fbpx
Zmeň svoj život
Falošné učeniaMária - kráľovna všetkých?Výklad Písma

3. Kráľovná Islamu

OBSAH

Pre rýchlu orientáciu medzi článkami:

1. Kráľovna nebies // 2. Kráľovná Ríma

3. Kráľovná Islamu // 4. Kráľovná východu

5. Kráľovná správ // 6. Kráľovná nebies odhalená

7. Kráľovná zo Zjavenia // 8. Pania kráľovských ríší

9. Nemravná žena Jezábel // 10. Výjdite od nej, ľud môj

11. Mária, matka Ježišova

Zamysleme se nad rizikovými oblastmi našeho dnešního světa, které jsou potenciální časovanou bombou – sudy střelného prachu čekající k zapálení náboženského sporu. Dokáže si někdo vůbec představit, jak mohou být problémy, vycházející z náboženských rozdílů, vyřešeny? Žije v současnosti na Zemi někdo takový, kdo by jako prostředník či diplomat měl schopnost přinést mírové řešení?

V historii sice můžeme vypozorovat několik významných událostí, ale ke skutečnému vyřešení problému je zapotřebí nadpřirozeného zázraku. Přesto je zde někdo, kdo říká, že Mariánská zjevení a její zprávy tuto možnost nabízejí.

Přestože název této kapitoly může čtenářům připadat poněkud zvláštní, je zcela přiléhavý, jak brzy uvidíme. Jak může Královna Nebes mít jakýkoliv vliv na miliony Muslimů následujících Alláha? Ti, kdo studovali Muslimskou svatou knihu Korán, znají, nebo přinejmenším tuší odpověď. Především Korán vyobrazuje Ježíše Krista jako proroka s božskou přirozeností, zázračným zrozením, zázraky a morální úrovní. Muslimové si váží Ježíše Krista. Tak to Korán prohlašuje:

A hle, pravili andělé: „Marie, (Alláh) Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od Něho přichází, jehož jméno je Mesiáš, Ježíš syn Mariin, a bude blahoslavený na tomto i onom světě a též jedním z těch, kdož k Bohu budou přiblíženi. A bude mluvit s lidmi již v kolébce i jako dospělý a bude patřit mezi bezúhonné.“

V Koránu tak nacházíme zajímavý poznatek, že Ježíš je téměř výlučně označován jako „Ježíš syn Mariin,“ spíše než jako „Syn Boží.“ Korán striktně odmítá, že Ježíš je Syn Boží, přesto však jsou Ježíš i Marie stále ve velké úctě. Mnohem důležitější pro náš kontext je skutečnost, že Marie je vysoce uctívána jak v Koránu, tak v Hadíthu. Muslimové považují Marii za největší ženu. Navíc Mohamed hovoří o tom, že Marie dosáhla „stupně dokonalosti.“

Muslimové stejně jako katolíci nazývají Marii „Naše Paní – Sayyida“. Je také uctívána jako čistá a jako svatá v Islámském světě. Ve skutečnosti jsou v Koránu jak Ježíš, tak i Marie považováni za čisté a svaté. V protikladu s tím Mohamed hovoří o odpuštění hříchů (Súra 40:55; 48:1-2)

Marie v Koránu

Marie je v Koránu zmíněna nejméně 34x a navíc 19. súra (kapitola) Koránu je pojmenována po ní. Tyto skutečnosti dosvědčují zcela nesporně, že „Naše Paní“ je ortodoxními muslimy opravdu viděna jako požehnaná mezi všemi ženami. Přemýšlejme společně nad třemi následujícími citacemi převzatými přímo z Koránu:

A hle, pravili andělé: „Marie, Bůh (Alláh) si tě věru vyvolil a čistou tě učinil a vyznamenal tě mezi ženami lidstva veškerého.

Mesiáš, syn Mariin, není leč posel, před nímž byli již poslové jiní. A matka jeho byla pravdomluvná (svatá žena) – a oba se živili pokrmy.

A promluvil chlapec (Ježíš): „Já služebníkem Božím (Alláh) jsem, On dal mi Písmo a učinil mne prorokem. A učinil mne požehnaným, ať kdekoliv dlít budu, a modlitbu a almužnu, co živ budu, mi poručil a také úctu k matce své; a ani násilníkem, ani bídníkem mne neučinil.

Muslimové a zjevení Marie

Přestože je zjevné, že Marie je považována za stoupence Islámského náboženství, musí to nutně znamenat, že muslimové budou odpovídat na Mariánská zjevení, divy a zázraky stejně jako mnoho katolíků, pravoslavných anebo protestantů? Budou muslimové slyšet na tato zjevení a dbát na jejich zprávy? Abychom dokázali na tuto otázku odpovědět, je třeba se zamyslet nad zjeveními Marie, která se ukázala milionům muslimů během 20tého století.

V Koptickém pravoslavném kostele v Zeitounu na předměstí Káhiry v Egyptě byly zaznamenány pozoruhodné události. Žena, o které svědkové tvrdí, že byla Marií, se ukázala jako zjevení, činila různé divy, zázraky a uzdravení. Tatáž žena se zjevovala po několik nocí, každý týden v roce. Většina přihlížejících byli muslimové. Zde je popis událostí, spojovaných se zjevením v Zeitounu:

Zeitounská zjevení… viděl každý z přítomných. Při těchto zjeveních bylo přítomno od několika tisíc až po dvě stě tisíc lidí za jednu noc. Celkový počet svědků lze vyčíslit v milionech…

Během několika nocí v týdnu, zástupy tisíců muslimů padly jednotně na své modlitební koberečky, kdekoliv bylo volné místo a každý přítomný plakal před „nádherným, úžasným a slavným zjevením Naší Paní z Nebe.“ Všichni svědkové souhlasí, že Paní vypadala jako neobyčejně intenzivní světlo. Chvílemi bylo světlo vystřídáno záblesky barevných paprsků, které odhalovaly šťastnou a přívětivou tvář zjevení.

Zjevení „Marie, Matky Ježíšovy“ vypadala přirozeně jako živá, pohybovala se z jedné strany kostelní střechy na druhou tak, aby bylo možné je jasně vidět v závislosti na tom, jak na ni mnozí volali, aby se k nim obrátila. Často reagovala na zpívání a pokřikování různým zjevným pokynutím, poděkováním a požehnáním. Někdy učinila gesto modlitby nebo natáhla ruku, ve které se zjevila olivová větévka. Jindy ji zase tisíce lidí spatřily v planoucím modrobílém světle, jak na své levé paži držela s jistotou zjevené dítě Ježíše…

Vypadá to, že Zeitounská zjevení měla dopad na všechny svědky, včetně těch, kteří byli spontánně uzdraveni. Mnoho z těchto případů bylo dokumentováno Dr. Shafik Abd El Malikem, M.B., B.Ch., M.D., z lékařské fakulty v Ain Shamské Univerzitě, který byl pověřen hlavní komisí zkoumáním zázračných uzdravení.

Uzdravení z různých druhů rakoviny, nemocí štítné žlázy, revmatických artróz, slepoty, němoty, vysokého krevního tlaku, ochrnutí těl, paralýzy rukou, bronchitidy, kýly, ztuhnutí svalů, zánětů ledvin, které měly být odstraněny a z mnoha dalších nemocí, jsou ověřena důkladnou lékařskou prohlídkou.

Znamení lidstvu

Podívejme se na dopad těchto zjevení – milióny muslimů odpovídají na zjevení Marie, padají na svá kolena, prozpěvují písně, recitují růženec a volají k Marii. Proč tito následovníci odpovídají na zmíněné divy a znamení? Jak si mohou být jistí, že tato zjevující se žena je Marií? Jestliže se tyto věci budou opakovat v 21. století po celém světě, bude islámský svět následovat Královnu Nebes? Ačkoli nemůžeme s jistotou říci, že se tak stane, následující citace přímo z Koránu nám může pomoci vytvořit si správný náhled problému:

A učinili jsme syna Mariina i matku jeho znameními a poskytli jsme jim útulek na výšině bezpečné, s pramenem vody hojné. „Poslové, jezte z výtečných pokrmů a konejte zbožné skutky, vždyť Já o všem, co činíte, dobře jsem zpraven. Tato vaše obec je vskutku obcí jedinou a Já vaším jsem Pánem. Buďte tedy vůči Mně bohabojní!“ Však lidé se rozštěpili ve věci své na sekty a strana každá se radovala jen z toho, co jí bylo vlastní. Ponech je tedy v hlubinách jejich omylu po dobu nějakou!

A zmiň se o té, jež panenství své střežila. A vdechli jsme do ní část ducha Svého a učinili jsme z ní i ze syna jejího pro veškeré lidstvo znamení. Hle, tato vaše obec je obcí jedinou a Já Pánem jsem vaším, uctívejte Mne tedy!

Jednota skrze znamení

Nejen Marie a její syn jsou lidstvu znamením. Korán také klade na znamení velký důraz. Zde je několik příkladů:

A již k vám přišly důkazy viditelné od Pána vašeho; kdo jasně je zří, ku prospěchu svému tak činí, a kdo slepý je, pak to k jeho škodě je a já nejsem nad vámi dozorcem žádným.

A rci: „Sláva Bohu, který vám znamení Svá ukáže, a pak je poznáte! A Pán váš není vůči tomu, co činíte, lhostejný!“

Blíží se hodina a měsíc se rozpoltí. Když nevěřící znamení vidí, odvracejí se a říkají: „Kouzlo ustavičné!“

Ukážeme jim znamení Svá ve všech světa končinách i v nich samých, dokud se jim jasným nestane, že toto pravdou je. A což Pánu tvému nestačí, že svědkem je všech věcí?

Korán prohlašuje, že Marie je znamením lidstvu a rostoucí počet muslimů očekává „Naší Paní“ na místech mariánských zjevení. Je tedy možné, že znamení a zjevení v budoucnosti přesvědčí muslimy, že Marie byla seslána v posledních dnech od Alláha? Je rozumné domnívat se, že Královna, skrze divy a znamení může přesvědčit takové množství muslimů, aby se účastnili na světovém náboženství, které obsahuje jméno Kristovo? Čas to prokáže…

Marie: Islámský příklad věřícího

Porozumět lépe smýšlení muslimů a tomu, co se pojí s jejich představami o Marii, nám může pomoci katolická zpravodajská agentura Zenit, například ve svém příspěvku Svět viděn z Říma, kde byl zaznamenán rozhovor s Íránským muslimem, teologem a učencem Sherazadem Hushmandem. Odpověď na danou otázku vysvětluje velmi dobře, proč muslimové uctívají a velebí Marii:

Otázka: Jaký význam má postava Marie pro muslimy?

Hushmand: Je velmi vyzdvihována Koránem, který ji ukazuje zvláště jako Neposkvrněnou Marii. Ve třetí súře, od začátku 34 verše a ve verších následujících, Korán hovoří o postavení Marie, o její úplné čistotě. V souvislosti s Marií se v jednom z veršů hovoří o svobodě. Žena Hemramu, která je Mariinou matkou, se modlí k Bohu a říká: „Bože, zasvěcuji Ti jedinou, kterou mám v lůně a zasvěcuji ji tak, že bude svobodná, zcela svobodná.“ Toto slovo je v Koránu užito jen na jednom místě. Tato svoboda je absolutní svobodou od čehokoliv, co by mohlo být viděno jako hřích, zlo, porušení, slabost. Marie je čistá od všeho. Poté přichází Boží prohlášení: „Přijímám ji.“

Otázka: Věří všichni následovníci Islámu tomuto?

Hushmand: V kapitole 66, posledním 12. verši, Korán říká: „Chcete mi dát příklad věřícího hodného následování, který je platný pro všechny věřící?“ Marie je zde předložena jako příklad. Je zde velmi silným příkladem – ne proto, že Marie je příkladem a symbolem pouze pro křesťany, ale také v Koránu se Marie stává symbolem a vzorem pro všechny věřící.

Muslimové a katolíci

Korán opakovaně usuzuje, že Alláh inspiroval Bibli. I když tuto myšlenku Korán přímo neučí, přesto se mnoho muslimů domnívá, že jak židé, tak i křesťané text Bible pozměnili. Dokonce je tomu tak, že Islám si váží Bible. Rozhodně není od věci zmínit, že jak islám, tak i římskokatolická církev věří, že Alláh a Bůh Bible jsou jedním a tímtéž bohem. Zde je citace z katolického katechismu:

Vztahy církve k muslimům. „Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit.“

Jak budou muslimové zahrnuti do tohoto „plánu spásy“? Mohou zjevení představující nespočet znamení a divů ovlivnit katolíky a muslimy, kteří uctívají stejného Boha? Mohou je sjednotit na této úrovni? Pohled vlivného katolického kněze otce Martina Malachiho, který je popsán ve svém bestselleru The Keys of this Blood, nám může pomoci odpovědět na tyto otázky:

Pokud jde o budoucnost islámu, papež bere v úvahu ryzost náboženské víry, která respektuje určité základní pravdy. Věří, že Duch svatý projevuje vůči všemu lidu dobrou vůli a že Boží prozřetelností může islám stát na prahu, z něhož bude směřovat k přijetí jediného historického zjevení učiněného Bohem v tomto světě.

Poté, jak Jan Pavel II. věří, přijde den, kdy srdce muslimů, přijímající jak osobu Krista, tak i osobu Kristovy Matky Marie, přijme osvícení, které je tolik potřebné. I římský velekněz ví, že islám ve svém jádru stojí proti němu a jeho církvi a jeho geopolitické vizi.

Marie, královna muslimů

Bývalý arcibiskup Fulton Sheen, jehož televizní pořady sledovaly miliony diváků, věří, že to bude Marie, kdo způsobí, že muslimové budou konvertovat ke křesťanství a k jednotě pod hlavičkou římskokatolické církve. Ve své knize, The World’s First Love – Marie, Mother of God, dochází ke stejnému závěru, pokud jde o budoucnost Islámu. V kapitole nazvané „Marie a muslimové“ Sheen píše:

V současnosti se nenávist muslimských zemí proti západu ztotožňuje s nenávistí proti samotnému křesťanství. Ačkoliv státníci to neberou v úvahu, existuje zde vážné nebezpečí dočasné moci islámu, který se může stát závažnou hrozbou, může otřást Západem tak, že přestane být křesťanským a prohlásí sebe za protikřesťanskou světovou mocnost… Přes obavy některých z této hrozby ze strany muslimů stále pevně věříme, že naopak muslimové mohou být nakonec konvertováni ke křesťanství – a to způsobem, který si neumí žádný misionář ani představit. Věříme rovněž, že se to nestane skrze otevřené učení křesťanů, ale skrze výzvu muslimů, aby mohli uctívat Matku Boží… Misionáři vidí v budoucnu stále větší naději, když jejich apoštolát se v očích muslimů stává tak úspěšným poté, co začali kázat o Naší Paní z Fatimy.

Louis de Montfort je považován mnohými za největšího mariánského evangelistu všech dob. Montfort se stal kanonizovaným svatým v roce 1947, kdy učinil následující předpověď o posledních dnech:

Moc Marie nad všemi démony bude zvláště pozoruhodná v posledních časech. Rozšíří Království Kristovo mezi modláři a muslimy, a poté přijde slavný věk, ve kterém bude Marie panovníkem a královnou mnoha srdcí.

Svatá Marie z Agredy – vizionářka, která přijala nespočet zpráv od zjevení Marie během 17tého století, napsala velké dílo nazvané Mystical City of God (Mystické město Boží). Její přijaté vize Mariánských zjevení a její monumentální kniha získaly plné schválení římskokatolické církve. Svatá Marie z Agredy sdělila to, co jí bylo řečeno o posledních časech:

Před druhým příchodem Krista Marie musí více než kdykoliv předtím zářit v milosrdenství, aby mohla ve své milosti přivést nevěřící ke katolické víře. Moc Marie v posledních časech bude nad mocnostmi temna velmi viditelná. Marie rozšíří vládu Krista mezi pohany a muslimy, a přijde období velké radosti, kdy Marie jako Paní a Královna srdcí bude vyvýšena na trůn.

Muslimové uctívají Marii

V současnosti stále vzrůstá počet muslimů navštěvujících mariánské svatyně. Muslimy pravděpodobně nejvíce navštěvovanou svatyní je svatyně Naší Paní Fatimské v Portugalsku. O Fatimě tvrdil Mohamed, že je jeho oblíbenou dcerou. Navíc důrazně prohlašoval, že Fatima je na nejvyšším místě v nebi hned po Panně Marii.

Populární katolický řečník arcibiskup Fulton Sheen věří, že „Požehnaná Panna“ si zvolila své jméno „Naše Paní Fatimská“ jako zaslíbení a znamení naděje pro muslimský lid a ujištění pro ty, kdo jednoho dne přijmou jejího Božského Syna.

Fatima, která je možná nejznámější mariánskou svatyní, kam se muslimové chodí modlit a vzdávat poctu Královně Nebes. Fatima je tedy z tohoto hlediska unikátní. V roce 2004 byl v Reuters News Service otištěn článek nazvaný „Obrat v globalizaci: Všechny víry se spojují“. V článku se mimo jiné uvádí, že Hinduisté, Buddhisté, muslimové a ostatní poutníci společně uctívají v římskokatolických svatyních Pannu Marii.

Pijí všichni svěcenou vodu, zapalují děkovné svíce a vroucně se modlí k Madoně. Článek vysvětluje, že mnoho poutníků uctívá Marii jako jedno ze svých božstev.

V posledních letech byla navíc zjevení Marie zaznamenána v několika muslimských zemích, jako jsou Irák, Sýrie, Egypt, Turecko a mnohé další. Uctívání Marie je stále hlubší a daleko více se hovoří o zázracích, které se udály v mariánských svatyních.

Bude svět, zvláště ten muslimský, brzy přijímat osvícení, které je potřebné pro sjednocení pod Královnin plášť? Fulton Sheen ve své knize „Marie muslimům“, popisuje zázrak slunce jako jedno z možných znamení, která zjevení budou užívat:

13. října 1917 věřící i nevěřící padli tváří k zemi během zázraku slunce, většina z nich úpěnlivě prosili Boha o milosrdenství a odpuštění. Slunce se točilo a vypadalo jako obří kolo, které spadlo na zem a chystá se svými paprsky všechny spálit. Toto znamení může být obrazem toho, co svět očekává: že miliony lidí padnou na svá kolena a znovuzrodí se vírou. A Marie se zjevila ve chvíli, kdy nastal tento první Zázrak slunce, takže můžeme očekávat více projevů její moci, když svět bude mít další zkoušku na Dies Irae (Den hněvu).

Súvisiace videá a dokumenty