Jednotlivé oblasti môjho života riadi Ježiš a ja vidím jeho pozitívny vplyv na môj život.

Ktorý kruh predstavuje tvoj život? ​Ktorý kruh by si si chcel vybrať pre svoj život?

Poď a nadviaž vzťah s Ježišom…

Ak si si vybral kruh vpravo, Ježiša môžeš prijať hoci aj hneď teraz. Pamätáš sa, čo povedal Ježiš? „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu…“ [12] Chcel by si zareagovať na jeho pozvanie?

Ak áno, Boh vidí do tvojho srdca a preto nie je dôležité, akými slovami ho pozveš; záleží len na ich úprimnosti. Ak nevieš, čo mu máš povedať, povedz mu napríklad toto:

„Pane Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem, že si zomrel za moje hriechy na kríži. Otváram ti dvere svojho života a prijímam ťa za svojho Spasiteľa a Pána. Ďakujem, že si mi odpustil hriechy a dávaš mi večný život s Bohom. Ujmi sa vedenia môjho života a zmeň ma, aby som bol taký, akým ma chceš mať. Amen.“

[1] Ján 3, 16; [2] Ján 10, 10;  [3] Izaiáš 59, 2;  [4] Rimanom 6, 23; [5] 1. Petrov 3, 18; [6] 1. Korinťanom 15, 3-6; [7] Ján 14, 6; [8] Ján 7, 37-38; [9] Ján 1, 12; [10] Efezanom 2, 8-9; [11] Ján 3, 1-8;  [12] Zjavenie Jána 3, 20.

Prevzaté z http://www.hpk.sk/spoznaj-boha.html

Boh túži po vzťahu lásky!

Jeden člen zboru mal stále nejaké problémy vo svojom osobnom živote, vo svojej rodine, v práci, alebo i vo zbore. Jedného dňa za ním prišiel kazateľ a spýtal sa ho: „Môžeš úprimne popísať svoj vzťah k Bohu slovami, milujem ťa Bože celým mojím srdcom?“ Brat sa udivene pozrel na kazateľa a povedal: „Nikto sa mi toto ešte nikdy nespýtal.“ „Nie, nemôžem popísať môj vzťah s Bohom týmto spôsobom. Môžem povedať, že ho poslúcham, že mu slúžim, že ho uctievam, no nemôžem povedať, že ho milujem celým srdcom.“

Veľa vecí v živote tohto muža bolo v neporiadku, pretože Boží prvoradý zámer pre jeho život nebol v poriadku. A tu by som chcel vyzdvihnúť hlavnú myšlienku nášho dnešného uvažovania. Boh nás stvoril pre vzťah lásky s ním. Keby sme chceli zhrnúť celý SZ, tak by sme to mohli urobiť veršami z Dt 6:4-5 „Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.“

Najväčšie prikázanie

Toto je volanie Boha počas celého obdobia SZ. Toto bolo vyznaním viery židovského národa. A keď sa PJ. opýtali, ktoré je to najväčšie prikázanie v zákone, tak v ev. Markovom odpovedá práve týmito slovami (12:30) „Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.“ Tu si potrebujeme uvedomiť, že všetko je postavené na tomto. Všetko v našom kresťanskom živote, všetko v súvislosti s poznaním Boha, prežívaním Ho v našom živote, všetko v súvislosti s poznaním a konaním Jeho vôle, všetko stojí na kvalite nášho vzťahu lásky k Bohu.

Ak ten nie je v poriadku, tak veci v našom živote nebudú v poriadku. Prečítajme si čo Boh hovorí v Písme o tomto vzťahu lásky:

„Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní;…“ (Dt 30:19-20)

„V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jedno rodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. . . . My milujeme, lebo Onnás miloval ako prvý.“ (1Ján 4:9-10,19)

Je to Boh, ktorý si nás prvý zamiloval. On inicioval vzťah lásky s nami. V skutočnosti, On nás miloval ešte pred tým, než sme sa vôbec narodili a prejavil svoju lásku k nám v obeti JK na kríži. Pretože Boh nás miluje, On túži po tom, aby sme ho i my milovali. Túži, aby sme milovali celou našou  bytosťou. To je to najväčšie prikázanie. Prežívanie Boha v našom živote je podmienené práve týmto vzťahom lásky k nemu. Náš vzťah lásky k Bohu je dôležitejší než ktorýkoľvek iný faktor nášho života.

Tí, čo nikdy nepoznali Kristovu úprimnú lásku, nemôžu viesť iných k prameňu života. Kristova láska v srdci je podmaňujúca moc, ktorá vedie človeku k tomu, (550) aby zjavoval Krista v rozhovoroch, v prejavoch láskyplného súcitu a v zušľachťovaní života tých, s ktorými sa stretáva. (EGW)

Vzťah na prvom mieste

Predstavte si vo svojej mysli dlhy rebrík stojací oproti vysokému múru. Predstavte si svoj život ako vystupovanie po tom rebríku. Nebola by to tragédia, dostať sa na vrchol rebríka a zistiť, že rebrík bol opretý o nesprávny múr? Mať jeden život k dispozícii a netrafiť sa? Náš vzťah k Bohu (Otcovi, JK a DS) je to ten najdôležitejší aspekt nášho života.

Ak ten nie je v poriadku, nič iné nie je tak dôležité. No je tu ale jeden ukazovateľ, ktorý úzko súvisy s našim vzťahom lásky k Bohu a stým, či skutočne milujeme Boha z celého nášho srdca a celou našou bytosťou. Tou skutočnosťou je, že Boh neprijíma žiadnu dvoj tvárnosť, neveru, alebo pokuľhávanie vo vernosti. Vo vzťahu lásky k nášmu Bohu nie je prípustná žiadna konkurencia.

Ježiš hovorí u Mt 6:24 „Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“

Boh už Izrael upozorňoval na nebezpečenstvo nevery a uctievania modiel: „dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Hospodina, svojho Boha, sa boj, Jemu slúž a na Jeho meno prisahaj! Nenasleduj iných bohov z božstiev okolitých národov, aby nevzplanul hnev Hospodina, tvojho Boha, proti tebe a aby ťa nevyhubil z povrchu zeme – lebo Hospodin, tvoj Boh, je horliaci Boh uprostred teba.“ (Dt 6: 12-15) dávať Boha na prvé miesto vo svojom živote / ponuky sveta a lákadla satana… Ako dôsledok nášho vzťahu lásky k Bohu, ak On bude na prvom mieste, Boh zabezpečí všetko čo potrebujeme k životu.

Stvorený pre večnosť

Ďalšia skutočnosť, ktorá súvisy so vzťahom lásky s našim Bohom je, že Boh nás nestvoril len pre tento čas tu na tejto zemi. Boh nás stvoril pre večnosť. Čas (náš život tu na tejto zemi), nám ponúka príležitosť sa s Bohom zoznámiť. JE to príležitosť pre Boha i pre nás, aby sa mohol rozvinúť náš charakter do Jeho podoby. Aby sme potom večnosť mohli prežívať v jej plnosti. Ak sa rozhodneme žiť len tu a teraz tak nám uniká ten konečný zámer nášho stvorenia. Ak žijeme iba pre dnešok, tak dovoľujeme, aby naša minulosť a prítomnosť formovala náš život dnes.

No náš život ako deti Božích má byť formovaný budúcnosťou (tým čim budeme jedného dňa). Boh používa našu prítomnosť, aby nás vytvaroval a pripravil pre život služby tu na zemi ale hlavne raz vo večnosti. Pozrime sa ako sa s tým vysporiadal ap. Pavel u Fil 3:8-14 „Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil.

Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.“ Pavlovou skutočnou túžbou bolo poznať Krista a byť ako On. Aj ty môžeš podriadiť svoj život Božiemu vedeniu aby si Ho mohol lepšie spoznať, milovať ho nadovšetko a premieňať sa do Kristovej podoby.

Dovoľ, aby tvoja prítomnosť bola ovplyvňovaná a tvarovaná tým, kým sa ty môžeš stať v Kristovi. Boli sme stvorení pre večnosť a podľa tohto Božieho zámeru potrebujeme nasmerovať i náš život. Musíme si byť istí, že investujeme náš život, čas a prostriedky do vecí, ktoré majú večnú hodnotu a nie do vecí, ktoré pominú. Ak si plne neuvedomujeme, že Boh nás stvoril pre večnosť budeme investovať náš život, čas a prostriedky nesprávnym spôsobom. PJ:

„Nezhromažďujte si poklady na zemi, Ale zhromažďujte si poklady v nebi, Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt6:19-21)

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou.“

A to je ďalší dôvod prečo je náš vzťah lásky s Bohom tak dôležitý. On nás miluje, On vie čo je pre nás to najlepšie. Len On nás môže viesť a nasmerovať, aby sme dokázali investovať náš život, čas a prostriedky správnym a „nebeským“ spôsobom. Investovať do vzťahu s Ním a vytvárania nebeských hodnôt. Ako sa toto môže diať? Keď s ním budeme „chodiť“ a načúvať mu.

Chodenie s Bohom

Boh stvoril prvých ľudí, Adama a Evu pre vzťah lásky s ním. Keď Adam s Evou zhrešili, počuli Boha prichádzať v podvečer dňa. Oni sa skryli, pretože mali strach a hanbili sa. Skúsme si predstaviť a počuť láskavého Otca, ktorý sa vyslovuje otázku lásky: „Kde si?“ Boh vedel – niečo narušilo ich vzťah. Každý deň sa chce Boh s nami stretnúť. Ako sa asi Boh cíti, keď prichádza za nami, a volá: Kde si? S akým postojom si vyhradzujem čas pre Boha? Je to z povinnosti, ale preto že Ho milujeme.

Túži po Bohu, pretože Ho milujem? Túžim sa s ním v tichosti stretávať? Mnohí ľudia povedia, že majú problém prežívať takýto čas stíšenia sa a stretnutia so svojím Bohom. Ak je to i náš problém, mám tu pre vás jednu radu. Urobme vo svojom živote prioritou č.1 túžbu milovať Boha z celého srdca. Viete podľa čoho zistíme akú má dôležitosť nejaká vec v našom živote? Podľa času, ktorý jej venujeme. Čím viac času jej venujeme, tým je to pre nás dôležitejšie a má to pre nás väčšiu cenu. Je túžba milovať Boha z celého srdca priorita č 1. v mojom živote? …

Predstavte si, že chodíte s niekým koho milujete a plánujete si ho vziať. Ktorý je ten prvoradý dôvod prečo sa stretávate (trávite čas) s danou osobou? Keď sa dvaja ľudia majú radi a plánuje sa vziať; zaujímajú sa jeden o druhého aký sú, ale to nie je ten prvoradý dôvod prečo spolu chodia. Oni spolu chodia a trávia spolu čas pretože milujú jeden druhého a sú radi keď môžu byť jeden s druhým. Podobne by to malo byť i vo vzťahu s našim Pánom. Čím viac ho poznávame a prežívame skúsenostne Jeho lásku vo svojom živote, tým viac ho budem milovať.

Potom sa s ním budeme chcieť stretávať a tráviť s ním čas pretože Ho budem milovať a tešiť sa z toho, keď budem môcť byť s Ním. To nie je len niečo fiktívne. Boh túži mať s nami reálny a osobný vzťah lásky. Viete čo máme napísané o Enochovi? „Enoch chodil s Bohom (300 rokov po splodení Matuzaléma); ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal.“ Gn 5 „Po narodení svojho prvého syna zažil Enoch niečo oveľa významnejšie.

Keď ako otec poznal lásku svojho dieťaťa…, pocítil hlboký vrúcny vzťah k tomuto svojmu rvorodenému synovi. Len tu si uvedomil tú obdivuhodnú lásku, ktorú Boh prejavil voči ľuďom v obeti svojho Syna, i dôveru, ktorú môžu mať Božie deti vo svojho nebeského Otca. Táto neskonalá, nevystihnuteľná Božia láska prejavená v Kristovi ho zaujímala dňom i nocou.

Z celej duše sa snažil zjavovať túto lásku svojim súčasníkom. Enoch nemal spoločenstvo s Bohom vo sne či vo vytržení, ale pri svojich každodenných povinnostiach. Nežil ako pustovník, neuzatváral sa pred ľuďmi. Na svete konal Božie dielo. Bol neochvejne verným Božím služobníkom vo svojej rodine, pri styku sblížnymi, ako manžel a otec, či priateľ a občan.

Boh ho poctil zvláštnymi znameniami. Bol jedným z najpokornejších ľudí. Čím užšie bolo jeho spojenie s Bohom, tým viac si uvedomoval vlastnú slabosť a nedokonalosť. Enoch si počas svojho činorodého života neochvejne udržiaval spojenie s Bohom. Čím viac ho tiesnilo množstvo naliehavých povinností, tým vytrvalejšie a vrúcnejšie sa modlil. Tristo rokov chodil s Bohom. Každý deň túžil po tesnejšom spojení s Bohom, stále viac sa blížil k Bohu, až nakoniec si ho Boh vzal k sebe.“ (PP 59)

Prežívať vzťah dnes

Mnohí ľudia si dnes myslia, že dnes nieje možné mať s Bohom reálny, osobný a praktický vzťah. Myslia si, že Boh je príliš ďaleko a netrápi sa o náš každodenný život. No to nieje Boh, ktorý je nám predstavený v Biblii. Od Genesis až po Zjavenie vidíme Boha v reálnom, blízkom a praktickom vzťahu k človeku. Boh mal reálny vzťah s Noachom, Mojžíšom, Izaiášom atď. Boh mal reálny vzťah s človekom skrze život a službu JK. To isté sa dialo i po zostúpení DS na letnice.

Boh túži mať i s nami skutočný a blízky vzťah lásky, taký, aký mal s ľuďmi v biblických dobách. I môj a tvoj život môže odrážať takýto reálny, osobný a praktický vzťah s Bohom ak budeme vnímavý a odpovedať na Jeho prácu v nás. Láska musí byť reálna a osobná. Vzťah lásky s Bohom sa odohráva medzi dvoma skutočnými bytosťami.

Boh stále túži po osobnom a reálnom vzťahu lásky s nami a snaží sa doviesť nás do takého vzťahu. Boh je ten istý, včera dnes i na veky. Boh sa nám reálne a osobné predstavuje v Biblii a verím, že Boh sa takto reálne a osobne môže zjaviť i nám. Keby sme teraz stáli pre Bohom, mohli by sme popísať náš vzťah k nemu slovami: „Milujem ťa, Bože, celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a všetkou svojou silou“? Môžeme zhodnotiť náš vzťah k Bohu ako osobný, reálny a praktický? Zamyslime sa nad našim vzťahom s Bohom.

Prehodnoťme ho a prehodnoťme priority v našom živote. Choďme na svoje kolená a prosme, aby nám odhalil skutočnú povahu nášho vzťahu k nemu a prosme DS, aby nás do takéhoto vzťahu doviedol. Boh pozýva mňa i teba do vzťahu lásky s ním aby mohol skrze nás uskutočňovať Jeho zámery. Celý Jeho plán pre šírenie Jeho kráľovstva je postavený na reálnom a praktickom pôsobení skrze Jeho vzťah s Jeho ľudom. Boh môže učiniť skutočné zmeny v tvojom živote, skutočné zmeny vo vzťahoch v tvojej rodine, v našom zbore i vo vzťahoch s ľuďmis ktorými žijeme.

Záver

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušoua celou silou. Viac než čokoľvek čo môžeme urobiť, Boh túži po tom, aby sme ho milovali celou svojou bytosťou. On nás stvoril pre tento zámer. Rozhodni sa chodiť so svojím Bohom a rozvíjať s ním blízky vzťah lásky. Vyhraď si čas, keď budeš môcť s Bohom kráčať a zhovárať sa. Zameraj svoju myseľ na vyjadrenia lásky voči Nemu. Chváľ ho za Jeho lásku a milosť voči tebe.

Ďakuj mu za vyjadrenia Jeho lásky k tebe. Buď konkrétny, vyjadri, že ho máš rád, uctievaj ho a vyvyšuj Jeho veľkosť. Povedz mu o svojich starostiach a načúvaj tomu, čo ti On bude chcieť povedať.

Záverečné odovzdanie:

Drahý Bože, Ty si nám znova odhalil hlboký význam a úplnú nevyhnutnosť neustáleho vzťahu lásky s Tebou. Ďakujeme Ti, že nás tak veľmi miluješ. Drahý Bože, i my Ťa chceme milovať, uctievať Ťa a chceme Ti slúžiš teraz a i po celú večnosť.

Súvisiace videá a dokumenty

 

Zmensvojživot.cz - Zmeň svoj život / Život na ceste s Bohom

Ahoj! Vieš o tom, že stránku zmensvojzivot.cz navštívi ročne takmer 20 000 jedinečných používateľov? Takýto záujem nás motivuje k tomu, aby sme tento projekt nielen udržiavali, ale aj rozvíjali.

Na týchto stránkach Ti prinášame čítanie rôznych biblických článkov bez reklám, vrátane možnosti biblického samoštúdia, alebo štúdia online. Nájdeš tu apologetický výklad Písma, teologické výklady príbehov Biblie, či samotných základov kresťanského života, vrátane hermeneutiky, skúsenosti ľudí, či rád ohľadne zdravej životosprávy. Všetko v podobe vyše 393. článkov a 800 videí, doplnené o stovky obrázkov, grafov, pre lepšie pochopenie evanjelia.

Čo vďaka tvojej podpore dokážeme?

Aj Tvoja pomoc môže pomôcť v šírení Evanjelia do mnohých kútov Slovenska, Česka, zahraničných krajín v podobe nákupu kresťanských kníh a Biblií pre ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť a súťaže pre mladých na instagrame. Na stránke nezverejňujeme žiadne reklamy, ktoré by mohli priniesť finančné zdroje na podporu projektu. Celý projekt je preto neziskový a odkázaný na darcov. Aj Tvoja pomoc posilní ruky slabých a prinesie mnohé ovocie.

Číslo transparentného účtu:

SK14 8330 0000 0023 0188 5016 (pre Slovensko)

2301 885 016/2010 (pre Česko)

Staň sa súčasťou nášho tímu

Využi svoje dary a nadanie a zapoj sa do projektu Evanjelizácie. Staň sa členom tímu mladých ľudí, ktorí každý mesiac oslovia vyše 50 000 ľudí! Ak máš záľubu v jazykoch, tvorbe videí, prekladov titulkov, či programovaní stránok alebo máš nápad, ako rozšíriť toto dielo, napíš nám na zmensvojzivotcz@gmail.com, alebo cez InstagramFacebook.

Pridaj sa k nám v šírení Evanjelia na internete.

Aj vďaka Tvojej podpore, smieme rozdávať množstvo kníh zdarma študentom na internátoch.