fbpx
Zmeň svoj život
Falošné učeniaMária - kráľovna všetkých?Výklad Písma

8. Pania kráľovských ríší

Paní všech národů

Samo zjevení Marie se často představuje věřícím jako „Naše Paní“. Jsou zde stovky, možná i tisíce zjevení, která se představila titulem „Naše Paní.“ V bosenské Medjugorji se nazývá Naše Paní Medjugorje. Ve francouzské Paříži si říká Naše Paní Paříže. V portugalské Fatimě se nazývá Naší Paní Fatimskou. V japonské Akitě si říká Naše Paní Akity.

Kdekoliv se zjevuje, automaticky se dovolává toho, že je Naší Paní. Právě proto do tohoto scénáře zapadá většina zjevení, kde o sobě prohlašuje, že je „Paní Všech Národů.“ Toto populární zjevení k vizionářce Idě Peerdemanové stojí nad světem jako velká pastýřka nad svými ovcemi před velkým křížem, s paprsky zářícími z jejích zraněných rukou, když sama sebe prohlašuje za Spoluvykupitelku.

V celosvětovém měřítku mohou být zjevení Marie skutečně považována za zjevení Paní Všech Národů, protože se ukazuje každému národu na celém světě. Zde je citace z Mariina zjevení v Amsterodamu, kde se představuje jako „Paní Všech Národů.“

„Já jsem Paní – Marie – Matka všech národů. Můžete říkat, „Paní Všech Národů“ neboť jsem „Matka všech národů,“ která jednou byla Marií. Přišla jsem dnes proto, abych vám to pověděla. Chci, abyste to věděli. Nechť všechny děti člověka ve všech zemích světa jsou zajedno!“

Paní všech královských říší

Apoštol Jan nebyl jediným prorokem, který předvídal královnu, jež bude souzena tak, aby to celý svět viděl. Prorok Izajáš také varoval před ženou, která se jmenuje „panna, dcera Babylónu“ a „paní království“ a bude odhalena a potrestána Bohem. Kapitola 47 proroka Izajáše popisuje, jak tato královna ztratí svůj trůn a bude poslána do temnoty.

Ačkoli je jasné, že proroctví týkající se „panny, dcery Babylónu“, zapsaná v Izajáši, byla historicky naplněna, je možná jejich dvojí aplikace spolu s dvojím naplněním? V Bibli jsou častá proroctví, která se naplňují jak za krátký čas, tak také se jejich naplnění očekává až v budoucnosti. Prozkoumejme tedy Izajáše 47, abychom viděli, zdali je možno jeho dvojí naplnění:

Sestup a seď v prachu, panno, dcero babylonská! Seď na zemi, připravena o trůn, kaldejská dcero! Už tě nebudou nazývat změkčilou a zhýčkanou. Seď zticha, vstup do tmy, kaldejská dcero! Už nikdy tě nenazvou paní královských říší. (Izajáš 47:1,5)

Tato panna, která měla svůj trůn, dokud nebyla souzena Bohem, se jmenuje „paní královských říší“. Nezní to nějak známě? Tento titul je velmi podobný zjevení Marie, která se vyskytuje v Holandsku. Proč by se zjevení Marie nazývala „Paní Všech Národů,“ což je v podstatě titul z knihy Izajáše, jímž je označena ohavná žena, která je spjata s čarodějnictvím, a která bude nakonec zcela zničena?

Zajisté, pravá Marie z Nazaretu by si nepřipisovala takové jméno tak, jak to činí tato odpadlá žena. Je možné toto proroctví podané Izajášem vztáhnout na bytost, která se prezentuje jako Marie? Je zde nějaké spojení mezi Paní královských říší a Královnou popisovanou ve Zjevení Jana? Kdo je tato panna, dcera babylonská a jak může být spojována se ženou ve Zjevení 17, na jejímž čele je napsáno „Tajemství, Babylón“?

Panna, dcera babylonská

V prvních třech verších Izajáše 47 Bůh skrze Izajáše začíná popisovat pannu, dceru Babylónu. Je pannou a je potomkem nebo následnicí Babylónu:

„Sestup a seď v prachu, panno, dcero babylonská! Seď na zemi, připravena o trůn, Kaldejská dcero! Už tě nebudou nazývat změkčilou a zhýčkanou…Ať se odkryje tvá nahota, ať se ukáže tvá hanba. Vykonám pomstu, nikdo mi nezabrání.“ (Izajáš 47:1,3).

Zde vidíme, že má svůj trůn do doby, než Bůh ji bude soudit a odhalí ji (verš 2-3). Samozřejmě, jedině královna má svůj trůn a právě o tom je zde řeč. To, že je zapotřebí, aby byla odkryta, ukazuje, že není skutečně tím, čím je. Ve skutečnosti je jedním velkým podvodem. To také výstižně popisuje zjevení Marie. Prohlašuje sebe samu za královnu. Tvrdí, že má svůj trůn. Tvrdí, že je věčnou pannou. Prohlašuje, že hovoří v Pánově autoritě, a tak lstivě podvádí milióny lidí.

Katoličtí Mariánští stoupenci, Bob a Penny Lordovi, reagují na mínění miliónů oddaných mariánských věřících, když píší: „Je dobré dát Marii trůn, protože je naší královnou.“

Změkčilá a zhýčkaná

Skutečnost, že je označována svými následovníky jako „něžná (také změkčilá) a citlivá (také zhýčkaná)“ je také správným popisem toho, jak jsou Mariina zjevení vnímána. Následovníci často prohlašují, že „Marie“ je tak něžná, jemná a přívětivá. Kdekoliv se zjevuje, tam je popisována jako nádherná a zářící, a zároveň je také něžná a milosrdná. Je jistě zajímavé, že hebrejské slovo, které se překládá jako změkčilá, je „anog“, což je rovněž překládáno jako velmi pohodlná či smyslná. A protože tato paní má svůj trůn, a je tedy královnou, pohodlnost a přepychovost je správným překladem. V každém případě panna popisována v Izajáši 47 je viděna svými následovníky jako žena jemná a citlivá, co je přesně totéž, jak se panna ve zjeveních představuje po celém světě:

Jsem citlivou a chápající Matkou vás všech.

Navíc vizionáři popisují zjevení Marie jako dokonale krásnou Paní a Pannu. Vizionářka Estela Ruizová popisuje Pannu jako oslnivě zářící a něžně laskavou. Estela si vypráví to, co se dělo během zjevení, když byla uchvácena krásou a něžností Panny. Estela vzpomíná:

Ze všeho nejpůsobivější jsou její oči. Jejich pohled se úplně vtiskne do vašeho srdce. Naplní jej milostí, láskou, něžností a milosrdenstvím. Jsou to ty nejkrásnější myšlenky o ní.

Existuje dokonce i ikona známá jako „Naše Paní něžná“. Pro tuto Naší Paní Něžnosti byla vystavěna velká katedrála Východní Církví. Pro mnohé v Rusku a Ukrajin je „Paní, která zachránila Rusko,“ jak je taktéž nazývána. Proto je to nejmilovanější obraz Východní Církve. Ikona této něžnosti a zhýčkanosti „Paní“ ovlivnila mezinárodním věhlasem ekumenické úsilí. Není překvapením, že „Naše Paní něžnosti“ přišla symbolizovat hnutí vedoucí k jednotě církví.

Je zajímavé, že jak Izajášova „paní“, tak i zjevení „Naší Paní“ vyzařují tolik něžnosti a ukazují se v královském přepychu. Pokračujme tedy v prozkoumávání Izajášova popisu této paní.

Spoluvykupitelka

Zjevení Marie představující se v Amsterodamu jako „Paní Všech národů“ má nepochybně zvláštní význam, protože velmi důvěryhodně přesvědčuje věřící o tom, že je Spoluvykupitelkou. Je nesmírně důležité vědět, co Pán říká o jejím jménu:

Náš vykupitel je Svatý Izraele. Jeho jméno je Hospodin zástupů. Seď zticha, vstup do tmy, Kaldejská dcero! Už nikdy tě nenazvou paní královských říší. (Izajáš 47:4-5)

Je možné, že Hospodin zjevil před 2700 lety tak přesně, že Paní královských říší bude chtít být známá jako Spoluvykupitelka? Bůh nám říká, že v Jeho Slově On sám „prohlašuje věci od začátku do konce.“ Neměli bychom pochybovat, že Bůh skutečně předpověděl tyto ohavné nauky a že je nenávidí. Pán důrazně opakuje, že On je Vykupitelem. Také říká, že se na tomto s člověkem nebude podílet, a říká to tak rezolutně, že o tom není žádných pochyb!

Nicméně zjevení žádalo, aby byla sepsána a předložena petice papeži a mohlo tak být vyhlášeno nové dogma – dogma o spoluvykupitelství Marie. Zde jsou vlastní slova „Paní Všech Národů“:

Ještě jednou jsem zde – Spoluvykupitelka, Prostřednice a Obhájce nyní stojí před vámi. Byla jsem dnešního dne vyvolena: Dnes se stanu korunovanou Paní. Teologové a apoštolové Pána Ježíše Krista, poslouchejte pozorně: Podala jsem vám vysvětlení dogmatu. Pracujte a ptejte se na toto dogma. Měli byste o tomto dogmatu sepsat petici Svatému Otci… Toho dne „Paní Všech Národů“ obdrží Svůj oficiální titul „Paní Všech Národů.“

Bůh jasně říká, že k tomuto tématu nepřipouští žádné diskuze. On sám je Vykupitelem všech. „Náš vykupitel je Svatý Izraele. Jeho jméno je Hospodin zástupů.“ (Izajáš 47:4). Dokonce podle pátého verše je svými následovníky pojmenovávána „Paní královských říší“, a domnívá se, že úsilí těchto jejích věrných způsobí, že bude prohlášena za Spoluvykupitelku. Datum naplnění tohoto požadavku se blíží. V roce 1997 byla na titulní straně Newsweek ran diskuze na téma Mariiny možné úlohy jako Spoluvykupitelky. Zde je citace:

V posledních čtyřech letech papež přijal 4.340.429 podpisů celkem ze 157mi zemí – což je průměrně 100.000 podpisů měsíčně – k podpoře prosazení dogmatu (Spoluvykupitelské dogma). Mezi mnoha stoupenci a podporovateli jsou například Matka Tereza z Kalkaty, téměř 500 biskupů a 42 kardinálů, včetně New Yorkského Johna O’Connora, Josefa Glempa z Polska a více než polovina celého Vatikánu. Žádné podobné takto organizované petiční hnutí se doposud v historii Říma neudálo. A rozhodně není obvyklé, aby katolíci takovým způsobem prosili a naléhali na papeže, aby učinil neomylné prohlášení.

Poslední mariánské dogma

Poté, co byl tento článek publikován, bylo papeži k podpoře zmíněného dogmatu posláno ještě o mnoho miliónů více podpisů. Naplní se tedy proroctví vyřčené Izajášem před 2700 lety? Podle Mariánských teologů bude dogma o spoluvykupitelství posledním a konečným mariánským dogmatem, a bude svět uvádět do její triumfální vlády zaslíbené ve Fatimě. Autoři Ted a Maureen Flynnovi vysvětlují, že oni a mnoho dalších mariánských teologů věří, že se brzy naplní následující:

Poslední z hlavních událostí bude prohlášení Požehnané Matky za Spoluvykupitelku, Prostřednici a Obhájkyni – poslední a konečné mariánské dogma v katolické církvi.

Panna, dcera Babylónu prohlašuje, že bude paní navždy, ale Bůh jí řekl, že zapomněla na to, co se stane, jmenovitě, že ji Bůh zcela zničí. To, že toto poslední a konečné mariánské dogma souhlasí s Izajášovým proroctvím, ukazuje, že se tak stane v posledních dnech, ještě dříve, než bude zničena.

Povšimněme si, že v Izajáši 47:5 Bůh prohlašuje, že když On odstraní z trůnu „paní královských říší“, bude pak vhozena do tmy. Není toto způsob, kterým padlí andělé budou souzeni? Zde je Biblický popis této události: „Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud.“ (2 Petrův 2:4)

Naše Matka

Dalšími pozoruhodnými výroky, kterými zahlcují mnohá zjevení svět, jsou zprávy, ve kterých se zjevení Marie vydává za naši matku a nás prohlašuje za své děti. Nemělo by nás překvapit, že i toto Bůh ve svém Slově předvídá, když prohlašuje:

Proto slyš teď toto, požitkářko, jež trůníš v bezpečí a v srdci si namlouváš: „Nade mne už není! Já nebudu sedět jako vdova, nepoznám, co je to ztratit děti.“ Dolehne na tebe obojí naráz, v jediném dni, bezdětnost i vdovství; dolehnou na tebe plnou měrou navzdory spoustě tvých kouzel a nesčíslným zaklínadlům. (Izajáš 47:8-9)

Paní z Izajáše 47, která věří, že bude mít vždy své děti, se zjevně považuje za matku těchto dětí. Věří, že její status matky je bezpečný a jistý. To je jaké to, co tvrdí zjevení Marie, která prohlašují, že my všichni jsme jejími dětmi navždy tak, jak ona je naší matkou:

Potom tedy národy, důvěřujte své Matce, která nikdy neopouští Své děti.

Matka nikdy nezapomíná na své děti. A ani já jsem nezapomněla na vaše utrpení. Jsem Matkou vás všech hříšníků. Odvolávejte se na mě s těmito slovy: „Svatá Panno, jsi mou Matkou, Matkou nás všech, hříšných.“

Kdykoliv se zjevuje „Požehnaná Matka“, vždy činí tato prohlášení. Proto například Naše Paní z Medjugorje prohlásila, „… jako vaše Nebeská Matka volám všechno lidstvo k návratu k Boží lásce… Každé lidské stvoření na tomto světě je mým dítětem, a nechci ztratit ani jednu duši.“ Jsou zde tisíce podobných zpráv, podané zjeveními po celém světě. Tato paní tedy nepochybně věří, že jsme jejími dětmi a trvá na tom, že jimi také zůstaneme.

Divy a zázraky

V Izajáši 47:9 je nám také řečeno, že paní všech královských říší užívá kouzel a zaklínadel. Existuje nějaký jiný nadpřirozený fenomén porovnatelný s tímto, u něhož se hovoří o mnoha zázracích, znameních a divech? Tento fenomén je zajímavější a lákavější, než jakékoliv jiné. Doslova okouzluje celé zástupy:

Pohleďte, jak s mnoha znameními doprovázím své výzvy ve sklíčenosti! Spolu se zprávami, která jsem podala, a zjeveními na mnoha místech světa, s pláčem dokonce i krve, chci, abyste pochopili, že toto je hodina smrti…

V této zemi (Japonsko) Jsem dala zvláštní znamení, způsobila jsem, že více než stokrát padaly slzy z očí jedné z mých soch, v níž jsem vyobrazena jako Zarmoucená Matka pod Křížem mého Syna, Ježíše.

Pláči své krvavé slzy pro celé lidstvo. Chci, abyste byli spaseni! Poslouchejte mě. Já jsem vaší milosrdnou Matkou, a já jsem nad tímto světem. Uvidíte mě po mnoha varováních. Dám světu mnoho znamení.

Jsou to její divy a zázraky, (Pán Bůh je ovšem nazývá kouzly a zaklínadly!), které svádí mnohé, aby ji následovali. Ježíš předpověděl, že právě toto se bude dít v posledních dnech, „Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.“ (Matouš 24:24) To, že Bůh stále oslovuje ty, kteří ji následují „Můj lide,“ potvrzuje, že tato lživá znamení a zázraky budou namířeny proti vyvoleným, aby je na čas svedly.

Někteří ze zastánců Mariánských zjevení možná budou argumentovat tvrzením, že jedině Bůh může být za těmi mnoha znameními a divy. Prohlašují, že moc zjevení může pocházet jedině od Boha. Ještě jednou odpovídáme, že v Písmu je napsáno: „Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit.“ (2 Tesalonickým 2:9-10).

V posledních dnech bude satan za mnoha znameními a lživými zázraky, aby svedl ty, kteří jsou na zemi. Bude mu dokonce povoleno užít moci k uzdravování: „Spatřil jsem také jednu z jejích hlav jakoby zraněnou k smrti, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou“ (Zjevení 13:3). Satanovi tak bude dána moc způsobit nemoc, ale také tuto nemoc uzdravit. Jeden příklad můžeme najít v knize Jób.

V celém Starém Zákoně jsou nám dány pozoruhodné příklady satanské moci. Například v Egyptě, poté co Mojžíš a Áron proměnili své hole v hada, faraónovi kouzelníci Jannes a Jambres proměnili své hole v hady také!

Mojžíš s Áronem tedy předstoupili před faraóna a učinili, jak Hospodin přikázal. Áron hodil svou hůl před faraóna i před jeho služebníky a ona se stala drakem. Farao však také povolal mudrce a čaroděje, a egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž. Hodili každý svou hůl na zem a ony se staly draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila. (Exodus 7:10-12)

Je podivuhodné, jak satan, působící skrze kouzelníky a zaklínače, byl schopen proměnit neživou věc v živé hady. V následujících verších vidíme, že kouzelníci a zaklínači byli schopni napodobit pohromu žab a proměnit vodu v Nilu v krev.

Jestliže satan může napodobovat zázraky a znamení od Boha, potom zázraky, divy a znamení nemohou být považovány za rozhodující ukazatel pravdy. Ježíš řekl: „Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení“ (Matouš 12:39). Avšak my máme následovat Ježíše v Jeho Slově, znamení a zázraky nás potom nás budou provázet, jiná cesta není možná.

K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře? (Izajáš 8:20)

Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst. (Matouš 4:4)

Oheň z nebes

V Izajáši 47:9 je nám řečeno, že „paní královských říší“ ovládá mnohá kouzla, která zjevně upoutávají a přitahují její následovníky. Zjevení tak užívají nespočet těchto podvodných kouzel, kterými stále silněji uchvacují své děti. Jedním z podvodů jsou sluneční zázraky.

Zázraky slunce jsou jedním z nejčastějších znamení, která jsou zaznamenána na místech zjevení. Poutníci podávají zprávy o tom, jak se slunce točí, pulzuje a dokonce, jak se zdá, padá na zem. Milióny poutníků takovým znamením pevně věří, protože byli osobně v posledních letech jejich svědky. Může satan způsobit takové úkazy, které by tak byly znamením lidstvu? Bible nám poskytuje bližší pohled na toto téma:

V knize Jób čteme, jak satan požádal Boha o povolení, aby mohl zkoušet víru Božího služebníka Jóba – s nadějí, že Jób se začne Bohu rouhat. Bůh dovolil satanovi, aby pokoušel tohoto muže a dokonce řekl satanovi:“Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ (Jób 1:12). Zanedlouho poté satan nechal přitáhnout Šebovce, kteří pobrali Jóbův dobytek a jeho služebníky zabili.

Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Z nebe spadl Boží oheň, zachvátil ovce a čeleď pozřel. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to.“ (Job 1:16). Zatímco služebník mluvil o ohni z nebes „ohni Božím“, víme z dalšího záznamu, že to způsobil satan.

Další pohled na tuto problematiku najdeme v knize Zjevení Janova. Během posledních dnů druhá šelma ze Zjevení 13 bude konat: „Dělá veliké divy a působí i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které jí bylo dáno dělat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi…“ (Zjevení Janovo 13:13-14). Satan stojí za obojím svou lstivostí a mocí svádět ty, kteří neznají, nebo nedodržují Boží Slovo.

Okouzlení tou, která si říká Paní

Tato Paní, která tvrdí, že je naší matkou, svádí mnoho křesťanů svým čarováním. Když vizionáři přijdou do kontaktu se zjevením Marie, upadnou do transu. Zážitek je pro ně tak rozkošný, že jej vizionáři popisují jako extázi.

Co je to za „Paní“ (Izajáš 47:5), která uchvacuje Boží lid (Izajáš 47:6,9); přichází jako „Královna“ s trůnem (Izajáš 47:1); ukazuje se světu jako něžná, jemná a přenádherná (Izajáš 47:1); která skrývá svou přirozenost (Izajáš 47:2); a chce být prohlášena za „Spoluvykupitelku“ (Izajáš 47:3-4); říká si „Paní královských říší“ (Izajáš 47:5); prohlašuje se za naši „Matku“ (Izajáš 47:8); a svádí Boží lid svými kouzly (Izajáš 47:9)?

Nikdo mě nevidí

Je podivné, že tak málo křesťanů varuje ostatní před tímto svodem. Mnoho z nich přijímá, že zjevení musí být jen od Boha; zatímco další se vůbec nezajímají o to, co se děje. Dokonce mezi těmi, kteří poznali, že se jedná o zjevení démonického původu, stále zůstávají někteří pod duchovní rouškou, která skrývá velikost klamání posledních dnů. Skutečnost, že pravá přirozenost Královny Nebes nebude odhalena do doby jejího konce, je Bohem rovněž předpovězena a zapsána v Jeho Slově:

Ve své zlobě cítila ses bezpečná a řekla: „Nikdo mě nevidí.“ (Izajáš 47:10)

Není zajímavé, že běžná populace se vůbec nezajímá o velikost událostí okolo mariánských zjevení? Dokonce je podivné, že opravdoví a nejbibličtější křesťané zcela ignorují aktivity těchto zjevení. Bůh také toto předpověděl! Předpověděl, že její zlo zůstane skryto, dokud nenastane konec. Dokonce o těchto zjeveních Marie bylo řečeno, že její přítomnost nebude plně odhalena, dokud nepřijde stanovený čas:

Otec chce, aby svět poznal postavení Své služebnice. Má znamení se uskutečňují. Bůh to tak chtěl. Jedině mé děti poznají, jak jim věci odhaluji v tajemství, a budou vzdávat chválu Jedinému Věčnému. Dnes nemohu zjevit svou moc celému světu. Musím zůstat se svými dětmi. Ve skrytosti budu konat zázraky na duších, dokud počet obětí nebude naplněn. Poté mohu zjevit sebe celému světu.

Nyní již zjevení začala ukazovat svou moc celému světu. Proto podle Písma víme, že žijeme v posledních časech tohoto věku. Chvála Bohu za to, že zaslíbil její odhalení a záchranu lidu, který je uprostřed jejích zástupů. Zcela odhalí její přirozenost a zachrání ty, kteří budou v Jeho jménu volat po pravdě.

Existují i další souvislosti mezi pannou popsanou v Izajáši 47 a současnými zjeveními Marie. Jsou dány proto, aby alespoň ještě jednou povzbudily její následovníky k přemýšlení nad tím, že zjevení Marie nejsou skutečně tím, za co se vydávají. V následující kapitole budeme prozkoumávat několik dalších pasáží, které se týkají velikosti tohoto obrovského podvodu.

Súvisiace videá a dokumenty