fbpx
Zmeň svoj život
Hnutie vieryKazatelia

Heidi Baker – udeľovanie démonov v cirkvi

“ Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. “ (1 Jánov 4:1)

Všimnite si, ako používa opakujúce sa frázy v kombinácii s opakujúcou sa hudbou, aby ľudí uvádzala do tranzu. Frázy ako „príjmi pomazanie“, „desaťkrát“, „rozdávanie“ sa opakujú do nekonečna. Sú to čisto čarodejnícke praktiky. Pozrite sa na video a uvidíte ľudí zvíjať sa a kričať v bolestiach na podlahe. To je bežná „bohoslužba“ v Hnutí viery a v Novej apoštolskej reformácii (NAR). Démonické zvody typu Heidi Baker nejdú len po vašej peňaženke, ale hlavne po vašej duši.

Heidi Baker je vychádzajúcou hviezdou v hnutí novoapoštolskej reformácie a prosperity, a je prepojená s cirkvou Bethel v Redding, Kalifornia. Má globálnu službu, ktorá berie milióny dolárov ročne a ako všetci v hnutí prosperity, žije si svoj dobrý život. A tak ako toto video, bez akýchkoľvek pochybností dokazuje, že je bránou pre démonov, ktorí hľadajú svoje miesto na pristátie. Hromadne pristávajú v cirkvi Bethel.

“ Takto vraví Hospodin, Pán: Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za vlastným duchom bez toho, že by niečo videli. “ (Ezechiel 13:3)

Video je z duchovného hľadiska nebezpečné a nie je vhodné na sledovanie pre deti. Uprostred jej démonických, psychických blúznení veľmi ľahko a prefíkane napomenie ľudí aby boli „štedrí so svojimi darmi“, čo znamená vyprázdniť svoje peňaženky, keď budú prechádzať s košíkmi. Táto žena nie je len blázon, je démonom posadnutá. V jednom okamihu začne opakovať slovo „dedičstvo“ znova a znova, popri čom usmerňuje svojich uctievačov, aby „dávali koruny na hlavu ľuďom“ a „udeľovali pomazanie“. Takto to vyzerá, keď je diabol v cirkvi.

Jediné pomazanie, ktoré dostanete na „bohoslužbách“ u Heidi Baker je pomazanie satana spolu s príchodom jeho démonov, ak sa duchovne otvoríte ich pôsobeniu.

Služba Heidi Baker má názov IRIS Global a je v tom odkaz na vševidiace Hórusove oko a na vstupnú bránu do démonickej sféry. V roku 1998 nastúpila do Školy nadprirodzenej služby cirkvi Bethel, aby „vystrojila a nasadila prebuditeľov, ktorí vášnivo stíhajú celosvetovú transformáciu“.

Držte sa ďaleko od Heidi Baker, ak nechcete prijať jedného z jej démonov. A držte sa ďaleko od tohto laodícejského zmätku v cirkvi Bethel. Toto nie je novozmluvné kresťanstvo, a nie sú to biblické učenia a praktiky.

“ Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom. Lebo keď príde niekto a zvestuje iného Krista, ktorého sme my nezvestovali, alebo keď prijímate iného ducha, ktorého ste nevzali, to dobre znášate. “ (2 Korinťanom 11:3-4)

O postavení žien v cirkvi
15781598_10206844675428944_2800834815262715797_n.jpg
Choré duchovné prejavy

„No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, SEBAOVLÁDANIE. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami.“ (Galatským 5:22-24)

„A neopíjajte sa vínom, v ktorom je ROZTOPAŠOSŤ, ale buďte naplnení Duchom.“ (Efezským 5:18)

„Kráčajme slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a BEZUZDNOSTI.“ (Rimanom 13:13)

„Otáľajte a deste sa bezradní, stojte omráčení a buďte slepí! Opilí sú, ale nie od vína; POTÁCAJÚ SA, ale nie od opojného nápoja. Lebo Hospodin vylial na vás DUCHA HLBOKÉHO SPÁNKU a zavrel pevne vaše oči; prorokov a vaše vidiace hlavy zastrel.“ (Izaiáš 29:9-10)

„To Hospodin vylil na vás ducha mrákoty, zavřel vaše oči, totiž proroky, a zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí.“ (Izaiáš 29:10)

Řekli jsme si už, že Izajáš byl takřečeno „prorok otřepaných frází“ a to co říká, svým způsobem odpovídá i naší dnešní kultuře. Opravdu na ně Bůh vylil nějakého ducha mrákoty? Jak? Dával Izraeli světlo, světlo svého slova a také světlo aktuálních prorockých poselství a oni je vytrale generace po generaci odmítali, nechtěli přijmout pravdu, kterou jim Bůh ukazoval a dával. Zavírali před ní oči, neviděli ji, byli tedy slepí.

Řekne se, že to působí Bůh. I tento Izajášův výrok tak zní, ale podstata tkví v tom, že Bůh dal své světlo a že lidé před tím světlem zavřeli oči, že je odmítli… Protože vědomě zavřeli oči, nevidí realitu a tím jsou slepí… Pokud Bůh dává mrákotu, nebo zaslepuje, pak jedině takto. Nikoli v tom smyslu, že by někoho záměrně znevýhodnil a připravil o schopnost vnímat světlo, tedy tu pravdu. A tak se ukazuje, že lidé v Izajášově současnosti jsou slepí. Pokud jde o jejich tehdejší budoucnost, byli stejně slepí jako Boží nepřátelé. Byli jako opilí.

“ Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! “ (Zjevení 18:4)

“ Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mäsa obetovaného modlám. Dal som jej čas kajať sa, a nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhám ju na lôžko, aj všetkých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skutkov. A jej deti zahubím; a všetky cirkevné zbory poznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. “ (Zjavenie 2:20-23)

Prečo si myslím, že Heidi Baker je len jednou z mnohých falošných prorokov (učiteľov)? 

Tu je niekoľko stručných dôvodov:

1. Hovorenie v jazykoch verejne bez výkladu. Neposlušnosť voči 1. Korintským 14:27-28 „27 Keď niekto hovorí jazykom, nech sú to dvaja alebo najviac traja, a to po jednom, a jeden nech vykladá. 28 Ale ak nemá kto vysvetľovať, nech radšej mlčia v cirkevnom zhromaždení; pravda, sebe a Bohu nech hovoria.“

2. Nebiblické duchovné prejavy ako mykanie, trasenie, opitosť hojne vyskytujúce sa v hinduistickom prebudení „kundalini“. A nie, učeníci sa nesprávali ako opití na Letnice. Prečo potom tá zmienka o opitosti? Pretože im Boh dal nadprirodzenú schopnosť zvestovať Evanjelium v rečiach práve tých národností, ktoré sa v Jeruzaleme nachádzali: „11 Židia a prozelyti, Kréťania a Arabi, počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie? 12 A všetci žasli a bezradne sa spytovali medzi sebou: Čo to má znamenať? 13 Ale INÍ SA POSMIEVALI hovoriac: Opili sa mladým vínom!“ (Skutky 2:11-13).

Tí, čo ich svedectvo neprijímali a nemohli sa skryť pred Božou pravdou, sa im aspoň posmievali. Naopak, prejavy vyskytujúce sa na zhromaždeniach aj Heidi Baker idú proti tomu, ako sa prejavuje Svätý Duch v živote Kresťana. Ako to vieme? V liste Galatským máme opísané ovocie pôsobenia Ducha Svätého: 5:22 „No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, SEBA-OVLÁDANIE.“

Ak nejaký duch vedie človeka k tomu, aby sa neovládal, či správal nepokojne a nemierne, môžeme si byť istí, že to nie je ten Tešiteľ, Radca a Pomocník, ktorý nám pomáha hľadieť na Krista a pripodobňovať nás Jemu.

3. Vyučovanie (kázanie) ženy ako služobnosť. Neposlušnosť voči 1. Timotejovi 2:12-13. „12 Žene však nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. 13 Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva.“Čo sa týka spasenia, máme rovnaké postavenie muži aj ženy – tam už pohlavie nehrá rolu. Ale čo sa týka úradov, poslania, služby v cirkvi, tam to Písmo koriguje podľa stvoriteľského poriadku.

4. V mnohých prípadoch hovorí o akýchsi „gods a lords“ (bohoch a pánoch), v množnom čísle a nie o jednom Bohu a Pánovi. (v prípade záujmu poskytnem link). Kto sú jej bohovia? Bohovia new age – démoni. Písmo hovorí, že pravý Boh je JEDEN, ostatní sú modly (démoni).Počuj, Izraelu, Hospodin, náš Bôh, je jeden Hospodin. 5 Moj 6:4

5. Absencia kázania o hriechu, pokání a pravom význame kríža. Hoci tieto veci občas spomenie (vymenuje), hlbšiemu biblického významu sa nevenuje. Naopak, silný dôraz je práve na znamenia, zázraky a pocitové zážitky. Okrem iného v jej kázaní silne vnímam humano-centrizmus (orientácia na človeka), namiesto teo-centrizmu (orientácie na Boha).

6. Volanie k ekumenizmu s falošnou Rímskou Cirkvou. (link v prípade záujmu poskytnem).„14 Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou? 15 Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s neveriacim? 16 Aké spojenie medzi chrámom a modlami?“ (2. Kor. 6:14-16). To, či je RKC legitímnou cirkvou, alebo nie, je na inú diskusiu.

7. Vo svojom svedectve sa zmieňuje o „krvi Ježiša“ ako o „kalichu utrpenia a radosti“. Hovorí, že bola povolaná do služby sýtenia sirôt vo vízii, v ktorej jej Ježiš prikázal, aby nakŕmila chudobné deti. Keď povedala, že ich je príliš veľa, Ježiš vo videní zobral kalich, priložil si ho k boku, z ktorého mu vytiekla krv a voda. Potom sa jej spýtal, či ho vypije. Keď ho vypila, povedal jej, že to je kalich utrpenia a radosti – čo zažije v tej službe.

Toto je zmienka, ktorá pripomína kanibalizmus. Keď Ježiš Kristus v Písme hovorí o jedení jeho tela a pití Jeho krvi, hovorí symbolicky. Chce tým povedať, že človek musí prijať Jeho obeť na kríži, aby mohol mať večný život.„Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ Jn 6:53

8. Vystatovanie sa svojou službou a dobročinnosťou pri viacerých príležitostiach (link zatiaľ len v ENG v prípade záujmu poskytnem). Písmo hovorí: „Keď tedy dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako tí pokrytci robia v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia chválili. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica.“ (Mt. 6:2-3) A to isté platí o akejkoľvek duchovnej službe, ktorou sa nemáme vystatovať.

9. Používanie opakovania tých istých slov, aby ľudia boli privedení do tranzu (mantra), bežne vyskytujúci sa jav v pohanských náboženstvách a new age. Všetko je umocnené podmanivou hudbou s opakujúcimi sa rytmami. „7 Pri modlitbe nehovorte priveľa (nebľabocte, nemnožte slová) ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nenapodobňujte ich teda!“ (Mt. 7-7-8)

10. Vyhlasuje seba samú za apoštolku, čo je veľmi typické práve pre hnutie NAR (New Apostolic Reformation). Je to relatívne nové hnutie v cirkvi, ktoré tvrdí, že Boh obnovuje stratené úrady vo vedení cirkvi, konkrétne úrady proroka a apoštola. Vedúce osobnosti tohto hnutia prehlasujú, že títo proroci a apoštoli majú moc a autoritu uskutočňovať Božie zámery a plány na Zemi. Veria, že spoločne kladú základ pre celosvetovú cirkev, nad ktorou budú dohliadať.

Kladú veľký dôraz na divy a zázraky, sny, videnia a na mimobiblické zjavenie, na ktoré dávajú väčší dôraz ako na Bibliu.Nárokujú si, že ich zjavené učenia a údajné skúsenosti (napr. výlety do neba; hovorenie s Ježišom z tváre do tváre, či návštevy anjelov) sa nedajú dokázať tým „starým Písmom“. Apoštoli, tak ako aj biskupi, či starší sú v Písme len muži a to muži, ktorých si osobne Kristus vyvolil pre toto poslanie, ktorí osobne videli Jeho pôsobenie, Jeho smrť a potom vzkrieseného, ktorých služba zvestovania pravého Evanjelia bola potvrdzovaná reálnymi zázrakmi.

V dnešnej dobe tieto podmienky nikto nespĺňa.

Žijeme v časoch, kedy súčasne vo svete pôsobí snáď najväčšie množstvo falošných učiteľov v histórii (Mt. 24:11). Žijeme tiež v dobe, kedy ľudia neznesú zdravé náuky a zháňajú si učiteľov podľa svojich žiadostí, odvrátia sluch od pravdy a priklonia sa k bájkam (2. Tim. 4:3-4). Uvedomujem si, že niekomu týchto pár dôvodov nebude stačiť, no verím, že aspoň niekomu áno.

V hnutí NAR, či v pôsobení Heidi Baker sa toho vyskytuje ešte mnoho proti-biblického, čo by si vyžadovalo podrobnejšie preskúmanie. Prajem každému, aby mal také zmýšľanie ako Židia v Bérii, ktorí nielenže učenie veľmi ochotne prijímali (biblické učenie apoštolov), ale súčasne „každý deň skúmali Písma, či je skutočne tak“. Robme podobne. Pokoj vám!

Štefan Danko

Súvisiace videá a dokumenty