fbpx
Zmeň svoj život
Biblické príbehyVýklad Písma

Ester a paralela s dobou konca

Medzi udalosťami, ktoré zaujímajú obyvateľov tejto planéty je 2. príchod Ježiša Krista na poprednom mieste. V myslení ľudí tento prísľub návratu ani po 2. tisícročiach nevymizol a na pozadí udalostí, ktoré svet prežíva sa zdá, že niektorí si ho pripomínajú čoraz častejšie.

V súvislosti s očakávaným návratom sa objavujú rôzne špekulácie, ktoré sa snažia zviesť neznalých a neveriacich, ale nielen ich. Kresťanov by tento stav nemal prekvapovať, pretože Ježiš na to upozorňoval:

„Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, -a mnohých zvedú… Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.“ Mat 24,5.11.24.

Kresťanov pochopiteľne táto téma zaujíma, pretože svojim významom je taká dôležitá ako stvorenie či vykúpenie. To, čo nás zaujíma nie je len samotný príchod, ale všetko, čo sa s tým spája. Ako ľudia dôverujúci Bohu a jeho Slovu máme výhodu. Táto udalosť je zoširoka opísaná v Biblii a teda môžeme sa spoliehať na to, čo „povedal Boh“ a nie na ľudské zážitky a domnienky či teórie.

A preto i dnes chceme otvoriť Božie slovo, aby sme z neho poznali „čo hovorí Hospodin“ o udalostiach, ktoré predchádzajú návratu Ježiša Krista. Kniha Zjavenie Jána popisuje dramatické udalosti záveru dejín a 2. príchodu Božieho Syna na zem. Keď čítame 12 – 17 kap. môžeme vidieť, že to, čo očakávame nebude jednoduché, ale vďaka Bohu o výsledku je už rozhodnuté.

Dnes však neotvoríme Nový, ale Starý zákon. Boh aj v ňom nechal popísať udalosti, ktoré sa majú odohrať. Sú opísané ako deje, ktoré sa odohrali niekde v malom rozsahu a sú zobrazením situácie, ktorá bude raz celosvetová. Pán Boh to nechal zaznamenať preto, aby sme ľahšie pochopili skúšku, poznali priebeh, podmienky i výsledok. Otvoríme knihu Ester. Opisuje udalosti v Perzskom kráľovstve za vlády kráľa Xerxa zvaného tiež Ahasver v rokoch 483 – 471 pr. Kr.

V tejto knihe nachádzame prekvapujúce súvislosti medzi tým čo sa stalo tam a tým, čo sa má stať v budúcnosti v celosvetovom rozsahu. Božie slovo bolo napísané na poučenie, aby sme mali z toho úžitok, nielen teoretické vedomosti. V perzskom kráľovstve, ktoré vládlo nad 127 krajinami boli veľké skupiny židovského obyvateľstva odvlečených Nebúkadnecarom pri vpádoch koncom 7. a začiatkom 6. storočia pr. Kr. V novom hlavnom meste Súsan žil významný židovský zajatec menom Mardocheus – Mordochaj.

Staral sa o svoju sesternicu Ester (hebr. Hadasu), ktorá bola úplná sirota. Za zvláštnych okolností sa toto krásne dievča stalo perzskou kráľovnou. Vyhrala v konkurze dievčat zo všetkých podriadených krajín a mala právo bývať ako právoplatná manželka Ahasvera v kráľovskom paláci.

O niečo neskôr sa Mordochajovi podarilo odhaliť sprisahanie proti perzskému kráľovi a tým mu zachránil život. To je však udalosť, na ktorú sa rýchlo zabudlo. Popri Ester, ktorá sa rýchlosťou blesku objavila na perzskom dvore ešte jeden muž zaznamenal prekvapujúco rýchlu kariéru. Háman Agagský – Amalechitský, bez toho že by pôsobil predtým medzi siedmimi radcami kráľa sa dostáva na druhé najvyššie politické miesto v kráľovstve.

Získava nielen vyšší plat, ale aj práva a úctu všetkých, ktorá podľa perzských zvykov bola ako úcta k božstvu. Všetci sa mu musia klaňať. A všetci to aj robia, prečo by si mal niekto znepriateliť takého vplyvného a zákerného muža, ako je Háman. A pritom si možno ani neuvedomujú, že mu vzdávajú úctu, ktorá patrí jedine Bohu. Jeden muž sa však neklania, pretože on sa skláňa len pred Bohom – Stvoriteľom neba a zeme – Mordochaj. Ostatní ho varujú, ale on neposlúcha ľudí, keď sa to prieči Božej vôli.

Pre Hámana Agagského je Mordochaj tŕňom v oku. Ako Amalechita je úhlavný nepriateľ židov a teraz sa rozhodol, že využije svoje postavenie na to, aby zlikvidoval nielen jedného muža, ale celý národ. Podarilo sa mu presvedčiť kráľa, aby vydal nariadenie o likvidácii židov. Lósom bolo určené, že sa to má stať o 11 mesiacov neskôr  13. adara, čo je približne začiatok nášho marca. Smútok zavládol všade, kde žili židia.

Tí, čo poznajú a veria v pravého Boha majú byť zničení. 4. kapitola knihy Ester je kľúčová – opisuje žiaľ Mordochaja a jeho pokus stretnúť sa s kráľovnou Ester a dosiahnuť záchranu národa. (Ester 4,1-12)

Na Ester je v tú chvíľu vložený osud národa a je upozornená, že možno dôvod, pre ktorý bola vybratá za kráľovnú je práve táto udalosť. Možno práve v tomto okamihu má uplatniť svoju krásu a svoj vplyv, aby bol zachránený jej národ. (v. 13-14) Ťažká chvíľa, Ester sa však rozhodla správne. (v. 15-17) Pôst a modlitba – 3 dni a potom rozhodujúce 2 dni.

Ako bol ale Mordochaj odmenený? (Ester 6,3) Nič nedostal. Prichádza Háman, ktorý dal medzitým postaviť šibenicu pre Mordochaja a dostáva otázku: „Čo treba urobiť človeku, ktorého kráľ chce poctiť?“ (v.6) Háman potom vzdáva poctu Mordochajovi a vie že je zle.

„Ak je onen Mordochaj, korý je počiatkom tvojho pádu, židovského pôvodu, nepremôžeš ho, ale zaručene podľahneš.“ Ester 6:13

Háman má ísť popoludní na ďalšiu hostinu, ktorú pripravila Ester. Sú tam opäť len traja. Kráľ, kráľovná a on. Je to pre neho pocta, ale jeho hviezda už zapadá. Ester je vyzvaná kráľom, aby predniesla svoju žiadosť. (Ester 7,2-6)

Veľmi múdro a prezieravo rieši zložitú situáciu. Bojuje za záchranu svojho národa a seba. Výsledok toho je, že Háman zomiera na šibenici, ktorú nechal postaviť pre Mordochaja. A Mordochaj prijíma jeho uvoľnené miesto. Po Danielovi sa stáva druhým ministerským predsedom v Perzii židovského pôvodu.

Medzitým je vydaný nový rozkaz, aby v boji, ktorý má nastať 13. adara sa Boží ľud bránil proti tým, čo im budú siahať na život. Výsledok tohto boja je v Es 9,1.16.

Boží ľud je zachránený a jeho nepriatelia zničení. Na jednej strane 75 000 zabitých. To sú tí, ktorí chceli zničiť Boží ľud a na druhej strane žiadne obete zo strany Božieho ľudu – zvláštne. Podobne ako Danie 3. a 6. kap. Ešte jedna vojna skončí podobným pomerom obetí. Pán Boh, ktorý tu síce nie je spomínaný, zvíťazil nad zlobou satana a zachránil svoj ľud v kritickej situácii.

Ako tento príbeh súvisí s tým, čo bude ľudstvo prežívať pred návratom Ježiša Krista?

V základných črtách je tento príbeh zhodný s udalosťami, ktoré očakávame na základe proroctiev Božieho slova. Písmo uvádza, že na konci dejín tu bude jedna svetová vláda – podobne ako to bolo za Ahasvera. Kniha Zjavenie Jána od 13,11 opisuje úsilie tejto vlády o zvrchovanú moc nad všetkými. Vydáva zákony protibožského charakteru so sankciami voči tým, čo nebudú chcieť uposlúchnuť.

Na druhej strane hovorí aj o Božej ochrane pre tých, čo sa rozhodnú zostať Bohu verní. Božie slovo hovorí o úzkosti verných, podobnej ako pri vydaní Hámanovho dekrétu, kedy Boží ľud bol ohrozený štátnou mocou a zdalo sa, že voči tomu  niet pomoci.

Boh však zázračným spôsobom pripravil vyslobodenie a v hodine dvanástej zachránil ich život pred zničením. Tento istý scenár je pripravený, ale svojim rozsahom bude celosvetový. Prorockou symbolikou opisuje Biblia nástup protibožskej moci a snahu o podriadenie celého sveta. Zjav 13,13-17. 7-8

Udalosti súčasných politických dejín sveta zaznamenávajú zbližovanie sa najsilnejšej mocnosti sveta s mocou, ktorá ovládala svet počas celého stredoveku. Spoločne v závere sa snažia pomocou zákonov a svojej moci ovládať politický, hospodársky a náboženský svet, pod hrozbou najvyšších sankcii.  Pristúpiť na ich zákony znamená podobný problém, ako keď sa Mordochaj mal klaňať Hámanovi, alebo Šadrach, Mešach a Abed-Négo soche, ktorú nechal postaviť Nebúkadnecar.

Prijať znak na svoje ruky alebo čelá znamená podriadiť sa moci, ktorá prikázala rešpektovať daný zákon a tým pádom zveriť svoj život do rúk tejto moci. Ako pre Mordochaja ani pre verných poslednej doby to nebude prijateľné. Oni majú svojho Spasiteľa a toho nezradia. Ich vernosť podobne ako Mordochajava vyvolá hnev protivníkov a snahu o likvidáciu.

… aby boli pomordovaní všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy. (Zjav 13,15)

Situácia bude vrcholiť vydaním dekrétu smrti ako za Ahasvera. Celý svet sa dozvie, že tí, ktorí neuznávajú novú svetovú vládu sú príčinou ťažkostí, utrpenia a katastrof, ktoré prišli na svet. A teda je užitočné, aby boli vyhladení a tým odstránená príčina problémov. Pre verných je to čas súženia. Je to skúška ohňom. Doba, v ktorej veriaci majú vzhliadnuť vierou k nebu a očakávať zasľúbenú pomoc a záchranu. Boh má pomoc pripravenú.

Ako v minulosti sa Ester za zvláštnych okolností dostala na kráľovský dvor a Mordochaj jej pripomína, že to nemuselo byť len kvôli jej kráse. A neskôr v rozhodujúcu chvíľu ktosi pripomenul Ahasverovi zásluhu Mordochaja na jeho záchrane a situácia, ktorá sa vyvíjala veľmi tragicky sa zrazu obrátila. Pán Boh mal riešenie vtedy a má ho pripravené i do budúcnosti.

Božie svedectvo budúce udalosti opisuje takto: Keď situácia sveta dozrie k tomu, že ľudia zachovávajúci Boží zákon budú zbavení ochrany, ktorú dosiaľ zaručujú štátne zákony, v rôznych krajinách vznikne súčasne určité hnutie usilujúce sa o záhubu týchto ľudí. V určený čas sa nepriateľské sily spoja v snahe zničiť nenávidenú „sektu“ a jednej noci sa odhodlajú k ráznym zásahom navždy umlčať jej odchylný a kritický hlas.

Boží ľud vo väzení či osamote v úkrytoch hôr a vrchov bude prosiť o Božiu ochranu, zatiaľčo skupiny ozbrojencov z podnetu démonických síl ich budú chcieť vyhubiť. Vo chvíli najväčšieho nebezpečenstva však zasiahne Boh, aby svojich vyvolených vyslobodil.

Kým sa davy zlomyseľných ľudí budú za víťazného pokriku, výsmechu a zlorečenia vrhať na svoje obete, zem zahalí hustá hmla, černejšia ako najtemnejšia noc. Každú modliacu sa skupinu akoby obklopovala dúha slávy Božieho trónu. Rozzúrení prenasledovatelia sa náhle zastavia a ich posmešný krik stíchne. Pozabudnú, na koho vlastne vražedne útočili a v strašných predtuchách budú sledovať dúhu – znamenie Božej zmluvy – a pred jej prenikavou žiarou sa budú chcieť skryť.

Boží ľud na prívetivý pokyn, aby pohliadol k nebu, uvidí dúhu zasľúbenia. Temné, zlovestné mraky sa na oblohe rozdelia a veriaci smú hľadieť do neba, tak ako to kedysi smel mučeník Štefan. Uvidia Božiu slávu a Syna človeka sediaceho na Božom tróne. Na jeho tele spoznajú znaky poníženia a spolu s nebeskými anjelmi budú počuť prosbu Syna Otcovi:

„Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja“ (Ján 17,24).

Znova zaznie prívetivý, víťazoslávny hlas: „Prichádzajú! (VSV,GC)

Ježiš Kristus spoločne so svojimi anjelmi prichádza vyslobodiť svoj ľud. Prichádza ako Vládca vesmíru. Slzy utrpenia a úzkosti sa menia na slzy radosti. Všetko je dokonané, Ježiš prichádza. Už nik a nič nezakalí radosť vykúpených. Podobne ako kedysi v Perzii verní boli zachránení a odvtedy slávia sviatok Purim na pamiatku vyslobodenia.

V závere knihy sú dve prekvapenia

1. Prečo vôbec došlo k boju, keď vlastne druhý dekrét mohol eliminovať účinok prvého dekrétu? Poviete si – bolo to v Perzii a tam sa príkazy a zákony nerušili. Možno práve preto sa to odohralo v Perzii, že to bolo neodvolateľné. Pretože ten záverečný boj medzi dobrom a zlom je tiež neodvolateľný. Nie je možné ho zrušiť.

2. To druhé je, že v deň keď židia boli zachránení zahynulo tak veľa ich nepriateľov – 75 000. (Ester 9,1.16) Táto kapitola však ukazuje, že proti sebe stoja dve sily – satan so snahou zničiť Boží ľud a tak zasadiť Bohu najväčšiu ranu a Boh so svojimi anjelmi, ktorí sa stavajú na ochranu verných.

To nie je športový zápas, ale boj o život. Pán Boh sa v tomto zápase stavia na stranu tých, ktorí sa v skúške postavili na jeho stranu a teda tí ostatní bojujú proti vládcovi nebies. Dlho im bola dávaná príležitosť, aby zmenili svoj postoj. Oni však nechceli a pretože prichádza k vyvrcholeniu tohto sporu tak tí, ktorí chceli zahubiť, sami zahynú. Tak to bolo v Perzii v 5. st. pr. Kr. a tak to bude aj v závere. 9. kap. knihy Ester je ilustráciou výsledku na konci Veľkého sporu medzi Kristom a satanom. BOH NEMÔŽE PREHRAŤ.

Božia spravodlivosť znamená, že tí, čo nechcú žiť podľa práva a lásky – zahynú. Ústrednou myšlienkou tejto knihy je však Božia záchrana. Boh chce, aby sme vedeli, že je stále s nami a bude s nami aj vtedy, keď sa celý svet postaví proti verným. Ester je síce historická kniha, ale je to tiež proroctvo o budúcich udalostiach, aby sme lepšie pochopili, čo nás očakáva a za akých udalostí bude vyslobodený Boží ľud. Pán Boh si praje, aby sme poznali jeho Slovo. To, čo píše je nielen poučné, ale aj zaujímavé a dramatické.

A na rozdiel od toho, čo dnes ľudia tak často sledujú z iného zdroja nevzbudzuje falošné nádeje a nereálne predstavy. Neuvádza nás do romantických predstáv, ale predstavuje nám situáciu sveta z Božieho pohľadu. A navyše približuje nás k udalosti, na ktorú sa všetci najviac tešíme, keď tento svet bude navždy zbavený hriechu.

Uvidíme Pána vesmíru a nášho Záchrancu a budeme mu môcť poďakovať za to ako nám pomáhal a vykúpil zo smrti.

Viac v článkoch Hnutie za nedeľu a znamenie šelmyZmena 4-tého prikázania , Ktorý deň je siedmy?, Trojanjelské posolstvo.

Súvisiace videá a dokumenty