fbpx
Zmeň svoj život
Falošné učeniaMária - kráľovna všetkých?Výklad Písma

4. Kráľovná východu

OBSAH

Pre rýchlu orientáciu medzi článkami:

1. Kráľovna nebies // 2. Kráľovná Ríma

3. Kráľovná Islamu // 4. Kráľovná východu

5. Kráľovná správ // 6. Kráľovná nebies odhalená

7. Kráľovná zo Zjavenia // 8. Pania kráľovských ríší

9. Nemravná žena Jezábel // 10. Výjdite od nej, ľud môj

11. Mária, matka Ježišova

Je zajímavé vidět, jak muslimové a katolíci nalézají základ pro ekumenismus prostřednictvím znamení, divů a zázraků spojených s mariánskými zjeveními. Není pochyb, že sjednocení těchto názorových proudů bude jedním z největších náboženských zázraků v historii, zahrnujícím třetinu světové populace. Ale stále zde existuje mnohem větší skupina, která musí být zahrnuta do jednotného světového náboženství.

Po celém světě žijí stovky milionů lidí, kteří věří v bohy a bohyně evropských náboženství – hinduisté, buddhisté, taoisté a mnozí další… Výčet rovněž zahrnuje zástupy těch, kteří konvertovali k východnímu náboženství-hnutí New Age. Středem tohoto věroučného systému, stejně jako ostatních, je role ženského božstva a uctívání přirozenosti, respektive plodnosti těchto bohyní.

Další skupinou je původní americké náboženství Wicca a podobně orientované skupiny, které rovněž kladou důraz na uctívání bohyně. Jejich filozofie je neoddělitelně spjata s myšlenkou, že všechna náboženství jsou si podobná a musíme jednou provždy vyřešit problém jejich jednoty, kterému lidstvo bude čelit.

New Age Marie

Kniha, pojmenovaná Mary’s Message to the World (Mariiny zprávy světu) obsahuje stovky zpráv o zjeveních manifestující svůj vliv, která se představovala jako Marie a odehrála se jak na poli věrouky New Age, tak i věrouk dalších východních náboženství. I když mnoho mariánských následovníků bude popírat, že toto je stejná Marie jako ta, která se zjevuje na katolických místech zjevení, většina katolických mariánských zjevení nebyla nikdy diskreditována jednotlivým specifickým zjevením nikde po světě.

Naopak, tato zjevení zdůrazňují, že přinášejí tutéž zprávu všude, kde se objeví.

Mariiny zprávy světu lze najít v New Age sekcích prakticky ve všech knihovnách. Tato publikace může představovat jeden z mostů mezi katolickou Marií a „Marií“ která je obhajována New Age, respektive východními filozofickými proudy. Zde je několik Mariiných zpráv, které předala světu. Zřejmě jen málokoho překvapí, že její zprávy jsou opět o jednotě:

Každé náboženství uctívá svým způsobem svého Stvořitele! Kdykoliv se modlíte směrem k východu či směrem k oltáři, ať už v sobotu nebo neděli, to vše je uctívání… Nechť je svět viděn jako celek, kde každý národ, každé náboženství je součástí jednoho Velkého. Buďte tolerantní k ostatním. Všechna náboženství jsou stvořena člověkem a inspirována Stvořitelem. Všechna slova, která kdy byla vepsána do Svatých knih, jsou zapsána člověkem, jenž byl v jednotě se Stvořitelem.

Je nezbytné, aby se svět jednoho dne spojil v modlitbě k Bohu. Modlete se za pokoj na Zemi mezi všemi lidmi. Usiluji o to, aby se veškerý lid navzájem přijímal mou láskou. Toužím obklíčit všechny lidi na Zemi bezpečnou sítí, v níž bych mohla zachránit všechny vaše duše. Lidstvo se může zlepšit jen skrze úplnou jednotu. Brzy bude následovat významný posun kupředu.

Znovuobjevení se bohyně

V New Age, a stejně tak i v kruzích východních náboženství, je, jak již víme, kladen velký důraz na znovuobjevení bohyně. Ta také vždy byla hlavním objektem uctívání a hrála v těchto ve věrouce těchto náboženství nezastupitelnou úlohu. Například v knize The Goddess Re-Awakening (Znovuprobuzení bohyně) je předpovězen její triumfální návrat.

I přes svou zjevnou nepřítomnost, bohyně nikdy neopustila své svaté místo v našem vědomí, a nyní, když vstupujeme do doby, kterou mnozí rozpoznávají jako „nový věk“, vnímám, že bohyně se k nám jakýmsi způsobem vrací. Avšak pod pláštěm, který není tak zřetelný a nápadný.

Ti, kdo se drží filozofie východních náboženství nebo New Age učení, jsou otevření jakékoliv možné podobě návratu této bohyně. Podle Caitlin Matthews, autora knihy Sophia, Goddess of Wisdom (Sofie, Bohyně moudrosti), se tato bohyně zjevila v různých formách v minulosti a je jistý její brzký návrat. Matthews píše:

Proto jsem hledal Bohyni moudrosti pod různými jmény a tituly, které zahrnují Přírodu, Svět-Duše, Požehnanou Pannu a Shekinah, stejně jako mnoho dalších podob. V každé z nich je uchována část obrazu bohyně, a všechny tyto části jako střípky zrcadla čekají na znovuspojení s ostatními dílky… Nic nezabrání druhému příchodu Bohyně, ať už k tomu dojde pod rouškou Sofie nebo v jakékoliv jiné formě.

Znovuobjevení ženské božskosti – bohyně – začalo ve dvacátém století prolomením koncepčních bariér vybudovaných pravoslavnou církví a sociálním konzervatismem. Poprvé v druhém miléniu je myšlenka Bohyně jako klíčového tématu stvoření vyhledávána s přívětivým zájmem.

Autor Carol Christ podává bližší informace o nadšených ohlasech na znovuobjevení ženské bohyně ve své knize Rebirth of the Goddess (Znovuzrození bohyně):

Jedním nejpřekvapivějších aspektů vývoje na konci dvacátého století je znovuzrození náboženství Bohyně v západních kulturách… V Americe, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu stovky tisíc žen a rostoucí počet mužů přichází k biblickému náboženství, když znovu objevují jazyk, symboly a rituály Bohyně.

Bohyně v Buddhismu, Hinduismu a Taoismu

Buddhismus, Hinduismus, Taoismus a další východní náboženství již kladou zcela zřetelný důraz na své bohyně. Například tibetští buddhisté hluboce a důvěrně uctívají svou ženskou spasitelku, nazývanou Bohyně Tara:

Snad proto, že takový koncept byl příliš abstraktním pro mnoho lidí, kteří vyrůstali s Mahayannou v Buddhismu a potřebovali ženskou postavu jako objekt uctívání… Tou postavou se stala Tara, Spasitelka. Jméno Tara se vykládá jako hvězda. Uctívání Tary, jak se zdá, začalo okolo sedmnáctého století v Indii a je jedním z nejvíce rozšířených kultů v Tibetu… Od nejvyšších po nejmenší, Tibeťané mají s Tarou osobní a dlouhotrvající vztah, který nemůže být nahrazen vztahem žádným jiným božstvem… jinými slovy Tara je božská Matka tibetského buddhismu, která je jemná, krásná, blízká a osobní, což je obraz božstva, pod jehož ochranu se mnozí utíkají.

Tento popis bohyně Tary je pozoruhodně podobný popisům, které podávají vizionáři, uctívající „Požehnanou Matku“ v katolicismu. Buddhisté tedy nejsou jedinými, kdo přichází se svým uctíváním a sympatiemi ke svým milovaným bohyním – všechna východní náboženství totiž uctívají ženská božstva. Například hinduistická náboženství jsou nepřekonatelná ve svém uctívání a oddanosti bohyním, jak autor David R. Kinsley vysvětluje:

Jedním z nejvíce nápadných rysů starobylého a mnohotvárného náboženství hinduistické tradice je důležitost uctívání bohyně. Nemalý počet bohyní je znám již z nejranějších hinduistických písem a Véd. V současném hinduismu je počet a popularita bohyní pozoruhodná. Hinduistické uctívání bohyní je nejpečlivěji propracované a odlišné od všech ostatních náboženství.

Taoisté, stejně jako stoupenci jiných čínských tradičních náboženství, také uctívají mnoho bohyní. Nejvíce známou bohyní je Královna Matka západu. Tato taoistická bohyně má nadvládu nad celým západním rájem. Věří se, že se zjevila mnoha různým císařům během dlouhé historie čínského císařství, aby podpořila, nebo naopak zvrátila legitimitu jejich nařízení. Občas je označována jako hlava komplexu panteonu jiných božstev. Do dnešních dnů jsou tyto milované bohyně taoisty vášnivě uctívány.

Mnohojmenná božstva

Moderní zvyky v uctívání bohyň jsou běžné u každého kmene, jazyka, v každém náboženství a ve všech národech světa. Rozsáhlá dokumentace dosvědčuje důležitost ženských božstev v náboženstvích a kulturách po celém světě. Mnozí věří, že objektem uctívání je vždy stejná bohyně – bohyně, která má mnoho jmen, a bývá tak nazývána mnohými po celé věky.

V Bibli nacházíme zmínky o tom, že Boží lid opakovaně uctíval Královnu Nebes – také známou jako Astarté, Ašoret, Ašerah, Ištar, Venuše či Diana. Jak později objevíme v této knize, Bůh se ke Královně Nebes a jejím následovníkům důraznými slovy vyjádřil.

V dalších kulturách a náboženstvích byla její jména a tituly například: Artemis, Lilith, Minerva, Isis, Kwan-yin, Demeter, Gaia, Luna, Hekaté, Afrodita, Aurora, Shing Moo, Svatá Matka, Žena bílého buvolího telete, Shakti, Hera, Innanna, Kálí, Juno, Sofie, Ceres, Persefóna, Naše Paní, Požehnaná Matka a mnoho dalších…

Katoličtí autoři Bob a Penny Lordovi poukazují na několik církví schválených zjevení ve své knize The Many Faces of Mary, A Love Story (Mnohé Tváře Mariiny, příběh lásky) V její kapitole „Mariin návrat je silnější, než kdykoliv předtím“, vysvětlují, proč se Marie se zjevuje v tolika rozmanitých formách:

Marie má mnoho tváří. Každý titul Marie odpovídá speciální potřebě těch, kteří se k ní obracejí. Ona odpovídá na potřeby jako milující matka, chápající přítel, důvěrník, cokoliv kdy potřebujete. Je vždy dostupná. Nikdy nepodceňujte skutečnost, že Marie má mnoho tváří.

Zjevení Marie – té stejné bohyně?

Je možné, aby mnohojmenná bohyně byla Královnou Nebes a zjevovala se v současnosti? Bývalý biskup Fulton Sheen vysvětluje ve své knize, The World’s First Love: Marie, Mother of God, že všichni lidé instinktivně vzhlížejí s oddaností k osobě matky ve svém náboženství. V kapitole nazvané „Madona světa“ Sheen píše:

Vrozený instinkt lidí vzhlížet k matce ve svém náboženství je zřejmý, a to dokonce i v těchto moderních časech u nekřesťanů. Naši misionáři přinášeli pozoruhodné zprávy z pouti sošky Naší Paní Fatimské po dálném východě. Na hranicích Nepálu byly tři stovky katolíků následovány třemi tisíci hinduistů a muslimů, čtyři sloni nesli sošku do malé církve na modlitbu růžence a požehnání. V Rajkotu, kde je pro věřící služba nevěřícím více než obtížná, dokonce i vysoce postavení úředníci šli, aby vzdali Panně úctu. Hlavní Nadiadský řečník přivítal sošku s nadšením. Po víc jak dvanáct hodin přicházely zástupy lidí, povětšinou nekřesťanů. Až pak jeden starý Ind pověděl: „Ukázala jsi nám, jaké je tvé náboženství, že je upřímné, ne jako to naše. Tvé náboženství je náboženstvím lásky, naše je o strachu.“

Proč si lidé z východu tolik váží Panny Marie z katolicismu? Může to být proto, že i ona sama je vlastně součástí jejich náboženství? Sheen cituje čínskou bohyni Kwan-yin jako příklad podobnosti mnoha východních bohyň s „Požehnanou Matkou“ v katolicismu:

Existuje krásná legenda o Kwan-yin, čínské bohyni milosrdenství, ke které mnozí obracejí své rty a srdce… Její přímluva pro milosrdenství je tak mocná a tolik srdcí obměkčila před peklem, že každý démon na její příkaz musel utéci. Ti se také bojí, že peklo bude prázdné… Číňané Kwan-yin po čase vyobrazili tak, jako by na její hlavě byl obraz Boží, ke kterému přináší věřícího, přestože nechce sama vejít do nebes, dokud by tam neměla vejít poslední duše.

Další příklad je o tom, jak Sheen vnímá jinou z bohyní, japonskou Kwanon. poukazuje na velkou podobnost mezi katolickou Pannou Marií a bohyní Kwanon:

V japonsku je náboženství v podstatě založeno na ženské bohyni. Po staletí to byla bohyně Kwanon, bohyně milosrdenství, která byla uctívána. Je zajímavé, že buddhisté, kteří už znali tuto bohyni milosrdenství dříve, a přicházeli se učit o Požehnané Matce, poprvé rozpoznali její přípravy pro druhý příchod. Po přechodu ke křesťanství se nemusí otáčet buddhisté ke Kwanon zády jako ke zlému, ale spíše ji přijímají jako symbol ženy, která nebyla bohyní, ale samotnou Matkou milosrdenství. Japonský umělec Takahira Toda, který vyrůstal v rodině buddhistických kněží, a pak se stal členem Kristova mystického těla, správně rozpoznal podobnost mezi Kwanon a Pannou Marií… je jediný charakteristický rozdíl mezi Japonskou madonou a bezpočtem jiných matek Japonska – a to je svatozář nad její hlavou.

Sheen pokračuje vysvětlením, že Madona z katolicismu je pravou Kwanon – Matkou Milosrdenství – ke které se obracejí Japonci po celá staletí. Může mít pravdu? Mohou zjevení Královny, která se ukazují v současnosti, být finálním a dokonalým zjevením Kwanon, Kwan-yin, a mnoha dalších historických bohyň? Budou následující zjevení Královny nebes považována národy z dálného východu za konečné zjevení Matky Milosrdenství? Povede toto k jednotě pod vládou Královny?

Následující citace převzatá z knihy The Divine Feminine – Exploring The Face of God Around the World, nabízí bližší pohled na skutečnost, proč tolik lidí z každého náboženství přijímá s radostí mariánská zjevení:

Ti, kdo znají jen křesťanskou tradici, nevědí, jak hluboko kořeny Marie jdou, nebo jak modlitby k ní mohou být ozvěnou vzpomínaných modliteb ke starověkým bohyním. Slova modliteb vyřčená před čtyřmi tisíci lety k bohyním jako byly Inanna, Ištar a Isis, což byly Královny, se vracejí jako ozvěna do současnosti: Zdrávas! Velká Paní nebes! Zdrávas! Světlo tohoto světa!

Miliony lidí, zvláště ženy, se modlily k Marii tak, jako se kdysi modlily generace žen před nimi k Ištar, Hathor, Isis nebo Kuan Yin, vzdávaly ji díky za bezpečný porod dítěte, z velké vděčnosti kladly nespočet věnců v jejich svatyních jako díky odpověď na jejich prosby o pomoc v těžkých údobích jejich životů.

Mnoho plášťů, jeden cíl

Je tedy zjevné, že tato bohyně byla uctívána po celém světě celá milénia. Ačkoliv přichází pod různými jmény a tituly, mnoho lidi věří, že se jedná o stejnou bytost. Je nepochybné, že dle jejího důrazu k odstranění náboženských a kulturních bariér a podle předpovědí sjednocení náboženských proudů se Největší hodina blíží.

Co se týče přicházejících manifestací Královny Nebes a její celosvětové nadvlády, katolické mariánské vizionářce sestře Natalii zjevila, že „Přicházející věk Královny“, nadchází a bude zjevný v různých podobách:

Viděla jsem, jak byl nastolen slavný mír a vláda lásky, která byla „v jednotě a pod jedním pastýřem.“ Marie, Matka všech věřících, zjevující se v mnoha rozličných podobách bude řídit životy duší. Bude Královnou přicházejícího věku. Královna bude bílá pro bílý lid, černá pro černý lid a žlutá pro lid se žlutou pletí…

Zjevující se Marie dává ve známost, že to je ona sama, kdo se zjevuje různými způsoby na různých místech po světě:

Jsem to stále já, kdo se ukazuje po celém světě. Rozhlédni se okolo této církve a uvidíš, kolika různými způsoby jsem se zjevila. Jsem Matka Boží a zjevila jsem se na mnoha místech.

Můžeme se také zamyslet nad následujícími zprávami zjevení Ježíše, které bylo pozorováno v Cochabambě, Bolívii. Toto zjevení nese Imprimatur římskokatolické církve a jeho výroky rovněž potvrzují to, co Královna Nebes celosvětově různými způsoby prohlašuje:

Mé dcery, kéž by svět mohl porozumět jak důležitá a nezbytná jsou zjevení mé Matky… Má Matka hovoří s lidmi na mnoha místech, v jazycích, kterými se lidé modlí. Tlumočí všem a pro každého dobré zprávy o svém Synu. Lidé jsou naplněni láskou a vše je jednodušší, když se o ně stará. Je to proto, že se prokazuje svými vlastnostmi podle země, v níž se zjevuje.

Nakonec uveďme jeden z mnoha příkladů biskupy schválených zpráv zjevení Naší Paní všech národů, který vysvětluje, za jakým konečným účelem přichází na zemi. Kniha začíná následujícím tvrzením: „Paní Všech Národů prohlásila, že její zprávy nejsou určeny pro jednu zemi, či pouze některé vybrané jedince, ale pro všechny lidi na světě.“ Marie ve zjeveních vysvětluje: „ Zjevuji se tomuto světu různými způsoby.“ Co je jejím cílem?

Jednota je to, čeho musí Boží lid dosáhnout, musí být zajedno a nad nimi „Paní Všech Národů.“ Jedna společnost, národ, kladu důraz na slova: Jedna společnost!

Volání všech od Božské Matky

Mnoho zpráv zjevení hovoří o tom, že její čas přichází. Slíbila pokoj a jednotu pod Královniným pláštěm pro všechny, o nichž jsme hovořili. Jak tyto události nakonec vyvrcholí? Tento závěrečný výčet citací od New Age autorů Michelle Rios Rice Hennelly a R. Kevina Hennely nabízí jasný pohled na New Age Marii:

Před několika lety, zatímco jsme meditovali s manželem Kevinem v meditační svatyni v severním Mexiku, se přede mnou zjevila krásná postava v bílém, v ohnivém světle. Řekla mi, abych se nebála, že ona je Naší Paní Světla a chce se mi zjevovat po každý den po zbytek mého života. Mé srdce bylo naplněno jejím pokojem a oheň čisté lásky změnil zcela můj život.

Brzy se mi zjevila jako Božská Matka, ženská stránka Boha, která je známá po celé věky pod tisíci jmény. Nazvala jsem ji Marie, protože jí to jméno nejvíce příslušelo. Stále se ke mně přibližovala a přinášela mi učení a proroctví. Řekla mi, abych se s tím, co mi předává, sdílela, a tak to dělám, i když je to daleko od čehokoliv, co by má mysl mohla pochopit.

Božská ženskost je známá pod tisíci jmény a uctívána mnoha způsoby – od Isis až k Marii, matce Ježíše. Poznáváme ji skrze její lásku, moudrost, milost, moc, krásu, tvořivost, péči a soucit. Nazýváme ji Marií, protože jí to náleží. Po celé věky udělovala svým následovníkům a oddaným mnohá požehnání. Dnes přichází s naléhavou zprávou ke všem lidem každého náboženství a všech věrouk po celém světě.

Odhaluje, že svět, jaký známe, se chýlí ke svému konci a z jeho popele bude zrozen „nový způsob existence, nový způsob bytí a nová cesta poznání.“ Také odhaluje, že její čas na zemi přijde brzy, ale tentokrát to nebude skrze nějakou inkarnaci, jako když přišla jako Ježíšova matka. Nyní přijde ve svém čistém světle a lásce, kterou naplní každého a vše na tomto světě. Bude to, jak sama říká, čas Bohyně… Události probíhající se ve světě, ať už zaviněné člověkem, nebo různé přírodní katastrofy, jsou jen součástí příprav na její návrat.

Súvisiace videá a dokumenty