fbpx
Zmeň svoj život
HermeneutikaZákladné biblické pojmy

Význam čísla 666

V tomto článku sa pozrieme na číslo, ktoré priťahuje ľudskú pozornosť po stáročia. Je to vlastne aktuálne aj dnes. Pre úplnosť uvedieme, že niektoré mladšie rukopisy obsahujú číslo 616. Avšak, pre štúdium biblického textu, majú väčšiu dôležitosť staršie rukopisy, preto budeme študovať význam čísla 666. Zaznamenávame mimoriadne záujem o interpretáciu tohto čísla:

1. Satanisti a okultisti, haevy-metalové skupiny

Přímo daným číslem se prezentuje především skupina Iron Maiden skladbou z roku 1982: The Number of the Beast – Číslo šelmy. Rozmach rockového okultismu datujeme od r. 1969 zrodem První satanistické církve v San Francisku. Zakladatelem byl Anton LaVey, který rád citoval slova skupiny Black Sabbath (Černá sobota) založenou roku 1969.

S číslem 666 se přímo identifikoval v daných kruzích proslulý mág Aleister Crowly. Spřízněné obsahy produkovaly i další skupiny jako Led Zeppelin, ACDC, Rollings Stones… Není zcela jedno, co mladí lidé poslouchali či stále ještě poslouchají za hudbu!

2. Jednotlivci

Manželka R.Reagana změnila původní číslo jejich domu, které znělo 666, aby reagovala na extrémní křesťanské skupiny věřících, kteří je pokládali za představitele antikristovské moci. Někomu šestka zní se slovem sex (anglicky six, německy sechs…) Jiní spočítali denní spotřebu rolí toaletního papíru v Pentagonu = 666. Američané změnili číslo své dálnice z 666 na 668, aby se vyhnuli vtipu, že se jedná o ďábelskou dálnici…

Obrovské spekulace s číslem se týkají číselných kódů, čárkových kódů spojené s platebními kartami. Asi jsme viděli na kanálu National Geographic film o představě Antikrista, kde číslo 666 bylo zakódováno v čipu umístěném pod kůží každého amerického občana. Bez čipu s daným číslem by podle jejich představ nikdo nemohl nic koupit, zaregistrovat se atd. Jiní se domnívali, že je to počet obchodních licencí vydaných v Jeruzalémě Anebo je to odkaz na 1 atom karbonu, který normálně obsahuje 6 protonů, 6 neutronů a 6 elektronů a patří k základním prvkům života na zemi?

Představuje danou hodnotu trojice písmen www = 666 (světová internetové síť)? Pak jsou populární výklady ukazující na určité osobnosti: začalo to císařem Nero, poté Napoleonem, Hitlerem anebo iráckým vůdcem Saddamem, poté se objevilo jméno Bill Gates, samozřejmě celá staletí je kandidátem papež, někteří králové. Senzacechtiví vykladačí používají pro své výklady ledacoc! Nás však zajímá biblický výklad..

3. Historie církve

Otec Ireneus patří mezi první vykladačevkřesťanství, který myslel, že číslo se vztahuje na moc šelmy symbolizující odpadnutí lidstva během 6 000 let lidské historie. Už od české reformace je známo, že v identifikaci hodnoty čísla figuruje papežství a sám papež jako představitel šelmy ze Zjevení. Po českých reformátorech se k tomuto pohledu přidal Luther a další.

Velmi známé mezi křesťany, kteří zastávají preteristický výklad Zjevení je porozumění číslu ve jménu Císař Nero. Používal ho i známý B. Engels. Vychází z pokusu pochopit dobový význam Zjevení apřirozený odkaz na velkého pronásledovatele křesťanů v Římě. Určitě je to pohled, který v dané době nejvíce odpovídal aktuální zkušenosti pisatele Zjevení i jeho čtenářů.

4. Teologie naší církve ASD

Joseph Bates, průkopník adventismu, rozuměl číslu z pohledu stvořitelského týdne. 7-1=6, tedy stvořitelský týden bez soboty, člověk jako vrchol stvoření bez Boží pečeti. Charakter šelmy dává důraz na člověčenství, pozemskost, časovou ohraničenost, chvilkovost, momentální dojem, bezbožnost, soběstřednost. Jistě, že tento pohled je pozoruhodný, když nás varuje před tak silným zaměřením se na sebe, na své výkony, že nám naše zásluhy zastíní pohled na Boha jako zdroj veškerého života, síly i miloti.

CASD se velmi brzy ustálila na identifikaci šelmy v papežství jako antikritovském systému moci. Antikrist je od počátku označení, které je přirozeně třeba hledat mezi křesťany, kteří operují s Kristem, ale v jádru jsou proti. Na druhé straně, z pozice katolické strany budeme slyšet, že takového pojetí je laciné antikatolictví. -Dlouho rozšířený výklad je založen na tzv. gematrii.

Je to metoda založena na tom, že každé písmeno hebrejské a řecké abecedy má svou číselnou hodnotu. Jenže u čísla 666 církevní výklad použil latinské označení papežova titulu „Vicarius Filli Dei“, jehož číselná hodnota činí v součtu 666: V=5 F=bez hodnoty D=500 I =1 I =1 E=bez hodnoty C=100 L=50 A = bez hodnoty R= bez hodnoty U=5 S = bez hodnoty – 112+53+501=666

Necháme nyní stranou diskuzi, kde všude se titul používá. Diskutuje se o tom, zda uvedení titulu v tzv. „Donaci Konstantinově“ je směrodatné, i když nevíme, zda celý dokument není podvrhem. Ale titul je ke čtení v řadě jiných dokumentů,v článku římského kanonického práva, titul (česky) „Zástupce Syna Božího“ používá řada papežů, rovněž druhý vatikánský koncil z roku 1962. Titulem se označuje papež, biskupové, potažmo kněží. Také Bibli je blízké myšlení o tom, že křesťané, vedoucí sboru stojí na místě Kristově….a volají svět k pokání a smíření s Bohem.

Je však výklad z latinského titulu Vikarius Filii Dei výklad biblický? Metoda gematrie rozhodně biblická není. Nepoužívá jí ani autor Zjevení Jan ani jiní bibličtí autoři. Bible také nepoužívá latinu! NZ byl napsán řecky, ne latinsky. Proč tedy najednou používáme metodu gematrie a ještě v latině???

Jakákoliv přehnaná numerologie není vhodná pro výklad biblických proroctví. Metoda pochází ze spekulativních kabalistických nauk. Za dané číslo můžete pak dosadit řadu dalších zajímavých označení! Existuje jich celá řada!!!

BIBLICKÝ POHĽAD

Biblický výklad musí být založen na Bibli. Proto i adventističtí teologové už před desítkami let metodu gematrie s titulem Vicarius Filii Dei postupně opouštějí. Je známo, že číslo šest je číslo, jehož náboženský význam pochází z Babylóna a označuje jejich božstva.

Známe také dodnes užívanou šedesátkovou soustavu v měření času a stupňů. Babylon je biblický model protibožské moci, která se bouřila nejen proti Hospodinu, Jeruzalému, Izraeli, ale také proti jeho lidu a jeho náboženství. V biblickém výkladu jsme tedy začali Babylonem a hledáním jeho charakteru. V Bibli a v dějinách církve se nám objevuje daný projev několikrát. 1 Moj 11 začíná vyprávěním o tzv. Babylonské věži.

Věž se staví proti Božímu slibu, že svět už nikdy nebude zničen potopou. Babylonské myšlení tedy nevěří v Boží slovo, jedná individuálně, vzpurně, chce se dostat svými skutky blíže k nebi. Babylonský člověk je rozhodnut sám nahradit Boha. Každé takové jednání lidí odpovídá babylonskému náboženství. V posledu je to satanská charakteristika, která se objevuje napříč celé Bible a napříč všem etapám dějin lidstva.

Další fázi Babylóna potkáváme u proroka Daniela – k tomu se ještě vrátíme. Podmanil si Judsko, Jeruzalém, nakonec město zničil, zničl chrám, zastavil obětní systém a židy odvedl k sobě do zajetí. Tak se chová Babylón proti Izraeli. Jeho destrukce je typická a symbolická po celou dobu náboženského zápasu mezi dobrem a zlem. O podobné povaze Božích nepřátel hovoří Ježíš, apoštol Pavel. Obraz ožívá opět ve středověku – jak jsme si již zmínili -a nakonec se nám znovu objevuje v knize Zjevení. Babylon je protibožský náboženský – politický systém s řadou poznávacích znaků.

A tuto charakteristiku křesťané vystopovali snad v každé době své existence. Nejvíce byla spojována s papežstvím, protože jej vnímali principiálně i zvlášt ve vypjatých dějinných momentech jako antikristovský. Ale jedinci si nenechali ujít, že podobnou povahu projevil i pseudonáboženský systém stalinismu, komunismu, nacismu, terorismu atd.

Žel, že naše vyhraněná koncentrace pouze na Řím, nám zabránil vidět aktuální zlo v komunismu – stalinismu /nejen ruském, ale i čínském, jihokorejském, africkém, asijském. Žel že v křesťanských církvích se vždy nenašlo dost odvahy čelit ani fašismu a militatnímu náboženství všech směrů dodnes. Odhalování babylonské povahy proto sebou nese i zodpovědnost a výzvu k věrnosti a pravdivému svědectví o Bohu v tomto světě ohroženém babylónskými vládci všech druhů.

S číslem si židé pohrávali i ve spojení s rokem 606 př. Kristem, kdy začal Babylon ovládat Jeruzalém a s rokem 597 př.Kr., kdy byl dosazen na trůn královský vazal Sedechiáš, který potom Babylónskou moc vyprovokoval ke v pádu do Judska, k dobytí Jeruzaléma a odvlečení židů do exilu. 597 + 666 = 69 po Kr.

Rok na to došlo ke zničení Jeruzaléma Římany. (Mt 24). Židé vždy byli citliví na č. 6 ve spojitosti se svým nepřítelem. Je jisté, že Bible vidí symboliku šestky jako nižší hodnotu od biblické hodnoty 7. To, že je číslo 6 uvedeno ve trojici jako 666, navozuje myšlenkově na protiklad v hodnotě 777. Trojice je umocněním, superlativem, je to ta „nejšestkovatější šestka“…Můžeme vidět v čísle úpadek od Božího ideálu, anebo naopak falešnou snahu se dostat na jeho úroveň. Připomíná božskou trojici proti satanské trojici.

Duchovní vyhodnocení již pro nás může být a má být velkým vodítkem do života! Další pozoruhodnou možností je vidět srovnání čísel 7 jako Boží dokonalost s číslem 5 jako číslem egyptským, okultním. Číslo 6 je pak číslo mezi pravdou a bludem, které se snaží pravdě přiblížit, ale v jádru je podvodem. Neprožíváme taková dilemata ve svém duchovním životě stále? Číslo odhaluje blud a falešné náboženství. Analýza čísla by nás měla vést k odvrácení se od daného myšlení i života a k hledání vyšších hodnot v samotném Hospodinu.

Ve Zjevení je popsána moc čísla šelmy takto: – rouhá se proti Bohu (Zj. 13,6) -vede válku proti svatým (v. 7) -nechá se uctívat (8) -vynucuje si náboženskou úctu – vyhrožuje smrtí (10,15) -fascinuje nadpřirozenými znameními (13) – vyžaduje viditelné znamení příslušnosti (16) Mocnost však lze přemoci trpělivostí a vírou (v. 10)

BIBLICKÁ TYPOLOGIE

Biblický výklad musí vycházet ze spisů SZa NZ. Východiskem nám je již uvedená principiální charakteristika šestky jako babylonské moci. Je to protiklad Izraele, Jeruzaléma, chrámu, obětního systému a samotného Krista. Tuto charakteristiku prozíváme denně kolem sebe, můžeme ji vidětběhem celých dějin spásy u řady různých mocností, které vystupovaly proti Izraeli jako celku či proti jednotlivým Božím následovníkům.

Stejně tak i v pobiblické době se nesoustřeďujeme jen na jednu osobu představující Babylón, jen na jednu církev, jen na jedno místo! Jako pozorní a vnímaví křesťané přece můžeme sledovat, že satan je přítomen na všech místech.

Zlo působí kdekoliv u kohokoliv. Základní zápas mezi Bohem a satanem se přece odehrává v srdci každého člověka! Na popření Boha a jeho pravdy nepotřebuje žít v Říme a sedět na jeho stolci! Boží království jde napříč všem lidem, a stejně je to s těmi, kteří Boha odmítají. Teprve po rozhodnutí jednotlivců lze budovat širší systém svého totalitního postoje.

Typologické příběhy 1 Kr. 10,13-14…

Král Šalomoun splnil královně ze Sáby každé přání, jež vyslovila. Navíc jí dal dary hodné krále Šalomouna. Pak se odebrala i se svými služebníky do své země. Váha zlata, které bylo přiváženo Šalomounovi za jeden rok, činila šest set šedesát šest talentů. Král Šalomoun převýšil všechny krále země bohatstvím i moudrostí. = To, co dělalo ze Šalomouna moudrého krále, byla Boží moudrost, ne jeho majetek.

Jistěže prožíval velké pokušení bohatství a moci. Král měl stříbra jako „kamení“. V daném příběhu tedy můžeme hledat první odkaz na dané číslo v souvislosti s jeho charakteristikou založenou na jiných důrazech než je Boží dílo v člověku. Přemýšlejme o tom.

Jiné místo je zapsáno v 1Sam 17:

Pelištejci shromáždili své šiky k bitvě….Také Saul a izraelští muži se shromáždili, utábořili se ..a seřadili se k bitvě proti Pelištejcům. Na hoře z jedné strany stáli Pelištejci, na hoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. I vycházel z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký šest loket a jednu píď.

Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře; váha pancíře byla pět tisíc šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. 17,7 Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil šest set šekelů železa. Před ním chodíval štítonoš. Goliáš stával a volal na izraelské řady.

Říkal jim: „Proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já Pelištejec a vy služebníci Saulovi? …Když mě (někdo) v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiji ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit.“ A Pelištejec dodával: „Dneska jsem potupil izraelské řady…

Je to typický příběh duchovního zápasu s uvedením čísel šest nebo šestset. Číslo je významově spojeno se skutečností, že cizí moc ohrožuje Boží lid, a ten prožívá krizi. Ohrožení zlem je však nakonec vyřešeno vírou mladého Davida, jenž s Boží pomocí poráží silného nepřítele. Jak úžasné poselství!

Ani moc 666 není sto porazit věřícího následovníka Hospodina. Stejně tak nepřemůže věřícího křesťana. V příběhu nevystupuje jen šestková mocnost, ale zároveň Boží moc, která jí přemáhá. To je důležité poselství k číslu 666!!! Z pohledu prorockého poselství o Kristově vítězství je to pouze číslo člověka, pouze 666. Nic víc.

Poselství o možné záchraně patří v Bibli ke každé zmínce o ohrožení jakoukoliv šelmou! Vždy tedy s daným čislem musíme spojovat to, co ve Zjevení pokračuje – vítězství Božího Beránka, Ježíše Krista! V dějinách vystupuje typ šelmy, která ohrožuje věrné, ale její ohrožení je řešitelné vírou v Boha Vysvoboditele. Takový příběh je typem i pro budoucnost, kdy dojde k vyvrcholení zápasu mezi dobrem a zlem. Jestliže tento princip výkladu platíl v minulosti, platí pro budoucnost a je platným prorockým poselstvím do každé doby rovněž – platí i v současnosti.

Posledním místem je Daniel 3. kapitola:

Král Nebúkadnesar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla šedesát loket a šířka šest loket. Postavil ji na pláni Dúra v babylónské krajině. Král Nebúkadnesar poslal pro satrapy, zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladu, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nebúkadnesar postavil. Tehdy se všichni shromáždili…Stáli proti soše, kterou postavil Nebúkadnesar. Hlasatel mocně volal:

„Poroučí se vám, lidé různých národností a jazyků: Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebúkadnesar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece.“

Přátelé, to je snad nejzřetelnější typ starozákonního příběhu, který nám pomáhá rozluštit apokalyptické číslo 666. = Je to velmi podobné prorocké poselství proti totalitní náboženské a politické moci, která se snaží ovládat svět až do apokalyptické budoucnosti. Nepoddajným hrozí smrt.

To je ohrožující význam šelmy vyjádřené v čísle 666. Jak známý výjev z lidských dějin a současnosti! Proti tomu je však zvěstována osvobozující osoba Vysvoboditele. A toto poselství ovšem tak hlasitě slyšet není. A to je škoda. Proč lidé více znají číslo šelmy, než znamení Krista??? Neneseme na tom svůj podíl viny?

Číslo 666 je založeno na nedokonalosti, odpadnutí, vzpouře proti Bohu a násilným chováním. Charakter čísla je velmi aktuální v každé generaci na každém místě, jistě pak i ve světových ambicích ovládat a „hrát si na boha“. Biblické poselství však dává do protikladu možnost věřit a důvěřovat Hospodinu, který je Stvořitelem, vytvořil podmínky života a duchovního růstu, sesílá duchovní posilu, evangelium, útěchu i skutečné vysvobození v Ježíši Kristu z moci jakékoliv instituční či individuální „šelmy“.

Dávné příběhy jsou typem apokalyptického naplnění na konci časů. Jednou na konci duchovního zápasu staletí všichni uvidí porážku „šelmy“ a vítězství Božího „Beránka“. Poté prohlásí za pravého Boha pouze jednu bytost:

ZJ 19,1 – Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: „Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy.

Ve Zjevení tak dokonce učiní i ti odsouzení! Přejí nám všem, abychom věděli komu věříme, komu sloužíme, koumu důvěřujeme a ke komu se obracíme v těžkých a rozhodujících chvílích dějin či osobního života – i těch apokalyptických. Amen.

Odporúčame nasledujúce články – Výklad knihy Zjavenie Jána, knihy Daniel, Matematický kód v Biblii, Hnutie za nedeľu a znamenie šelmy.

Súvisiace videá a dokumenty