fbpx

Okultné symboly a ich význam

Symbol „Paroháč“

Satan (ďábel) miluje symboliku. Skrz symboliku se rád nechává uctívat a propagovat. Mezi nejrozšířenější symbol satana patří tzv. „paroháč“. Jde pozdrav nebo vyjádření svého nadšení tomu zlému. Jde o symboliku, která je součástí Nového světového řádu (světovlády Antikrista).

„Paroháč“ často používají nejen lidé, kteří jsou členy různých okultních a satanistických společností, ale i zpěváci, herci, politici… V některých případech to může být nevědomé, v mnoha případech ale lidé přesně vědí, koho tím uctívají a propagují. Může to být také o démonickém obsazení člověka, kdy se takto démon projevuje. Gesto často dělají oběti programování mysli Monarch. Tito lidé dělají i další satanovu symboliku vševidoucího oka.

Co znamená symbol „paroháč“? Stejně jako symbol „victory“, je to symbol zla, zkázy, prokletí, satanismu; Je zarážející, když tento symbol používá papež. Rozhodně tento symbol, gesto nepoužívejte!!!

Okultní sloupy Boáz a Jáchyn

Ať už v umění nebo architektuře dva sloupy vždy reprezentují důležitý vstup do neznáma. Ve Svobodném zednářství se tyto dva sloupy nazývají Boáz a Jáchyn, a jsou jedním z nejdůležitějších symbolů této organizace.

Jména Boáz a Jáchyn se odvozují od biblické zprávy z chrámů krále Šalamouna. Hlavním stavitelem Šalamounova chrámu je Hyram Abiff, který je prominentní osobou v zednářských rituálech.

Odkazují se na následující texty z Bible, aby si „potvrdili“ svoje učení a pravdy, kterým věří.</strong> Tedy – první Královská 6, 1 – 38, dále kapitola 7 a 8. V těchto kapitolách je popisována dimenze, konstrukce a věnování chrámu v době krále Šalamouna.

Zpráva o Šalamounově chrámu je velmi důležitá ve Svobodném zednářství a každý detail této budovy má důležitý esoterický význam. Tyto dva sloupy fungují jako vstup do „mystérii“, tím že lemují vstup do tajného místa.

Podle dávnověkých rabínů byl Šalamoun zasvěcený v různých mystériích a chrám, který nechal vybudovat byl domem zasvěcení který, zahrnoval pohanské, fylozofické a falické emblémy. Granátová jablka, symboly palmových listů, sloupy přede dveřmi, babylonští cherubíni, seřazení místností a závěsy, to všechno nám naznačuje, že tento chrám byl postaven podle svatyně Egypta a Atlantidy.  Sloup na pravé jižní straně se jmenoval – dle židovského nám dochovaného překladu z Bible – Jachýn a ten levý Boáz. Naši překladatelé říkají, že to první slovo znamená „založit“ a to druhé „v něm je síla“.

„Jména dvou sloupů Boáz a Jáchyn, stály u vchodu do Šalamounova chrámu. Na vrcholu každého sloupu byla velká nádoba – nyní falešně nazývána zeměkoule – pravděpodobně jedna tato nádoba znamenala oheň a druhá vodu. Tyto dva sloupy rovněž vyjadřují aktivní a pasivní výraz božské energie, slunce a měsíce, síru a sůl, dobro a zlo, světlo a temnotu. Mezi nimi jsou dveře, které vedou do božího domu, jsou bránou do svatyně a připomínají nám, že Jehova je jak androgenní tak antropomorfické božstvo. Sloupy také vyjadřují letní a zimní slunovrat, nyní Zednářům známé v moderní verzi jako dva svatí Janové.“  

Spojením těchto dvou sloupů vzniká třetí sloup, který esotericky reprezentuje lidstvo. Když dva sloupy najdou rovnováhu, tak to znázorňuje jednotu mezi Šušumou a Kundalini. Toto svaté manželství stvoří „ohnivou mlhu“, která vyzařuje skrze lidské tělo a naplňuje ho božským světlem. V tomto okamžiku se lidstvo stane třetím sloupem chrámu moudrosti, on – ona se stane sloupem, který je zformován kombinací síly Jáchyna a krásy Boaze. Tímto aktem se zformuje ztracený svět ve vibračním systému duchovně fyzikálního ztělesnění.

Spojením dvou si protiřečících sil dvou pilířů vzniká prostřední pilíř; dokonalý člověk. V židovskej Kabale (židovský okultismus) reprezentují Boáz a Jáchyn dva sloupy tvz. Sepirtohu neboli strom života.

Sloup na pravé straně – Jachýn byl založen na Chochmahu, kde šlo o vylití moudrosti boha. Tři kouly, které se z nich vznášejí, znázorňují mužskou potenci. Sloup po levé straně – Boáz, tři koule ženského původu znázorňují vnímavou potenci, chápání a mateřskou moc.

Tři pilíře neboli sloupy jsou nakonec jednotní v Malchuthu. Dávní myslitelé uspořádali boží stvořitelské síly do struktury desíti živoucích ohnisek zvaných sefirot, desíti projevů tvůrčí energie nekonečného. Tyto sefiroty představují různé aspekty stvořeného poznaného i nepoznaného kosmu a jedna ze sefír je modrá a zcela naplněná božím slitováním. Je to sefira kabalisty nazvaná Malchut; Království, vyjadřující svaté bytí naší Země, ve kterém se projevují všechny pravomoci nadřízených světů.

Pilíře, které se používají v populární sféře, mají jiný význam než-li pouhý dekorační. Jde zde především o esoterický význam. To, co se odehrává mezi pilíři, symbolicky reprezentuje transformaci neboli zasvěcení.

Chtěli bychom Vás upozornit, že se naprosto neztotožňujeme s názory a filozofií okultních organizací, které ovládají hudební a filmový průmysl. Naším cílem je odhalovat jejich metody podprahové manipulace, vysvětlovat význam symbolů které používají a tím varovat konzumenty, kteří se vystavují tomuto vlivu. Na tomto světě není nic neutrálního. Odehrává se zde boj dobra a zla, pravdy a lži, Boha a satana. Je na každém z nás, abychom hledali pravdu a rozhodli se pro to co je správné.  

Symbol „Victory“

Symbol “V”, který se mylně představuje jako vítězství, je ve skutečnosti symbolem zkázy a prokletí. V tomto článku se dozvíme jeho skutečný význam. Pamatujte, že v okultismu má symbol esoterický a exoterický význam. Navenek se tedy tváří nevinně a prezentuje vítězství, ale ve skutečnosti jde o uctívání dávnověkého rohatého boha Pana, jinými slovy satana. V dnešní moderní popové kultuře je hojně používaný celebritami, které si tento symbol přisvojili. Zajišťují si tak blahosklonnost a požehnání elitních skupin pro svoji kariéru od samého pána temnot.

Legendární anglický předseda vlády Sir Winston Churchill v období druhé světové války často používal symbol “V”</strong>. Pro tohoto muže kouřící doutníky to byl standard. Tento symbol ukazoval pokaždé, když mohl a fotografové zachytily stovky takových snímků. <strong>Většina lidí si myslela, že bojovný Churchill tímto symbolem signalizuje důvěru v konečné vítězství nad nacistickým nepřítelem. Takže znamení dvou prstů, které ukazují vzhůru a tvoří písmeno “V”, začalo být všeobecně používáno jako znamení pro vítězství.

Nikdo už ale neví, že Churchill byl druidský kněz a jak víme z minulosti, toto pohanské hnutí vykonávalo lidské oběti. Někteří učenci jsou přesvědčeni, že právě druidové vykonávali lidské oběti.

Římský generál Julius César, který si podmanil Británii psal o tom, jak brutálně a zuřivě bojoval lid, který byl pod vlivem druidských kněží. Popisoval také hrůzy obřadů, v nichž si druidští kněží a lidé vybírali oběti, které byly uvězněny uvnitř obrovské modly. Ta byla pak s těmito obětmi zapálena, zatímco lidé kolem pochodovali se svíčkou. Dokonce i dnes se v troskách Stonehenge v Anglii scházejí novodobí druidové na různých festivalech, jsou oblečeni do bílých hábitů a provádějí obřady k uctívání starých bohů. I ve spojených Státech v Nevadě se každý rok sjíždějí stovky tisíců lidí, aby se zúčastnili festivalu “burning man” – hořící muž, což je obětní rituál.

Churchill byl také mimo jiné svobodný Zednář. Autor Stephen Knight napsal knihu “ The Brotherhood”, která před 15-ti lety otřásla Velkou Británií. V této knize odhalil mnoho britských šlechticů, policistů, soudců a politiků, kteří byli Zednáři. Mezi ně patří i Churchill, který byl uveden do řádu druidů – do spojené lože Velké Británie č. 3000. Není pochyb o tom, že Churchill byl svobodný Zednář, čaroděj a druid.

Doktor Stanley Monteith, odborník na okultní tajné společnosti prohlásil v rádiu Svoboda v Kalifornii:

“Churchill byl adept okultismu, přijat do řádu druidů v roce 1908, potom co složil okultní přísahu požadovanou od těch, kteří mají vstoupit do světa svobodného Zednářství.“

Tato vyjádření Stanleyho Monteitha jsou potvrzeny i Mirandou J.Grennovou v knize “The World of the Druids” a Johnem Danielsem, který napsal knihu “Scarlet and the Beast”. Jde o dvě významné a hodnotné knihy.

To, čemu většina lidí věří, že je konvenční moudrost, je často nesprávné. Tak je tomu i v tomto případě. Protože tento symbol je ve skutečnosti velice starý. Je znamením rohatého boha Pana, za kterým se skrývá satan.

Bůh Pan vypadá jako kozel a to nám připomíná tradiční faunovské znázornění satana. Tuto skutečnost potvrzuje anglický historik Ronald Hutton ve své knize, kde uvádí, že Panova popularita pochází z neopohanského období za královny Viktorie a krále Edwarda. Středověké a rané moderní obrazy satana mají naopak tendenci ukazovat semi-lidské příšery s rohy, křídly a drápy na nohou.

Bůh Pan byl bohem lesů, pastvin a hrál na píšťalu. Kněz anglikánské církve, Nigel A. Cornwall napsal:

“Věřím tomu, že tento symbol má dávnověký původ a vyobrazuje tak pohanského rohatého boha.”

Cornwallův názor také je, že když je tento symbol ukázán způsobem, že dlaň ukazuje dovnitř, tak je to velice vulgární a urážlivé gesto, které naznačuje průnik do obou lidských tělesných otvorů. Tento symbol ukázán svým typickým způsobem znamená doslova pohlavní styk s ďáblem – být znásilněn v podstatě dvourohým bohem. Palec, který drží prsty jako by vytvořil pochvu, zatímco dva nejdelší prsty symbolizují rohy tohoto boha.

Ve své vysoce oceněné encyklopedii symbolů, která se jmenuje “Masonic and Occult Symbols Illustrated” vysvětluje doktorka Cathy Burns význam symbol vítězství. Říká, že tyto dva vztyčené prsty se vztahují na zednářský agnostický zákon protikladů, podobně jako v zednářské loži nacházíme černobílou šachovnicovou podlahu. Dva prsty symbolizují okultní nauku, která by se dala nazvat “pořádek z chaosu”, což je jakási snaha sladit dva protiklady, dobro a zlo, v harmonický celek a to, že satan vládne jak v nebi tak na zemi.

Jak jsme již zmínili, symbol “V” jé také znamením rohatého boha v čarodějnictví, který se nazývá Pan, neboli baphomet, což je androgenní postava kozího boha, což opět vykresluje zákon protikladů.

Kompletní kniha čarodějnictví dále vysvětluje okultní význam tohoto symbolu. Když se symbol ukazuje takovým způsobem, aby vrhal stín, tak se podobá něčemu, co by se dalo nazvat ďábelskou tváří. Čarodějnice, kouzelníci a někteří papežové používají tento symbol, aby ovlivnili emocionální reakce. V okultismu lidé věří v kouzelnou moc a uhranutí za pomocí stínů.

Tímto způsobem mohl kouzelník nebo čarodějnice způsobit u lidí nemoc, smrt anebo mohl inspirovat lásku. Když satanský kněz zvedl prsty a žehnal tímto způsobem, tak to mělo zlý význam. Pozoruhodná věc nastala, když byla ruka tímto způsobem vztyčena a to sice, že její stín napodoboval hlavu a rohy kozla baphometa… Což je symbol černé magie.

Použití tzv. stínu požehnání byl považován za legitimní výsadu papežů a byl často používán v dobách temného středověku, v době inkvizice. V dnešní době se znak “V” používá v satanismu jako symbol požehnání ďábla.

V minulosti to bylo ale naopak. Šlo o symbol zla a prokletí. V dnešní době mají ctitelé satana překroucený způsob myšlení, protože zobrazují zlo jako něco, co je dobré a žádoucí! Co je pro čistého, spravedlivého člověka prokletím, to je pro satanisty úžasná věc.

Okultisté si hrají s esoterickými významy symbolů. První co vidíme na obrázku je symbol “V”, ale stín, který vrhá, zobrazuje ošklivou a temnou podobou satana. To, co na první pohled slouží k požehnání, tak ve skrytém významu slouží k prokletí.

Symbol sovy

Sova je pohanský symbol, božstvo uctievané ako zdroj okultnej múdrosti. Ilumináti a svetová elita uctieva každoročne v Bohemian Grove molocha v podobe veľkej kamennej sovy. Pri rituály je modle obetovaná „predstieraná obeť“.

Tu treba spomenúť Nimroda a Babylonskú neviestku (Semiramis). Oni vytvorili okultné, Satanistické náboženstvo a keď bol Babylon zničený, náboženstvo sa rozvinulo do množstva podôb, po celej zemeguli, do rozličných verzii a podobných vier, ktoré sa extrahujú v rozličných filozofiách a náboženstvách dneška. Napríklad slobodomurárstvo, vzývanie Bála, Grécky/Rímsky katolicizmus a iné sú historicky späté s Babylonom napriek tomu, že sa na prvý pohľad zdá, že majú mnoho rozličných foriem.

Nimrod sa prejavuje ako Baal, a aj ako pohanská modla: sova. Ak sa pozriete pozorne okolo Washingtonu DC, nájdete množstvo vládnych budov, ktoré sú pohanského architektonického štýlu, alebo sú priamo postavené na základe kamenného motívu sochy sovy.

Ukrytý symbol sovy je aj na jednodolárovej bankovke. Pozrite si stranu s Georgom Woshingtonom. V pravom rohu hore je detailne nakreslený rám s číslom 1. Oproti, na ľavej strane, je rám kde sedí pohanská sova. Pokiaľ tieto peniaze prechádzajú cez množstvo rúk, tento obrázok môže byť na bankovke ťažko viditeľný, ale symbolika mystickej, tajuplnej sovy je naozaj zaujímavá.

Môže sa Vám zdať ako zanedbateľná bodka. Pokiaľ sa na to pozriete pozornejšie, zistíte, že na kostre, ráme, skutočne sedí sova, s veľkými, vypuklými očami. Vláda na jej dezinformačných stránkach Great Seal, (www.greatseal.com) má k tomu pripravené komentáre. Zrejme to znie pekne ale upozorňujem vás že klame, klame a klame a pokiaľ sa objavujú fakty ako tieto, a lži už nestačia, tak zostáva byť ticho. Pokiaľ sa objavia k tomu nejaké oficiálne komentáre, obyčajne sa v nich tvrdí, že to je tlačová chyba

Vševudoucí oko

Věděli jsme, že symbol vševidoucího oka, který reprezentuje ďábla, je provařený v zábavním průmyslu skrz na skrz, ale i přesto nás tenhle obrázek trochu znepokojil. Nemyslete si, symbolům jsou po dlouhá staletí přiřazovány moc a důležitost, ať už tomu chceme věřit nebo ne. Kdyby tomu tak nebylo, nebyli bychom svědky všech těch znaků, s kterýma se v poslední době roztrhl pytel.

Oko boha Hora – Hór je podle Egyptské mytologie (věda zabývající se studiem mýtů) bůh egyptského krále, egyptský bůh nebe, slunce a světla.

Vševidoucí oko se vyskytuje hlavně v pyramidě nebo nad pyramidou. Představuje falešného boha během jeho období „smrti“ očekávajícího znovuzrození. Zatím dlí v podsvětí, nicméně jeho duše je stále živá a pozoruje, jak je naznačeno otevřeným okem.

Vševidoucí oko představuje všemohoucnost, vševidoucí božství, schopnost intuitivního zření. Vševidoucí oko je symbolem všech slunečních (falešných) bohů a jejich životodárné, oplodňující síly a moci; Vševidoucí oko v neposlední řadě je hlavním symbolem ďábla.

Vševidoucí (satanovo) oko se nevyskytuje jen v hudebním průmyslu, ale i v římském katolicismu (falešném náboženství), hinduismu (okultismu), lze ho spatřit na olympijských hrách, módních přehlídkách, na bankovkách, na a v budovách; Lze ho spatřit i ve Svobodném zednářství a dalších okultních spolcích. Vševidoucí oko je zkrátka téměř všude.

Viac o hudobnom priemysle, rockových a popových hviezdach, moderných spevákoch či kapelách vyznávajúce okultistické symboli a vierouku, sa dočítate práve na tejto stránke Tajemství hudby.

Odporúčam trojdielnu časť dokumentov Znamenie Antikrista – Odhalenie a sprisahanie.

Zdroj: www.tajemstvihudby.cz

Galéria okultných symbolov vo svete
Súvisiace videá a dokumenty