fbpx
Zmeň svoj život
BibliaBiblické štúdium 11-20

15. Druhý príchod Ježiša Krista

Náčrt

1. Záruka druhého príchodu Ježiša Krista – J 14,1-3; Tt 2,11-13
2. Ako príde Kristus – Mt 24,27; Zj 1,7; Mt 25,31; Sk 1,9-11; 1 Te 4,15-18
3. Prečo príde Kristus – Mt 16,27; 1 K 15,51-53; Žid 9,28
4. Kedy príde Kristus – Zj 22,12; Mt 24,36; 2 Pt 3,9; Jak 5,8
5. Príprava na druhý príchod – Mt 25,31-46

Minule sme si na základe druhej kapitoly knihy Daniel ukázali, že vrcholnou udalosťou dejín tohto sveta je druhý príchod Ježiša Krista. Na túto kľúčovú udalosť zameriame teraz svoju pozornosť.

Naša planéta Zem žije v hrozných kŕčoch a zvíja sa v bolestiach. Vedci, politici, lekári, filozofi a teológovia hovoria o mnohých vleklých problémoch ľudstva, ktoré sa stále zhoršujú. Tzv. Rímsky klub už v 70. rokoch nášho storočia upozorňoval na to, že pred ľudstvom vzniknú veľké ekologické problémy a že nastane kríza v mnohých oblastiach života. Dokazoval, že mnohé zdroje budú začiatkom ďalšieho tisícročia vyčerpané, takže, ak sa nič nezmení, bude môcť ľudstvo sotva prežiť.

Akokoľvek sú prírodné podmienky na zemi katastrofálne, tá najväčšia devastácia sa odohráva v ľuďoch. Sú ničené ich morálnej sily a znižované etické hodnoty. Otrasné pomery často panujú v medziľudských vzťahoch. Ľudia môžu vhodným úsilím niektoré závažné ťažkosti zmierniť alebo aj odstrániť, napriek tomu však nie sú schopní vyriešiť podstatu zla a hriechu, ktorého sprievodnými znakmi sú kriminalita, znečisťovanie prostredia, vykorisťovanie, násilie, choroby a smrť. To sú stále oprávnený strašiaci ľudstva. Do tejto beznádeje k nám zaznieva slovo nádej, ktorým pred nami Boh otvára novú perspektívu.

O druhom príchode Ježiša Krista smieme hovoriť len vďaka tomu, že sem už raz, pred takmer 2000 rokmi prišiel a medzi ľuďmi žil. Kristov prvý príchod je základom našej nádeje. Je to záruka, že rovnako iste, ako Kristus prišiel prvýkrát, tak určite príde aj druhýkrát.

Jeho druhý príchod však už nebude narodením malého bábätka v nejakej bezvýznamnej, zapadnutej dedinke. Nepríde, aby tu žil a nakoniec zomrel násilnou smrťou. Tentoraz príde ako Pán pánov a Kráľ kráľov bude konať ako Sudca a zasiahne do dejín ľudstva, aby vyriešil jeho vleklé problémy. Ježiš žije (veríme v živého Krista, nie v mŕtveho Budhu alebo Mohameda), a preto ešte raz príde.

1. Záruka druhého príchodu Ježiša Krista – J 14,1-3; Tt 2,11-13

Sám Kristus sľúbil, že určite ešte raz príde. Úplne jednoznačne to povedal svojim učeníkom (Ján 14,1-3.18; Zj 22,12.20). Keď niekto niekomu niečo sľúbi, zároveň sa tým zaväzuje. Kristus povedal, že príde, a v tom je naša istota. Boh je verný vo svojich sľuboch.

Tiež apoštoli hovorili o druhom príchode Ježiša Krista a touto nádejou žili (1 Tes 4,14-18; Tt 2,11-13; Fp 3,20-21; 2 Pt 3,2-13). Výhľad na Kristov druhý príchod im dával silu znášať všetky príkoria, ťažkosti a prenasledovanie. Preto tiež so všetkým nasadením a naliehavosťou zvestovali radostnú správu o Kristovi.

2. Ako príde Kristus – Mt 24,27; Zj 1,7; Mt 25,31; Sk 1,9-11; 1 Te 4,15-18

a) Osobne
Kristus povedal, že príde na tento svet osobne, nie v nejakom zastúpení. On sám povedie nebeský sprievod, bude na jeho čele. Ježiš Kristus, ktorý za nás pred takmer 2000 rokmi z lásky zomrel na golgotskom kríži, sa znova vráti ako mocný panovník.

b) Viditeľne
Druhý príchod Ježiša Krista nebude príchodom na určité miesto na tomto svete. Nepríde tajne ani sa nezjaví len vyvolenej skupine ľudí. Druhý príchod Pána Ježiša bude celosvetovou udalosťou viditeľnou pre všetkých obyvateľov krajiny (Mt 24,23-27; Zj 1,7). Bude to kozmická udalosť, pravá invázia z vesmíru, kedy síce nepriletia žiadni ufóni ani našu krajinu nenavštívia Marťania, ale príde Ježiš Kristus.

c) V sláve
Druhý príchod Ježiša Krista bude tou najslávnejšou udalosťou. Príde vo svojej sláve a v sláve Otcovej (Mt 25,31; L 9,26; Mt 24,30). To znamená, že najkrajšie a najslávnostnejšie oslavy kráľov alebo triumfálne vjazdy, prehliadky a sprievody cisárov, panovníkov alebo prezidentov sú v porovnaní s Ježišovým príchodom len matným odleskom.

d) S anjelmi
Kristus nepríde sám, ale v sprievode veľkého množstva anjelov (Mt 25,31 – všetkých anjelov). Anjeli pomáhali ľuďom na ceste spásy (Žid 1,14). Teraz spolu s Kristom prichádzajú, aby boli svedkami dokončenia diela vykúpenia. Celý vesmír bude pozorovať úžasný návrat Ježiša Krista na našu planétu.

e) Počuteľne
Druhý príchod Ježiša Krista nebude tichá, nenápadná udalosť. Bude to triumfálny návrat za zvuku tých najnádhernejších fanfár (LTE 4,15-16).

f) Nevstúpi na zem
Keď Kristus príde, zostane v ovzduší nad našou krajinou (1Tes 4,17). Nezostúpi na ňu, aby po nej chodil alebo sa tu dokonca zabýval. Nebude konať žiadna zhromaždenia a nebude mať žiadne príhovory. Pri tejto príležitosti ešte nezaloží na tejto zemi svoje kráľovstvo. To príde zriadiť až za tisíc rokov (pozri Zj 20; o tom si však povieme až niekedy nabudúce). Príde, aby k sebe do neba vzal svoje verné deti.

3. Prečo príde Kristus – Mt 16,27; 1 K 15,51-53; Žid 9,28

Ježiš Kristus príde riešiť neriešiteľné problémy ľudstva – hriech a zlo a ich následky. Príde vzkriesiť všetkých, ktorí mu opravdivo verili, nesebecky ho milovali a čestne počúvali. V ten deň budú zlomená putá smrti a všetci ľudia, ktorí zložili svoju nádej v Bohu, budú prebudení k životu. Tým dôjde k úžasnému vytvoreniu jednej veľkej rodiny veriacich ľudí všetkých generácií. Pri druhom príchode začína veriacim pravý život, ktorý už nebude narušený smrťou. Jedná sa o skutočný život po živote. Ten nenastáva hneď po smrti, ale až pri Kristovom slávnom príchode.

Zároveň všetci, ktorí sa stavali proti Bohu, proti pravému, zmysluplnému životu, zahynú. Smrť všetkých bezbožných pri Kristovom druhom príchode líči Biblia jasnými slovami (2 Tes 1,6-10; 2 Tes 2,3.8; Zj 19,19-21). Kristus teda príde preto, aby odplatil každému podľa toho, akú mal životnú orientáciu a postoj, ktoré sa premietali do jeho skutkov (Mt 16,27; Mt 25,31-32).

4. Kedy príde Kristus – Zj 22,12; Mt 24,36; 2 Pt 3,9; Jak 5,8

Poznať dobu Ježišovho druhého príchodu nie je našou vecou. Biblia nás varuje pred výpočtom presného dátumu tejto udalosti (Mt 24,36).
Druhý príchod Pána Ježiša určite nastane. Udalosť sama nie je podmienená. Podmienený je len jej čas, pretože tu zohráva určitú úlohu postoj ľudí. Boh chce totiž zachrániť každého človeka. Nechce, aby niekto zahynul, preto zhovieva, čaká a stále nás trpezlivo vyzýva na pokánie (2 P 3,9). Nie je podstatné vedieť, kedy Kristus príde, ale mať istotu, že príde, a pripraviť sa na jeho návrat.

Kristus príde čoskoro (Zj 22,12.20). To je naliehavá výzva k bdelosti pre každú generáciu (Jak 5,8). Boh chce, aby sme boli na jeho príchod pripravení. Nemal by nás zaskočiť ako zlodej v noci (2 P 3,10).

5. Príprava na druhý príchod Ježiša Krista – Mt 25,31-46

Z istoty, že Kristus čoskoro príde, a z nádeje, že sa s ním stretneme tvári v tvár, vyplývajú určité dôsledky. Tento výhľad nás zaväzuje k službe druhým ľuďom. Nie je to služba z povinnosti, ale z lásky, kedy sa chceme rozdeliť o to, čo sme poznali. Chceme svojím životom i slovami svedčiť druhým ľuďom o tom, aký je Boh, čo pre nás urobil a aký plán má s našou krajinou.

Čakanie na druhý príchod Ježiša Krista nevedie k pasivite, ale k aktívnej službe. Kresťan je človekom činu. Nielenže určité veci nerobí, ale angažuje sa pre dobro spoločnosti, v ktorej žije. Prijíma Kristov životný štýl záujmu o druhých a nezištnej pomoci potrebným (Mk 10,45). Tomu nás učí Ježíš v podobenstve o poslednom súde, ktoré rozprával v závere svojho líčenia konca sveta (Mt 25,31-46). Všimnime si, že ľudia, ktorí podľa tohto podobenstva slúžili druhým, to robili nezištne, z čistých pohnútok, bez toho aby si na tom zakladali.

Bol to jednoducho ich životný štýl. Pre týchto očakávaný Ježišov druhý príchod nie je spojený s nečinnosťou alebo strachom, ale s radostnou dôverou (1J 2,28; 4,17). Pocit, s akým očakávame ľudí alebo udalosti, závisí od charakteru udalosti alebo na tom, koho čakáme. Inak vyzeráme lekára, inak milú návštevu, inak revízora a ešte inak nevestu.

Podľa toho, aký kto zaujal postoj k Bohu a k tomu, čo hovorí, budú pri jeho príchode dve rozdielne reakcie. Jedna trieda ľudí bude v zúfalstve volať k horám a skalám: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne, a pred hnevom Baránkovým!“ (Zj 6,16-17) Druhá trieda ľudí bude v jasotu vítať svojho Pána a Spasiteľa: „Hľa, to je náš Boh. V neho sme skladali nádej a on nás spasil. Je to Pán, v ktorého sme skladali nádej, budeme jasať a radovať sa, že nás spasil. “ (Iz 25,9)

Na tvojom rozhodnutí, na tvojej životnej orientácii a na tvojom vzťahu k Bohu, k sebe a k blížnym závisí, do ktorej skupiny budeš patriť.

II. Výkladové poznámky

1. Pretože tematika druhého príchodu Ježiša Krista je veľmi obsiahla a je ju potrebné kvôli rozmáhajúcim sa extrémnym pohľadom na túto udalosť dobre pochopiť, nehovoríme v tejto lekcii o znameniach druhého príchodu. O nich pojednáme nabudúce.

2. Vzťah medzi prvým a druhým príchodom Ježiša Krista sa dá dobre pochopiť na príklade vojny. Rozhodujúca bitka (deň R) bola vyhraná v určitom štádiu vojny, ale vojna ešte pokračovala až do dňa víťazstva (deň V). Deň R predstavuje rozhodujúcu bitku, pri ktorej bol satan, nepriateľ nášho spasenia, porazený. To sa stalo pri prvom príchode Pána Ježiša, keď zomrel na golgotskom kríži.

Deň V predstavuje Kristovo víťazstvo pri jeho druhom príchode, keď sa nepriateľ poddá a bude slávené víťazstvo. Kresťanská nádej na konečné víťazstvo pri druhom príchode Pána Ježiša je založená na istote víťazstva, ktoré bolo vybojované Kristom na kríži (Kol 2,15).

3. V Starom zákone obraz prvého a druhého príchodu Ježiša Krista splýva. Tieto dve udalosti nie sú od seba ostro oddelené. Starý zákon vyzerá príchod Mesiáša a spolu s ním Božieho kráľovstva. Proroci naznačovali túto udalosť za pomoci rôznych termínov (hovorili napr. O „kráľovstvo, ktoré nebude naveky zničené“ – Da 2,44; o „Pánovom dni“ – Mal 3,19-24; 1J 4,14; o Bohu ako sudcovi, ktorý prichádza a nehodlá mlčať Ž 50,3-6).

Júda dosvedčuje, že už Enoch vo svojej dobe obracal pozornosť svojich súčasníkov na príchod Pána ako sudcu (Ju 14-15). Na základe typologickej štruktúry (predpoveď – typ, naplnenie – antityp) potom Nový zákon jasne vzťahuje tieto obrazy na druhý príchod Pána Ježiša.

Keď Mesiáš Ježiš Kristus prišiel, vysvetľoval, že je rozdiel medzi kráľovstvom milosti (nastoleným pri Kristovom prvom príchode) a kráľovstvom slávy (ktoré bude zriadené pri jeho druhom príchode). Je to, ako keď sa pozeráme na súhvezdie na večernej oblohe. Nám sa zdá, že hviezdy niektorého súhvezdia pred nami sú v rovnakej rovine, v rovnakej vzdialenosti. Keď však na ne zameriame výkonné teleskopy, s prekvapením zistíme, že hĺbková vzdialenosť jednotlivých hviezd v tomto súhvezdí je niekedy aj mnoho tisíc svetelných rokov. To, čo sa ľudskému oku zdá byť v jednej rovine, je v skutočnosti od seba vzdialené.

4. Hoci druhý príchod Ježiša Krista je pre tých, čo v neho neveria a žijú vo vzbure voči Bohu, katastrofickou udalosťou, je zvesť o ňom v skutočnosti posolstvom o nádeji. Treba skoncovať so všetkým, čo stojí proti láske, pravde, spravodlivosti a slobode a čo narušuje tieto základné hodnoty života. Ježišov druhý príchod je odpoveďou na vleklé chronické choroby ľudstva a našej civilizácie. Zlo je tak rozbujelé, že ich nie sme schopný vyriešiť bez vonkajšej Božej pomoci. Len on je schopný navždy odstrániť kriminál, nemocnice a cintoríny. Je to dôsledné dotiahnutie Božieho diela vykúpenia, ktoré Kristus vydobyl na golgotskom kríži.

5. Pri druhom príchode Ježiša Krista dôjde k smrti všetkých ľudí, ktorí sa svojím životným stanoviskom postavili proti Bohu. To je významná skutočnosť. Život ľudí na tejto hriešnej zemi končí. Bezbožní zomreli a všetci veriaci boli vzatí do neba. To je jeden dôležitý rozpoznávací znak pravosti druhého príchodu Pána Ježiša.

Mnohí sa totiž budú vydávať za Krista. Budú konať divy a zázraky a možno sa im lokálne podarí napodobniť aj vzkriesenie z mŕtvych. Nebude sa však jednať o kozmickú, celosvetovú udalosť, pri ktorej dochádza k všeobecnému vzkrieseniu Božích verných a k totálnej smrti bezbožných. Tiež satan, nepriateľ nášho spasenia, bude chcieť napodobniť druhý príchod Pána Ježiša. Preto je dôležité poznať spôsob, akým Kristus príde.

Keď Pán Ježiš hovoril o svojom návrate, ihneď upozornil na zvody, ktoré prídu v tomto smere. Preto je treba jednoznačne odmietnuť jeho tajný alebo duchovný príchod.

6. Je potrebné vždy zreteľne varovať pred akýmkoľvek pokusom o datovanie druhého príchodu Pána Ježiša. Všetky takéto snahy zákonite vedú ku sklamaniu, a tak k oslabeniu dôvery v očakávanie Kristovho návratu. Ježišov výrok, že nepoznáme „deň ani hodinu“ jeho príchodu, neznamená, že smieme určiť rok, ale nie už deň a hodinu jeho príchodu.

Je to idiomatické vyjadrenie, ktoré zakazuje akúkoľvek snahu o vypočítavanie presného dátumu. Napriek tomu si veriaci majú uchovať vedomie skorého druhého príchodu a byť stále bdelí. Podobne ako apoštol Pavol aj my musíme odmietnuť blúznivé a prepäté očakávania alebo vypočítavanie presného dátumu Kristovho príchodu (napr. 2 Tes 2,3.4).

7. Tzv. učenie o tajnom vytrhnutý cirkvi do neba 7 rokov pred vlastným slávnym druhým príchodom Pána Ježiša, po ktorom vystúpi Antikrist a dôjde k prenasledovanie veriacich, je nesprávne. Biblia sa jednoznačne stavia proti nemu. Uveďme si niekoľko dôvodov:

a) V Písme sa nikde nehovorí o dvoch fázach druhého príchodu Pána Ježiša oddelených obdobím siedmich rokov. Vytrhnutie cirkvi je spojené so slávnym viditeľným druhým príchodom. Pri tejto jedinej a jedinečnej udalosti Kristus každému, spravodlivému aj nespravodlivému, prináša odplatu (Ján 5,28.29). Všetky tri výrazy Nového zákona pre Kristov druhý príchod (parousia, apokalypsis a epifaneia) jasne hovorí o jednom, a nie o dvoch príchodoch. Nerobí sa medzi tým žiadny rozdiel.

b) Druhý príchod Ježiša Krista prinesie smrť všetkým bezbožným (2 Tes 1,8-10), pretože neznesú svätú žiaru jeho prítomnosti (2 Tes 2,8; Zj 19,21).

c) Doba súženia nie je v Písme ohraničená na obdobie po tajnom vytrhnutí cirkvi do neba a ani Antikrist nepôsobí až potom, čo veriaci odišli z tejto krajiny (Sk 14,22; Rim 5,3; Žid 3,13; Zj 12,13- 17; Da 7,21.25).

d) Po druhom príchode Ježiša Krista nie je už ďalšia možnosť spásy ani pre pohanov, ani pre židov. Preto máme dar spasenia prijať hneď, keď sme oslovení Duchom Svätým (Žid 3,7-8.13.14; porov. Hebr 9,26-28; Mt 24,13).

e) 70 týždňov z proroctiev Da 9,24-27 nie je možné rozdeliť na 69 týždňov a 1 týždeň, ktorý niektorí vykladači Biblie umiestňujú až do záveru dejín tohto sveta a vkladajú medzi neho a predchádzajúcich 69 týždňov časovú medzeru, tj. obdobie kresťanskej cirkvi. Do časovo vymedzeného proroctva nie je možné vložiť žiadne ďalšie obdobie, pretože tým by proroctvo stratilo svoj zmysel. Správny výklad tohto proroctva berie 70 týždňov ako celistvé, nedeliteľné obdobia, ktoré začína rokom 457 pr. Kr. a končí rokom 34 po Kr.

III. Praktický dôsledok

Uprostred beznádeje, neistoty, trápenia a problémov Boh ponúka úžasnú perspektívu, dáva nádej a zmysel života. Stojí za to žiť a prať sa s životnými problémami. V neistom svete dáva istotu (Ján 16,33). Nie sme tu ponechaní sami na seba. Budeme žiť s Ježišom po celú večnosť. Viditeľne sa naplní to, v čo sme verili.

Istota, ktorá vyplýva z Ježišových slov o jeho skorému príchode, nás vedie k úzkemu vzťahu s ním a k trpezlivosti očakávania jeho návratu. Zvesť o druhom príchode Krista je slovo potešenia. Tvárou v tvár smrti máme nádej na vzkriesenie a stretnutie so všetkými, ktorých nám smrť vytrhla. Posolstvo o druhom príchode prináša radosť.

Bližšie informácie v článku Ako sa pripraviť na príchod Ježia Krista a Hnutie za nedeľu a znamenie šelmy. Pre pochopenie nadchádzajúcich udalostí, odporúčam sekciu Posledné udalosti dejín, kde sú v chronologickom poradí uvedené skutočnosti, ktoré na ľudstvo prichádzajú a prídu nečakane.

Súvisiace videá a dokumenty