fbpx

Šokujúce proroctvá o mesiášovi

Presná hodina smrti

Ješua byl bez debaty ukřižován pod Pontiusem Pilátem, který byl správcem („prokurátorem“) Judska v období od 26 do 36 n.l. Během Ješuovy 3 a 1/2 roční služby bylo přinejmenším jedenáct pokusů o jeho život. Všechny ale selhaly, dokud nepřišel stanovený čas. Jeho nepřátelé se pokoušeli ho zatknout, „ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina„.

Při různých příležitostech Ješua řekl: „Ještě nepřišla má hodina“8 „Můj čas ještě nenastal“. Avšak těsně před tím než byl zrazen a zavražděn, Ješua oznámil: „Můj čas je blízko“. A nakonec: „Hle, přiblížila se hodina“. V božském plánu byl určitý čas, kdy má Ješua zemřít. „V čas, který Bůh určil“, říká Pavel, „zemřel Kristus za bezbožné“.

V 536 př.n.l. Daniel označil čas Mesiášovy smrti přesným datumem 31 n.l. Ješua z Nazaretu zemřel v plném výkvětu života v prorokovaném roce. A navíc, zemřel v PRAVOU ROČNÍ DOBU. Když člověk pečlivě zkoumá systém obětí, které ukazovaly na budoucího Mesiáše a na jeho sebeobětování, je nucen dojít k závěru, že Ješua Mesiáš zemřel PŘESNĚ V TEN MĚSÍC A DEN, který ten sybol předpovídal.

Každý rok na den Pesachu v měsíci Abib (později nazvaném Nisan), měl být zabit beránek bez vady. Měl být zabit 14tého dne toho měsíce. A věděli jste, že tento věky starý obyčej byl prorocky spojen s Mesiášem?

Pověstný židovský vykládač Abrabanel prohlašuje, že:

… během měsíce Nisanu, ve kterém se má přihodit mesiánské vykoupení, Elijášův pohár během Pesachového jídla symbolicky zachovává myšlenku, že nové vykoupení se dostaví během té stejné sezóny jako exodus z Egypta.

Chápete? Tady je židovský vykládač navrhující, že vykoupení, které má přijít skrze Mesiáše, se přihodí v době Pesachu! Tradiční židovské dodržování Pesachu se nazývá Seder šel pesah. Tento radostný výroční svátek je nerozlučně spojen s mesiánskou myšlenkou. Zman-heruteinu, jméno, kterým je Pesach známý mezi židy, znamená, že to je sezóna svobody. Jak je to důležité když člověk uváží, že tato událost představovala Mesiáše, který měl vysvobodit hříšnika z pout hříchů!

Důležité jsou také zvyky, které následují Pesachovou večeři. Když účastníci zpívají tak zvaný Hallel, v písni citují mesiánská slova Žalmu 118:22, která říkají: „Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným“. Ta nejvýznamější a nejzajímavější narážka na Syna Božího v dodržování Pesachu je staletí starý rituál, ve kterém je použito tří placek nekvašeného chleba (macoz) – Vždycky tři – pečlivě zabalené ve sněhobílém ubrousku ze lněné tkaniny a umístěné na Pesachový stůl před hostitele.

Brzy během jídla, předsedající osoba (obyčejně manžel a otec) s úctou vezme tu prostřední placku a po tom co nad ní vysloví požehnání, rozlomí ji na půlky. Jednu půlku rozláme na malé kousky a rozdělí je mezi účastníky, kteří je sní vážně a s úctou. Ta druhá půlka prostřední placky, nazvaná Afikomen, je vkusně zabalena do lněného ubrousku a ukryta někde v místnosti večeře, obyčejně pod poduškou hostitelovy židle.

Ke konci večeře, když byl vyprázdněn třetí pohár vína, Afikomen, či skrytá mana, je znovu „nalezen“ a potom rozlámán na malé kousky, které jsou rozdělené mezi všemi sedícími u stolu. Tím Pesachové oslavy končí.

Jaký význam má ten obřad tří placek nekvašeného chleba? Proč tři placky? Co to symbolizuje? Názory rabínů se široce různí. Představuje obřad tří placek trojjediného Boha – vrchní placka představující Otce, prostřední Syna a ta třetí Ducha svatého? Mezi Talmudem (který zamítá Trojici) a Zoharem (který ji prohlašuje), zuřila věky dlouhá bitva. Zohar se stal pro judaismus nebezpečný, neboť mnozí v něm našli potvrzení o trojici. Neuvěřitelné! A tento objev obrátil některé rabíny na křesťanství. Je toho ale víc

Nejenom byl předpovězen rok. Nejenom měsíc. A nejenom den… Samotná hodina Mesiášovy smrti byla v rituálech Pesachu předpovězena!

Bůh už dávno ustanovil: „Čtrnáctého prvního měsíce navečer (hebrejsky doslova ‚mezi těmi dvěma večery‘) bude Hospodinův hod beránka“. Ten první „navečer“ začal, když slunce začínalo znatelě klesat ze zenitu kolem poledne. Ten druhý „navečer“ byl o západu slunce. Uprostřed mezi nimi bylo 3 odpoledne. Pesachový beránek byl vždycky zabíjen prvního měsíce (Nisan), 14tého dne, „mezi těmi dvěma večery„, což byla 9 hodina denního světla.

Podle židovského historika Josephuse z prvního století, bylo zvykem podat oběť „kolem deváté hodiny“ (3 odpoledne). Ješua byl ukřižován kolem třetí hodiny denního světla, v 9 dopoledne. Zemřel o šest hodin později, ve 3 odpoledne. Čas, kdy se to stalo, a ten samotný fakt, jsou zaznamenány ve zvláštní a cenné pasáži váženého římského konsula Aureliuse Cassiodoriuse Senátora, kolem 514 n.l.:

V době konsulátu Tiberiuse Césara Aug.V. a Aeliuse Sejanuse (U.C. 784, 31 n.l.) náš Pán Ježíš Kristus trpěl 8mého dubna, kdy nastalo takové zatmění slunce, jaké nebylo nikdy před tím ani po tom.

Někteří z těchto druhých to vypočítávají na 10tého, jiní na 13tého dubna. Zástup věrohodných kapacit to umísťuje do jara 31 n.l. Ješua zemřel nepochybně ve 3 opoledne, 14tého dne židovského kalendáře Nisanu, v našem roku 31 n.l. Vyplnil proroctví nejenom do ROKU, MĚSÍCE a DNE smrti, ale do samotné HODINY!

V tu hodinu chrámový kněz zvedal nůž, aby zabil Pesachového beránka. Najednou, jako by neviditelnýma rukama, masivní chrámová opona je hlučně rozpárána od shora dolů. V úleku ten kněz upustí nůž a beránek unikne. Kněz stojí v holém úžasu! Muž přispěchá dovnitř, jeho obličej bílý.

Z jeho úst vyhrkne:“JE MRTEV! ON JE MRTEV!“
Chvějícími se rty, kněz ptá: „Kdo je mrtev?“
Ten muž odpovídá: „JEŠUA NAZARETSKÝ“.

Ve 3 hodiny bylo zemětřesení. Masivní opona, která zakrývala velesvatyni v chrámu, byla roztržena od shora dolů, jako by neviditelnýma rukama. V ten okamžik severně od městských hradeb Ješua zemřel. Židovské chrámové oběti ztratily důvod k jijich existenci. Danielovo proroctví naznačovalo, že Mesiáš přivede oběti za hřích ke konci. V době Ješuovy smrti obětní systém chrámu ztratil svůj smysl. Byl v božském plánu ukončen.

Víc už se nebudou zabíjet beráci, aby dávali tušit Beránka Božího, který má přijít. Pravda, po takových čtyřicet let vnější skořápka nadále zůstávala. Ta skořápka byla odstraněna zničením Jeruzaléma r. 70 n.l. Tehdy skončil židovský rituál. Nikdy nebyl obnoven. Od té doby nebylo knězů, kteří by zprostředkovali usmíření, jelikož každý „syn Aaronův“ (kněžské následnictví) byl v té době zavražděn.

Tajuplné veci

Na příklad vrhání losu na den Jom Kippur. Na výroční den Usmíření (Jom Kippur) chrámový kněz vrhal los, který určil kozu na „oběť za hřích“. Židé pokládali jako dobré znamení, když los vyšel v pravé ruce kněze, neboť pravá je symbolem dobra, a levá je symbolem zla. Starodávní židovští rabíni vyprávěli, že během čtyřiceti let před zničením chrámu r. 70 n.l., ten los pokaždé vyšel v knězově levé ruce.

Napsali, že to bylo jedno ze znamení nastávající záhuby, kterou na chrám uložil Bůh. Talmud také zaznamenává, že během období druhého chrámu bylo v den Usmíření zvykem přivázat na bránu chrámu rudou vlnu, která zbělila jako znamení, že lidu bylo odpuštěno.

Talmud ale svědčí o podivuhodné události, která se přihodila čtyřicet let před zničením chrámu r. 70 n.l. (Všiměte si, že 40 let před zničením Jeruzaléma je asi doba, kdy byl Ješua ukřižován – i když Talmud se o ukřižování nemíní.) V Talmudu stojí:

Čtyřicet let před tím, než byl svatý chrám zničen, se udály následující věci: Los pro kozu Jom Kippuru přestal být nadpřirozený; rudé vlákno vlny, které do té doby vždy zbělelo (jako symbol Božího odpuštění) nyní zůstalo rudé a nezbělelo, a západní svícen ve svatyni nechtěl ustavičně hořet, zatím co dvéře svatého chrámu se otvíraly samy od sebe. Ta chrámová brána, mohu k tomu dodat, byla zajištěna ohromnými železnými tyčemi, upevněnými hluboko v solidním kamenu podlahy. Byla tak těžká, že na její zavření bylo zapotřebí dvaceti mužů – přes to se otevírala bez lidského zásahu. Zbělení vlákna rudé vlny se považovalo v souladu se slovy Hospodina skrze proroka Izaiáše: „I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh… jako vlna“. Protože zbělení od 30 n.l. ustalo, rabíni z toho usoudili, že Bůh říkal: „Neodpustím; neodpustím“.

Uvnitř samotného města se děly tajuplné věci. Podle dokumentů datovaných z té doby, velké světlo zářilo kolem oltáře chrámového dvora po dobu půl hodiny během deváté hodiny večer – takže bylo světlo jako ve dne. Nad Jeruzalémem hrozivě visel astronomický jev v podobě meče. Při západu slunce bylo mezi mraky vidět válečné vozy a vojenské jednotky rychle se připravující k bitvě. Josephus si uvědomil, že ta povídka příliš napíná lidskou důvěryhodnost, a tak napsal:

„Zdálo by se, že to je výmysl, kdyby to nevypravovali ti, co to viděli.“

Když se toho roku dostavil den Letnic, obsluhující knězi cítili, jak se chrámový areál třese a bylo slišet mnoho hlasů jak volají: „Nech nás odsud odejít“.

Meno Mesiáša v Písme

Věděli jste, že dokonce i jméno nastávajícího Mesiáše bylo vpleteno do hebrejského Písma? V hebrejštině je Ježíšovo jméno Ješua, nebo jak někteří říkají Jašua. Během překladu svatého Písma bylo jeho jméno podáno v řečtině jako Iesous a v češtině jako Ježíš. Avšak v izraelské zemi mu jeho pozemští rodiče dali jméno Ješua.

Pokaždé, když Starý zákon používá slovo SPÁSA (obzvlášť s hebrejskou příponou znamenající „má“, „tvá“ nebo „jeho“), jen s velmi málo vyjímkami (když je to slovo neosobní), je to právě to stejné slovo JEŠUA, užívné v Novém zákoně jako jméno Ježíše.

Ve starodávných dobách bylo jméno člověka považováno za velmi důležité. Na příklad Lámech nazval svého syna Noé (znamená Útěcha), řka: „Ten nám dá potěšení… „. Heber nazval svého prvorozeného Peleg (znamenající Rozdělení), „neboť za jeho dnů byla země rozdělena“. Totéž platí o jménech Abrahám, Sára, Izák a Jákob (změněn na Izrael, což znamená „Boží princ“), právě tak jako o jménech všech Jákobových synů. Když tedy nebeský posel mluvil k Josefovi, manželu Marie, která měla počít Ježíše, toto je co Josef ve skutečnosti tím rozuměl:

Porodí syna a dáš mu jméno SPÁSA (JEŠUA – to stejné slovo); neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Ten vzkaz byl mluven v hebrejštině. A tak to dítě bylo pojmenováno JEŠUA (Ježíš).

Arthur Glass byl žid, který uznal, že Ješua je ten slíbený Mesiáš. Glass žil ve Spojených Státech. Jedno jaro v St. Louis se setkal s jiným židem v domě jejich společného přítele. Rozhovor došel k tématu o Ješuovi (Ježíšovi). Ten jiný žid hodil do tváře Arthura Glasse tuto výzvu:

„Pokud Ješua je náš Mesiáš, a celý Tenach (Starý zákon) o něm pojednává, jak to, že jeho jméno tam není ani jednou zmíněno?“

„Ale je“, reagoval Arthur.

„Hovadina. Jsem hebrejský učenec. A říkám ti, nemohu jméno Ješua ve Starém zákoně najít.“

Arthur se na okamžik odmlčel. Pak se ohnul a z kabele vytáhl svou hebrejskou bibli.

„Můj příteli“, řekl, „přeložil bys mi do angličtiny pasáž v Izaiášovi 62:11?“

Ten židovský učenec tomu tak učinil s krajní lehkostí. Překládal rychle a správně. A toto byl jeho překlad toho textu, doslovně:

Hle, Hospodin prohlásil do konců světa, řekni dceři Sijónu, hle, tvůj JEŠUA (Ježíš) přichází; hle, jeho odměna je u něho, a jeho dílo před ním.

Okamžitě se začervenal. Zasvitlo mu, co učinil. Docela hlasitě vykřikl:

„Ne! Ne! Tys pane Glasse mne přinutil, abych četl ‚tvůj JEŠUA‘! Obelstils mne!“

„Ne, neobelstil jsem tě“, zněla odpověď. Jen jsem tě pobídl, aby sis přečetl Boží slovo sám pro sebe. Nevidíš, že tady je SPÁSA osoba a ne věc nebo událost? ON přichází, JEHO odměna je u NĚHO, a JEHO dílo je před NÍM.“

Ten druhý muž spěšně otevřel svůj Starý zákon. Zmateně mezi tím drmolil: „Mé Písmo je určitě jiné, než to tvoje“. Našel tu pasáž, přečetl si ji a klesl jako propíchnutá vzducholoď. Jeho hebrejská bible byla, samozřejmě, totožná.

Víte, jméno JEŠUA se ve Starém zákoně nachází asi 100krát, po celém Písmu od Genesis k Abakukovi! Ano, právě to slovo – právě to JMÉNO – které anděl Gabriel oznámil Marii ohledně syna, který se ji měl narodit. Ano, v hebrejské bibli je Mesiáš označen jako Ješua. V Abakukovi čteme doslova z původní hebrejštiny:

Vyšel jsi pro JEŠA (varianta JEŠUA) tvého lidu; pro JEŠUU tvého MESIÁŠE (tvého Pomazaného) zraníš hlavu domu svévolníka (Satana)“.

Tady to máte! Právě to jméno dané v Novém zákoně – Ježíš Kristus (Kristus znamená Mesiáš, či ten Pomazaný). Tady to je ve Starém zákoně – v hebrejské bibli.

ÚŽASNÉ PŘEDPOVĚDI

Věděli jste, že celý životní příběh Mesiáše – jeho příchod na zem a kdy příjde – byl napsán stovky roků před Starým Zákonem? Nikde jinde na světě nenajdete člověka, jehož bibliografie byla napsaná před tím, než se narodil. Některé z úvodních předpovědí jsou:

1 – Ten Nastávající bude potomek Abraháma.
2 – Ze dvou synů Abraháma, Mesiáš vzejde ze „smene Izáka“.
3 – Z Izákových dětí bychom měli očekávat zjevení toho Nastávajícho skrze „semeno Jákoba“.
4 – Proroctví to dále upřesnilo. Z dvanácti synů Jákoba, Vysvoboditel se měl narodit z kmene Judy.
5 – Ze všech rodin Judy to mělo být skrze rodinu Jišajovu, odkud měl přijít.
6 – Jišaj měl přinejmenším osm synů. Proroctví je všechny vyřadila, kromě jednoho – Davida. Mesiáš měl být potomek krále Davida.
7 – Měl se narodit v Betlémě – a když na to příjde, určitém Betlémě. Existovaly totiž dvě města jménem  Betlém. Betlém Zebulonův 110 km na sever od Galileje; to ale nebylo, kde se měl Mesiáš narodit. To prorokované místo bylo „Betlém efratský… v Judsku“. Bůh tímto vyřadil ohledně Toho Slíbeného všechna města na světě, kromě jednoho.
8 – Měl přijít PŘED zničením chrámu a posledním vyhnanství židů. Byl jasně udán časový faktor. Mesiáš musel přijít dokud druhý chrám stále ještě stál.

Když Zerubabel stavěl druhý chrám, mnozí naříkali nad tím, že je podřadný vzhledem k chrámu Šalomounově. Avšak jako náhrada těm, kdo naříkali nad tou podřadností, bylo prorokováno, že sláva toho pozdějšího domu měla převýšit slávu toho dřívějšího domu,9 jelikož do toho druhého chrámu měl přijít Mesiáš.10 Musel přijít PŘED zničením toho chrámu – jinak by to proroctví selhalo.

Vyplnění jednoho jediného proroctví by dokázalo jen málo. Avšak prameny 332 odlišných proroctví se časem spojily do lana neoblomného svědectví – které učinilo Ježíšova tvrzení nepopíratelnými.

Posledních 24 hodin

Proroctví daná během takových 500 let se vyplnila během 24 hodin. Za těch 24 hodin se uskutečnilo ne méně než 40 proroctví! Podívejme se na pět z nich.

Jeho zrada

Bylo prorokováno, že:
a) Bude zrazen přítelem
b) Bude prodán za 30 stříbrných
c) Ty peníze budou hozeny na zem v chrámu
d) Ty peníze skončí v rukou hrnčíře

Tyto podrobnosti byly dané ne méně než 500 let před vlastními událostmi. Ve vyplnění, jeden z Ješuových blízkých učedníků Ješuu zradil. Knězi zaplatili Jidášovi 30 stříbrných. Později, když Jidáš zjistil, že Ježíš se nemíní zachránit, vrátil ty peníze knězům a pak se odešel oběsit.

Knězi mezi sebou diskutovali co s těmi vrácenými penězi udělat. Někdo navrhl, aby byly dány do pokladny. Oni se ale rozhodli koupit hrnčířovo pole na pohřbívání cizinců. Uvědomujete si, že kdyby ty peníze dali do pokladny, Písmo by bylo zrušené, protože je řečeno, že ty peníze budou použity na hrnčířovo pole? Nakonec se rozhodli učinit právě tu věc, kterou prorok řekl, že učiní.

Smrt ukřižováním

Tady je to proroctví: „probodli ruce mé i nohy mé“. O ukřižování se v době psaní tohoto proroctví (asi 1000 př.n.l.) prakticky nevědělo – a i když se stalo přijatým způsobem popravy, k připevnění oběti na hrubé trámy bylo obyčejně používáno provazů a ne hřebů. Proroctví říká, že jeho ruce a nohy budou probodnuty.

Budou losovat o jeho oděv

„Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv.“ Zdá se, že toto proroctví je rozporné, až když zjistíme, co se ve skutečnosti stalo. Ježíšův oděv byl dán vojákům. Rozdělili si vrchní šaty na čtyři díly. Když ale došlo na spodní šat, „Řekli si mezi sebou: ‚Netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude‘! „

Kolem 150 n.l. Justin Martyr, ve své „Obraně křesťanství“ adresované císařovi Antoniusovi Piusovi, se odvolával na zprávu vladaře Piláta, o které Martyr věřil, že je uložena v římských archívech. Ohledně vojáků dělících se o Ježíšovo roucho a losujících o jeho oděv, dodává:

a že tomu tak je, se můžete dovědět ze ‚Skutků‘, které byly zaznamenány za Pontiuse Piláta.

Súvisiace videá a dokumenty