fbpx
Zmeň svoj život
Ako žiť s BohomHermeneutika

5. Viera a prijatie

OBSAH

Pre rýchlu orientáciu medzi článkami:

1. Božia láska k človekovi // 2. Pokánie

3. Vyznanie // 4. Odovzdanosť

5. Viera a prijatie // 6. Vzrast v Kristovi

7. Poznanie Boha // 8. Prednosť modlitby

Keď ti Duch Svätý prebudil svedomie, čiastočne si si uvedomil zákernú moc viny a na úbohosť hriechu hľadíš s odporom. Chápeš, že ťa odlúčil od Boha a že si v zajatí moci zla. Čím viac sa chceš z neho vymaniť, tým viac poznávaš svoju bezmocnosť. Tvoje pohnútky nie sú čisté, tvoje srdce je poškvrnené. Cítiš, že tvoj život je plný sebectva a hriechu. Túžiš po odpustení, očistení a vyslobodení. Čo máš robiť, aby si získal súlad s Bohom, podobnosť jemu?

Potrebuješ nebeské odpustenie, pokoj a lásku v duši. Za peniaze sa to nedá kúpiť, rozum na to nestačí, múdrosť to nevie dosiahnuť. Nieto nádeje, že by si to docielil vlastným úsilím. Boh ti to však ponúka ako dar, „bez peňazí a bez platenia“. Izaiáš 55,1. Stačí vystrieť ruku a uchopiť to. Pán hovorí:

Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.“ Izaiáš 1,18. „A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra, odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité.“ Ezechiel 36,26.

Vyznal si svoje hriechy a v srdci si sa ich zriekol. Si rozhodnutý odovzdať sa Bohu. Choď teda k nemu a pros ho, aby zmyl tvoje hriechy a dal ti nové srdce. Ver, že on to urobí, pretože to zasľúbil. Ježiš za svojho pozemského života učil, že dar, ktorý nám Boh zasľubuje, musíme prijímať vierou a vtedy je náš.

Ježiš uzdravil ľudí z rôznych chorôb, keď uverili v jeho moc. Pomáhal im v tom, čo mohli vidieť, a tým prebúdzal v nich dôveru, aby sa spoľahli na neho aj v tom, čo vidieť nemôžu. Tak ich privádzal k viere, že má moc odpúšťať hriechy. Jasne to povedal pri uzdravení človeka postihnutého porážkou:

Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, – povedal ochrnutému: Vstaň, vezmi svoje lôžko, a choď domov!“ Matúš 9,6. Takisto hovorí evanjelista Ján, keď píše o Kristových divoch: „Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a veriac – aby ste mali život v jeho mene“. Ján 20,31.

Z jednoduchej správy Písma o Ježišovom uzdravovaní chorých sa môžeme niečo dozvedieť aj o tom ako veriť v neho, keď ide o odpustenie hriechov. Sledujme príbeh ochrnutého pri Bethezde. Úbohý trpiteľ bol bezmocný, už tridsaťosem rokov nepohol údmi. Ježiš mu však predsa prikázal:

Vstaň, vezmi svoje lôžko, a choď domov!

Tento chorý človek mohol povedať: „Pane, ak chceš, uzdrav ma, poslúchnem Tvoje slovo.“ Nie, on uveril Kristovmu slovu. Veril, že je uzdravený a v tom okamihu sa aj pohol. Chcel chodiť – a chodil. Konal podľa Kristovho slova a Boh mu dal moc. Bol uzdravený.

Takisto si aj ty v moci hriechu. Nemôžeš odčiniť svoje už spáchané hriechy. Nemôžeš si zmeniť srdce a stať sa svätým. Boh však sľubuje, že to všetko pre teba vykoná prostredníctvom Krista. A ty veríš tomuto sľubu. Vyznávaš svoje hriechy a odovzdávaš sa Bohu. Chceš mu slúžiť. Len čo to urobíš, Boh splní slovo, ktoré ti dal.

Ak veríš zasľúbeniu – ver, že ti odpustil a očistil ťa, – Boh svoj sľub splní a ty si uzdravený práve tak, ako keď Kristus dal ochrnutému moc chodiť, len čo ten uveril, že je uzdravený. Ak veríš, je to tak. Nečakaj, kým pocítiš, že si uzdravený, ale povedz:

Verím tomu, je to tak, a to nie preto, že to cítim, ale preto, že to Boh zasľúbil.

Ježiš povedal:

Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.“ Matúš 11,24.

Toto zasľúbenie však platí iba vtedy, keď budeme prosiť podľa Božej vôle. Božou vôľou však je očistiť nás od hriechu, urobiť nás Božími deťmi schopnými žiť svätým životom. Môžeme teda prosiť o tieto požehnania a veriť, že ich dostávame, ale aj ďakovať Bohu, že ich už máme. Prednostne smieme ísť k Ježišovi, dať sa očistiť a potom stáť pred zákonom bez hanby a výčitiek.

Nieto teda už odsúdenia tým, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa tela, ale podľa Ducha.“ Rimanom 8,1.

Nie si teda svoj, lebo si kúpený za veľkú cenu.

Vykúpení ste boli nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista.“ 1. Petra 1,18.19.

Týmto jediným skutkom viery v Boha Duch Svätý roznietil v tvojom srdci nový život. Si ako novorodeniatko v Božej rodine a on ťa miluje, tak ako miluje svojho Syna. Keď si sa odovzdal Ježišovi, neustupuj späť, nevzďaľuj sa od neho, ale dennodenne hovor: „Patrím Kristovi, odovzdal som sa mu.

Pros ho, aby ti dal svojho Ducha a aby ťa chránil svojou milosťou. Ako sa odovzdaním Bohu a vierou v neho stávaš jeho dieťaťom, tak máš v ňom žiť. Apoštol vraví:

Ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite.“ Kološanom 2,6.

Niektorí ľudia si myslia, že najprv musia obstáť v skúške a tým dokázať Pánovi, že sa zmenili, a len potom môžu prosiť o jeho požehnanie. Oni však smú o toto prosiť už teraz. Vo svojich slabostiach potrebujú pomoc Kristovho ducha a jeho milosti, inak nemôžu odolať zlu. Ježiš nás rád prijme takých, akí sme, hriešnych, bezmocných, závislých. Smieme prísť vo všetkej svojej slabosti, nerozvážnosti, hriešnosti a kajúcne mu padnúť k nohám. Objať nás náručím lásky, obviazať nám rany a zbaviť nás každej nečistoty – to patrí k jeho sláve.

Práve tu sa však tisíce dopúšťajú rovnakej chyby: neveria, že Ježiš im odpúšťa osobne, jednotlivo. Neberú Boha za slovo. Tí, čo spĺňajú podmienky, majú prednosť poznať sami na sebe, že odpustenie je zadarmo ponúknuté za každý hriech. Nepochybujte teda, či Božie zasľúbenia platia aj pre vás. Sú pre každého kajúcneho hriešnika. Prostredníctvom slúžiacich anjelov Kristus dáva moc a milosť každému veriacemu človekovi.

Nikto nie je taký hriešny, aby v Ježišovi, ktorý zomrel za nás, nemohol nájsť silu, čistotu a spravodlivosť. Kristus chce ľudí zbaviť hriechom poškvrnených a znečistených šiat a zaodiať ich čistým rúchom spravodlivosti. Nabáda ich teda k životu, a nie k smrti. Boh nezaobchádza s nami ako jeden smrteľník s druhým. Zmýšľa o nás láskavo a súcitne. Hovorí:

Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa.“ „Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno.Izaiáš 55,7; 44,22. Lebo nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť – znie výrok Hospodina, Pána. Obráťte sa a budete žiť!“ Ezechiel 18,32.

Satan je pripravený olúpiť veriaceho o istotu Božej prítomnosti. Chce uhasiť každý záblesk nádeje a zamedziť prístup každému lúču svetla k človekovi. Nesmieš mu to však dovoliť. Nepočúvaj pokušiteľa, ale povedz:

Ježiš zomrel, aby som mohol žiť. On ma miluje a nechce, aby som zahynul. Mám súcitného nebeského Otca, a hoci som sa prehrešil proti jeho láske a premárnil som jeho požehnania, predsa vstanem, pôjdem k svojmu nebeskému Otcovi a poviem: Otče, zhrešil som proti nebu a proti Tebe a nie som už hoden menovať sa Tvojím synom; prijmi ma ako jedného z nádenníkov.

V podobenstve sa dočítaš, ako bol tento márnotratník prijatý:

Keď bol ešte ďaleko, uzrel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vybozkával ho.“ Lukáš 15,18-20.

No ani toto nežné a dojímavé podobenstvo nestačí na vyjadrenie nekonečného súcitu nebeského Otca. Pán oznamuje ústami svojho proroka: „Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.“ Jeremiáš 31,3. Kým je hriešnik ešte ďaleko od otcovského domu a v cudzej zemi utráca svoj majetok, Otcovo srdce túži po ňom a každá v duši človeka prebudená túžba po návrate k Bohu je len nežným napomínaním od Ducha Svätého, ktorý povzbudzuje, prosí a priťahuje tuláka k Otcovmu láskavému srdcu.

Môžeš ešte pri toľkých zasľúbeniach Písma pochybovať? Môžeš si myslieť, že keď úbohý hriešnik túži po návrate, dychtí po odpustení svojich hriechov, Pán ho tvrdo odmietne a nedovolí mu prísť a kajúcne padnúť k jeho nohám? Preč s takými myšlienkami! Nič ti nemôže škodiť viac než takáto predstava o našom nebeskom Otcovi.

On nenávidí hriech, ale miluje hriešnika a v Kristovej osobe dal sám seba, aby všetci, ktorí chcú, mohli byť zachránení a v kráľovstve slávy mali večný život. Ani by sa to už nedalo mocnejšie a nežnejšie, než tak, ako sa on rozhodol vyjadriť nám svoju lásku. Hovorí:

Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby aj ony pozabudli, ja na teba nezabudnem.“ Izaiáš 49,15.

Ak pochybuješ a máš strach, nezúfaj, pretože Ježiš žije, aby sa za nás prihováral. Ďakuj Bohu za dar jeho drahého Syna a pros, aby jeho smrť za teba nebola márna. Duch ťa nabáda dnes a ty smieš ísť k Ježišovi a smelo ho žiadať o požehnanie. Pri čítaní zasľúbení pamätaj, že sú výrazom nevýslovnej lásky a zľutovania. Veľké srdce večnej Lásky sprevádza hriešnika bezmedzným súcitom.

V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov.“ Efezským 1,7.

Áno, len ver, že Boh je tvojím pomocníkom. On chce v človekovi obnoviť svoj mravný obraz. Keď k nemu prichádzaš s vyznaním a pokáním, on prichádza k tebe s milosrdenstvom a odpustením.

Súvisiace videá a dokumenty