fbpx
Zmeň svoj život
BibliaBiblické štúdium 21-30

26. Kniha Daniel 7. kapitola

Kniha Daniel 7. kapitola – Prorok Daniel mal v roku 550/549 videnie, ktoré odhaľuje dôležité aspekty duchovného sporu medzi dobrom a zlom a zasadzuje ho do medzinárodného diania. Ukazuje, že Boh je Pánom dejín. Hoci isté sily sa budú snažiť proti nemu bojovať, bude antikrist nakoniec porazený a Boh zvíťazí a zavŕši dejiny sveta svojím slávnym príchodom. Predtým však prebehne súd. Rozoberme bližšie obsah 7. kapitoly knihy Daniel. Siedma kapitola má v štruktúre knihy Daniel kľúčové postavenie. Tvorí jadro posolstva celej knihy. Je jej formálnym aj vecným stredom. Z toho vyplýva, že aj výklad tejto kapitoly má významné postavenie.

Náčrt

1. Štruktúra 7. kapitoly
2. Stručný výklad 7. kapitoly
3. Význam a zmysel Božieho súdu
4. Činnosť a charakteristika malého rohu

1. Štruktúra 7. kapitoly

Celá 7. kapitola knihy Daniel sa dá rozdeliť takto:
A Úvod (V.1.2)
B Vlastné videnie (v. 2b-14)
C Prorokova prvá krátka reakcia na videnie (v. 15.16)
D Anjelov prvý stručný výklad videnia (v. 17.18)
C‘ Prorokova druhá a dlhšia reakcia na videnie (v. 19-22)
B‘ Anjelov druhý a dlhší výklad videnia (v. 23-27)
A‘ Záver (v. 28)

Z uvedenej štruktúry vyplýva, že táto kapitola má dve časti:
I. Videnie (verše 2-14)
II. Výklad (verše 15-27)

Vlastné videnie 7. kapitoly vo veršoch 2-14 má tieto oddiely:
I. Predbežný pohľad na pozemské kráľovstvá (v. 2.3)
II. Detaily videnia (v. 4-14)
A Prvé tri šelmy (v. 4-6)
B Štvrtá šelma (v. 7)
C Popis malého rohu a jeho pýcha (v. 8)
D Začiatok súdu (v. 9.10)
C‘ Malý roh a jeho pýcha (V.11)
B‘ Údel štvrtej šelmy (v. 11b)
A‘ Údel prvých troch šeliem (v. 12)
III. Záver súdu, kráľovstvo dané Synovi človeka (v. 13.14)

2. Stručný výklad 7. kapitoly

Prorok Daniel videl, ako z rozbúreného mora národov vystupujú štyri veľké zvieratá, ktoré symbolizujú jednotlivé svetové ríše. Prvou šelmou, ktorá vstúpila na scénu, bol lev, druhou medveď a treťou leopard. Štvrtá šelma bola tak hrozná, že pre ňu prorok nenašiel medzi zvieratami analógiu. Mala podobu obludného draka. Danielova pozornosť bola zameraná na štvrtú, neznámu šelmu, na ktorej hlave vyrástlo 10 rohov.

Keď ju pozoroval, bol zaujatý niečím zvláštnym. Na jeho prekvapenie vyrástol medzi týmito rohmi ešte ďalší roh, ktorý bol spočiatku malý, ale ako sa rozpínal, vyvrátil tri z predchádzajúcich rohov. Tento malý roh mal ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci.

Štyri kráľovstva, ktoré sú v 7. kapitole opísané pod symbolmi šeliem, už poznáme. Zoznámili sme sa s nimi pri výklade 2. kapitoly knihy Daniel. Týmito ríšami sú Babylon (lev), Medo-Perzia (medveď), Grécko (leopard) a Rím (bezmenná šelma, drak). V 2. kapitole knihy Daniel je po opísaní rozpadu rímskej ríše hneď predstavený druhý príchod Pána Ježiša a zriadenie večného Božieho kráľovstva. V 7. kapitole Daniel pridáva dva nové dôležité prvky: (a) činnosť malého rohu a (b) Boží súd. Ak porovnáme 2. a 7. kapitolu knihy Daniel, odhalíme túto schému:

Ríše a udalosti – Kniha Daniel 2 – Kniha Daniel 7

Babylon – zlato – lev
Medo-Perzie – striebro – medveď
Grécko – meď – leopard
Rím – železo – bezmenná šelma
Rozdelenie Rímskej ríše – železo a hlina – 10 rohov
Antikrist – —– – malý roh
Boží súd v nebi – —– – otvorené knihy
Božie kráľovstvo – kameň, ktorý sa stal horou – Syn človeka dáva vládu svätým

To znamená, že Da 7 vkladá medzi rozpad štvrtej ríše a zriadení Božieho kráľovstva dva nové prvky. Sú nimi činnosť malého rohu a scéna nebeského súdu. Kapitoly 2 a 7 v knihe Daniel sú zreteľne paralelné. V 7. kapitole Daniel ďalej líči scénu Božieho súdu.

3. Význam a zmysel Božieho súdu

Daniel 7,9-14 obsahuje dve scény nebeského súdu. Prvá sa týka začiatku súdu v nebi, druhá potom jeho konca. Obsah vynikne na základe štruktúry tohto oddielu:

1. Pozemská scéna – v. 2-8
2. Nebeská scéna – v. 9-10
3. Pozemská scéna – v. 11-12
4. Nebeská scéna – v. 13-14
5. Pozemská scéna – v. 15

Táto štruktúra je ešte podčiarknutá literárny formou. Kým všetky pozemské scény sú tu uvedené v próze, oba výjavy nebeského súdu sú napísané v poézii. O čo ide na tomto Božom súde?
Daniel videl, že boli postavené tróny a Starec dní / Starodávny dňov (Boh Otec) sa posadil. Ďalej je opísaný Boh vo svojej sláve. Boží trón obklopuje nesčíselný zástup anjelov. Súd zasadol a pred nebeským tribunálom boli otvorené knihy, podľa ktorých bol súdený malý roh a všetci veriaci ľudia. V čase, keď zasadá tento súdny dvor, je na Božom súde rozhodnuté o definitívnom konci malého rohu, ktorý bude náhly a neodvolateľný.

Keď prorok pojednáva o zlu, o malom rohu a jeho zničení, prenáša náš pohľad znovu do neba na konečný Boží triumf. Syn človeka prijíma večné panstvo, slávu a kráľovstvo. O toto kráľovstvo sa rozdelí so svätými Najvyššieho (v. 18.22.27). Verše 13 a 14 popisujú záver Božieho súdu. Ďalšia časť 7. kapitoly obsahuje výklad toho, čo Daniel videl.

Čoho sa týka Boží súd? Tento súd sa týka malého rohu, zlej, prenasledujúcej mocnosti, ale zároveň sa vzťahuje aj na prenasledovanie svätých. Verše 20-22 hovoria o tom, že malý roh viedol vojnu so svätými a premáhal ich, až prišiel Starec dní. V tej chvíli bol vynesený rozsudok v prospech svätých Najvyššieho a potom prišiel čas, aby kráľovstvo dostali do držania svätí (v. 22a je podľa pôvodného textu treba preložiť oveľa presnejšie: „až prišiel Starec dní a rozsudok bol vynesený v prospech svätých Najvyššieho“).

Na tomto Božom súde teda ide o to, aby boli pred celým vesmírnym súdnym tribunálom obhájení všetci, ktorí verne nasledujú Boha, hoci sú prenasledovaní zlou mocnosťou malého rohu. Zároveň ide aj o to, aby činnosť malého rohu bola jasne odsúdená a aby bola táto mocnosť za svoje zlé jednanie z rozhodnutia súdu nakoniec úplne zničená. Svätí, ktorí vytrvali až do konca a zostali napriek ťažkostiam a prenasledovaní malého rohu verní Bohu, sú teraz oslobodení a Boh sa ich zastal. Je vynesený rozsudok v ich prospech a nakoniec dostávajú kráľovstvo.

Zmyslom Božieho súdu teda nie je niekoho odsúdiť, ale najprv niekoho spasiť, zachrániť, obhájiť. Len ten, kto nemôže byť Bohom obhájený a ospravedlnený, je nakoniec odsúdený. Odsudzujú ho vlastne jeho zlé skutky, jeho zlý vzťah k Bohu, jeho nesprávne životné nasmerovanie a orientácia (J 12,48).

Tento súd sa podľa Danielovho videnia odohráva ešte pred zriadením Božieho kráľovstva, to znamená pred druhým príchodom Pána Ježiša. Je to teda tzv. predadventný súd, na ktorom sa potvrdí, kto bude pri druhom príchode Pána Ježiša vzkriesený a vzatý do neba a kto bude odsúdený. Učenie o súde je teda evanjelium, dobrá správa. Každý je súdený podľa svojho vzťahu k Bohu a k pravde, ktorú Boh zjavil. Boží súd, ani tento predadventný súd, nie je žiadnym strašiakom, pred ktorým by sme sa museli triasť.

Vedomie, že nad každým veriacim človekom prebieha v nebi súd, nás má priviesť k istote spasenia v Kristovi, pretože jedine on je našou záštitou, on je jedinou cestou k spaseniu. Na Božom súde nemôžeme obstáť na základe svojich skutkov, svojej viery, svojho charakteru alebo svojich vlastných krásnych výkonov.

Nemôžeme sa spasiť sami. Nezachráni nás nič z toho, čo sme vykonali. Naším jediným Spasiteľom je Kristus. Skôr než dôjde k udeleniu odmeny alebo trestu na konci času, je rozhodnuté o údele vykúpených a bezbožných. To je zreteľne vidieť zo sledu udalostí, ktoré sú predpovedané v 7. kapitole knihy Daniel. Najskôr sú popísané štyri svetové ríše a potom na scénu vystupuje mocnosť malého rohu. Pretože sa Boží súd týka aj jeho činnosti, plynie z toho, že tento súd musí nastať niekedy počas jeho existencie.

Je prirodzené očakávať, že sa tento súd odohrá až v neskoršej dobe činnosti malého rohu, pretože je potrebné, aby dozreli jeho zlé skutky. Jedným z výsledkov Božieho súdu je ukončenie činnosti malého rohu. Preto je jasné, že súd sa odohrá niekedy pred jeho koncom.

Da 7 obsahuje tri oddiely, ktoré hovoria o Božom súde. Vždy je to v nasledujúcom poradí: a) malý roh prenasleduje verný Boží ľud, b) potom je vykreslený súd a c) nakoniec dochádza k zriadeniu Božieho kráľovstva (pozri v. 7-14.21. 22.23-27). Toto pravidelne sa opakujúce schéma jasne dokladá, že k tomuto súdu dôjde potom, čo malý roh bude po dobu 3,5 rokov, tj. 1260 dní (v časových apokalyptických proroctvách sa deň rovná roku), neobmedzene vládnuť a prenasledovať Boží ľud, ale ešte pred vlastným druhým príchodom Pána Ježiša.

4. Činnosť a charakteristika malého rohu

Veľký čin reformácie spočíval v tom, že ukázala na Krista a krásu evanjelia a súčasne odhalila tiež antikrista a falzifikát evanjelia. Pri svojom zvestovaní vychádzala aj z Knihy Daniel 7, z rozpoznania charakteristík malého rohu, antikrista.

a) Malý roh vyvrátil tri z predchádzajúcich rohov (v. 8.24b). To znamená, že zosadil troch kráľov, tri kráľovstvá. Pápežský Rím pri svojom nástupe k ničím neobmedzenej moci vyvrátil tri národy: roku 457 po Kr. Herulov, roku 534 Vandalov a roku 538 Ostrogótov.

b) Roh mal ľudské oči (v. 8). To ukazuje na inteligenciu, chytrosť a ľstivosť antikrista.

c) Malý roh mal ústa, ktorá hovorila pyšne a trúfalo (v. 8.11), a bolo o ňom prorokované, že bude hovoriť proti Najvyššiemu (v. 25). Táto mocnosť koná spupne v mene Boha alebo dokonca na Božom mieste, pretože si privlastňuje božskú autoritu.

d) Malý roh sa javil väčší ako ostatné (v. 20). Jeho činnosť sa týkala oveľa väčšieho územia než len nejakého politického kráľovstva.

e) Malý roh viedol vojnu proti svätým a premáhal ich (v. 21) a bude hubiť svätých Najvyššieho (v. 25). Činnosť inkvizície, ktorej dôsledkom boli milióny mŕtvych, ktorí zomreli násilnou smrťou pre svoju vieru, je dobre známa z histórie temného stredoveku.

f) Bude sa snažiť zmeniť času a zákon (v. 25). Myslené sú doby bohoslužieb a sviatkov. Táto mocnosť zmenila zachovávania soboty na nedeľu.

g) Svätí budú vydaní do jeho rúk až do času a časov a polovice času, tj. 3,5 rokov. Toto obdobie potrvá 1260 dní čiže podľa prorockého počítania 1260 rokov. Toto období 1260 rokov je vlastne dobou temného stredoveku, ktorá sa dá najlepšie počítať od roku 538 po Kr. až do roku 1798.

h) Malý roh vystúpi na scénu dejín až po rozpade rímskej ríše. Výsledkom jeho činnosti bude, že mu bude odňatá jeho moc a „bude úplne vyhladený a zničený“.

Podľa uvedenej charakteristiky a činnosti malého rohu si každý môže urobiť sám záver, kto je myslený touto mocnosťou malého rohu. Na základe dejinných faktov možno uzavrieť, že len jediná politicko-náboženská mocnosť súhlasí vo všetkých bodoch s danými znakmi. Je jej stredoveká vládnucej cirkev čiže stredoveké pápežstvo.

Ono prenasledovalo, hubilo verný Boží ľud (pripomeňme napríklad len križiacke vojny, upaľovanie „kacírov“, popravu 27 českých pánov na Staromestskom námestí, prenasledovanie a vyhnanie protestantov z našich krajín po bitke na Bielej hore, bartolomejská noc, hon na čarodejnice atď.). Podľa odhadov dala inkvizícia zavraždiť alebo upáliť 20-40 miliónov inak zmýšľajúcich veriacich ľudí. Táto mocnosť tiež zmenila Boží zákon a po rozpade rímskej ríše začala neobmedzene pôsobiť.

II. Výkladové poznámky

1. Knihy boli otvorené pred nebeským súdom. Myšlienka kníh sa objavuje v starom Izraeli, ale aj v judaistickej literatúre aj v Novom zákone (napr. aj Enoch 47,3; Fp4,3; Zj 3,5; 20,12; 21,27). V Starom zákone sa v Ž 69,29 hovorí o knihe živých, tj. Spravodlivých, Mal 3,12 hovorí o knihe pamätnej a Ž 56,8 alebo Ex 32,32 len o knihe. V knihe Daniel 12,1 sa tiež spomínajú knihy. Len tí, čo sú zapísaní v knihe a prešli pred koncom ťažkosťami, majú účasť na vyslobodení a vzkriesení.

To znamená, že knihy, o ktorých je reč v Knihe Daniel 7,10, sa týkajú tých, ktorí sú veriaci (aj malý roh je náboženská moc) a na súde sa rozhoduje, či títo veriaci majú naozajstný vzťah k Bohu a jeho vôli, alebo im Božie veci sú len zásterkou na presadzovanie ich vlastných záujmov a cieľov.

Ako prenasledovaní ľudia ( „svätí Najvyššieho“), tak prenasledovatelia ( „malý roh“) sú veriaci ľudia. Obe skupiny sa hlásia k Bohu, tvrdia, že ho počúvajú a že sa držia učenia Biblie. Je preto potrebné, aby sa na súde ukázalo, kto naozaj uctieva Boha, kto ho skutočne miluje a počúva. Súd zreteľne zjavuje, kto čestne slúži Bohu, a odhaľuje, kto sa k jeho menu hlási len formálne a žije si podľa seba, a nie podľa Božej vôle.

2. Prorocké počítanie jedného dňa ako jedného roka je založené na výklade zvlášť týchto biblických miest: Ez 4,6; Nu 14,34; Lv 25,1-8. Obdobie 3,5 roka je totožné s obdobím 1260 dní čiže sa 42 mesiacmi. Z textov Zj 11,2.3; 12,6.14 a 13,5 vyplýva, že jeden prorocký rok má 360 dní.

3. V prorockej poézii Kniha Daniel 7,25 je udaný najpresnejší údaj týkajúci sa činnosti malého rohu – 3,5 roka. Tento odkaz na čas je umiestnený tesne pred scénou súdu (v. 26). Udalosti daného oddielu sú popisované v následnosti, tj. idú za sebou. Výrok „súd zasadne“ nasleduje hneď po časovom údajmi o 3,5 rokoch, čo znamená, že k Božiemu súdu dôjde niekedy po uplynutí 3,5 rokov, ale ešte pred druhým príchodom Pána Ježiša. Súd sa teda podľa proroctva odohrá niekedy po roku 1798, ale ešte pred tým, než bude svätým odovzdané kráľovstvo a ako bude zničený malý roh.

Da 7 obsahuje tri oddiely, ktoré pojednávajú o súde: prvá scéna je popísaná vo veršoch 9-14, druhá vo veršoch 21.22 a tretia vo verši 26. Je pozoruhodné, že doba súdu je vždy umiestnená v tomto poradí:
A) Prenasledovanie, útlak (v. 7.8)
B) Súd (v. 9-12)
C) Kráľovstvo (v. 13.14)
A) Prenasledovanie, útlak (v. 21)
B) Súd (v. 22a)
C) Kráľovstvo (v. 22b)
A) Prenasledovanie, útlak (v. 23-25)
B) Súd (v. 26)
C) Kráľovstvo (v. 27)

4. Malý roh zmení doby a zákon. Králicky preklad uvádza: „zmení časy aj práva“. ČEP pod čiarou vykladá tento výrok takto: „Myslené doby k bohoslužbám a sviatky.“ Vo frázy „Bude sa snažiť zmeniť času a zákon“ sa jedná o literárne vyjadrenie tzv. Hendiadys (vyjadrenie zložitého pojmu dvoma súradnicovými menami – napr. tmou a nocou miesto tmavou nocou). Tým sa chce povedať, že sa zmení doba vzhľadom k zákonu.

Zmenia sa časy, ktoré sa vzťahujú k Božiemu zákonu. Jediné miesto, ktoré hovorí niečo viac o čase v Božom zákone, je štvrté prikázanie, ktoré sa týka soboty. Táto mocnosť teda zmení dobu určenú k bohoslužbám a k uctievaniu pravého Boha. Prorocky sa tu teda líči zmena soboty na nedeľu. Mení sa tu fixné určený čas k oslavovaniu Boha. Taký je význam aramejských slov, ktoré použil prorok Daniel.

5. Antikristom v úzkom prorockom význame je stredoveký pápežský systém. Apoštol Ján nás vo svojej epištole upozorňuje, že okrem tohto Antikrista vyjdú na svet mnohí antikristovia a že budú vedení antikristovským duchom (1 Ján 2,18; 4,3). Títo antikristovia majú rôzne podoby a formy. Už Ján považoval za antikristov tých, ktorí popierali, že Ježiš Kristus prišiel v ľudskom tele (1 Ján 2,22; 4,1-3; 1 Ján 7).

Všade tam, kde došlo alebo dochádza k násilnému potláčaniu pravdy, spravodlivosti a slobody, a všade tam, kde je prenasledovaný Boží ľud a pošliapavaní Boží zákon, vyčíňajú antikristovia (pozri napríklad rímsky cisár Nero, inkvizícia, Hitler, Stalin, komunizmus, atď.) . Dajme si pozor, aby sme takého ducha nepriateľstva nikdy nevlastnili a nikde nešírili.

III. Praktický dôsledok

1. Prorok Daniel ukazuje, že Boh je Pánom času, dejín a sveta. Hoci sa niekedy zdá, že zlo, zlí ľudia a odpadnuté mocnosti majú navrch a nikto ich nezastaví, je tu Boh, ktorý vládne. On sa zastane svojich verných, svojho ľudu a odsúdi nespravodlivosť, nelásku, nepravdu a násilia.

2. Boh je Pánom súdu. Len Boh pozná motiváciu ľudí, a preto môže správne rozhodnúť, kto patrí do Božieho kráľovstva, kde vládne láska a spravodlivosť, a kto nie. Len on vie všetko o všetkých. Ako je krásne vedomie, že sme v rukách takého vševediaceho, a pritom láskavého Boha!

3. Boh je tiež Pánom svätých, svojho ľudu. Oni mu patria. Je ich Bohom. Pre neho a pre jeho kráľovstvo žijú.

4. Daniel povzbudzuje veriacich ľudí k vytrvalosti, k zodpovednému životu a oddanej službe a varuje pred zneužívaním náboženstva k mocenským záujmom. Toto posolstvo nám otvára oči, aby sme spoznali, kto je Antikrist v jeho rôznych formách. Ján hovorí už vo svojej dobe, že mnohí antikristovia vyšli na svet, a prorocké slovo nás upozorňuje na jeden z mimoriadnych prejavov antikrista. Nestačí len slepo ísť za niečím, čo má „náboženský“ alebo „zbožný“ charakter, ale je potrebné sa držať pravdy, ako je odhalená v Božom slove.

Súvisiace videá a dokumenty