fbpx
Zmeň svoj život
Falošné učeniaMária - kráľovna všetkých?Výklad Písma

5. Kráľovná správ

OBSAH

Pre rýchlu orientáciu medzi článkami:

1. Kráľovna nebies // 2. Kráľovná Ríma

3. Kráľovná Islamu // 4. Kráľovná východu

5. Kráľovná správ // 6. Kráľovná nebies odhalená

7. Kráľovná zo Zjavenia // 8. Pania kráľovských ríší

9. Nemravná žena Jezábel // 10. Výjdite od nej, ľud môj

11. Mária, matka Ježišova

Je zřejmé, že tyto celosvětové úkazy impozantních rozměrů jsou prakticky na denním pořádku. Otázkou je, jak můžeme rozlišit, zda tato zjevení jsou či nejsou seslána z nebes. Mohou být některá zjevení Marií, zatímco ostatní jsou klamem? Měli bychom bezvýhradně přijímat, že tato zjevení jsou od Marie (o které čteme v Bibli), a že Bůh ji seslal v těchto posledních časech, aby nám pomohla?

Ti, kdo následují Boží Slovo, znají odpověď. Je nám z Písma přikázáno, abychom zkoumali každého ducha, který o sobě tvrdí, že pochází od Boha.

Boží Slovo je naším filtrem

Jak si můžeme být jisti, že tyto projevy jsou původem od Boha? Jak můžeme testovat tato zjevení, abychom se přesvědčili, že jsou skutečně tak přívětivá, jakými se zdají být? Musíme vše vyhodnocovat podle Božího Slova – „Všechno prověřujte (zkušujte, přezkoumávejte, rozeznávejte); dobrého se držte“ (1 Tesalonickým 5:21).

Pojďme se na chvíli zaměřit na přehled zásadních důkazů, prokazujících, že Bible je skutečně slovo od Boha a je našim jediným zdrojem, skrze který lze filtrovat jakékoliv duchovní tvrzení. „Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.“ (Jan 17:17).

Bible o sobě tvrdí, že je Slovem Božím. Ale jak si můžeme být jisti? Boží Slovo nabízí nespočet důkazů, které dokládají, že je důvěryhodná. Každá lidská cesta, jak posuzovat a rozpoznávat duchovní oblasti, může selhat. Jakákoliv kniha inspirovaná člověkem se může mýlit. Jestliže ovšem může být prokázáno, že Bible je Bohem inspirována, můžeme také s jistotou věřit, že podle ní lze rozpoznat a identifikovat každé duchovní tvrzení.

V naší předchozí knize, Zprávy z nebes, jsme se více zabývali důkazy, které prokazovaly, že Bible, jedině Bible je Božím neomylným Slovem. Tyto důkazy zahrnovaly:

A ) Prozkoumávání některých z mnoha mesiášských proroctví napsaných stovky let před Kristovým narozením – která byla doslovně naplněna v Ježíši.
B) Zjišťování spolehlivých důkazů o vzkříšení Ježíše Krista.
C) Přehled mnoha úžasných proroctví týkajících se Izraelského národa.
D) Seznam vědeckých poznatků z Božího Slova, které byly napsány stovky let předtím, než věda potvrdila jejich platnost.
Biblická proroctví o posledních dnech

Pro potřebu této knihy, zmíníme pouze jednu oblast důkazů. Bůh předpověděl ve svém Slově mnoho znamení týkajících se posledních dnů. Ježíš uvedl, že všechna tato znamení povstanou současně, jako přicházejí porodní bolesti, v poslední generaci (Lukáš 21:28-32). Následující tvrzení a biblické verše jsou proroctvími, která potvrzují, že Bible je skutečně Boží neomylné Slovo k lidstvu.

1.) Falešní učitelé Bible budou lačnit po penězích. Budou mít uhlazené řeči, mnoho následovníků, a budou tak pošpiňovat křesťanskou víru (2 Petrův 2:1-3). Rostoucí počet televizních evangelistů je toho důkazem.

2.) Lidstvo bude disponovat možnostmi, jak zničit veškerý život (Matouš 24:21-22). Uvažujme nad tím, že když Ježíš učinil toto proroctví za dnů svého života, byly zbraněmi meče a kopí. Avšak v současnosti je možno jadernými, biologickými a chemickými zbraněmi zničit veškeré tvorstvo na planetě Zemi.

3.) Užití jaderných zbraní bylo očekáváno (Zacharijáš 14:12). Neutronová bomba rozpustila (nechala rozpadnout) své oběti – tak jak Zacharijáš předpověděl před 2500 lety. Za dnů Zacharijášova života to bylo něco naprosto nepředstavitelného.

4.) Nastane celosvětové volání po pokoji (1 Tesalonickým 5:3). Tento trend nebyl nikdy tak zřetelný jako v současnosti, kdy celý svět svým společným úsilím chce získat pokoj za každou cenu.

5.) Byla předpovězena rychlá komunikace v celosvětovém měřítku. (Zjevení Janovo 11:0-10; 17:8). Bible prorokuje, že celý svět „uvidí“ jisté události. Vynález televize a nasazení satelitních sítí během 20tého století dovolují šíření zpráv po celém světě rychlostí světla. Avšak za dnů Jana zprávy cestovaly rychlostí jezdce na koni.

6.) Evangelium bude kázáno na svědectví všem národům (Matouš 24:14; Marek 13:10; Zjevení 14:6). V současnosti byla většina Bible přeložena do více než 2300 jazyků a dialektů, což zahrnuje jazyky více než 90% veškeré světové populace.

7.) Jeruzalém a to, co se v tomto městě děje, bude centrem mezinárodních střetů. (Zacharijáš 12:3). Většina každodenních zpráv ve světě informuje o konfliktech v Jeruzalémě.

8.) Skutečnost, že Bůh jednou zaplavil tuto zemi (Potopa za dob Noeho) bude popírána. (2 Petrův 3:5-6). I když je zde velké množství fosilních důkazů potvrzujících tuto skutečnost, jsou zcela ignorovány světovými vědeckými kapacitami, protože to byl soud Boží nad lidskou svévoli.

9.) Rusko (Magog) povstane se svou vojenskou mocí v posledních dnech (Ezechiel 38).

10.) Národ Izrael bude zrozen v jednom dni (Izajáš 66:8). 14.května 1948 se Izrael stal národem. Nikdy v historii se nestalo, aby se národ, který byl rozprášen po stovky let, opětovně shromáždil. Přesto to Bůh řekl a Bůh to učinil před našima očima!

11.) Židé se začnou shromažďovat v Izraeli (Jeremiáš 31:7-10); Ezechiel 37:21-22; 38:8). Přes pět milionů židů se navrátilo do Izraele v poslední době! Je víc než jasné, že také toto proroctví je důkazem o tom, že biblická proroctví jsou inspirována Bohem.

12.) Židé znovu získají kontrolu nad biblickým Jeruzalémem (Zacharijáš 12:6; Lukáš 21:24). Toto se naplnilo v roce 1967!

13.) Asie (králové z východu) budou během posledních dnů schopni nasadit vojsko čítající 200 milionů mužů. (Zjevení Janovo 9:14-16; 16:12). Mějme na mysli, že v době, kdy Jan psal toto proroctví, zhruba před 2000lety, žilo na celé planetě 170 – 400 milionů lidí. Dnes má podle agentury CIA Čína 281 milion lidí ve vojenských službách!

14.) Egypt bude v posledních dnech existovat, avšak jen jako chudá země třetího světa (Ezechiel 29:14-16). Egypt byl jednou z největších a nejvýznamnějších starověkých civilizací. Egyptu bylo prorokováno, že zůstane chudým národem. K znázornění, jak úžasné je toto proroctví, srovnejme Egypt s malým národem Rakouska. Egypt má 10x více území a 8x více obyvatel než Rakousko. Přesto hrubý domácí produkt (HDP) v Egyptě představuje pouhých 20 procent ve srovnání s tím, co má Rakousko.

15.) Mládež je stále více nepoddajná (vzdorovitá). (2 Timoteovi 3:23; Marek 13:12; Izajáš 3:4-5, 12). K tomu není zapotřebí komentáře.

16.) Homosexualita bude na konci věků stavěna na odiv. Ježíš varoval, že poslední dny budou jako za dnů Lota, který žil v bezbožné Sodomě (Lukáš 17:28-30). Víme, že kořenem hříchu v Sodomě byla pýcha a sexuální nevázanost stejně jako je tomu i dnes (Ezechiel 16:49). Sodoma je známa pro svůj bezostyšný homosexuální hřích (Genesis 19; Juda 1:7). Dnes je homosexualita okázale stavěna na odiv a prezentována v celé naší společnosti.

17.) Bylo předpovězeno masivní užívání drog (Zjevení 9:21). Řecké slovo překládané jako „čarování“ zní v originále ‚pharmakeia‘, což může být chápáno jako užívání nejen léků, ale také zakázaných psychofarmak a halucinogenních drog. Užívání nelegálních návykových látek a výroba halucinogenních drog markantně vzrostla zvláště za života současné generace.

18.) Čarování – příbuzné s čarodějnictvím, magií anebo okultními praktikami užitými k očarování či oklamání – jsou rovněž typické pro poslední dny (Zjevení 9:21; 18:23; Izajáš 47:9-15;Micheáš 5:10-15). V současnosti zájem o okultní praktiky prudce roste.

19.) Peněžní systém bude záviset na číslech, nikoliv na měně (Zjevení 13:17-18). Vzpomeňme, že se zde stále jedná o proroctví učiněná téměř 2000 let před nástupem naší počítači řízené společnosti.

20.) Mnozí se budou nazývat Kristové / Mesiáši (Matouš 24:5). Ježíš byl cestujícím kazatelem, který nikdy nevycestoval mimo malé území obývané Izraelským národem. Přesto měl takovou odvahu říci, že mnozí budou přicházet v Jeho jménu, říkajíce že jsou Kristem / Mesiášem. A tak dnes, jak bylo předpovězeno, zástupy lidí nejen v hnutí New Age, ale i východních náboženstvích a jiných kultech, se nechávají označovat za Kristy / Mesiáše.

21.) Poslední generace bude otevřena k přijetí znamení na svou pravou ruku a na své čelo (Zjevení 13:16). Povšimněme si, jak nové generace vyhledávají různá tetování, piercingy a všechny možné druhy znamení na těle.

22.) Lidé budou odmítat zdravé učení Božího Slova a budou následovat učení lidí podle svých žádostí (2 Timoteovi 4:3-4; Skutky apoštolské 20:29-30). Ježíš také předpověděl, že bude mnoho pokrytců v církvích (Matouš 24:48-51; Matouš 7:22-23).

23.) Rouhání se stane běžným (2 Timoteovi 3:2; Zjevení 16:9,11,21). Jak často lidé užívají Stvořitelovo jméno (Bože, Ježíši Kriste) ke klení? Před padesáti lety Hollywood zřídka užíval braní Božího jména nadarmo. Dnes téměř každý film obsahuje rouhání.

24.) Sexuální nemorálnost bude stále častější a její formy stále troufalejší (Juda 18; Zjevení 9:21). Mějme na mysli Ježíšova slova, že už ten, kdo by se žádostivě jen podíval, zcizoložil tím ve svém srdci (Matouš 5:28). Dnes se s nejrůznějšími lidskými žádostmi obchoduje na každém možném místě.

25.) Lidé se budou vysmívat varovným znamením posledních časů, když budou říkat, že tato znamení tu vždy byla (2 Petrův 3:34). Bible dokonce odhaluje jejich motivaci, protože jejich láskou jsou vlastní vášně.

Tento stručný seznam proroctví je jen částí celého množství prorockých slov týkajících se posledních dnů. Nicméně i těchto 25 proroctví prokazuje, že Bible je inspirované Boží Slovo. Žádná jiná „Svatá kniha“ nenabízí takto přesně naplněná proroctví – ani Korán, ani Kniha Mormon, hinduistické védy, ani žádný jiný zdroj. Pouze Bible obsahuje stovky ověřitelných proroctví, která byla naplněna v průběhu historie až do současnosti. Bůh řekl, že Jeho schopnosti vyložit historii dopředu Jej zřetelně odlišují od každého tzv. boha.

Neexistuje žádný jiný prorocký zdroj, který by se mohl poměřovat s Biblí a jejím 100% přesným záznamem. Falešní proroci spadají obecně do dvou kategorií. Buďto falšují, případně napodobují biblická proroctví, která pak tlumočí nic netušícím masám lidí, nebo pronášejí mnoho nejasných proroctví tak, že se možná někdy naplní. Nostradamus dělal obojí.

Máme tedy očividně dobrý důvod důvěřovat Božímu Slovu. S Biblí jako naším průvodcem teď pojďme prozkoumat následující zjevení a jejich zprávy.

Mariánské hnutí

Pro ty, jež nejsou seznámeni s Mariánským hnutím, je na první pohled ovoce tohoto hnutí v pořádku. Mariánské hnutí přetéká laskavostí, podpírá lidi, kteří skutečně touží po pokoji na Zemi. Mnozí z nich jsou rozhořčeni morálními zvěrstvy, která jsou pohromou pro naši společnost. Tito lidé doufají, že Bůh skrze Pannu Marii učiní konec všem hrůzám, jako jsou války, interrupce, euthanasie a obecně morální úpadek společnosti.

Nespočet jednotlivců zapojených v Mariánském hnutí stojí v předních liniích bojovníků proti těmto morálním zločinům, které ničí naši společnost. Tito jednotlivci mají činnou víru skrze modlitbu a službu. Pro mnohé z členů mariánského hnutí je typické radostné očekávání, věří totiž, že brzy Bůh mocně odstraní skrze Pannu Marii veškeré zlo a přinese pokoj a mír.

Ježíš řekl, že svět pozná Jeho následovníky skrze lásku a skrze dobré ovoce jejich životů (Jan 13:35; Matouš 7:15-20). Proto v rámci mariánského hnutí jeho členové často poukazují na dobré ovoce, lásku a proměněné životy těch, kteří jsou v hnutí jako na důkaz, že toto pochází od Boha. Ačkoliv toto je biblický test pro následovníky Krista, není to biblická metoda jak zkoušet duchy (duchovní tvrzení).

Bible nám přikazuje, abychom zkoumali duchy, a varuje nás, že existuje i jiné evangelium – falešné evangelium:

„Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet!“ (Galatským 1:8)

Ačkoli se zdá, že mezi stoupenci mariánského hnutí je mnoho upřímně bohabojných jednotlivců, stále to nezbytně nemusí znamenat, že zjevení jsou od Boha. Musíme zkoumat tento fenomén ve světle Božího Slova.

Ti, kterým je Boží Slovo blízké, vědí, že jsme byli varováni před domnělými návštěvníky z nebes. Apoštol Jan nám připomíná:

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“ (1 Janův 4:1)

Apoštol Pavel přidává k tomu varování:

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“ (2 Korintským 11:14-15)

Kromě toho Nový Zákon opakovaně varuje před svodem ve jménu Kristově v posledních dnech:

Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“ (Matouš 24:24)

Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami.“ (1 Timoteovi 4:1)

Základním způsobem, jak zkoumat tyto domnělé „Zpravodaje z nebes“, je konfrontovat jejich výroky s Božím Slovem.

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.“ (2 Timoteovi 3:16)

Zprávy z nebes?

Začneme tedy prozkoumáváním několika zpráv Mariiných zjevení, které mají plné schválení římskokatolickou církví, anebo nesou Imprimatur místních katolických biskupů. Zprávy zjevení, které mají plné schválení církve, budou označeny písmenem A, a ty, které nesou Imprimatur místních katolických biskupů, budou označeny písmenem B. Za každou zprávou bude následovat v protikladu to, co prohlašuje Boží Slovo. Zdroj zpráv zjevení je uveden v poznámkách pod čarou v poznámkách.

A – Já sama vás zachráním z pohrom, které se blíží. Ten, kdo klade svou důvěru ve mně, bude spasen.

Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, můj vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ! Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. (2 Samuelova 22:2-4)

Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. (Izajáš 43:11)

A – Směle prohlašuji, že Jeho utrpení se stalo mým utrpením, protože Jeho srdce bylo mé. Stejně tak, jako Adam a Eva zaprodali svět za jablko, tak ve stejném smyslu jsme já a můj syn vykoupili svět jedním srdcem.

Náš vykupitel je Svatý Izraele. Jeho jméno je Hospodin zástupů. (Izajáš 47:4)

Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby nás přivedl k Bohu. (1 Petrův 3:18).

A – (Ježíš) si přál, aby byla ustanovena oddanost Mému Neposkvrněnému Srdci…(s odvoláním na Luciu) Předtím dlaň na pravé ruce Naší Paní byla raněna trnem, který ji probodl jako hřeb. Rozumíme tím, že to bylo Neposkvrněné Srdce Marie, které bylo rozhořčeno hříchy lidstva, jež musí být odčiněny.

Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a posadil se navždy po Boží pravici; neboť jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou už za ně potřeba oběti. (Židům 10:12,14,18)

Jenže on (Kristus) byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Izajáš 53:5).

A – To je proto, že jako Matka, jako Neposkvrněná Matka, Prostřednice veškeré milosti, vás volám na toto místo… tak, že má jednota s vámi bude mnohem bližší a živoucí skrze ducha Svatého, který vám dovolí žít hlouběji v duchu evangelia.

Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. (1 Timoteovi 2:5)

…a tak se (Ježíš) stal prostředníkem nové smlouvy (Židům 9:15).

B – Nenechte se uchvátit strachem či odrazováním. Mějte velkou důvěru v mocný vliv přímluvy a meditace vaší nebeské Matky.

Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! (Římanům 8:34)

Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. (Židům 7:25)

B – Svět tak upadá, že je pro Otce a Syna nezbytné mě poslat na tento svět mezi všechny lidi, abych byla jejich obhájkyní a zachránila je.

Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. (1 Janova 2:1-2)

Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. (Jan 3:17)

B – Do doby, než jsem přijala úlohu být tam, kde mě Nejsvětější trojice chtěla mít, nebyla jsem schopna uplatňovat svou moc v plnosti, v mateřském díle spoluvykoupení a všeobecným prostřednictvím milosti… Drazí synové, nechte se proměnit skrze mé mocné jednání Matky, Prostřednice milosti a spoluvykupitelky.

Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras… (Zjevení 5:9)

Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. (Izajáš 44:6)

B – Já jsem ta, která je spojena s BOŽSKOU TROJICÍ. Já jsem Panna ze Zjevení.

…přede mnou nebyl vytvořen Bůh a nebude ani po mně. (Izajáš 43:10)

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec,“ praví Pán, který je a který byl a který přichází, ten Všemohoucí. (Zjevení Janovo 1:8)

B – Mé dcery, v tomto čase jsem Archou pro všechny vaše bratry! Jsem Archou míru, Jsem Archou spasení, Jsem archou, do níž mé děti musejí vstoupit, přejí-li si žít v Království Božím.

V nikom jiném není spásy – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni! (Skutky apoštolské 4:12)

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. (1 Janův 5:11-12)

B – Milovaní synové, dnes se díváte k neposkvrněné slávě vaší nebeské Matky. Já jsem Neposkvrněně počata. Jsem jediným stvořením, které je bylo osvobozeno od každého dopadu hříchu, dokonce od dědičného. Jsem zcela nádherná.

Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří. (Galatským 3:22)

Nikdo není dobrý – jen jediný, Bůh.(Lukáš 18:19)

A – Netruchlete. Jsem s vámi dokonce, i když mě nevidíte. Jsem Matka vás všech hříšníků.

A hle, já (Ježíš) jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Matouš 28:20)

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. (Izajáš 41:10)

Toto je jen několik z nesmírného množství zpráv, které ukazují, že Mariánská zjevení zcela protiřečí učení Písma Svatého. Mnohé další zprávy zjevení jsou konfrontovány s Písmy v knize Zprávy z nebes. Tyto zprávy odhalují, že zjevení si připisují řadu vlastností náležejících pouze Ježíši (který je Bohem). Bůh sám je bezhříšný, všudypřítomný, božský, spasitel, vykupitel, náš přímluvce, ochránce, je naší pevností, naším pokojem atd.

Jak zjistíme v další kapitole, je zde mnoho dalších znepokojivých aspektů týkajících se činů a zpráv zjevení.

Súvisiace videá a dokumenty