fbpx
Zmeň svoj život
BibliaBiblické štúdium 21-30

27. 2300 večerov a rán

V roku 548/547 pr. Kr. dostal Daniel videnie, ktoré ho veľmi ovplyvnilo. Boh mu zjavil podstatné skutočnosti týkajúce sa sporu medzi Kristom a Antikristom, pravdou a lžou, Božím ľudom a jeho nepriateľmi. O takmer 10 rokov neskôr v závere 9. kapitoly svojej knihy ukazuje Daniel Božie dielo zmierenia pre človeka. Boh zdôrazňuje, že je Pánom času a dejín, pretože ukazuje, kedy dôjde ku kľúčovým udalostiam v dejinách spásy. Predpovedá, kedy Mesiáš verejne vystúpi a kedy zomrie násilnou smrťou. Tematickým prepojením 8. a 9. kapitoly sa upresňuje, kedy „dôjde svätyňa spravodlivosti“ (Dan 8,14), tj., kedy dôjde k začiatku pred-adventného súdu (súd pred príchodom/adventom Krista).

Náčrt

1. Štruktúra a stručný prehľad 8. kapitoly knihy Daniel
2. Pôsobenie malého rohu
3. Sedemdesiat týždňov a 2300 večerov a rán
4. Čo znamená očistenie svätyne

1. Štruktúra a stručný prehľad 8. kapitoly knihy Daniel

Štruktúra 8. kapitoly knihy Daniel je veľmi jednoduchá:
A) Videnie (v. 3-14)
Aa) Čo Daniel videl (v. 3-12)
Ab) Čo Daniel počul (v. 13.14)
B) Výklad videnia (v. 15-27)

Prehľad 8. kapitoly a jej stručný obsah
Úvod
v. 1 – Videnie bolo dané v 3. roku kráľa Baltazára, tj. roku 548/547 pr. Kr.
v. 2 – Videnie bolo dané v Šúšane.

A. Videnie
v. 3.4 – Videnie o baranovi s dvoma rohmi
v. 5 – Videnie o capovi s jedným rohom
v. 6.7 – Vzájomný súboj barana a capa – porážka barana s dvoma rohmi
v. 8 – Zlomenie nápadného veľkého rohu a rast štyroch rohov namiesto neho do štyroch svetových strán
činnosť:
v. 9a – Malý roh vychádza z jednej svetovej strany
v. 9b-12 – Charakteristika malého rohu
Prorocký údaj:
v. 13.14 – Až kým – až do 2300 večerov a rán – časový údaj o očistení svätyne

B. Výklad videnia
v. 15.16 – Gabrielovi daný rozkaz, aby vyložil Danielovi videnie
v. 17 – Videnie sa týka doby konca
v. 18 – Popis Danielovho stavu
v. 19 – ti oznámim, čo sa stane v poslednom hroznom hneve, lebo sa to týka konca času
v. 20 – Identifikácia dvojrohého barana
v. 21 – Identifikácia capa a veľkého rohu
v. 22 – Identifikácia štyroch rohov
v. 23-25 ​​- Činnosť nehanebného kráľa
v. 26 – Potvrdenie pravdivosti videnia o 2300 večeroch a rán
v. 27 – Danielov stav

Záver
Na začiatku 8. kapitoly Daniel líči zápas barana s kozlom. Ostro-rohý baran predstavuje Medo-Perzské kráľovstvo a cap Grécko (Dan 8,20.21). Nápadný roh, ktorý mal kozol medzi očami, symbolizuje Alexandra Veľkého. Roh sa zrazu zlomil a miesto neho povstali štyri rohy. Tu je reč o nasledovníkoch (vojvodcoch) , ktorí prevzali vládu v Alexandrovej ríši. Svoje kráľovstvo potom územne rozširovali na všetky svetové strany. Z jednej z nich potom vystupuje rímska moc.

2. Pôsobenie malého rohu

Danielova pozornosť je zameraná na činnosť malého rohu. Jedná sa o rovnakú mocnosť, ktorú poznáme už zo 7. kapitoly knihy Daniel. V 8. kapitole sú pridané niektoré detaily pôsobenia malého rohu. Charakteristika malého rohu podľa Da 8.

a) Doba a pôvod
v. 9 – Z jedného z nich vyrazil jeden maličký roh.
v. 23 – Ku koncu ich kraľovania povstane kráľ nehanebný.

b) Rast a sila
v. 9 – Veľmi sa vzmáhal na juh a na východ i k nádhernej krajine.
v. 24 – Bude zdatný svojou silou, a nielen svojou silou.

c) Prenasledovateľ
v. 10 – Zmohol sa tak, že siahal až k nebeskému zástupu, zrazil na zem časť toho zástupu, totiž hviezd, a rozšliapal ich.
v. 24 – Bude prinášať neobyčajnú skazu. Vrhne do skazy zdatných a ľud svätých.
v. 25 – Nerušene vrhne do skazy mnohých.

d) Pýcha
v. 11 – Vypína sa až k veliteľovi toho zástupu.
v. 25 – Vo svojom srdci sa bude vypínať. Postaví sa proti Veliteľovi veliteľov.

e) Proti svätyňovej službe
v. 11 – Zruší každodennú obeť.

f) Proti podstate svätyne
v. 11 – A rozvrátil príbytok jeho svätyne.

g) zvodca
v. 12 – Zástup bol zvedený k vzbure proti každodennej obeti.

h) Proti pravde
v. 12 – Pravdu zrazil na zem.

i) Zdar a úspech
v. 12 – Darilo sa mu, čo robil.
v. 24 – A jeho konanie bude sprevádzať zdar.

j) Rozumnosť
v. 23 – Bude rozumieť hádankám.
v. 25 – Obozretne a so zdarom bude jeho ruka ľstivo konať.

k) Jeho koniec
v. 25 – Avšak bude zlomený bez zásahu ruky.

Malý roh z Da 8 pôsobí v dvoch fázach. Najskôr sa obrazne hovorí o činnosti pohanského Ríma (verše 9. 10), ktorý sa stáva typom na pôsobenie antikrista, pápežský stredoveký Rím (verše 11.12), ktorého činnosť je namierená proti podstate pravého náboženstva. Malý roh z Da 8 pôsobí rovnako deštruktívne ako malý roh z Da 7. Okrem toho, že prenasleduje verný Boží ľud, zvádza a hovorí trúfalo, sú o ňom uvedené navyše tieto prvky:

A) Stavia sa proti každodenné obeti (proti „támíd“), to znamená, že táto antikristovská moc zatemňuje svojimi praktikami účinnosť Kristovej príhovornej služby pre človeka v nebeskej svätyni (pozri úloha kňaza a úlohu svätých v rímskokatolíckej cirkvi). To znamená, že skresľuje Božiu povahu a zvádza od správneho spôsobu uctievania a služby Bohu.

B) Stavia sa proti podstate svätyne. Žalmy 89,15 a 97,2 používajú rovnaký termín pre podstatu alebo základ ako Dan 8,11. Žalmista hovorí: „Spravodlivosť a právo sú piliere tvojho trónu.“ Činnosť je namierená proti Božej spravodlivosti a jeho práve, tj. jeho súdom.

C) Pošliapava pravdu. Už husiti v boji s križiakmi zastávali správne heslo: „Pravda Pána zvíťazí.“

3. Sedemdesiat týždňov a 2300 večerov a rán

Daniel bol zdrvený pri pohľade na ničivé pôsobenie malého rohu. Nevedel pochopiť, ako je možné, že vzbura proti Bohu pôjde tak ďaleko. V tej chvíli začul otázku: „Ako dlho (podľa hebrejčiny doslova“ až dokedy „) bude trvať táto vzbura, kedy sa šliape po pravde a svätyni a kedy je prenasledovaný Boží ľud?“ Potom začul odpoveď: „Až po dvoch tisícoch a tristo večeroch a rán dôjde svätyňa spravodlivosti.“ Anjel Gabriel, ktorý prišiel Danielovi vysvetliť to, čo videl, vo svojom výklade predstavuje pôsobenie antikrista.

Keď došlo na videnie o 2300 večeroch a rán, Daniel už fyzicky nevydržal pohľad na pravdu dejín. Keď videl, ako malý roh, táto politicko-náboženská mocnosť, bude všetko dobré, krásne a správne ničiť a šliapať, úplne sa zrútil. Gabriel mu teda nemohol objasniť ďalšie detaily. Na začiatku 9. kapitoly sa dozvedáme, že prorok Daniel po dobu skoro 10 rokov usilovne študoval prorocké spisy, aby vypátral zmysel týchto tajuplných slov.

Na konci 9. kapitoly čítame o tom, že anjel znovu prichádza, aby mu vyložil to, čo nebolo vysvetlené na konci kapitoly 8. Gabriel Danielovi vysvetľuje, že 70 týždňov bude odkrojené (myslí sa z celku 2300 večerov a rán) na to, aby (nasleduje šesť infinitívnych viet):

– Boží ľud zastavil vzburu voči Bohu,
– Cele sa obrátil k Hospodinovi,
– Došlo k dielu zmierenia,
– Uvedeniu večnej spravodlivosti,
– Zvestovaniu prorockého slová zvlášť pre Izrael,
– A pomazaniu svätyne svätých.

V 8. kapitole a v závere kapitoly 9 nám Daniel podrobnejšie približuje Božie dielo pre človeka: dielo Mesiáša – Ježiša Krista, činnosť malého rohu, a Boží súd, ktorý je zameraný na začiatok a na koniec tzv. pred-adventného súdu. Ďalšie detaily vo výpočtoch ukazujú, kedy mal Mesiáš vykonať dielo zmierenia a čo sa bude diať s ním, s jeho ľudom a s mestom Jeruzalem.

Všimnime si, že časové prvky uvedené v proroctve sa vždy spájajú s osobou Mesiáša, a nikdy nie s mestom Jeruzalem. Ak máme stanovený pevný východiskový bod pre počítanie 70 týždňov, čo je podľa proroctva „vyjde slovo navrátiť a vybudovať Jeruzalem“, ktoré v roku 458/457 pr. Kr. vydal perzský kráľ Artaxerxes, potom ľahko dôjdeme k dátumu, kedy malo dôjsť k vystúpeniu Mesiáša, k jeho zákernému usmrteniu a k ukončeniu misie zameranej na Židov. Od tej doby sa evanjelium zvestuje pohanom.

Podľa týchto výpočtov mal Mesiáš – Pán Ježiš – verejne vystúpiť v roku 27 po Kr. (čo súhlasí s líčením evanjelií), ukrižovaný mal byť na jar roku 31 po Kr. a k ukončeniu doby milosti pre Židov malo dôjsť v roku 34 po Kr., kedy bol ukameňovaný Štefan a zrejme sa odohralo obrátenie apoštola Pavla. Od tej doby je evanjelium zvestované tiež pohanom (pozri Sk 8-10). Ak k 70 týždňom pripočítame časové obdobie, ktoré ešte zostáva z 2300 večerov a rán, potom sa jednoduchým výpočtom dostaneme do roku 1844 (34 + 1810), kedy malo dôjsť k očisteniu svätyne.

4. Čo znamená očistenie svätyne

Pozemská svätyňa bola každoročne očisťovaná v Deň zmierenia (pozri Lv 16). Bol to deň súdu. Vtedy boli definitívne „zmazané“ všetky vyznané hriechy jednotlivcov i celej pospolitosti Izraela.
Keď hriešnik počas roka vyznal svoj hriech, bolo mu odpustené. Mohol sa radovať z odpustenia hriechov (Lv 4,26.31.35). Jeho hriech však bol prenesený do svätyne, do Božej sféry a pod Božiu kontrolu.

Raz za rok dochádzalo k špeciálnemu rituálu, ktorým boli všetky nazhromaždené hriechy s konečnou platnosťou zmazané a uvrhnuté na satana, pôvodcu všetkého zla, ktorý bol symbolizovaný kozlom pre Azázela. Ten bol potom vyhnaný na púšť, kde zahynul. Niečo podobné sa deje v dobe súdu pri očisťovaní nebeskej svätyne. Slovo „očistiť“ (hebrejsky „nitsdak“) má však hlbší a širší význam než naše sloveso očistiť. Znamená to tiež „dôjsť spravodlivosti“, „obhájiť“ a „obnoviť“, tj. uviesť do pôvodného stavu.

Počas pred-adventného súdu, na ktorom sa objaví každý človek, ktorý sa hlási k Bohu, sa pred celým vesmírnym tribunálom preukazuje, či dotyčný človek bol naozajstným kristovcom/kresťanom, či skutočne prijal Pána Ježiša Krista za svojho osobného Spasiteľa a Pána, alebo či to len hral. Na tomto súde bude zároveň súdený aj malý roh (antikrist) – mocnosť, ktorá sa tiež hlási k Bohu. Tu bude definitívne vynesený rozsudok v prospech Božieho ľudu, aby všetci čestne a úprimne veriaci ľudia mali účasť na vzkriesení pri druhom príchode Pána Ježiša, a malý roh (antikrist) bude odsúdený, aby pri slávnom druhom príchode Krista zahynul.

Kristus, ktorý je od svojho nanebovstúpenia kňazom aj veľkňazom (pozri Žid 7-9) sa teraz ujíma svojej veľkňažskej služby, tj. role obhajcu aj sudcu zároveň. Hovoríme o druhej fáze Kristovej služby v nebeskej svätyni. Doteraz (do roku 1844) Kristus konal ako kňaz – pôsobil na jednotlivých veriacich, preukazoval im svoju milosť, odpúšťal hriechy a dával silu k novému životu. Teraz sa pred celým zhromaždeným súdnym dvorom zastáva svojich verných nasledovníkov, aby ukázal, že sú jeho priateľmi, pretože mu odovzdali svoje životy, nasledovali ho a dali sa ním viesť.

Udalosti v nebi majú úzky vzťah k tomu, čo sa odohráva na zemi. Božia pravda je lepšie pochopená a vyvýšená. Preberá sa to, čo odhalila reformácia, a pokračuje sa v nej ďalej. Je znovu vyvýšená pravda o sobote. Pri štúdiu Biblie sa zisťuje, že Nový zákon neruší zachovávanie soboty ako dňa odpočinku. Je lepšie pochopený vzťah Krista k sobote. Je objavená harmónia medzi vierou a poslušnosťou, milosťou a zákonom. Je lepšie pochopené biblické učenie o hriechu, o človeku a o spore medzi dobrom a zlom.

Začína sa zvestovať večné evanjelium – troj-anjelské posolstvo zo Zj. 14 tomuto svetu. Kladie sa dôraz na to, aby človek nielen svojím duchom, ale aj svojím telom a všetkým, čím je a čo robí, oslavoval Boha. V tej dobe dochádza tiež k veľkému rozmachu v misijnej činnosti. Zakladajú sa misijné a biblické spoločnosti. V tej dobe tiež končí utláčanie Božieho ľudu politicko-náboženskou mocnosťou stredovekej vládnucej cirkvi (antikrista).

II. Výkladové poznámky

1. Vzťah medzi 7. a 8. kapitolou knihy Daniel. V oboch kapitolách sa na označenie anti-kristovskej moci používa rovnaký symbol – roh. Oba rohy sú vo svojich počiatkoch malé. (Je pozoruhodné si všimnúť, že v 8. kapitole prorok Daniel používa menej bežné slovo pre označenie „malý“, aby vynikol slovný súzvuk medzi hebrejčinou a aramejčinou.) Oba rohy sa neskôr stali veľkými, prenasledovali sväté, správali sa pyšne a rúhavé, konali ľstivo, ich činnosť bola obmedzená na určité časové obdobia a obaja boli zničené nadprirodzenú mocou.

2. Malý roh na základe gramatického rozboru Da 8,9 prichádza z jednej zo štyroch svetových strán, nie z jedného zo štyroch rohov. Jedná sa o tzv. Syntaxe paralelizmus, kedy sa vzájomne spájajú údaje, ktoré k sebe patria, aby spolu gramaticky ladili. To znamená, že rod prvkov druhého výroku je v zhode s rodom prvkov predchádzajúcej výpovede.

3. Vzťah medzi 8. a 9. kapitolou. Kapitoly 8 a 9 sú spolu úzko spojené, a to (1) niektorými termínmi, ako videnie (chazon), rozumieť (bén); (2) anjelom vykladačom, ktorým je zrejme Gabriel; (3) časovým údajom, ktorý sa vyskytuje hneď na začiatku (Daniel inak zvyčajne umiestňuje údaj o čase v prorockých videniach až na koniec výkladu (pozri 7,25; 8,14; 12,7. 11.12); kapitola 9 je výnimočná, pretože jej proroctvá začína časovým údajom a časové údaje sa tu znovu a znovu vracajú; (4) slovesom odkrojiť, ktoré znamená odkrojiť, odseknúť alebo odrezať z určitého celku.

4. Začiatok obdobia 2300 večer a ráno určujeme na základe týchto prameňov: v Ezd 7,7 sa hovorí o siedmom roku kráľa Artaxerxa, keď došlo k vydania dekrétu, ktorý Jeruzalemu a Izraelu zaisťoval autonómiu. Tento siedmy rok pripadá podľa nášho kalendára na rok 458/457 pr. Kr. Takto presne sa to dá určiť podľa dát olympiád, podľa ptolemaiovského kánonu, podľa údajov elefantinských papyrusov a podľa babylonských klínopisných tabuliek.

5. 2300 večer a ráno sa nedá skrátiť na polovicu, tj. Na 1150 dní, ako to robia niektorí vykladači. Termín večer a ráno je totiž napísaný v jednotnom čísle. V správe o stvorení sveta toto súslovie označuje jeden deň (Gn 1,5.8.13.19.23.31). Tiež keď sa obetovalo ráno a večer, týkali sa ranné a večerné obete jedného celku (Ex 20,9; Nu 28,3.4). Ani žiadny starý preklad tohto biblického oddielu neskracuje tento časový údaj. Prekladatelia Septuaginty a Theodotión dokonca vložili za časový údaj 2300 slovo dní, aby tým vyložili, že sa jedná o 2300 dní – večer a ráno.

Skrátením časového úseku 2300 večer a ráno na polovicu sa niektorí učenci snažia priblížiť časovému obdobiu, kedy za Antiocha IV. Epifana došlo v roku 167 pr. Kr. ku znesväteniu izraelskej svätyne. Podľa údajov Machabejských kníh (apokryf) však vieme, že svätyňa bola vtedy znesvätená iba 3 roky a 10 dní, a nie teda 3,5 roka alebo 2300 dní či dokonca 1150 dní (1 Mak 1,54.59; 4,52-54).

6. Výraz „každodenná obeť“ je preklad hebrejského slova „támíd“, čo znamená „to, čo je trvalé“, „to, čo je stále“, „každodenné“. Používa sa v súvislosti so svätyňou a označuje viac než len ranné a večerné obete (pozri Ex 27,20; 28,29; 30,8; Lv 6,13.20; 24,8; Nu 28-29; 1 Pa 16,37) . Termín „támíd“ označuje pravidelnú službu vo svätyni. Ide teda o to, že sa malý roh stavia proti Kristovej stálej službe v nebeskej svätyni. Táto služba bola symbolom stálej Božej pomoci a trvalej potreby spojenie človeka s Bohom.

7. Nebeskú svätyňu treba chápať popredne funkčne, a nepredstavujme si ju podľa našich hmotných a priestorových mierok. Pozemská svätyňa bola tieňom nebeskej svätyne (Žid 8,5). Existuje predsa veľký rozdiel medzi naším tieňom a nami ako osobou.

III. Praktický dôsledok

1. Pán Boh niekoľko storočí dopredu predpovedal dielo zmierenia, ktoré vykoná Mesiáš – Ježiš Kristus. Príde, aby zomrel za človeka a zaistil tak večnú spravodlivosť. Aby človek mohol byť spasený, Kristus musí zomrieť. V jeho smrti máme my ľudia svoje spasenie.

2. Boh nám predstavuje spor medzi dobrom a zlom a ukazuje, že dielo antikrista sa bude dariť. Pravda bude pošliapaná a Boží ľud prenasledovaný. Treba však vytrvať až do konca. Boh napriek tomu všetkému vládne a dovedie svoje víťazstvo k triumfálnemu koncu. Očistí poškvrnenú/znesvätenú svätyňu, obnoví pravdu a dá silu svojmu ľudu k víťaznému životu. Boh je garantom slávnej budúcnosti svojich verných nasledovníkov.

3. Žijeme v slávnej dobe, ktorá už nie je určená časovým prorockým údajom. Najdlhšie časové proroctvo skončilo roku 1844 proroctvo o 2300 večeroch a ránach. Žijeme v dobe, keď dochádza k očisteniu svätyne, tj. k obnoveniu pravdy v celistvosti, k hlásaniu evanjelia po celom svete a k predadventnému súdnemu pojednávaniu. Boh nás vyzýva k trpezlivosti, vytrvalosti a vernosti, pretože už čoskoro nastane koniec všetkého boja viery a utrpenia. Boh zriadi svoje večné kráľovstvo a všetci svätí budú obhájení a bude im dané, aby vládli v Božom kráľovstve.

Súvisiace videá a dokumenty