fbpx
Zmeň svoj život
Hnutie vieryKazatelia

Kenneth Copeland

Aké efektívne je v šírení evanjelia kresťanské televízne vysielanie? Je „elektronická cirkev“ prekážkou, alebo posilnením? Kresťanské televízne vysielania existujú v kontexte kultúry Severnej Ameriky. Keďže televízia je zameraná hlavne na zábavu a finančný zisk, je evanjelium často osekané, aby bolo príjemné pre publikum. Ak program závisí výhradne na finančnej zbierke poslucháčov, tak bude jeho obsah o to viac smerovaný na uspokojenie publika než vysielanie, ktoré podporuje cirkev, alebo medzidenominačné misijné organizácie.

Televízia takisto vytvára kazateľov, oddaných publiku, ktoré nekladie otázky. Nezávislí televízni kazatelia sa dokonca stali hviezdami a celebritami. Jednou takouto hviezdou je Kenneth Copeland (nar. 1937), ktorého časopis Time prehlásil za predstaviteľa Hnutia Viery.

Pozadie Copelanda

Kenneth Copeland vyrastal v Západnom Texase. V roku 1962 sa spolu so svojou ženou Gloriou stali kresťanmi. V roku 1967 sa presťahovali z Forth Worthu v Texase do Tulsy v Oklahome, kde Kenneth začal navštevovať Univerzitu Orala Robertsa (ORU), kde sa pripravoval na službu. Roberts si ho najal ako pilota na jeho evanjelizačné výpravy po USA. Počas týchto výprav mal prvú príležitosť vidieť a zúčastniť sa služby uzdravovania.

Aj keď bol Kenneth ohľadne služieb Orala Robertsa plný entuziazmu, oveľa väčší dojem na ňom zanechal letničný učiteľ Kenneth Hagin a tak začal navštevovať jeho semináre. Vzhliadal k nemu ako k svojmu duchovnému otcovi. Dokonca sa učil naspamäť jeho posolstvá. Hagin mladší píše, že ľudia boli naštartovaní vďaka službe jeho otca. „Oni to dokonca priznávajú. Oni kázali jeho učenia a kázne skoro doslovne. Aj Ken Copeland.“

Keď Kenneth vypadol z Univerzity Orala Robertsa, vrátil sa do Fort Worthu a založil svoju kresťanskú službu s názvom svojho mena Kenneth Copeland, Inc. Spolu s manželkou začali organizovať stretnutia vo Forth Worth a ich práca sa rýchlo začala šíriť. V roku 1973 manželia Copelandovci začali publikovať svoj mesačník Víťazný hlas veriaceho. V polovici 80-tych rokov ho už odoberalo asi 700,000 ľudí. Napísali aj pár publikácií a nechali kolovať veľké množstvo nahrávok zo stretnutí, výučbových sedení a hudby.

V roku 1976 ako odozvu na to, o čom verili, že bol Boží príkaz prijatý v modlitbe, začali slúžiť v rádiu. Takisto začali aj s televíznou produkciou. Copeland hovorí, že Boh k nemu prehovoril 23. marca 1979 a zadal mu požiadavku rozšíriť vysielanie aj do televízie. Od tej doby pokročil do sveta špičkovej technológie satelitnej komunikácie. S kanceláriami v Anglicku, na Filipínach, v Austrálii, Kanade a Hong Kongu, sa Copelandova organizácia môže dnes pokojne nazvať medzinárodnou.

Kenneth Ernest Hagin starší (nar. 1919)

Copelandovci boli silne ovplyvnení Haginom, ktorý bol najprv baptistom a neskôr pastorom Apoštolskej Cirkvi (Assemblies of God). Na tejto pozícii sa udržal 10 rokov. Prehlásil, že v roku 1943 dostal od Boha špeciálne pomazanie (duchovnú spôsobilosť), aby začal vyučovať. V roku 1947 sa vzdal pastorácie a stal sa cestujúcim evanjelistom.

Prehlasoval, že počas štrnástich rokov mal sériu ôsmych videní Ježiša Krista. Keď sa mu Pán Ježiš zjavil v roku 1950, povedal, že dostal špeciálne pomazanie slúžiť chorým. Ježiš mu povedal, že keď sa bude modliť za chorých tak duchovný oheň mu preskočí z jednej ruky na druhú. To malo byť znamením, že daná osoba je posadnutá démonom a potrebuje exorcizmus.

V roku 1962 vytvoril Kenneth E. Hagin Evanjelizačnú asociáciu, teraz známu pod menom Kenneth Hagin Ministries, Inc., a následne ukončil svoje členstvo v Apoštolskej cirkvi. Hagin išiel do rádia so „Seminárom viery“ a začal vydávať magazín Slovo Viery (1968). Začiatkom druhej polovice sedemdesiatych rokov sa Hagin stal jedným z najproduktívnejších rečníkov a šíriteľov učení, ktoré sa stali známymi ako učenie „viery“.

Sústreďuje sa na myšlienku, že keď kresťania budú počas modlitby v srdci veriť, že dostanú to, po čom túžia a budú to ústami prehlasovať, Boh im to dá. Toto učenie bolo zredukované do populárnej frázy „pomenuj to, dostaneš to“ alebo „vyznaj a získaj“. V roku 1974 založil Hagin svoju školu Biblické tréningové centrum Rhema. Kenneth Copeland je jeden z jeho absolventov. Hagin a jeho kolegovia boli často označovaní ako Hnutie pozitívnej viery.

V roku 1980 Apoštolská cirkev predložila oficiálne stanovisko, v ktorom toto hnutie odsúdila. Haginova teológia može byť najlepšie opísaná, ako jedinečné spojenie evanjelickej a charizmatickej teológie, extrémne doslovného výkladu písma a učenia Novej myšlienky a Kresťanskej vedy, ako ju učil E.W. Kenyon.

Essek William Kenyon (1867-1948)

Kenyon je skutočným otcom Hnutia viery moderných dní. Bol zakladateľom Bethelského Biblického Inštitútu, nezávislým evanjelistom a plodným spisovateľom. Nebol veľmi známy počas svojho života, hoci jedno Letničné hnutie (Oneness Pentecostals) hojne používalo jeho knihu „Úžasné meno Ježiš“. Až v osemdesiatych rokoch sa stal známym skrze jeho vplyv na mnohých letničných služobníkov.

Mnohé z fráz, ktoré spopularizovali Hagin a Copelandovci, ako napríklad „Čo prehlásim, to dostanem“ boli pôvodne vytvorené práve ním. Myšlienky, ktoré zastával, možno vystopovať až k obdobiu, keď bol ovplyvnený metafyzickými myšlienkami, ktoré nazbieral počas štúdia na Emersonovej Fakulte Rečníctva v Bostone – živná pôda pre myšlienky Nového myslenia. Hlavné doktríny Hnutia Nového myslenia sú liečenie, prosperita, bohatstvo a šťastie.

Copelandova Teológia 

Kenneth má divné vnímanie Boha. Verí, že je to bytosť, ktorá má výšku okolo 190 cm, váži okolo 100 kg a má šírku dlane okolo 23 cm. Tento nezmysel založil na Izaiášovi 40:12, ktorý hovorí, že „zmeral svojou dlaňou vody mora“. Tento verš však nemôže byť interpretovaný doslovne. Akonáhle Bohu pripíšeme fyzické vlastnosti, ako je výška a váha, už to nie je Boh biblie. Sám Pán Ježiš povedal, že Boh je Duch (Ján 4:24).

Kenneth prehlasuje, že dôvodom prečo Boh stvoril Adama bolo, aby reprodukoval sám seba. Ľudia teda žijú za účelom rovnosti s Bohom. Dokonca sa nazývajú malými bohmi. Kenneth hovorí, „Vy nemáte Boha v sebe, vy sami ste bohom.“

Kennethov pohľad na vykúpenie je iný ako ten, ktorý nám predkladá Písmo. Verí, že Ježiš sa stal znamením satana a zobral na seba satanovu prirodzenosť, keď visel na kríži. Takisto tvrdí, že ukrižovanie nášho Pána bolo iba začiatkom vykupiteľského diela. Vykúpenie musel dokončiť v pekle. Ale ako môže niekto zabudnúť na to, čo povedal Pán Ježiš lotrovi na kríži? Ježiš nepovedal, „Dnes budeš so mnou v pekle.“ On povedal, „Pravdu Ti hovorím, ešte dnes budeš so mnou v raji.“ (Lukáš 23:43).

Anjeli hrajú v teológii Copelandovcov doležitú úlohu. Tvrdia, že ľudia možu anjelom rozkazovať. Keď používajú Božie slovo v mene Ježiš, sú dokonca zaviazaní poslúchať ich príkazy. Gloria píše: „Vaše slová anjelov nútia pracovať, alebo sa stiahnuť do úzadia, skloniť hlavy a zohnúť ruky. Vaši anjeli čakajú na vaše slová, aby ich mohli uskutočňovať.“ Na čom zakladajú Copelandovci svoju vieru?

Viera vo vieru

Copelandovci učia ľudí, aby verili vo vieru. Viera je u nich sila. Copeland prehlasuje, že „viera je hybnou silou a že je to sila viery, ktorá uvádza zákony duchovného sveta do pohybu.“ Dokonca tvrdí neuveriteľnú vec a to, že „Boh nemože urobiť nič, bez vašej viery“, pretože „viera je pre Boha zdrojom sily. Bez tejto sily, nemá Boh voči vám žiadnu moc“. “Viera Boha aktivuje. Strach aktivuje Satana“. Copeland tvrdí, že Boh je zaviazaný naplniť potreby veriaceho na základe Jeho Slova.

Tvrdí, že keď nepoužívate Božie slovo, ste na takej istej úrovni, ako ľudia, ktorí neveria, že spása je pre nich. Táto teológia „pomenuj to, dostaneš to, vyznaj a získaj“ sľubuje veriacemu nielen zlepšenie zdravia, ale aj značné bohatstvo, pokiaľ sa modlia s nutnou dávkou viery.

Uzdravenie

V teológii Copelandovcov nie je žiadny priestor pre utrpenie. Kenneth sa pýši, že zvýšenie nákladov na zdravotnú starostlivosť sa jeho a jeho ženy vobec netýka. „My sme sa naučili prijímať liečbu od Boha.“ Gloria tvrdí, že cez Kennetha Hagina počula, že Ježiš vzal našu chorobu a slabosť na seba a v Jeho ranách sme uzdravení. Spolu s manželom vyhlasuje, že nečakajú, kým ochorejú, aby ich Boh mohol uzdraviť. Hovorí: „Rozhodli sme sa kráčať v Božom zdraví, pretože sme boli uzdravení pred 2000 rokmi, keď Ježiš za to zaplatil cenu.“

Gloria dokonca prehlasuje, že veriaci by viac nemali byť chorí. „Obdržať uzdravenie, keď ste chorí je skvelé, ale zostať zdravými – kráčať v Božom zdraví – je oveľa úžasnejšie“. Satan je prehlasovaný za príčinu choroby.

Gloria píše: „Kráčaním v Božom zdraví začínate rozhodnutie, že už viac nedovolíte satanovi, aby na vás kládol chorobu.“ Veriaci je sám strojcom svojho zdravia. Kenneth tvrdí, že je to výhradne na rozhodnutí veriaceho, či chce byť uzdravený alebo nie. Podla Copelanda, ak veriaci naďalej trpí, tak môže obviňovať iba sám seba, čo je úplne absurdné.

Prosperita

Nie len zdravie, ale aj bohatstvo je božským právom veriaceho. Božou voľou je totiž prosperita, blahobyt. Gloria vyhlasuje, že „Božie slovo jednoducho zjavuje, že nedostatok a chudoba nie sú v súlade s Božou voľou pre oddaného veriaceho.“ Chudoba je pod kliatbou zákona. Keďže Ježiš nevzal na seba na kríži len kliatbu choroby, ale aj kliatbu chudoby, nie je dovod, aby veriaci viac žili v akejkoľvek chudobe. Gloria tvrdí: „Môžeš veriť v božskú prosperitu rovnako, ako veríš v božské zdravie.

Mali by ste odmietnuť nedostatok tak rázne ako chorobu.“ Kenneth tvrdí: „Možete mať čokoľvek, čo poviete“. Rozhodni sa akú sumu potrebuješ. Veriaci musí Bohu povedať, koľko presne potrebuje a on to dostane, pretože „Boh nie je držgroš, je dávajúci.“ Gloria tvrdí, že Boží návod na úspech nikdy nesklamal.

Povedala, že aj ona aj Kenneth pomocou tohto vzorca typu „prehlasuj to, dostaneš to“ získali zdravie, lietadlá, domy, kancelárske budovy, zariadenie, oblečenie, jedlo a člny. Copelandovci zároveň pevne veria v „stonásobnú návratnosť“, ktorá bola obrovským zdrojom ich príjmov. Založili ju na Markovi 10:29-30. Gloria tvrdí, že prvá vec ktorú jej Pán ukázal bolo, aká úžasná je myšlienka stonásobnej návratnosti. „Dajte na evanjelium 1 dolár a 100 sa vám vráti, dajte 10 a vráti sa Vám 1000, dajte 1000 a dostanete 100 000.“

Toto učenie nie je biblické, je doslova nemravné. Keď som revidoval Gloriinu knihu „Božou vôľou je blahobyt“ (1978), ešte sme slúžili ako misionári na Filipínach. Členovia našich cirkví boli z pohľadu sveta chudobní, avšak mnohí z nich žili blízko Boha, boli bohatí v Duchu a mali poklady v nebi. Nemali peniaze, ale mali vieru.

Vyhodnotenie

Copelandovci ťažia zo silného materializmu našej konzumnej spoločnosti. Potvrdzujú myšlienku že ako „Božie deti“ môžu získať bohatstvo bez práce a peniaze bez disciplíny. Zameriavajú ľudské srdcia na dočasné, pominuteľné veci a nie na večné. Copelandovci boli terčom kritiky dokonca z vlastných radov, od charizmatikov, za to, že kážu a učia materializmus a že kladú „bremeno viny“ na svojich nasledovníkov.

Ak je veriaci uzdravený a neskôr toto uzdravenie stratí, tak je obvninený zo zlého vyznávania alebo negatívneho vyznávania. Toto Copelandovcov zakaždým zbaví viny. Sú to predstavitelia kultu, ktorí prinášajú „iné evanjelium, čo v skutočnosti nie je žiadne evanjelium (Gal.1: 6,7).“ Zredukujú evanjelium milosti na na falošný odkaz chamtivosti a skutkárčenia. Ich pohľad na vieru je pokrivený.

V Písme nikdy nebola viera prezentovaná ako nástroj manipulácie s Bohom pre naše sebecké žiadosti. V liste Korinťanom 13 priraďuje apoštol Pavol prvenstvo láske, ako najdoležitejšej z trojice – viera, nádej a láska (Ján 13:34-35).

Predmetom našej viery musí byť Trojjediný Boh a nikdy priania nášho ega a sebecké túžby. Ba čo viac, viera nám nezabezpečí všetko od Boha, ale dá nám všetko, čo On chce, aby sme mali. To je zásadný rozdiel. Kľúčom ku Copelandový názorom je prekrúcanie Písma. Ich teológia je postavená na predpojatých vybraných veršoch z Biblie, bez ohľadu na príslušný kontext. Dokonca vyhlasujú, že Duch Svätý im dal špeciálne zjavenie, ktoré aplikujú při čítaní a výklade písma.

Kenneth Copeland neprijíma kritiku ľahko. Spochybňovať ktorékoľvek z jeho učení je ako spochybňovať samotnéhoho Boha. Kenneth vydal nahrávku s názvom „Prečo nie sú všetci uzdravení“, kde mal tú drzosť povedať, že „viacerí kritici mojej a Haginovej služby sú mŕtvi už dnes a ležia v predčasnom hrobe a nejeden z nich dostal rakovinu“. Takisto vyhlasuje, že tí, ktorí neakceptujú jeho učenie prepadli „lži priamo z pekla“.

Záver

Mali by nás falošní učitelia ako sú Copelandovci v rádiách a v televízii prekvapovať? Podľa Biblie by si mali byť veriaci vedomí toho, že falošní učitelia povstanú z ich vlastných radov (Skutky 20:29; 2 Petrov 2:1). Toto by malo byť pre nás príkazom k tomu, aby sme všetky veci porovnávali a skúmali v Písme, tak ako to robili Bérijčania, keď preverovali slová apoštola Pavla (Skutky 17:11).

Obzvlášť v našej skazenej kultúre musíme dbať na opakované varovania Písma, aby sme sa postavili na stráž proti falošným učiteľom ( Rim 16:17; 1 Tim 1:3).

Súvisiace videá a dokumenty