fbpx
Zmeň svoj život
BibliaBiblické štúdium 31-41

39. Zjavenie Jána 12. kapitola

Zjavenie Jána 12. kapitola pokrýva rozsiahlejší úsek histórie ako ktorákoľvek iná kapitola Biblie. Je to rozhodujúca kapitola pre pochopenie celej knihy apoštola Jána. Touto kapitolou nastáva v knihe určitý zlom. Končí sa historická časť (kap.1-11) a začína sa časť eschatologická, ktorá sa týka budúcnosti (kap. 12-22). Ústrednou myšlienkou kapitol 12-14, ktoré tvoria jeden literárny celok, je konflikt – sily zla bojujú proti Bohu a jeho ľudu, ale tí nakoniec zvíťazia. Tento konflikt sa týka uctievania Boha.

Náčrt

1. Štruktúra a kontext Zjavenia Jána 12. kapitoly.
2. Výklad symbolov.

V predposlednej hodine sme hovorili o praktickom kresťanstve, a tým sme ukončili naše spoločné štúdium základov biblického učenia a kresťanstva. Nasledujúce tri štúdie z knihy Zjavenia majú byť určitou nadstavbou nášho základného poznania Písma, snahou o prehĺbenie prorockého výkladu a prebratí otázok, ktoré sú a budú dôležité zvlášť v čase konca. Sebapochopenie niektorých priekopníkov, ich porozumenie tomu, kto sú a aké je ich poslanie a posolstvo, bolo dané práve ich pochopením Da 7.-9. kapitoly a Zj 12.-14. kapitoly.

O Da 7.-9. kapitoly a Zj. 14. kapitoly sme už pri našom štúdiu hovorili. Kapitol 12 a 13 sme sa však dotkli len zbežne. Preto sa v tomto dodatku zameriame na naše pochopenie 12. kapitoly Zjavenia. V budúcnosti budeme študovať 13. kapitolu a skončíme štúdiom otázok spojených s Harmagedonom a poslednými ranami, teda s 16. kapitolou Zjavenia.

1. Štruktúra a kontext Zjavenia Jána 12. kapitoly

Kapitolu 11., 12. a 13. sú jediné kapitoly Nového zákona, v ktorých sa vyskytuje „Danielovské“ číslo 1260 dní – rokov. V 11. kapitole sa hovorí o tom, že Božie slovo bude prenasledované a nebude môcť slobodne zaznieť. 12. a 13. kapitola ukazuje, že jediná šanca, ako v čase konca nebyť zvedený a oklamaný, je dať Božiemu slovu správnu prioritu a zápasiť o jeho správne pochopenie. Z kapitol 12-14 poznávame, že cirkev víťazí alebo padá podľa toho, aký má vzťah k Božiemu slovu.

13. kapitola hovorí o opozícii, ktorá sa postaví proti Božiemu slovu. Autorita šelmy a draka, a teda určitých inštitúcií, je nadriadená autorite Písma. To však znamená: postaviť sa proti Baránkovi, nebyť medzi tými, ktorí ho nasledujú kamkoľvek ide (Zjavenie Jána 4,4).

Dvanástu kapitolu je možné rozdeliť na tri jasné časti:
a) narodenie dieťaťa, ukázanie hlavných predstaviteľov boja medzi dobrom a zlom (v.1-6)
b) Boj v nebi (v.7-12)
c) Drak prenasleduje cirkev; záchrana cirkvi (v.13-17).

Verše 7-12 sú vsuvkou, 13. verš pokračuje tam, kde verš 6. skončil. Uvedomenie si tejto skutočnosti je podstatné preto, aby sme textu správne rozumeli a časovo ho dobre zaradili. To však môžeme urobiť až potom, čo si vysvetlíme hlavné symboly.

2. Výklad symbolov

Pretože kniha Zjavenie je apokalyptickým proroctvom, jej hlavní predstavitelia sú zakódovaní v symboloch. Tieto symboly majú svoj pôvod predovšetkým v Starom zákone a až druhotne sú náhradou na pohanskú mytológiu okolitých národov. Ak im chceme správne rozumieť, musíme sa pozrieť na ich význam v Biblii.

a) Drak
V Starom zákone je drak symbolom Božieho nepriateľa (Jób 40,15; Iz 27,1; Ž 70,4; 74,12-14). Táto kapitola jednoznačne identifikuje draka, hlavnú negatívnu postavu celej knihy. Verš 9. ho označuje ako starého hada (čo je jasná narážka na pokušenie a pád v Gn 3), diabla (čo znamená ohovárač; v nasledujúcom verši je predstavený ako ten, kto pred Bohom žaluje na ľudí dňom i nocou), satana (čo znamená protivník; je nepriateľom Ježiša Krista i cirkvi) a zvodca celého sveta (čo nás pripravuje na 13. kapitolu, kde satan pomocou svojich posluhovačov, šelmy z mora a zo zeme, zvedie takmer celý svet k tomu, aby sa klaňal jemu, a nie pravému Bohu).

Verš 3 hovorí, že drak má sedem hláv, na ktorých sú kráľovské koruny, a 10 rohov. Je to zjavne narážka na Da 7,7 a Zjavenie Jána 17,9.10, čo ukazuje, že hlavy predstavujú kráľovstvo, prostredníctvom ktorých satan v priebehu vekov utláčal Boží ľud. Číslo 3 je v Zjavení symbolom jednoty. Tretina (v.4) je symbolom nejednoty, ktorú Lucifer svojou vzburou vniesol medzi anjelov (verš 9). trúbenia zasahujú vždy jednu tretinu zeme, teda značnú časť. Naproti tomu rany už nezasahujú tretinu krajiny, ale celú zem. „Tretina“ teda neoznačuje, koľko percent anjelov sa pridalo na stranu satana, ale znamená, že to bola značná časť.

b) Žena
Drak ohrozuje ženu. Žena v Písme predstavuje Boží verný ľud (Pies 6,10; Iz 26,17; 54,1.5.6; 66,7-9; Jer 2,2; 3,14; 6,2-4; 2K 11,2; Ga 4,26). Táto žena je v priamom kontraste s nevernú ženou zo 17 kapitoly, ktorá je výstredne ozdobená zlatom, purpurom a drahokamami. Žena je odetá zlatom a stojí na mesiaci. Slnko je symbolom plného svetla. Tým sa chce povedať, že narodením Ježiša nastáva v cirkvi určitý predel – v osobe, živote a diele Ježiša Krista zasvietilo plné svetlo evanjelia.

Mesiac, ktorý odráža svetlo slnka, predstavuje starozákonné obetný systém, ktorý čiastočne naznačoval, akým spôsobom príde evanjelium a spasenie. 12 hviezd je symbolom kráľovskej povahy a organizovanosti cirkvi ako starozákonnej, tak i novozákonnej. Synov Jákobových aj apoštolov bolo dvanásť. Drak ženu prenasleduje, a to aj v čase pôrodu aj potom, ale dostane sa jej zázračnej pomoci.

c) Dieťa
Chlapec, ktorý sa žene narodil, predstavuje kráľa, ktorého majú uctievať národy. To, že má „pásť všetky národy železným prútom“, je jednoznačná narážka na Ž 2,9 (porovnaj s Zjavenie Jána 19,11-15). Je to metafora z pastierskeho prostredia. Okrúhla časť palice sa používala pre nežné zmierenie oviec, okovaný špicatý koniec na odrazenie útoku nepriateľa. Dieťa je vytrhnuté k Bohu a jeho trónu. Snaha draka dieťa zahubiť hneď pri jeho narodení je pripomienkou Heródesovej vraždy novorodencov v Betleheme. Satan sa ale snažil zničiť Ježiša počas celého obdobia jeho pozemskej služby.

d) Časové obdobie
Časové úseky spomínané v tejto kapitole nie sú vysvetlené. Je tu však uvedených niekoľko užitočných náznakov. Z verša 6 a 14 je zrejmé, že 1260 dní je totožných s „časom a, časy a polovicou času“. To isté obdobie sa vyskytuje v Zjavenie Jána 11,2.3 a 13,5, ako aj u Da 7,25 a 12,7, kde označuje obdobie spojené s nadvládou malého rohu. je evidentné, že nejde o doslovný časový úsek tri a pol roka, ale o čas symbolický.

Je to polovica čísla sedem, doba, po ktorú Ježiš pôsobil na zemi, a tak je to symbol evanjelia, ktoré cirkev horlivo strážila a kázala. Toto evanjelium je založené na udalosti Golgoty, ktorú Ján práve spomenul vo veršoch 7-12. Vo všeobecnom zmysle je to obdobie medzi prvým a druhým príchodom Ježiša Krista.

e) Záchrana
Pomoc žene a jej potomkom je predstavená typológiou exodu. Podobne ako faraón neúspešne prenasledoval národ izraelský (Ex 14,8), aj satanovo zvýšené úsilie vyznie v konečnom dôsledku naprázdno. Krídla orla sú pripomienkou Božej ochrany a udržujúcej moci (Ex 19,4; Dt 32,10.11). Nám sa púšť môže javiť ako symbol pustoty, niečoho, kde nie je život. Ale pre biblického pisateľa je púšť symbolom Božej starostlivosti. Boh sa o svoj ľud predivne staral aj tam, kde boli nepriaznivé podmienky, na púšti. Dával mu nebeskú stravu (Ex 16,4-35; Oz 2,14).

Keď sa satanovi nepodarilo zničiť Ježiša, obrátil sa proti jeho nasledovníkom. Najskôr prichádza s prenasledovaním, posiela rieku, ktorá ako záplava má zničiť Božích verných (13. a 17. kap.). Kristus pred tým varoval u Mt 24,9-28. Vždy v dejinách satan používal túto metódu práce. Boh však nad svojou cirkvou bdie a udržuje ju pri živote bez ohľadu na to, do ako ťažkého súženia sa dostala.

Symbolom takejto záchrany bola napr. Amerika, kam sa mnohí prenasledovaní kresťania uchýlili a kde našli slobodu. Táto časť (v.13-17) je krátkym zhrnutím toho istého časového obdobia, ktoré bolo predtým spomenuté v siedmich listoch zboroch, pečatiach, trúbeniach a kapitole o dvoch svedkoch.

f) Ostatky
Tento výraz sa týka zvyšku potomkov ženy (v.17). Na nich bude zvlášť zameraný satanov hnev v čase konca. Ich sa predovšetkým týka panoráma udalostí, ktoré sú predstavené v kapitolách 12-14.
Nikde v Biblii sa nevyskytuje termín „cirkev ostatkov“. Biblia pozná len „ostatky cirkvi“. To nás učí, že ľudia, ktorí na konci vekov zostanú Bohu verní, budú na svete v menšine (L 18,8). Nemôžeme preto očakávať nejaké masové obrátenie ľudí ku Kristovi.

Zároveň nám to pripomína, že Božia cirkev je širšia ako len ostatok, a preto nie je možné na základe učenia o „pozostatkoch“ niekoho exkluzivisticky vylúčiť zo spasenia či z Božej rodiny a milosti.

g) Boj v nebi
Verše 7-12 je možné rozdeliť na dve časti: v.7-9, ktoré hovoria o boji v nebi, a v.10-12, ktoré sú oslavou víťazstva Krista. Tieto verše sú akýmsi „pohľadom späť“, ktorý nám pomáha vysvetliť, o čo ide v knihe Zjavenia Jána v 12. kapitole. Ukazujú, že konflikt na zemi má širšie súvislosti a prepojenie – je to dôsledok a pokračovanie vojny v nebi. Zároveň sa tieto verše sústreďujú na Kristovo víťazstvo na Kríži.

Zhrnutie

Zviera, šelma (7,3) – králi, kráľovstvá, mocnosti (7,17.23)
Roh (7,8) – králi, kráľovstvá, mocnosti (7,24)
Deň v proroctve (8,14) – jeden rok skutočný (Ez 4,6; 4.Moj 14,34)
Čas, rok (7,25) – 1 čas = 1 prorocký rok/360 prorockých dní = 360 skutočných rokov
More, vody (7,2) – ľudia, množstvo ľudí (Iz 17,12.13; Zjav 17,15)
Vietor (7,2) – vojny (Jer 49,34-38; Zj 7,1)
Knihy (7,10) – nebeské záznamy (Zj 20,12)
Syn človeka (7,13) – Ježiš Kristus (Mat 26,2; 25,31; Ján 5,25-29)

II. Výkladové poznámky

1. 12 kapitolou Zjavenie začína nová časť Jánovho videnia. Predtým sa hovorilo o siedmich trúbeniach. Po 12. – 14. kapitole bude nasledovať sedem posledných rán. V tejto časti sa nachádza sedem scén, ktoré sú uvedené slovami „videl som“ (alebo ich variáciami – 12,1-3; 13,1.11; 14,1.6.14; 15.1).

Nachádza sa tu sedem postáv: Žena odetá slnkom, červený drak, chlapec, ktorý sa narodil, šelma z mora, šelma zo zeme, Baránok na hore Sion a Syn – človek na oblakoch. Je možné tiež hovoriť o siedmich významných „znameniach“: žena odetá slnkom, vyvrhnutie satana, boj medzi satanom na jednej strane a ženou a jej synom na strane druhej, šelma z mora, šelma zo zeme, Baránok na hore Sion a žatva zeme.

Celé videnie konfliktu síl dobra a zla je predstavené na pozadí obrazu svätyne svätých v nebeskej svätyni (11,19). Ľudia doby konca sa musia rozhodnúť medzi Kristom a antikristom; truhla zmluvy pripomína význam Božieho zákona a správneho uctievanie pravého Boha.

2. Verše 7-12 hovoria primárne o tom, čo sa udialo smrťou a vzkriesením Ježiša. To je možné usúdiť na základe toho, že:
a) Verše 13-17 jasne pokračujú tam, kde skončili verše 1-6.
b) Verše 6 a 14 sa vzájomne dopĺňajú a vysvetľujú charakter konfliktu medzi drakom a ženou.
c) Verš 13 spája zvrhnutie draka na zem s prenasledovaním ženy. To, že sa satanovi nepodarilo zničiť Krista, je stotožnené s jeho porážkou v nebi vo veršoch 7-9.
d) Verš 10 hovorí, že zvrhnutím satana je spasenie, moc, Božie kráľovstvo a Kristova autorita niečo, čo „sa stalo“.
e) Verš 11 hovorí, že je možné zvíťaziť nad satanom „pre krv Baránkovu“. Zjavenie sa opakovane sústreďuje na kríž ako na hlavnú udalosť dejín vykúpenia (1,5; 5,5.6). Tieto verše (10-12) sú stredovými veršami celej knihy. Pred nimi je 205 a po nich 207 veršov.

f) Kristus spája svoju smrť sa zvrhnutím satana: „Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von.“ (Ján 12,31) „Preto sa zjavil Syn Boží, aby zmaril diablove skutky, ale tento svoj cieľ dosiahol až svojou smrťou, ktorou „zničil toho, ktorý vládol smrťou, totiž diabla“ (1 Ján 3,8; Žid 2,14).

g) Zjavenie Jána 12,7-12 popisuje rozdrvenie satanovej hlavy, ktoré satan utrpel Kristovou smrťou na kríži, čím jeho porážka bola neodvolateľne zaistená, zatiaľ čo verše 1-6 popisujú rozdrvenie Kristovej päty (Gn 3,15). Aj iné novozákonné texty hovoria o víťazstve Krista nad zlými anjelmi, ktoré dobyl svojou smrťou (Ko 2,15; 1Pt 3,22).

III. Praktický dôsledok

Každý z nás má určité potreby duchovné, spoločenské, fyzické a citové. Boh ich chce naplniť. Nie je však možné naplniť ich len na individuálnej úrovni, preto nám dáva spoločenstvo. Potrebujeme jeden druhého ku konfrontácii názorov, ako aj spoločenský a teologický kolektív. Keď však hľadáme spoločenstvo, cirkev, kam chceme patriť, nemali by sme hľadieť len na to, kde sa cítime dobre, kde počúvame to, čo nám vyhovuje. Mali by sme sa pýtať, či danému spoločenstvu ide predovšetkým o všetky aspekty pravdy a vernosť Bohu, či božie veci berú vážne.

Ľuďom, ktorí idú tam, kde je väčšina, Zjavenie Jána 12. a 13. kap. ukazuje, že je takmer isté, že skončia na nesprávnom mieste. O zjavenej pravde nie je možné rozhodovať hlasovaním alebo väčšinovým systémom. Je daná božskou realitou raz a navždy.

Táto kapitola ukazuje na to, že satan nebol spokojný s postavením, ktoré mu určil Boh. Jeho nespokojnosť vedená túžbou „byť podobný Najvyššiemu“ vrhla celý vesmír do otvoreného boja, ktorý nakoniec viedol k tomu, že satan a jeho anjeli boli z neba zvrhnutí (Iz 14,12-15).

Kristus bojoval so satanom v priebehu svojho života na zemi. Cirkev má teraz nasledovať v jeho šľapajach. Musí počítať s tým, že je a bude predmetom rovnakých útokov ako Ježiš, ale on ju vedie, chráni a udržiava.

A preto musíš rátať s tým, že tento boj medzi satanom a cirkvou sa bude opakovať aj v tvojej skúsenosti, že aj teba bude niečo stáť byť verným nasledovníkom Ježiša Krista. Ak chceš stať verne na Božej strane, počítaj s tým, že budeš mať problémy. V 12. kapitole zjavenia však teológia prechádza do praxe. „Oni nad ním zvíťazili …“ Vďaka tomu, čo Ježiš vykonal, má každý človek moc zvíťaziť nad satanom. Dokonca aj ten najslabší z nás môže teraz byť silnejší ako satan. Aj keď tých, ktorí idú za Ježišom bez ohľadu na to, čo to stojí, bude menšina, je možné vytrvať a zvíťaziť.

Naše víťazstvo nad satanom, zlom, pokušením či hriechom nie je dané naším výkonom, ale Ježišovým dokončeným dielom na kríži. Naše víťazstvo je zakotvené na tejto historickej realite. Keď budeme premýšľať o víťazstve z pohľadu toho čo musíme vykonať my, vezme nám to pokoj a povedie to k zúfalému snaženiu, ktoré nás nikdy plne neuspokojí.

Kresťanský zápas na tomto svete neberie konca, nenastane situácia alebo moment, v ktorom by sme si povedali, že už sme ho dosiahli. Keď vidíme Kristovo dokonalé víťazstvo, staré známe Božie pravdy sa stávajú ešte jasnejšími a objavujeme vždy nové horizonty, ktoré v Ježišovej moci a z lásky k nemu môžeme zvládnuť. Je možné byť medzi víťazmi. „Preto jasajte …“ (Zjavenie Jána 12,12).

Súvisiace videá a dokumenty