fbpx
Zmeň svoj život
Hnutie vieryKazatelia

Torben Sondergaard

Požiadali ma, aby som si pozrel jeho dokument o uzdraveniach s názvom The Last Reformation, kde kazateľ z Dánska, Torben Sondergaard ukazuje svoju relatívne novú, teraz už svetoznámu službu uzdravovania.

Nechápte ma zle, som presvedčený, že všetky dary Ducha Svätého naďalej fungujú. Verím, že Boh uzdravuje aj cez služobníkov a môže si použiť služobníkov aj v k vyhnaniu nečistých duchov. Verím, že podľa písma Boh dáva dary Ducha podľa svojej zvrchovanej vôle, komu chce, a kedy chce.

„Bezo mňa nič nemôžete činiť“ (Ján 15:5)

Po preštudovaní si Sondergaarda a jeho skupiny Posledná Reformácia, musím povedať, že je to len ďalší falošný kult. Vyzývam aj vás, aby ste všetko skúmali a posudzovali vo svetle Božieho Slova podľa Skutky 17:11.

Torben Sondergaard učí, že spasenie sa prejavuje krstom Duchom Svätým, ktoré sa uskutočňuje skrze vodný krst a dôkazom naplnenia sa Duchom Svätým je hovorenie v jazykoch. Hovorí, že až potom, keď ste naplnení Duchom Svätým, vychádzajú jazyky z vašich úst. Učí, že iba vodným krstom môžete byť spasení, a pred krstom ste iba mŕtve telá. Po vodnom krste sú vaše hriechy zmyté a ste znovuzrodení. Toto je určite falošné evanjelium.

A čo s chudákom lotrom na kríži (Lukáš 23:32-43), ktorý umieral vedľa Pána Ježiša a ktorému Pán Ježiš pre jeho vieru povedal, že bude s Ním bude v raji? Nebola tam žiadna voda! Môže byť pravdou, že ľudia sú naozaj uzdravení, ale celkový odkaz je falošné evanjelium a mnohých zvedie na falošnú cestu, do opäť falošného kresťanského kultu, náboženstva. Ľudia môžu byť tak ľahko oklamaní, ale Pán Ježiš sľubuje, že Duch Svätý nás napokon aj tak povedie do všetkej pravdy.

Avšak na určitú dobu aj úprimní veriaci môžu byť zvedení. Ale máme tu aj takých, ktorí si myslia že sú kresťania, ale v skutočnosti nie sú. Boli silne oklamaní v domnienke, že robili Božie skutky. A takých ľudí nie je málo. „Mnohí mi povedia v onen deň“ (Mat 7) – v deň Božieho súdu.

O nich povedal Pán Ježiš nasledovné:

Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene?“ (Matúš 7:21-22)

To, že robili tieto veci v Jeho mene neznamená, že to robili v Jeho moci a pod vedením Jeho Ducha. Vtedy im Pán vyhlási:

„Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti“ (Matúš 7:23)

Netvrdím, že Torben Sondergaard je jeden z nich. Dnes je mnoho zvedených veriacich, ktorí sa ale namotali na svoju službu, alebo na iného službu a začali sa točiť okolo seba a iných. Začali sa zameriavať viacej na rôzne veci, ako vodný krst, krst Duchom Svätým, vyháňanie démonov, zázraky a fyzické uzdravenia než na Pána Ježiša. Takéto ovocie väčšinou svedčí o hladaní vlastnej slávy, ako Božej.

Strávil som mnoho rokov v kresťanskom kultickom hnutí. Veľa z toho, čo som sa tam naučil boli základné kresťanské ortodoxné doktríny, ale žiaľ tam bolo to „pridané evanjelium“. V tomto hnutí nám bolo povedané, že my sme tí jediní správni ľudia, my sme tí jedineční a nikto iný nemal pravdu len my. To znie ako Torben Sondergaard. Hovorí že reformátori zlyhali a že on prináša poslednú reformáciu.

Hovorí, že reformátori nezmenili cirkev dostatočne a zostali rímskymi katolíkmi. Možno že to nedotiahli dostatočne ďaleko, ale vzbura, ktorú rozpútal Luter a ďalší spôsobilo revolúciu začínajúc v Európe, ktorá sa rozšírila po celom svete a šírila pravé evanjelium, preložené do miestnych jazykov, hlavne do angličtiny. Spôsobilo to najväčší nárast veriacich v dejinách. To všetko bolo Božie dielo.

Možno si spomeniete na príbeh o Pánovi Ježišovi, keď stretol 10 tich mužov, ktorí boli malomocní (Lukáš 17:11-19). Pán Ježiš uzdravil všetkých 10, ale iba 1 z nich bol spasený. Uzdravenie nie je zárukou spasenia.

Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s Ním desať malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas, volajúc: Ježiši, Majstre, zmiluj sa nad nami! Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom! A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán. Ježiš odpovedal: Či neboli očistení desiati? A kde sú deviati? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec! I povedal mu: Vstaň a choď; tvoja viera ťa zachránila. (Lukáš 17:11-19)

V skutkoch 2:38 je nám povedané, že sa máme „pokrstiť na odpustenie hriechov“ ale grécke slovo „na“ znamená „kvôli“. Krst nie je príčinou ale dôsledkom. Krst je vonkajšia ukážka a znamenie toho, čo už Boh vykonal, keď sme sa z milosti skrze vieru znovuzrodili (Ef 2:8). Nie naopak.

A tí, čo ochotne prijali jeho slová, dali sa pokrstiť; i pripojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší. (Skutky 2:41)

Keď sa pozriete na to najdôležitejšie ohľadne spasenia (1 Korintským 15:1-4), čo je vlastne evanjelium, tak vidíte, že apoštol Pavol uvádza, že je to Kristus, ktorý zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a vstal z mŕtvych. Vodný krst ani nespomína. A Pavol začal svoj list Korinťanom takto:

Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, pravda, nie múdrosťou v slovách, aby Kristov kríž nebol zbavený významu. (1 Korintským 1:17)

Sondergaard káže, že nemôžete byť spasení bez vodného krstu. To je čisté skutkárčenie, nič iné. Spasení sme z milosti skrze vieru (Efezským 2:8). Ak k tomu pridáme nejaký skutok, už to nie je evanjelium Božej milosti. My jednoducho nemôžeme vkladať našu vieru do žiadnej sviatosti ani do žiadneho človeka.

Byť fyzicky uzdravený z choroby alebo oslobodený od mentálneho postihnutia je pekné, ale v skutočnosti to nemá žiadny dopad na našu večnosť. Jedinou záchranou je spasenie. Ak tieto uzdravenia upútajú pozornosť ľudí na Boha, tak je to výborné. Ale stále potrebujú činiť pokánie a vložiť svoju vieru v živého Boha. Iba takto môžu byť znovuzrodení. Ak odídu ako 9 z 10 malomocných, tak v konečnom dôsledku aj tak zhoria v pekle.

Modlime sa za Božiu ochranu, aby sme neprijali iného ducha a nezvestovali iného Krista.

Lebo keď príde niekto a zvestuje iného Krista, ktorého sme my nezvestovali, alebo keď prijímate iného ducha, ktorého ste nevzali, to dobre znášate. A ja myslím, že nestojím v ničom za onými veľapoštolmi. (2 Korinťanom 11:4-5)

To sú falošní apoštolovia, ľstiví pracovníci, ktorí sa len predstavujú ako apoštolovia Kristovi. A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti. (2 Korinťanom 11:13-15)

Vodný krst

Krstiť sa môžu iba ľudia, ktorí už uverili v evanjelium a prijali Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Teda tí, ktorí sa už znovuzrodili. Znovuzrodili nie z vody ale z Ducha. To druhé narodenie je narodenie sa z Ducha Svätého. Vodný krst teda nie je podmienkou spasenia. Je to práveže naopak. Podmienkou pre vodný krst je spasenie, znovuzrodenie. Vodný krst znázorňuje to, čo s nami Boh vykonal, keď sme uverili v evanjelium. Spolu s Kristom sme zomreli, boli pochovaní (ponorenie sa do vody) a spolu s Ním sme boli vzkriesení (vynorenie sa z vody). Je to vyznanie a vonkajšie stotožnenie sa s našim Mesiášom. Ale duchovná realita už nastala, keď sme uverili. Pozrime sa na najlepší vzor pre nás „pohanov“, „nežidov“.

Peter v dome Kornéliovom

Ešte Peter hovoril tieto slová, keď Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali jeho reč. A spomedzi Židov veriaci, ktorí prišli s Petrom, užasli, že aj na pohanov vylial Boh dar Ducha Svätého; lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy povedal Peter: Či môže niekto zabrániť pokrstiť vodou tých, čo prijali Ducha Svätého ako aj my? Preto rozkázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. (Skutky 10:44-48)

„Či môže niekto zabrániť pokrstiť vodou tých, čo prijali Ducha Svätého ako aj my?“ – Peter videl, že aj „na pohanov vylial Boh dar Ducha Svätého“ a preto „rozkázal, aby boli pokrstení“.

Filip a Eunuch

Ohlásil sa Eunuch a povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe, a či o niekom inom? Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša. Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch: Ajhľa, voda! Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A Eunuch odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Nato kázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, zostúpili do vody; i pokrstil ho.  (Skutky 8:34-38)

Peter, Pavol aj Filip si vždy dávali pozor aby nepokrstili neveriaceho človeka. Tým by mu dávali iba falošnú istotu spasenia. Žial sa to v praxi aj stáva, že sa krstia neznovuzrodení ľudia. Dokonca existujú ľudia, ktorí hovoria v jazykoch, ale neprejavujú žiadne známky nového života. Sme v posledných časoch a zvody sú čoraz väčšie. Diabol napodobňuje Božiu prácu a zvádza mnohých.

Skladanie rúk

Ani v jednom ani v druhom prípade nečítame o tom, žeby niekto kládol ruky pre znovuzrodenie a prijatie Ducha Svätého. Samozrejme nájdeme aj také miesta v písme (Skutky 8:17, Skutky 19:6), ale nie je to pravidlo. Môže sa stať, že človek, ktorému kážeme a za ktorého sa modlíme, prijíma slovo do svojho srdca a skrze Ducha Svätého prežije pokánie a znovuzrodenie v danom momente. A podobne ako v dome Korneliovom sa môže prejaviť prítomnosť Ducha Svätého hovorením v jazykoch. Ale v žiadnom prípade nie je hovorenie v jazykoch zárukou alebo dôkazom znovuzrodenia.

Kto nás krstí Duchom Svätým?

Ja vás krstím vodou na pokánie, ale Ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja; nie som hoden niesť Mu sandále; On (Ježiš Kristus) vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. (Matúš 3:11)

ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. (Skutky 1:8)

Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. (Skutky 2:1-4)

A spomedzi Židov veriaci, ktorí prišli s Petrom, užasli, že aj na pohanov vylial Boh dar Ducha Svätého; (Skutky 10:45)

Ako som potom začal hovoriť, zostúpil Duch Svätý na nich, ako aj na nás na počiatku. Tu som sa rozpomenul na slovo Pánovo, ktoré povedal: Ján krstil vodou, ale vy pokrstení budete Duchom Svätým. Keď teda Boh dal im ten istý dar ako aj nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu? (Skutky 11:15-17)

Pri znovuzrodení sme všetci vštepení do jedného tela, do Tela Kristovho, ktoré tvorí Cirkev.

Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom. (Korinťanom 12:13)

Svedectvo Ducha Svätého je jeden z nepominuteľných dôkazov, že človek je skutočne znovuzrodený. Ducha Svätého prijímame keď uveríme.

V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy – evanjelium o svojej spáse – a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým. (Efezským 1:13)

Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, nie je Jeho. (Rimanom 8:9)

A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. (Rimanom 8:16)

Duchovný krst je jednorazová záležitosť. Písmo nás nikdy nevyzýva aby sme sa krstili Duchom Svätým, alebo modlili za krst Duchom Svätým, keďže je to čisto Božia práca. Plnenie sa Duchom Svätým je opakujúca sa záležitosť. Písmo nás vyzýva, aby sme boli plní Ducha Svätého a modlili za naplnenie sa Duchom Svätým.

A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. (Efežanom 5:18)

A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým a smelo hovorili slovo Božie. (Skutky 4:31)

Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu (Skutky 6:3)

A učeníci naplnení boli radosťou a Duchom Svätým.  (Skutky 13:52)

Je hovorenie v jazykoch nevyhnutným dôkazom spasenia?

V skutkoch apoštolov čítame, že mnohí ľudia, ktorí sa znovuzrodili okamžite hovorili jazykmi (Skutky 2:4, 10:46, 19:6). Ale je to nevyhnutným znamením spasenia? Nie. Posúďme sami tieto verše v 1 Korinťanom 12.

A každému je daný prejav Ducha na všeobecný úžitok; lebo jednému sa dostáva od Ducha reč múdrosti, inému slovo známosti od toho istého Ducha, inému viera v tom istom Duchu, inému zas dar uzdravovať v jednom a tom istom Duchu, inému opäť schopnosti činiť divy, a zas inému prorokovať, opäť inému rozlišovať duchov, inému druhy jazykov a inému vykladať jazyky. (1 Korinťanom 12:8-10)

Niektorých totiž ustanovil Boh v cirkvi: jedných za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za učiteľov, potom ľudí divotvornej moci, ďalej s darom uzdravovať, pomáhať, spravovať a hovoriť (rôznymi) druhmi jazykov. Či sú všetci apoštolovia? Všetci proroci? Či sú všetci učitelia? Všetci divotvorcovia? Či všetci majú dary uzdravovať? Či všetci hovoria jazykmi? Či ich všetci vedia vykladať? Snažte sa však o vyššie dary! (1 Korinťanom 12:28-31)

„Či všetci hovoria jazykmi?“ – k tomu asi nie je potrebný žiadny komentár.

Pán Ježiš a Nikodém – Rozhovor dvoch rabínov

FYZICKÉ A DUCHOVNÉ NARODENIE

K tejto problematike Farizejskej teológie sa Ježiš vyjadril. Jasne povedal Nikodémovi že: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ Byť narodený z vody bol Židovský výraz pre fyzické narodenie. Podľa Farizejskej teológie, byť narodený z vody,  resp. byť narodený fyzicky ako Žid bolo dostatočné pre vstup do Kráľovstva. Ale Ježiš mu povedal že byť narodený z vody nestačí, keďže,  „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“

Inými slovami človek musí byť narodený fyzicky aj duchovne, keďže samotné fyzické narodenie nie je dostačujúce pre vstup do Kráľovstva. Pán Ježiš toto ďalej vysvetľuje keď hovorí: „Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch“ Tu, Pán znova a jasne vysvetlil dva spôsoby narodenia. Byť narodený z vody je byť narodený z tela, a čo sa narodilo z tela je telo. Toto narodenie nie je dostatočné na vstup do Kráľovstva. Musí nastať aj duchovné narodenie aby mohol človek vstúpiť do Božieho Kráľovstva.

 

BOŽIA CESTA PRE SPASENIE ŽIDOV AJ POHANOV

Nikodém narodený ako Žid bol nedostatočný, potreboval sa duchovne narodiť aby bol skutočne znovuzrodený spôsobom aký je nutný. A aký je to spôsob a aká je to cesta? Existujú dva základné kroky ktoré Ježiš dal Nikodémovi týkajúce sa znovuzrodenia pre vstup do Kráľovstva. Tie nájdeme v Jánovi 3:13-15: 

Nik nevystúpil do neba, jedine Ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. 

Tu sú dva základné kroky potrebné pre tento druh nového narodenia, ktorý je kvalifikujúci pre vstup do Božieho Kráľovstva. Prvý krok vykonal Boh a druhý krok musí vykonať človek. Boží krok je v smrti a vzkriesení Boha-Človeka, Mesiáša Ježiša Krista. Boh a Syn Človeka, ktorý zostúpil z Neba bol vyzdvihnutý na kríži, aby zomrel pre hriechy sveta a bol vzkriesený z mŕtvych. Teraz má človek povinnosť resp. musí uveriť v Mesiáša a v to, čo On vykonal na kríži, aby mohol prijať večný život.

Súvisiace videá a dokumenty