fbpx
Zmeň svoj život
OkultizmusSkúsenosti ľudí

UFO a paranormálne zážitky

Setkali jste se s nadpřirozenými silami a nevíte co s tím? Zjevil se vám duch jakoby zemřelého? Hýbe se doma obraz, létají v místnosti předměty? Došlo to tak daleko, že vás duchovní síly v noci škrtí a usilují o váš život, či jinak vydírají? Budí se vám hrůzou doma děti? Viděli jste Ufo a domnělé mimozemšťany? Když to řeknete svým blízkým, možná se zasmějí, v horším případě si myslí, že jste se zbláznili, prostě vás neberou vážně.  Váš problém je ale skutečně reálný, až moc reálný.

Ano, setkali jste se s duchovními silami, které zde na zemi opravdu jsou. Satan a padlí andělé se vydávají za tyto záhadné bytosti a používají tajemné síly k tomu aby ovládali lidstvo, historii a snaží se nás tak oklamat. Usilují o to, abychom nepřijali jedinou cestu k záchraně Ježíše Krista.

Mnohdy to začíná tím, že se téměř nevinně zapletete se spiritismem a ani o to příliš nemusíte usilovat. Možná vás někdo pozval podívat se na spiritistickou seanci, možná jste jen z legrace něco vyzkoušeli, možná jste vyhledali léčitele, který zrovna ovládal tuto moc a tak se sami dostali do většího satanova vlivu, možná jste citlivější a přišlo to samo.

Na všechny tyto a i jiné projevy je jen jedna jediná pomoc. Nezoufejte, existuje někdo, kdo je silnější než sám satan. Existuje někdo mnohem mocnější, který vás doopravdy miluje a co víc, opravdu vám chce pomoci. Čeká na chvíli, až Ho o pomoc požádáte a odevzdáte mu své srdce.  Je to Ježíš Kristus, který satana i s jeho démony přemohl a zvítězil nad ním. Jen On vám může pomoci. Nevíte jak začít?

Satan byl poražen

Když Lucifer (světlonoš), který byl nejmocnějším andělem rozpoutal v nebesích vzpouru proti Božímu zákonu a vládě, stal se satanem (odpůrcem). Bible říká, že na sebe strhl třetinu nebeských andělů, kteří s ním také vstoupili do vzpoury proti Bohu. Je to obrovské množství duchovních bytostí.

Když se Adam a Eva, kteří byli stvořeni bez hříchu v nádherném ráji, stali obětí lži a neposlechli svého Stvořitele, vznikl tím zde na zemi hřích, utrpení a smrt.  Satan měl velikou radost, protože tak získal další spojence a nadvládu nad naší Zemí. Ano satan je v určitém smyslu dočasným vládcem naší země a páchá všechno zlo na lidech a naší planetě. Přitom ale svádí všechnu tu krutost na Boha a připisuje mu své zlé vlastnosti.

Zjevení Jana říká: A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.(Zjevení 12,7-9) Jsou to duchové démonů, činící znamení (Zjevení 16,14) Kdyby Bůh zničil satana jako původce zla hned, bytosti, které v době začátku této vzpoury ještě nevěděli co to zlo vůbec je, by se Boha začali bát a sloužili by pouze ze strachu. 

Ale Bůh je láska a také po lásce touží. Proto Bůh musel nechat tuto vzpouru rozvinout, aby všichni pochopili, spravedlnost Božího řádu i lásku ke všem stvořeným bytostem. Bůh nás totiž v tom nenechal samotné. Projevil k nám lidským bytostem, kteří jsme tolik zkoušení nesmírnou lásku a On Stvořitel celého vesmíru šel do toho s námi. Vytvořil pro nás plán spasení.

Ano čtete dobře, toto zlo se netýká jen nás lidí, Bůh není tak krutý že by se jen díval jak to tu válčíme a často nezvládáme. Bůh má jediného Syna a tento Boží syn vzal na sebe naší lidskou podobu a zakusil to největší ponížení a pokušení jaké mohl. Z mocného Stvořitele se ponížil do bídy, nepochopení, utrpení, ponižování, týrání a kruté smrti.

Bůh Otec musel nesmírně trpět když jeho syn umíral, ale dokázal se sebe zapřít, aby nezasáhl. Ježíš Kristus nikdy nezhřešil a přesto zemřel za náš hřích. Tím nám hříšníkům vytvořil cestu zpátky do nebeského království do přítomnosti svatého Otce a nabízí nám veškerou svou sílu k přemožení hříchu a ochranu před zlými duchovními silami.

V okamžiku Ježíšovi nevinné smrti byl Satan definitivně poražen. Satan to ví, a zuřivě zvyšuje úsilí proti všem lidem a zvláště proti Kristovým následovníkům.  Vírou ale můžeme obdržet Kristovu sílu a ochranu, když o to budeme žádat.

Efeským 6,12 – Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

2. Korintským 5,19-21 – Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

Hledejte v upřímnosti Ježíše Krista, jen On je vaší první pomocí. Bible je Božím slovem, které démoni nenávidí a kde se o cestě k Ježíši Kristu dočtete. Je to jediný opravdový zdroj pravdy, který se satan tolik snažil zničit ať pálením na hranicích, či překrucováním Biblických pravd.

První duchovní pomoc

Začněte číst Bibli (Bible kralická on-line , Český studijní překlad on-line) a začněte se v upřímnosti modlit svými vlastními slovy a žádat o víru, moudrost a navazovat tak vztah se svým Spasitelem. Bible říká, že víra je dar , a i když si zatím neumíte představit, že by Bůh skutečně existoval, požádejte Boha o tento vzácný dar víry. I kdyby to bylo slovy „Bože jestli jsi, dej se mi prosím poznat, mrzí mě, že jsem tak špatný…..“

Efezským 2,8 – Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás -je to Boží dar.

Pokud se vám zjeví například bytost, která bude vypadat jako někdo, kdo již zemřel, či prožijete jiné nadpřirozené projevy, modlete se a dovolávejte se Ježíše Krista a Jeho krve, kterou pro naší záchranu prolil. Je důležité vědět, co Bible říká o mrtvých a vědět, že to ve skutečnosti není ta osoba, kterou jste znali, ale duch démona, který dokáže podobu, řeč i gesta věrohodně napodobit.

S těmito bytostmi nikdy nekomunikujte, čím více s nimi budete v kontaktu, tím větší moc nad vámi budou mít. Nevyhledávejte lidi, kteří s nimi komunikují a čerpají od nich svou sílu, byť by to bylo třeba v léčitelství. To Bible přímo zakazuje.

Kazatel 9,5-6 – Neboť živí vědí, že zemřou; mrtví, ti však nevědí nic, ani už nemají odměnu, protože jejich památka byla zapomenuta. Jak jejich láska tak jejich nenávist i jejich žárlivost dávno zanikla a nebudou mít už nikdy podíl na ničem, co se pod sluncem koná.

Deuteronomium 18,10-12 – Ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina.

Pokud se vám tedy zjeví takový duch zemřelého dovolávejte se Ježíše Krista. Můžete zvolat  například  „Ve jménu Ježíše Krista, který pro mne prolil svou krev, nemluv a odejdi!“ Ale pozor, to není žádná zaříkávací formulka, která vždy pomůže! To musí být vyznání vašeho srdce.

Na Krista se odvolávejte s upřímností a ne jen z prospěchářství, a když vám Kristus pomůže, následujte Ho, nezapomeňte na Něj, litujte svých hříchů a opusťte je. Staňte se v Kristu novým člověkem. Bůh vidí do vašeho srdce, čte vaše myšlenky a moc dobře ví, s jakou opravdovostí co myslíte.

K opravdovému „vymítání ďábla“ neposlouží žádné formulky, zaříkávání, bylinky, ani posvěcené předměty, amulety. To je pouze klam, který pokud zafunguje, je to doslova vymýtání ďábla ďáblem. Bible píše o případech vyhánění ďábla, ale vždy se to dělo vírou a upřimnými modlitbami.

Možná vás napadne, vždyť to může být bytost i od Boha. Ano, pokud by Ježíš Kristus opravdu poslal svého anděla, nemusíte se bát, neodejde. Vždy bude ctít pouze Ježíše Krista jako svého jediného Pána a bude ctít celý Boží zákon včetně čtvrtého přikázání o sobotě. Naopak satanovi andělé, kteří Boží zákon nenávidí, byť by i vyslovili Ježíšovo jméno, povedou vás k tomu, že byl Boží zákon změněn a budou nařizovat svěcení „neděle“ jako nového dne odpočinku.

Pravdou je, že mnohá zjevení, která dnes existují, jsou pod rouškou křesťanství a poselství z „nebe“ ale neodpovídají přitom Biblickému poselství.

Ale Bible říká, že Boží zákon nebude nikdy změněn a sám Ježíš Kristus říká, že zákon nezrušil a že nepomine ze zákona jediné písmenko. (Matouš 5,17-20)  A protože Bůh své slovo nemění (Přísloví 30,5-6) svědectví duchovních bytostí, byť by to byli nádherní a mocní andělé nikdy nemůže být  proti svědectví Bible – Božího slova. (2Timoteova 3,16) 

Bible také hovoří o tom, že budou před druhým příchodem tyto falešné duchovní projevy nabývat na intenzitě, a dokonce bude i napodoben příchod samotného Ježíše Krista. Je proto potřeba znát to, co říká Bible o stavu zemřelých lidí a důležité pravdy o stálé platnosti Božího zákona.

Satan se nerad zbavuje svých obětí a pokud jste s ním byli v kontaktu více, je někdy těžké a náročné se vymanit z jeho moci. Pokud by jste chtěli, abychom připojili naše modlitby a prosby můžete nám napsat. (redakce@znamenicasu.cz) Doporučujeme přečíst knížku Velký spor věků, která odhaluje celé zákulisí duchovního světa od pádu satana až po dění blízké budoucnosti.

Zkušenost první – Boží pomoc v pravou chvíli

Stal se mi zážitek v roce 1997, bylo mi 23let, v noci jsem byl probuzen jakousi bolestí, či tlaky v podbřišku. Ležel jsem na zádech a hleděl jsem nehybně na 4 postavy, přesně takové, jak jsou mnohde zobrazovány, malé postavy, podlouhlé hlavy, velké oči……., nic příjemného.

Ale strach jsem z nich nedostal, naopak jsem se snažil vší silou něco provést, ale nic nešlo dělat, vůbec nic. Když už to trvalo tak kolem minuty (odhaduji) a já jsem se stále snažil, ale bezmocně něco učinit, tu jsem si vzpomněl prosit Boha o pomoc (ve svých 20. letech jsem uvěřil v Boha a Ježíše a mám rád Izraelský národ). A zcela odevzdán pomoci Boží, jsem uvnitř duchovně, několikrát po sobě úpěnlivě volal větu: ,,Bože pomoz mi, ……………..“ .

A co se stalo? Tyto čtyři postavy náhle zmizely, jako když sfouknete svíčku, ale v tu chvíli se objevily u stropu pokoje 4 démonické masky s vyceněnými tesáky, zlověstně hledící s vykulenýma očima, kroužily pár sekund různými směry a pak zmizely. Takové masky jako jsou na indiánských totemech nebo v asijských ,,náboženstvích“. Nikdy už jsem jiný zážitek neměl.

Zkušenost druhá – Čtením Bible vysvobozena od démonů

Všechno začalo, když Liz zkoušela „kouzelný stolek“. V zatemněné místnosti dala na stůl jednotlivá písmena a rozestavila je do kruhu kolem sklenice. Objevila, že sklenice se pohybuje neviditelnou mocí k jednotlivým písmenkům. Kladla otázky a dostávala odpověď. Odpovědi vystihovaly zkutečnost. Liz byla fascinovaná, ale měla i strach.

Protože se o tom chtěla dovědět víc, navštívila spiritistickou seanci – zasedání, při kterém vyvolávají duchy. Byla nervózní a držela se v pozadí. Médium (byla to žena) se nacházelo právě v transu, oznamovalo lidem budoucí události a vyprávělo lidem ze sálu jednotlivosti z jejich osobního života.

„Na tom skutečně něco je“ uvažovala Liz „duchové mají opravdu moc“. Médium, jako kdyby četlo její myšlenky, ukázalo najednou na ni. „Liz“, řekla žena, ty máš nejlepší předpoklady stát se „tlumočnicí světa duchů.“

Liz celá zděšená odtud utekla a nechtěla s tím mít nic společného. Duchové však mínily jinak. Nenechali ji jen tak odejít. Liz na sobě objevila, že skutečně dokáže předpovídat budoucnost. Najednou vlastnila schopnost odkrývat u lidí jejich osobní tajemství. Někteří lidé jí říkali: „Můžeš být šťastná, že máš takový dar. To je pravé požehnání.“ Ale Liz to o sobě říci nemohla, dívala se na to jinak. „To není požehnání, to je spíše prokletí.“

Život se stával stále těžším. Napětí v jejím manželství stále rostlo. Její syn byl stále vzdorovitější. Cítila na sobě velkou zátěž. Kolem jejího domu se děly zvláštní věci. Zlé to bylo v ložnici. Nábytek se pohyboval, věci v místnosti létaly. Ale nejhorší byla ta studená mlha, která se přes noc rozšířila nad její postelí. Nemohla usnout, protože na sobě cítila nějaké ruce. Připadalo jí, že se jí někdo sápe na krk. Její muž byl strojníkem v nedaleké chemické továrně, míval často noční směny.

V takové dny chodívala brzy do postele, aby ještě chvíli četla. Jednoho dne, když zase chvíli četla, slyšela najednou šramot. Podívala se, a v rohu postele stála neoblečená postava, která se podobala jejímu muži. Dostala hrozný strach, protože cítila, jak z tohoto zjevení na ni vyzařuje smrtelné nebezpečí. Život se stal pro Liz nesnesitelným. Noční zjevení se objevovala častěji. Cítila, že tomu unikne buď sebevraždou, nebo se úplně zhroutí.

Pak se stalo něco velmi významného. Přítelkyně jí darovala Bibli. Moc jí přitom neřekla, jen jí povzbudila, aby knihu četla. A Liz četla: záznam evangelií o životě Ježíše Krista, potěšující zaslíbení v Žalmech, zprávu o Božím vedení v životě člověka. Nemohla se Bible nasytit. Duchové však její čtení neschvalovali.  Bylo to tenkrát pozdě v noci, když při čtení Bible najednou uslyšela hlas: „Dej od toho ruce pryč!“ Znělo to výhružně a nevrle. Věděla, že je to hlas satana.

Ale proč? Proč od ní satan žádal, aby se vzdala knihy, která jí přinášela útěchu? Proč má dát od ní „ruce pryč“? Asi by ztratil nad ní kontrolu, kdyby pokračovala ve čtení této knihy… Rozhodla se pokračovat a hlas ignorovat. Bible se jí stala ochranou. A jedinou jistotou, které se mohla držet.

Liz se začala dovídat zajímavé věci o životě duchů. Dočetla se o původu satana, který byl kdysi dokonalou bytostí. (Ezechiel 28,12-15) V souvislosti se satanovou vzpourou četla také, že se k němu přidala i část andělů. V knize Zjevení se dočetla o boji, který začal v nebi, o porážce satana a jeho andělů. V první knize Mojžíšově našla zprávu, jak satan svedl Adama a Evu v zahradě Eden a jak se mu podařilo své sobectví přenést na ně: „Budete jako Bůh, znát dobré i zlé.“ (1Mojžíšova 3,5)

Skutečně, jak Liz pročítala celou Bibli, narážela stále na ostrý střet mezi dobrem a zlem. Poznala také působení nadpřirozených sil na život člověka, jak tomu  bylo například v životě krále Saula. (1Samuelova 28) Četla příběh o pokušení Ježíše a zprávu o tom, jak Ježíš vypudil ďábla (Matouš 4,1-11,  Marek 5,1-20)

Poznala, že satan si používá lidi, jako nástroje (Jan 11,46-53) a bylo jí jasné, že triumf to musel být pro satana, když viděl, jak Ježíše zatkli, týrali a nakonec usmrtili strašným způsobem. Ale velikou radost měla, když četla o Ježíšově zmrtvýchvstání, o jeho vítězství nad smrtí. Byla šťastná, když četla slova apoštola Pavla: (1Korintským 15,54-57)

Že byl satan přemožen? I smrt? To znělo jako fantastická zpráva. V době, kdy Liz četla Bibli, dostala od Krista sílu postavit se satanovi na odpor. Poznala Boha, který se o ní stará, tím získala vnitřní klid a pokoj, jaký už dlouho neměla.

Liz ztratila své „zvláštní schopnosti.“ Už neviděla do budoucnosti, nedokázala číst myšlenky. Zato se osvobodila z prokletí. Dnes je nemožné, aby jí někdo vzal Bibli. Tato kniha jí dává jistotu, poskytuje útěchu a odvahu v těžkostech. Bible jí říká, že satan je poraženým pánem tohoto světa, vítězem je Ježíš Kristus.

Kdybyste měli dnes volit, odkud máte čerpat důležité informace, zda z Bible, nebo spiritistické seance, tak by vám Liz určitě poradila, které rozhodnutí vám přinese vnitřní pokoj – protože ona to správné rozhodnutí učinila.  (Tato zkušenost je čerpána z knížky „Okultismus – hra s ohněm“ vydal Advent Orion)

Súvisiace videá a dokumenty