fbpx
Zmeň svoj život
Falošné učeniaMária - kráľovna všetkých?Výklad Písma

10. Výjdite od nej, ľud môj

OBSAH

Pre rýchlu orientáciu medzi článkami:

1. Kráľovna nebies // 2. Kráľovná Ríma

3. Kráľovná Islamu // 4. Kráľovná východu

5. Kráľovná správ // 6. Kráľovná nebies odhalená

7. Kráľovná zo Zjavenia // 8. Pania kráľovských ríší

9. Nemravná žena Jezábel // 10. Výjdite od nej, ľud môj

11. Mária, matka Ježišova

Po prostudování předcházejících tvrzení je zjevné, že oživení babylónského náboženství ve jménu Kristově se děje právě teď, za našich dnů, a je na postupu. Je zde několik dalších Písem, která hovoří o scénáři posledních dnů – a ta budou prozkoumávána (dá-li Pán) v následující knize – Přicházející vláda Královny nebes a Jejího Eucharistického Krista.

Nicméně i výše uvedená Písma dostačují k tomu, aby ukázala, jak Bible vidí toto falešné náboženství nevěstky, do kterého bude zapojen celý svět. Její falešná církev se bude skládat lidí všech národů, zástupů a jazyků. Avšak Boží volání zní:

Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh si připomenul její zločiny.“

Dobrá zpráva

Možná tato kniha otevřela někomu oči, aby viděl modlářství, které se děje po celém světě. Nyní vidíte tyto podvody skrze čočky Božího Slova a chcete vědět, jak uniknout Božímu soudu. Ti, kteří následují zjevení Marie, jsou vyučováni, že mohou být spaseni skrze zbožné skutky a oddaností vůči ní. Modlitbou růženců, recitováním novén, nošením hnědého škapulíře nebo zázračných medailonků, přijímáním Eucharistie a dalšími náboženskými skutky pro obdržení věčného života podle toho, jak učí zjevení Marie.

Královna učí, že si smíme zaplatit naši spásu dobrými skutky. Přesto jediné evangelium, jímž můžeme být spaseni, je to, které najdeme v Bibli. Evangelium jednoduše znamená „dobrá zpráva“. Od dob Adama a Evy a jejich pádu v Edenské zahradě bylo lidstvo pod prokletím.

Jako hříšníci jsme pod Božím spravedlivým odsouzením. Bůh opakovaně prohlašuje, že trestem za hřích je smrt, jak fyzická, tak i duchovní smrt v ohnivém jezeře. Bůh ve své přítomnosti nesnese hřích a nepřipustí, aby cokoliv nečistého přišlo do nebes.

Bůh nemůže lhát – dokud není za naše hříchy zaplaceno, jsme od Něj navždy odděleni. Naší jedinou nadějí je někdo, kdo je dokonalý a zaplatí dluh za naše hříchy. Přesně to pro nás učinil Ježíš Kristus. Ježíš v plnosti zaplatil za naše hříchy na kříži. On byl naším náhradníkem – zemřel na našem místě. On zaplatil cenu smrti požadovanou za naše hříchy.

Ježíš se tak obětoval za náš hřích. Každý člověk má nyní svobodu k tomu, aby přijal Boží dar odpuštění zcela zdarma. Zřeknutím se svých hříchů a plnou důvěrou v Ježíše jako jediného, kdo zaplatil za naše hříchy, jsou nám odpuštěny hříchy a Bůh víc na naše nepravosti nevzpomíná!

V naší padlé přirozenosti, si můžeme myslet, že si nějak získáme Boží přízeň. Můžeme si i představovat, že jsme dostatečně dobří, abychom byli spaseni. Nicméně Boží Slovo je jasné: Nikdo si nemůže zasloužit spasení. Nemůžeme si zasloužit dar, ani si jej vydělat dobrými skutky. Můžeme jej přijmout jen skrze víru.

Uvedu ve známost tvoji spravedlnost a tvé činy! Nic ti neprospějí. (Izajáš 57:12)

Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. (Efezským 2:8-9)

Spasil nás – ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. (Titovi 3:5)

Jedině Ježíš má moc zachránit

Dobrá zpráva nalezená v Bibli je představena jasně a srozumitelným jazykem. Od samého počátku až do konce Boží Slovo prohlašuje, že spasení je skrze víru v samotného Ježíše. Co musím udělat, abych byl spasen?

Toto je ten Boží skutek – abyste věřili v toho, kterého on poslal (Jan 6:29)

„Páni, co mám dělat, abych byl spasen?“ Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům!“…(Skutky apoštolské 16:30-31)

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Římanům 10:9)

Čiňte pokání a věřte evangeliu! (Marek 1:15)

Být dokonalým, anebo zahynout?

Proč je Ježíš jedinou cestou? Jak to, že si nemůžeme spasení zasloužit, vydělat, anebo ho dostat za odměnu? Neměli bychom konat dobré a spravedlivé skutky, abychom uklidnili Boha?

V kázání na hoře Ježíš řekl: „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebesích.“ (Matouš 5:48). Ježíš jednoduše zopakoval to, co už dávno Boží Zákon přikazoval: „Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je.“ (Deuteronomium 27:26). Desatero přikázání – napsané Bohem samotným na dvě kamenné desky – vyžaduje od nás dokonalost. Aby si člověk zasloužil nebe, musí člověk dodržovat celý Boží zákon ve své celistvosti.

Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech. (Jakub 2:10).

Jste dokonalí v myšlení, slovech i skutcích? Ježíš vysvětlil, že jestliže jste se kdy chtivě podívali na ženu, už jste s ní zcizoložili ve svém srdci (Matouš 5:27-28). Také vysvětlil, že každá zloba je rovna vraždě (Matouš 5:21-22). Vysvětlil, že každá lež je od zlého (Matouš 5:37). Lhali jste někdy? Nenáviděli? Měli jste žádostivosti ve svém srdci? Jestliže jste odpověděli ano na tyto tři otázky, možná připouštíte, že jste lhářem, vrahem a smilníkem v srdci.

Ježíš dokonce řekl, že budeme skládat účty z každého prázdného slova (Matouš 12:36). Jestliže Tvým jediným hříchem je, že jsi někoho pomlouval, jsi shledán vinným pro Den Soudu.

Třetí přikázání jednoznačně říká, že „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.“ (Exodus 20:7). Užíval jsi někdy Boží jméno, nebo jméno Ježíše Krista ke klení? Užíval jsi Božího jména nadarmo? Jestli se tomu tak stalo, pak jsi přirovnal Stvořitele, který Ti jednou dal dech, oči, západy slunce, květiny, jídlo, rodinu, přátele, atd., ke klení. Vzal jsi Jeho jméno nadarmo. Ti, kteří se rouhali Stvořitelovým jménem, budou bez výmluvy a stanou před trůnem Božím.

Bůh je svatý a oškliví se mu veškerý hřích. Každý hřích bude souzen. Jestliže Tvým hříchem je modlářství, sobeckost, pýcha, zloba, opilost či jiné další provinění, budeš shledán vinným v den, kdy Bůh bude spravedlivě soudit tento svět. Bible je v tomto jednoznačná: „duše, která zhřešila, zemře“ (Ezechiel 18:4). A pamatuj si, že Bůh vidí každou myšlenku, slovo i skutek takové, jakými ve skutečnosti jsou. Nic nebude skryto před Jeho svatýma očima.

Navíc nemůžeme udělat nic, abychom vyčistili či vymazali něco ze své minulosti. Žádný dobrý skutek neupokojí Boha. Bůh nepřijímá úplatky. Aby byla naplněna spravedlnost, za naše hříchy musí být zaplaceno. Trestem za hřích je věčné oddělení od Boha v pekle (Římanům 6:23).

Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi (Izajáš 59:2).

Boží dokonalé zrcadlo

Boží Zákon je dokonalým zrcadlem. Když se podíváme do Božího Zákona, vidíme sebe z pohledu Boží spravedlnosti. Desatero přikázání (Exodus 20) a slova Ježíše jasně odhalují, jak dalece se každý z nás odchýlil od Boží dokonalosti, jak hluboko každý z nás padl.

Při studiu Božího Zákona rozpoznáváme naši potřebu Spasitele. Zákon ukazuje, jak nevýslovně hrozný je hřích. (Římanům 7:13). Přesto nás dodržování Božích přikázání nezachrání. Zrcadlo nás nemůže očistit, ale může nám odhalit náš skutečný stav – to, jak nás vidí Bůh. „Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu.“ (Římanům 3:20). Zákon byl nakonec určen právě k tomu, aby nás vždy odkazoval ke Spasiteli:

Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. (Galatským 3:24)

Kristus – naplnění Zákona a proroků

Z úžasných zpráv nalezených v Bibli smíme poznávat, jak Ježíš dokonale naplnil požadavky Zákona na našem místě. (Matouš 5:17). Vždy činil vůli svého Otce (Jan 8:29). Ježíš byl dokonalý ve svých myšlenkách, slově i skutcích.

Hlavním cílem Ježíšova příchodu na tento svět bylo naše vykoupení „z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás“ (Galatským 3:13). Ježíš tak získal naše spasení na kříži, a obětoval sám sebe na našem místě. Je to dar těm, kdo se k Němu s vírou obracejí, odvrátili se od své vlastní spravedlivosti a s důvěrou přicházejí k Němu. Odplata za náš hřích byla zaplacena v plnosti. A toto je skutečně Dobrá Zpráva!

Jak si můžeme být jisti, že Ježíš je jediným Spasitelem? Bible upřesňuje požadavky, které musí Mesiáš naplnit.

1.) Musí být naplno člověkem, aby zaplatil za hříchy lidstva (1 Korintským 15:21)
2.) Musí být naplno Bohem, aby zaplatil nekonečnou cenu za lidský hřích (2 Korintským 5:18-19)
3.) Musí dokonale naplnit (dodržovat) celý Boží Zákon (Matouš 5:17).
4.) Musí naplnit více jak 300 Starozákonních proroctví týkající se Mesiáše (Lukáš 18:31)
5.) Musí prolít svou krev za hříchy tohoto světa (Židům 9:22)
6.) Musí zemřít namísto nás za hříchy světa (Římanům 6:23)
7.) Musí povstat z mrtvých, aby porazil smrt i satana (Žalm 16:10).

Biblické požadavky vylučují všechny kromě Krista. Žádný jiný člověk, ani Marie, ani svatí, andělé, Mohamed, Krišna, Buddha, Confucius, ani žádná jiná ze stvořených bytostí nemohla naplnit to, co naplnil Bůh-člověk Ježíš Kristus.

Ježíš je dveřmi

Zprávy zjevení Panny Marie vedou její následovníky k tomu, aby věřili, že existuje mnoho cest do nebe. Toto je samozřejmě ochotně přijímáno světem, avšak je to protikladem k jednoznačnému biblickému učení, že Ježíš je jedinou Cestou. V celé historii lidstva se člověk pokoušel dosáhnout k Bohu mnoha způsoby. Bible zdůrazňuje, že to není nic nového.

Všechny tyto snahy se týkají vnějšího vzhledu, náboženství, obřadů, dobrých skutků, dodržování Zákona a mnoha dalších podobných věcí. Přesto toto Bůh odmítá a napomíná Svůj lid, aby přicházeli k Beránku Božímu, který vzal na Sebe hříchy tohoto světa. Jeho zástupná smrt jako jediná upokojila Boží spravedlnost.

V Matoušově evangeliu Ježíš říká, že cesta k zatracení je široká a mnozí po ní jdou, ale málo lidí projde úzkou branou vedoucí k životu věčnému.

Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. (Matouš 7:13-14)

Ježíš je dveřmi vedoucími do nebes: „Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen“ (Jan 10:9). Srovnejte Ježíšova slova s následujícím zjevením Naší Paní v San Nicolas, jejíž zprávy byly schváleny místním katolickým biskupem: „Mé děti: Já jsem dveřmi do nebes a pomocí na tomto světě.“

Ježíš předpověděl, že mnozí se budou pokoušet dostat do nebes jinými „dveřmi.“ Mnozí budou hledat vstup do nebe jiným způsobem, než skrze Krista.

Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj a lupič (Jan 10:1).

Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít těsnou branou. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: `Pane, Pane, otevři nám, ´ ale on vám odpoví: `Neznám vás. Nevím, odkud jste. ´ Budete říkat: `Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích! ´ On však odpoví: `Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mne všichni, kdo pácháte zlo! ´ (Lukáš 13:23-27).

Jedinou branou, která vede k věčnému životu, je Ježíš Kristus. Pokoušet se vstoupit jiným způsobem znamená odmítání Božího Slova. Přesto následující zpráva zjevení, které rovněž nese Imprimatur katolického kardinála a biskupa, tvrdí, že Panna Marie je branou:

„Já jsem Bránou, která se otevírá nad vaším spasením, protože skrze ni každý z vás dojde osobního setkání s Pánem. Proto mě můj Syn ustanovil za pravou Matku všeho lidstva. Jedině když projdete mou Bránou, můžete získat vstup do nebeské zahrady.“

Proti tomuto tvrzení stojí nevyvratitelná skutečnost, že jedině pokáním z vašich hříchů a důvěřováním Ježíši Kristu z Nazareta, jedinému Pánu a Spasiteli, budete zachráněni. Jestliže se vaše víra upíná k někomu dalšímu, budete zavedeni na scestí. Obraťte se k Ježíši ještě dnes.

A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. (1 Janův 5:11-12)

Bůh je Láska

Ve svých zjeveních Panna Marie běžně prohlašuje, že je naší milující Matkou. Přesto Boží Slovo říká, že Bůh je láska“ (1 Janův 3:16). Bůh sám je dokonale svatý a dokonale milující a milosrdný. Někteří lidé věří, že Boží láska a svatost jsou protichůdnými vlastnostmi. Proto se obracejí ke zjevením Marie, když potřebují pomoc. Nicméně jestliže Bůh je dokonalý v lásce, musí být také dokonalý ve spravedlnosti. Musí vždy konat to, co je správné.

A skutečně milující Bůh nemůže například lhát. Nemůže nikdy krást, svádět, brát své Slovo zpět, být nevěrný. Boží láska vyžaduje, aby On byl dokonale spravedlivý. A Jeho svatost vyžaduje, aby trval i na dokonalosti v lásce. Tyto vlastnosti jsou neoddělitelné. Kdybychom z některých Jeho vlastností ubrali, Bůh už by nebyl dokonalým, ani nebesa by nebyla rájem.

Zde je jádro věci: Bůh touží po výlučném, blízkém a milujícím vztahu s každým lidským stvořením. Proto nám dal svobodu, abychom si sami zvolili Jeho dar lásky – Ježíše Krista. Také dovolil jinou volbu – satanovu falešnou přitažlivost a prázdné potěšení. Nicméně jako náš Stvořitel, Bůh sám může poskytnout vše, co potřebujeme k upokojení našich nejhlubších tužeb.

Navíc Jeho láska a spravedlnost si vyžadují plán spasení, který by byl jednoduchý a dostupný všem. Všichni lidé jsou pod hříchem, aby všem věřícím nabídlo evangelium zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista. (Galatským 3:22). Kdokoliv odkudkoliv může důvěřovat Pánu. Žádné další požadavky na spasení nejsou zapotřebí. Bůh svůj plán učinil velmi jednoduchým, protože toto Jeho láska vyžaduje.

V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. (1 Janův 4:9-10)

Slovo na závěr

Jestliže jste pročetli celou tuto knihu a zvážili její obsah, potom je tedy touhou autorů, abyste ještě chvíli přemýšleli nad následující důležitou myšlenkou. Bylo předloženo velké množství důkazů, citováno mnoho pasáží Písem. Nyní je čas učinit některé závěry.

Zkuste se na chvíli vžít do role člena poroty. Jaký verdikt byste vynesli, kdybyste byli tázáni? Je zřejmé, že tato kniha je jen malým přehledem, sděluje jen něco málo z toho, co se ve velké míře děje kolem nás. Na základě důkazů, které zde byly předloženy, máte ovšem dostatek informací učinit inteligentní rozhodnutí.

Ti, kteří pročetli tuto knihu, se bezpochyby nebudou posmívat a odmítat zvažovat závažné důsledky pro ty, kdo přijímají mariánská zjevení jako svatá a od Boha. Další si možná uvědomí význam zjevení, ale stále odmítnou učinit nějaké rozhodnutí. A nepochybně budou zde i ti, kdo budou vážně uvažovat nad tím, co zde četli a rozhodnutí učiní. Každý člověk má svobodnou vůli a mysl. Inteligentní volba může být založena jen na zjistitelných důkazech. Co tedy učiníte s informacemi nalezenými v této knize je zcela na vás.

Je známo, že soudy nebo porotci mají autoritu a zodpovědnost k stanovení toho, co je pravdou a co je lží. Snad bude užitečné položit si následující otázku: Je Marie „Královnou Všech“, anebo je Ježíš jediným „Svrchovaným Králem králů a Pánem pánů“? (1 Timoteovi 6:15). Jsou zjevení Marie skutečně Marií z Bible, nebo mohou být součástí satanského podvodu, kterým chce satan v posledních dnech oklamat svět v Ježíšově jménu?

Zatímco zjevení tvrdí, že svět musí přijmout její plán pro pokoj, Bible říká, že jedině Ježíš sám je naším pokojem. Kromě toho přestože Ježíš jasně říká, že On je „úzkou cestou“ a jedinou cestou, Královna nebes se snaží přesvědčit své stoupence, že cesta k spasení je docela široká a rozšiřuje se den ode dne.

Nakonec také Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6) A také v Bibli čteme, že Marie, matka Ježíše řekla: „Udělejte, cokoli vám (Ježíš) řekne.“ (Jan 2:5) Autoři této knihy souhlasí se slovy, která Marie řekla.

Při jedné příležitosti Ježíš řekl: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16). Jestliže toto Ježíš řekl, a Jeho matka s tím souhlasila, můžeme vůbec přijmout vše, co Ježíš řekl a být zároveň důvěřiví k zjevením Marie, která vyhlašují své podílnictví na tomto procesu spasení? Tato slova jsou totiž neslučitelná se slovy, která pronesl Ježíš – a takové úmysly jsou rouhavé.

Čas rozhodnutí

Je „Královna Všech“ podvodníkem? Jestliže ano, jak bychom s tímto zjištěním měli naložit? Souhlas s tvrzeními, která podávají zjevení Marie, se ve světle Písma rovná duchovní sebevraždě. Její odhalení bude spočívat v biblickém pověření varovat lid před falešnými učiteli, kteří svádí svými lživými divy a zázraky. Právě s takovým cílem psali autoři tuto knihu. Cítí naléhavou potřebu křičet na poplach.

Nyní jako čtenář musíte učinit volbu. Jaké rozhodnutí jste udělali? Je skutečně Ježíš Kristus samotným Králem, anebo vládne zjevení ženy jako Královna Všech? Jestliže jste zvolili ženu, která říká, že je Spoluvykupitelka, činíte rozhodnutí, které není založeno na faktech Písma. Jinými slovy přijímáte tuto volbu na základě zkušenosti, zatímco zjevení je podáno Božím Slovem.

Ve svém důsledku, učiníte-li takovéto rozhodnutí, podle Bible vaše věčnost je ohrožena tím, že směřuje do pekla. Jestliže si zvolíte Ježíše, strávíte věčnost spolu s Ním v nebi. Ježíš nikoho nenutí dělat nějaké rozhodnutí. Člověk si ale dříve či později vybrat musí.

V této chvíli asi stále přemýšlíte, říkáte si: co mohu udělat? Možná tušíte, že jste chycen v pasti. Možná jste právě pochopil, že se nacházíte v zajetí, ze kterého se neumíte dostat na svobodu. Odpověď je jednoduchá. Jestliže jste přečetl tuto větu, stále máte čas. Řekněte Ježíši Kristu, aby vám odpustil vaše hříchy. Důvěřujte Mu a On vás zachrání.

Slovo samotné je klíčem. Pamatujte, že aby člověk byl spasen, neexistuje žádný jiný způsob, než zmiňovaná úzká cesta. Není zde nic a nikdo jiný, kdo by Vás mohl zachránit. Ani Marie, ani člověk, ani církev, ani tradice, ani svátosti. Jste spasen jedině skrze milost Boží.

Věčný život je Božím darem. Je to o přijetí jednoduchého evangelia, nebo jeho odmítnutí. Dar je stále k dispozici, jestli jste si vybral. Naší modlitbou je, aby tomu tak bylo.

Tetlow, Oakland and Myers (i překladatel)

Súvisiace videá a dokumenty