fbpx
Zmeň svoj život
HermeneutikaTématika Kristus a Boh Otec

Trojjedinosť Boha v Písme

Biblia síce nikde priamo nespomína, že Boh je trojjediný, avšak nenecháva nás na pochybách, kto je Ježiš Kristus a kto Duch Svätý. Opisuje to na veľa miestach:

Hebr.1,1-3 – Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom.

Zhrnutie:
-Cez Ježiša Boh stvoril svet.
-Ježiš je obraz Božej podstaty, odlesk jeho slávy. (O nikom inom také niečo nepovedal.)

Hebr.1,6-9 – A keď uvádza Prvorodeného na svet, znova hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli! O anjeloch hovorí: Svojich anjelov robí vetramia svojich služobníkov ohnivými plameňmi. O Synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekova žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva.

Zhrnutie:
-Ježišovi sa KLAŇAJÚ všetci Boží anjeli. (tj. Ježiš je Boh v pravom zmysle slova)
-Ježiš je nazvaný Bohom, ktorý má trón. (Mojžiš nemal žiaden trón) Čiže Ježiš je Boh v pravom zmysle slova.

Jan 1,1-3 – Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.

Zhrnutie:
-Ježiš je Božie Slovo. (=je súčasť Boha)
-To Slovo je Boh
-Tým Slovom, Bohom, vzniklo všetko, čo existuje. (čiže je to Boh v pravom zmysle slova)

Jan 1,10-12 – Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;

Zhrnutie:
Tento text nás nenecháva na pochybách, že je reč o Ježišovi Kristovi. Dokazujú to tieto výroky: Bol na svete. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Tým čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. …O tomto Ježišovi je tu napísané, že „ním vznikol svet“. Čiže je to jednoznačne Boh v pravom zmysle slova.

Jan 1,14 – A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Zhrnutie:
Ježiš je stelesnené Božie Slovo, čiže súčasť Boha.

Jan 5,22-23 – Lebo Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal.

Zhrnutie:
-Ježiš je sudcom na mieste Boha. (=ďalšia charakteristická vlastnosť Boha v pravom zmysle slova)
-Ježiša máme ctiť rovnakým spôsobom, ako Boha. (čiže je to Boh v pravom zmysle slova)

Jan 14,16-18.26 – A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky — Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. ……No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.

Zhrnutie:
-Ježiš tu hovorí o Duchu Svätom ako o sebe: „Otec vám dá tešiteľa, Ducha pravdy = prídem k vám“ (=ten Duch je jeho súčasťou)
-Duch svätý je osoba: „ten vás NAUČÍ všetko a PRIPOMENIE vám všetko“. Duch svätý hovorí = atribút osoby.

Sk 8,29 – Tu povedal Duch Filipovi: Choď a pripoj sa k tomu vozu!

Zhrnutie:
Duch je osoba: Duch povedal = hovorí = atribút osoby.

Ef 4,30 – Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia.

Zhrnutie:
Zarmútiť môžeme iba osobu. Duch Boží = Duch Svätý = osoba.

1 Kor 2,11 – Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží Duch.

Zhrnutie:
Takisto ako duch človeka je súčasťou človeka, aj Duch Boží je súčasťou Boha.

Gn.1,1-3 – Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží Duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal:…

Zhrnutie:
Z toho čo už vieme, že Ježiš je stelesnené Božie Slovo ktoré je súčasť Boha, a Duch Boží, ktorý je Osoba a ktorá je takisto súčasť Boha (…a o ktorej sa aj Ježiš vyjadruje ako o sebe) môžeme povedať, že v týchto veršoch (Gn.1,1-3) sú zastúpené všetky 3 Božie osoby vzájomne prepojené (ktoré sú jedno), priamo v akcii tvorenia sveta. Boh tvoril, Boží Duch oživoval a Syn Boží, (Slovo-Boh) bol prostriedok hovorenia, čo sa má stať.

Rekapitulácia:
-Cez Ježiša Boh stvoril svet.
-Ježiš je obraz Božej podstaty, odlesk jeho slávy.
-Ježišovi sa KLAŇAJÚ všetci Boží anjeli.
-Ježiš je nazvaný Bohom, ktorý má trón.
-Ježiš je Božie Slovo.
-To Slovo je Boh
-Tým Slovom, Bohom, vzniklo všetko, čo existuje.
-Ježišom vznikol svet.
-Ježiš je stelesnené Božie Slovo.
-Ježiš je sudcom na mieste Boha.
-Ježiša máme ctiť rovnakým spôsobom, ako Boha.
-Ježiš hovorí o Duchu Svätom ako o sebe.
-Duch Svätý je osoba, lebo nás učí a pripomína nám Ježišove slová.
-Duch Svätý je osoba, lebo hovorí konkrétne inštrukcie ku konkrétnym ľuďom. (napr. Filip)
-Duch Svätý je osoba, lebo ho môžeme zarmútiť.
-Ako je duch človeka súčasťou človeka, je aj Duch Boží súčasťou Boha.
– 3 Božie osoby boli prítomné pri stvorení sveta: Boh tvoril, Boží Duch oživoval a Syn Boží, (Slovo-Boh) bol prostriedok hovorenia, čo sa má stať.

Jan 1,1-3 – Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje

Kol 1,16-19 – lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho, a on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí, a on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý. Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť,

Komentár:
Čiže všetko bolo stvorené NÍM, SKRZE neho a pre neho. V ŇOM všetko povstalo a stojí. Nie LEN „pre neho“, ale Ježiš bol aj prostriedok, cez ktorého bolo všetko stvorené. Avšak to nieje všetko. Bolo to stvorené V ŇOM. …A to tiež ešte nieje všetko: v ňom všetko stojí! (=má svoju existenciu). Čiže Ježiš je Boh v pravom zmysle slova. Má úplne všetky charakteristiky a moc, ako Otec. Bez Ježiša by nebola existencia všetkého, lebo v ňom má všetko svoje bytie. -Ježiš teda nieje len Boží Syn, ale zároveň aj Boh v pravom zmysle slova. Synovia Boží sme totiž i my veriaci (hovorí Ján), avšak Ježiš je okrem toho aj Boh, pretože narozdiel od nás nesie obraz Božej podstaty. (ten my nenesieme)

Hebr.1,6-9 – ….Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli!

Komentár:
Ježiš nemá len nejaké „výsadné postavenie“. Tí anjeli sa mu klaňajú. Nasledujúci citát dáva túto skutočnosť ešte viac do kontrastu:

Zj.19,10 – A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: Hľaď, neurob toho! Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedoctvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj!
Čiže klaňať sa treba jedine Bohu a nie anjelom, ani nikomu inému. Preto je Ježiš Boh v pravom zmysle slova, lebo sa mu všetci klaňajú.

Hebr.1,6-9 – O Synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekova žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva.

Komentár:
Ježiš je vládca vesmíru, ktorý má trón a žezlo, a Otec mu dal VŠETKU MOC. Boh by cudziemu všetku moc nedával. Ježišovi ju dal preto, lebo je jeho vlastnou časťou, ako to priamo dokazuje aj tento text:

Mt 28:18 – A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.

Komentár:
Toto je jednoznačná charakteristika Boha v pravom zmysle slova.

Jan 1,1-3.14 – Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. ….A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Komentár:
Božie Slovo sa v Kristovi nie IBA naplnilo. Ježiš JE to Božie Slovo! -Text jasne hovorí, že to „slovo je Boh“ a nie, že „slovo bolo naplnené“. Takisto sa tam hovorí, že „slovo sa stalo telom“, a nie „slovom vzniklo telo“. Za výrazom „slovo sa stalo telom“ teda nesmieme vidieť výraz „slovom sa stalo telo“. Je to poriadny rozdiel! -Božie Slovo je časť Boha, a tá sa zhmotnila do ľudskej telesnej podoby, do podoby Krista. Božie Slovo je súčasťou Boha, čiže Ježiš Kristus je súčasťou Boha.

Kol 1,16-19 – v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho, a on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí

Komentár:
Všetko síce vzniklo pre Krista, avšak ale aj SKRZE KRISTA A V KRISTOVI. Čiže Ježiš Kristus je Boh v pravom zmysle slova.

Jan 5,22-23 – Lebo Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal.

Komentár:
Z uvedeného jasne vyplýva, že Ježiš má tie isté charakteristiky ako Boh:
-CELÝ súd je v jeho ruke.
-Máme ho ctiť tak, ako Boha Otca. TAK ISTO!

Čiže Ježiš je Boh v pravom zmysle slova. Boh Otec nedal Ježišovi IBA „nejakú“ právomoc. Boh mu dal VŠETOK súd. A to je rozdiel. O všetkom teraz rozhoduje Ježiš. Pretože je Boh. Boh by nikomu inému mimo seba takúto právomoc nedával, pretože sa jedná o Božskú právomoc.

Ježiša máme ctiť rovnakým spôsobom, ako Boha. Boh však nieje polyteista, aby zavádzal druhého boha okrem seba. To by išiel sám proti sebe a proti svojmu slovu. Čiže keď nám prikázal ctiť niekoho iného rovnakým spôsobom ako seba, musí byť ten dotyčný opäť iba on sám. S tým sa zhodujú aj Ježišove slová: „Kto videl mňa, videl Otca “ (Ján 14,9)

Duch Svätý nieje iba sila, intelektuálna, citová či energia, ktorou Boh všetko oživuje a dává všetkému pohyb. Nič také, ako „citová sila“, či „intelektuálna sila“ neexistuje bez osoby, ktorá cíti a má intelekt. -Nikto sa tak nevyjadruje, že: „zarmútil si moju citovú silu“, alebo „moja intelektuálna sila ťa bude učiť“. Napriek tomu sa o Duchu píše, že ho je možné zarmútiť, a že nás bude učiť. Prečo? Lebo je to osoba. Pisatelia biblie teda vedeli o tom, že Duch Boží je osoba. Dokonca ku nim aj hovoril:

Sk 8,29 – Tu povedal Duch Filipovi: Choď a pripoj sa k tomu vozu!

Námietka:
Svedkovia Jehovovi tu argumentujú tým, že Duch Boží, sila, mohla povedať Filipovi, pretože ňou hovoril samotný Boh. Snažia sa však takto prekrútiť pôvodný text ktorý jasne hovorí, že k Filipovi prehovoril Duch. Keď ku niekomu prehovoril Boh, píše sa, že prehovoril Boh. Keď ku niekomu prehovoril Kristus píše sa, že prehovoril Kristus (napr. k Saulovi na ceste do Damašku).

Sk 21,10-11 – A kým sme tam boli za viacej dní, prišiel z Judska dolu nejaký prorok, menom Agabus. A keď prišiel k nám, vzal Pavlov pás, poviazal si nohy i ruky a povedal: Toto hovorí Svätý Duch: Takto poviažu v Jeruzaleme Židia muža, ktorého je tento pás, a vydajú ho do rúk pohanom.

Komentár:
Každému triezvo mysliacemu je z textu hneď jasné, kto tu hovoril, a skrze koho. (…každému, kto nemá potrebu prekrucovať texty biblie….)

Ján 16,13-15 – Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje; preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.

Komentár:
Duch niečo VEZME z Ježišovho. Čiže je to narozdiel od Ježiša niekto ďalší. Niečo tiež POČUJE a niečo bude ZVESTOVAŤ. To sú zreteľné charakteristiky osoby.

Námietka:
Svedkovia Jehovovi argumentujú, že v jednej pasáži sa v evanjéliách na jednom mieste píše, že Ježiš Duchom Božím vyháňa démonov. V inom evanjeliu sa však na paralelnom mieste píše, že „Prstom Božím“ vyháňa démonov. Vravia, že prst Boží je neosobná časť tela, ktorá predsa nieje ďalšou Osobou Božou.

Odpoveď:
1. Pozerajú sa na Boha ľudským spôsobom, a porovnávajú neporovnateľné. To neznamená, že keď prst ľudský je neosobný, že aj prst Boží bude neosobný.
2. Výraz „Boží prst“ je synonymum pre „Ducha Božieho“. Iné synonymá sú: Duch pravdy, Tešiteľ, Radca, atď…. Čiže je to len iná meno pre tú istú osobu.

1 Jan 4,13 – Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho Ducha.

Námietka
Svedkovia Jehovovi sa pýtajú: Na koľko dielov je možné rozdeliť tretiu Božiu Osobu?

Odpoveď:
Na nekonečne veľa, pretože Boh je nekonečný. -O niečom podobnom hovorí aj Lk 12,21: „Tak je to s tým, kto si shromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu., akurát tu je reč o Bohu. Každý môže mať v živote „viac alebo menej“ Boha.

Skutky 2:17 – V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo.

Námietka:
Skutočne by Peter použil výraz „vyliatie“ pre tretiu osobu Božiu, keby si myslel, že Duch Svatý je osoba?

Odpoveď:
Ano. To nevylučuje, že Duch Boží je osoba.

Ef 4,30 – Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia.

Námietka:
Svedkovia Jehovovi tu argumentujú, že zarmútiť môžeme priamo Boha prostredníctvom Božej emocionálnej sily.

Odpoveď:
Tvrdenie bez dôkazu. Text jasne hovorí, že môžeme zarmútiť Božieho Ducha.

1. Korintským 5,3 – Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som — akoby prítomný — rozhodol, že toho, čo to urobil…

Námietka:
Bol apoštol Pavol v dvoch osobách? Jedna z nich bola práve s Korintskými kresťanmi a predsa to neboli dvaja apoštolovia Pavlovia, ale len jeden apoštol Pavol.

Odpoveď:
Ano, aj duch človeka je ďalšia osobná časť osoby človeka. Niektorí tomu hovoria podvedomie. Biblia to však nazýva najčastejšie „srdce“, ale niekedy aj duch, alebo svedomie. Napr.:

1 Ján 3,19-22 – po tom známe, že sme z pravdy a upokojíme pred ním svoje srdcia, že keď nás obviňuje naše srdce, že Bôh je väčší, ako je naše srdce, a vie všetko. Milovaní, keď nás neobviňuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu a všetko, čokoľvek prosíme, berieme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred ním.

Odpoveď:
Čiže nie „dvaja Pavlovia“, ale dvojjediný Pavol.

Záver:
Predstaviť si ľudkým rozumom trojjedinosť nieje tak jednoduché. Nejedná sa ani o tri rôzne osoby, avšak ani o jednu a tú istú osobu. Sú to skôr tri rôzne aspekty či rôzne časti jednej a tej istej osoby. Niečo podobné poznáme aj z fyzického sveta napr. v prípade vlnovo-časticového dualizmu častíc. Fotón, elektrón a ďalšie častice sa v niektorých experimentoch správajú ako častice a v iných ako vlny. Pri tom sa jedná stále o jeden a ten istý objekt.


Otázka:

“ Môžete mi vysvetliť, čo je Božia Trojica? Je Boh jeden alebo sú traja? „

Naša odpoveď:

Všetci žijeme v trojrozmernom svete. Všetky hmotné predmety majú určitú dĺžku, šírku a hĺbku. Vezmi si napríklad takú knihu. Tiež má svoju dĺžku, šírku a hĺbku. Jej dĺžka nie je jej šírkou, jej šírka zas nie je jej hĺbkou. Tieto tri dimenzie môžu byť opisované aj jednotlivo, ale zároveň sú navzájom späté. Ak odstrániš jednu z týchto dimenzií, už neopisuješ knihu.

Podobne, aj trojica má troch odlišných členov, ktorí sú navzájom spätí. Biblia jasne hovorí o Bohu Otcovi, Bohu Synovi a Bohu Duchu Svätom. Otec nie je ten istý ako Syn, ktorý nie je ten istý ako Duch Svätý, a ten zas nie je ten istý ako Otec. Každý z nich má Božskú podstatu, ale nie sú to traja bohovia, ale len JEDEN Boh.

Keby sme to mali vyjadriť jazykom matematiky, nebola by to rovnica 1 + 1 + 1 = 3. Bola by to rovnica 1 x 1 x 1 = 1.

Boh je trojjediný Boh. Slovo trojjediný sa skladá z častí „troj-“ a „jediný“. Slovom „Trojica“ vyjadrujeme to, čo nám Biblia zjavuje o Bohu: že ide o tri osoby, ktoré zdieľajú tú istú Božskú podstatu. Niektorí ľudia sa to snažili ilustrovať pomocou rôznych prirovnaní.

Napríklad H2O sa môže vyskytovať v podobe vody, ľadu a pary. Sú to tri rôzne podoby, ale stále je to H2O. Ako ďalšie prirovnanie môže poslúžiť vajíčko, ktoré má škrupinu, bielok a žĺtok, a všetko je to vajíčko. Toto prirovnanie však trochu pokrivkáva – naznačuje, že môžu byť nejaké „časti“ Boha, čo nezodpovedá skutočnosti.

Boh Otec je celkom a úplne Bohom. Boh Syn (Ježiš) je tiež celkom a úplne Bohom. Aj Duch Svätý je celkom a úplne Bohom. Je však len jeden Boh. V našom svete, s našou obmedzenou ľudskou skúsenosťou, je ťažké porozumieť učeniu o Božej Trojici. Boh však vystupuje v tejto podobe od samého začiatku Biblie. Všimni si množné číslo v 1. knihe Mojžišovej (Genezis) 1, 26: „Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu…“ Boh tu neodkazuje na iné bytosti (anjelov atď.), ale hovorí sám so sebou v množnom čísle, keďže je trojjediný.

Aj keď nejde o vyčerpávajúci zoznam, tu je pár ďalších biblických citátov, ktoré ukazujú, že Boh je jeden, avšak v troch osobách:

„Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný.“
„Ja som Hospodin, iného niet. Okrem mňa niet Boha.“
„Vieme,… že okrem jedného Boha niet iného.“
„Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zostupoval naňho. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.“
„Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha…“
Ježiš veľakrát zdôrazňoval svoju totožnosť s Bohom. Nebol len veľký učiteľ či prorok, alebo len Boží syn, ale sám bol Bohom: „Ja a Otec sme jedno.“ „Kto videl mňa, videl aj Otca.“ „A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.“
„Ak niekto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.“
„Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“
„Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.“

Ježiš pred svojím odchodom učeníkom predpovedal príchod Ducha Svätého:

„A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás… Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.“

Súvisiace videá a dokumenty