fbpx
Zmeň svoj život
BibliaBiblické štúdium 31-41

40. Zjavenie Jána 13. kapitola

Zjavenie Jána 13. kapitola, aj v tejto časti Boh odhŕňa rúško budúcnosti. Ukazuje, čo sa bude diať na tejto zemi pred druhým príchodom Ježiša Krista. Dvanásta kapitola Zjavenie predstavuje v kocke spor medzi dobrom a zlom. Trinásta kapitola tento spor približuje detailnejšie a ukazuje na jeho vrchol. Odhaľuje, o čo ide proti-božským mocnostiam, symbolizovaným dravými šelmami. Ďalšie kapitoly knihy Zjavenie potom ešte podrobnejšie rozvádzajú niektoré prvky tohto zápasu.

Náčrt

1. Šelma z mora – Zjavenie Jána 13. kapitola: 1-10
2. Šelma zo zeme – Zjavenie Jána 13. kapitola: 11-18
3. Verný Boží ľud – Zjavenie Jána 13, kapitola: 8-10

1. Šelma z mora – Zjavenie Jána 13 kapitola: 1-10

Prvý šelma sa vynára z mora. More je v biblickej prorocké reči symbolom národov (Zj 17, 5). Mocnosť, ktorá je takto označená, má jasnú charakteristiku:
a) Má desať rohov a sedem hláv, na rohoch desať kráľovských korún a na hlavách mená urážajúce Boha.
b) Má niečo z leoparda, niečo z medveďa a niečo zo leva.
c) Drak jej dal silu, trón a moc.
d) Jej moc trvala 42 mesiacov.
e) Jedna z ich hláv dostala smrteľnú ranu, ktorá sa však za nejaký čas zahojila.
f) Šelma hovorila pyšne a rúhavo, rúhala sa Bohu, jeho menu a jeho príbytku.
g) Viedla úspešnú vojnu proti svätým.
h) Celá krajina išla v obdive za tou šelmou.

Kľúč k pochopeniu symbolu šelmy vystupujúcej z mora nájdeme v starozákonnej apokalyptickej knihe Daniel. Tam sa, ako sme sa už skôr dozvedeli, v 7.kapitole tiež hovorí o týchto troch šelmách – leopardovi, medveďovi a levovi – a ďalej o bezmennej šelme s desiatimi rohmi, o malom rohu, ktorý pôsobil po dobu tri a pol roka (tj . 42 mesiacov), hovoril trúfalo a rúhavo a viedol vojnu proti svätým. Charakteristika oboch mocností (tak z Daniela, tak zo Zjavenia) je natoľko podobná, že musí ísť o jednu a tú istú mocnosť.

Keď o nej písal prorok Daniel, vysvetlil jej hlavné charakteristické znaky, ku ktorým neskôr prorok Ján pridal ďalšie detaily, ktoré sa dotýkajú doby konca. Šelmu z mora môžeme teda stotožniť s malým rohom, ktorý symbolizuje iba jednu jedinú inštitúciu (žiadna iná v dejinách ľudstva jej nie je toľko podobná ani zďaleka sa tejto podobe nepribližuje) – stredovekú vládnucu cirkev čiže pápežstvo.

Jeho nadvláda však skončila v roku 1798, kedy francúzsky generál Berthier na Napoleonov rozkaz zajal pápeža, ktorý nasledujúceho roku vo francúzskom zajatí zomrel (tieto udalosti boli už predpovedané prorokom Danielom). To znamenalo zánik pápežstva. Francúzska revolúcia zasadila pápežstve smrteľnú ranu. Z tejto porážky sa však pápežstvo postupne spamätalo. Smrteľná rana bola uzdravená.

Tomuto uzdraveniu pomohli Lateránskej zmluvy, uzavreté v roku 1929 medzi pápežom a talianskou fašistickou vládou, na základe ktorých bol zriadený suverénny pápežský štát Vatikán. Ďalej to bolo nadviazanie diplomatických stykov Vatikánu s mnohými krajinami sveta, zvlášť potom v roku 1985 s USA. Ďalším faktorom bolo neúnavne cestovanie pápeža Jána Pavla II. po celom svete. Vplyv pápežstva stále rastie, takže napriek neúspechom v nedávnej minulosti skoro príde doba, keď – ako hovorí Písmo – celá krajina v obdive pôjde za tou šelmou (Zj 13,3).

2. Šelma zo zeme – Zjavenie Jána 13 kapitola: 11-18

Druhá šelma vystupuje zo zeme, teda z územia, ktoré nie je obývané (v kontraste s morom, ktoré symbolizuje národy – Zj 17,15). Táto mocnosť je opísaná takto:
a) Má rohy ako baránok, ale hovorí podobne ako drak.
b) Z poverenia prvej šelmy vykonáva všetku jej moc.
c) Núti obyvateľov krajiny, aby uctievali šelmu z mora, ktorej smrteľná rana sa zahojila.
d) Robí veľké znamenia a divy.
e) Zvádza obyvateľov krajiny k falošnej bohoslužbe.
f) Stavia sochu šelme z mora.
g) Túto sochu oživuje, takže socha vydáva rozkaz, aby boli usmrtení všetci, ktorí sa nebudú klaňať, a núti všetkých, aby prijali na ruku alebo na čelo znamenie či znak šelmy alebo číslo jej mena 666.

Táto šelma vystupuje zo zeme. O krajine je v úzkom kontexte zmienka v Zj 12,16, kde sa hovorí o tom, že pravá Božia cirkev (žena) bola v stredoveku prenasledovaná a „krajina prispela žene na pomoc“. Ak sa pozrieme do histórie európskych národov, jediná „krajina „, ktorá umožnila ďalšie pôsobenie a záchranu reformovaným cirkvám bolo územie dnešných Spojených štátov amerických, kde emigrovali tisíce Európanov.

Preto sú za túto“ krajinu „považované Spojené štáty americké. Šelma vystupujúca z krajiny, ktorá sa podobá Baránkovi, ale ktorá nakoniec koná ako dravá šelma, predstavujú časť protestantizmu, ktorá sa odcudzila Bohu a jeho slovu. Tieto protestantské cirkvi, ktoré kedysi dbali na svetlo, ktoré im dal Pán Boh, a oznamovali ho svetu, teraz poklonkujú šelme z mora, tj. pápežstvu, sú s ním späté takými väzbami, že nakoniec presadzujú jeho ciele a záujmy.

Zvádza dokonca aj za pomoci rôznych zázrakov a divov. Každý sám si môže urobiť predstavu a posúdiť konvergentný (mnohokrát postupne a po malých krôčikoch) postoj niektorých denominácií … Podľa Zjavenia šelma zo zeme nakoniec vytvorí sochu (obraz) prvej šelme. To znamená, že bude odrážať rovnakú charakteristiku v rokovaní a praxi ako stredoveké pápežstvo. Odpadlý protestantizmus nakoniec oživí sochu prvej šelmy.

Táto „živá“ socha bude formou odpadnutého protestantizmu, ktorá sa bude presadzovať násilím a bude potláčať slobodu svedomia. Prikáže, aby všetci uctievali sochu šelmy z mora a aby prijali jej učenie a falošnú bohoslužbu. Nakoniec bude vynucovať poslušnosť a uctievanie pod hrozbou smrti. Bude všetkých nútiť, aby prijali znak (znamenie) šelmy. Zvláštnym znamením šelmy je svätenie falošného dňa odpočinku – nedeľa (túto problematiku sme tiež už preberali).

Bude sa usilovať o to, aby mal každý rovnakú charakteristiku ako šelma, tj. aby prijal jej meno. Meno v Biblii odkazuje na charakter. Tento odpadlý fanatický protestantizmus rozdúcha vlnu nenávisti a netolerancie a bude za pomoci falošného ekumenizmu pod trestom smrti nútiť všetkých k prijatiu „jeho“ pravdy, tj. pravdy šelmy z mora. Všetci, ktorí budú odporovať, budú prenasledovaní a spoločensky i ekonomicky znemožnený.

3. Verný Boží ľud – Zjavenie Jána 13 kapitola: 8-10

Napriek prenasledovaniu a všetkým tlakom osvedčí verný Boží ľud trpezlivosť a vieru (Zj 13,10). Len vďaka tomu, že uverili Pánovi Ježišovi Kristovi, Baránkovi, ktorý za nich položil svoj život, môžu títo verní v jeho sile vytrvať až do konca a ničoho sa nezľaknúť. Nie sú to od prirodzenosti žiadni hrdinovia, ale sú to ľudia, ktorí svoju dôveru vložili cele na Boha. Vytrvalo sa ho držia. Idú trpezlivo za ním. Ich mená sú zapísané v knihe života, v knihe zabitého Baránka.

Pretože sú v Kristovi spasení, dostávajú silu k jeho nasledovaniu. Pán Boh im zasľúbil víťazstvo, a pretože on zvíťazil, zvíťazia s ním aj oni. Nemusia sa ničoho báť. Na iných miestach v Zjavení sa ukazuje, že Ježiš Kristus príde druhýkrát na tento svet, aby všetci, ktorí milovali a počúvali Boha, neuctievali šelmu ani jej obraz a neprijali jej znak alebo jej meno, boli Kristom prijatí a dostali večný život (napr . Zj 19,6-9; Zj 14,1.9-12; 21,2.3.27; 22,14).

II. Výkladové poznámky

1. číslo šelmy je 666. Toto číslo je vlastne charakterom šelmy, pretože meno a číslo sa v uvedenom biblickom texte stotožňujú (Zj13,17). Niektorí biblickí vykladači identifikujú túto šelmu s číslom 666 s niektorými rímskymi cisármi alebo s konkrétnym latinským titulom pápeža VICARIUS FILII DEI, ktorý sa mal objaviť na jednej pápežskej tiáre.

Zámer biblického textu je však odlišný. Nedáva nejaké konkrétne meno, ale charakterizuje mocnosť, ktorá si osobuje právo jednať v Božom mene a na mieste Boha a pred ktorou všetci ľudia kľakajú a uctievajú ju. Táto mocnosť, ktorá si robí nárok na božskú poctu, je označovaná za iba ľudskú inštitúciu. Č

íslo 6 je symbolom človeka, pretože človek bol stvorený v šiesty deň. Táto nedokonalá ľudská mocnosť je demaskovaná a zdôrazňuje sa, že nie je ničím iným ako ľudským výtvorom. Je to človek, človek, človek. Preto sme v Zj 14,7 Bohom vyzvaní: „Bojte sa Boha“, a nie vplyvnej ľudskej inštitúcie, ktorá má síce úžasnú moc, avšak nie je ničím iným, než podvodom a klamom. Je to nástroj satana na zvádzanie ľudí od pravého uctievania Boha.

2. Zj 13 predstavuje satanskú trojicu – draka, šelmu z mora a šelmu zo zeme. Je to protiklad Božej trojice – Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorí robia maximum pre záchranu človeka. Satan (drak) a jeho spojenci sa snažia narušiť a zničiť toto Božie dielo záchrany.

3. Nezamieňajme súčasné ekumenické hnutie s eschatologickou víziou falošných ekumenických snáh, kedy sa bude násilným spôsobom presadzovať určitá „pravda“, ktorá je výsledkom kompromisu so zjavenou Božou vôľou. Slovo „ekumenický“ má niekoľko významov. Znamená napríklad „celosvetový“. Mnohé cirkvi (aj napr. Cirkev adventistov s.d.) sú celosvetové, a teda ekumenické. Oslovujú ľudí v rôznych národoch, ktoré hovoria rôznymi jazykmi, aby sa stali Kristovými nasledovníkmi. Termín „ekumenický“ znamená tiež „medzicirkevný“ alebo „spoločný“.

V roku 1948 založili v Amsterdame mnohí úprimní kresťania Svetovú radu cirkví. Jej cieľom bolo zjednotiť protestantské kresťanstvo, aby nebolo kameňom úrazu pre moderného človeka, aby sa mohol lepšie orientovať v spleti a labyrinte mnohých cirkví. Jednotlivé cirkvi a denominácie si navzájom vychádzali v ústrety, aby sa zjednotili v určitých bodoch učenia a mohli spoločne postupovať pri evanjelizácii tohto sveta. To je určite ušľachtilá snaha.

Má však isté úskalia, pre ktoré je potrebné mať sa na pozore, aby sa pravda kompromisom nestenčila a nakoniec sa v mene jednoty nebránilo skutočnej evanjelizácii. Ekumenizmus ako snahu o jednotu na úkor pravdy a pravej slobody treba odmietnuť. Na druhej strane je potrebné byť otvorený voči podnetom druhých, dať sa nimi osloviť a poučiť, avšak pritom nestratiť svoju identitu. Snahu dopátrať sa podstaty, odhaliť pravdu, spolu študovať, spoločne sa modliť a pracovať v duchu lásky a jednoty by sme mali vítať a podporovať.

III. Praktický dôsledok

1. Na budúcu krízu je potrebné sa pripraviť tým, že poctivo študujeme Sväté písmo, aby sme lepšie spoznali Boha a pochopili, aký naozaj je. Potrebujeme sa pevne držať Krista, milovať ho celým srdcom a tiež ho za všetkých okolností počúvať. Musíme mu dovoliť, aby nás každý deň premieňal. Ďalej je nutné prežívať istotu odpustenia hriechov a z vďačnosti pracovať na záchrane druhých.

2. Nemusíme sa báť budúcnosti ani toho, čo má prísť (Zj 2,10). Dôverujeme Bohu. Veď on je Pánom celého sveta aj nášho života. Je silnejší ako diabol a milióny jeho stúpencov. Nenechajme si ničím zahmliť pohľad na Krista, ktorý je víťazom.

Pán Boh nám nezjavuje budúcnosť preto, aby sme z nej dostali strach, vypestovali si nejakú fóbiu a nakoniec sa stali schizofrenikmi. Kristus nám dáva istotu spasenia, reálne a jasne líči obraz budúcnosti, ktorý je naplnený nádejou. S ním sa nemusíme ničoho báť. Jemu sa nič nevymkne z rúk. Apoštol Pavol túto istotu, ktorú máme v Kristovi, výstižne opísal v Rim 8, 31-39: „Ak je Boh s nami, kto proti nám?

On neušetril vlastného Syna, ale za nás všetkých ho vydal; ako by nám spolu s ním nedaroval všetko? Kto vznesie žalobu proti vyvoleným Božím? Veď Boh ospravedlňuje! Kto ich odsúdi? Veď Kristus Ježiš, ktorý zomrel a ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás! Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Azda súženie, úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, bieda, nebezpečenstvo alebo meč?

Ako je napísané: „Denne sme pre teba vydávaný na smrť, sme ako ovce určené na porážku.“ Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Som presvedčený, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani čo iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. „

3. Zj 13 poskytuje eschatologický pohľad na záverečný boj v dejinách tohto sveta medzi Kristom a satanom, pravdou a lžou, silami dobra a mocnosťami zla. Nedopúšťajme sa chyby a nevťahujme budúce vyostrené vzťahy namierené proti Božiemu ľudu do súčasnosti. Hľaďme s otvoreným zrakom, buďme obozretní, ale nie podozrievaví či dokonca nepriateľskí. Pestujme pekné vzťahy k členom a príslušníkom iných cirkví a denominácií.

Pamätajme, že v nich žije veľa úprimných Božích detí, ktoré sa stavajú proti násiliu, nespravodlivosti a lži a zastávajú pravdu, ako ju poznali. Sú to ľudia, ktorí si nemyslia, že majú patent na pravdu, sú otvorení, čestní a učenliví. Predstavme týmto ľuďom Krista takého, aký v skutočnosti je. Priblížme im jeho slovo tak, aby v ňom vynikol skutočný Boží charakter a zámer jeho plánu spasenia.

Súvisiace videá a dokumenty