fbpx
Zmeň svoj život
O autorovi

Boh mi ukázal našu slepotu

Boží ľuď a naša slepota

Pár dní po tom, čo som obdržal od Boha sen o Jeho neskonalej láske – Boh mi v sne odpustil, som mal ďalší tentoraz krátky, ale výstižný sen. Je zaujímavé ako Boh dokáže v jednej vete či malej scéne ukázať toľko právd a že na ten sen nikdy nezabudnete.

Snilo sa mi, že som stál na vyvýšenom mieste pri križovatke vo svojej rodnej dedine. Na tej križovatke ciest sa staval dom. Mnohí ľudia chodili z okolia a donášali k tomuto domu náčinie, niekto mal kúsok plota, iný železné tyče a ďalší drevené laty. Stavali spoločne tento dom a tí, ktorí niesli tie rôzne veci, boli ľudia z nášho zboru.

Díval som sa chvíľu na nich ako je stavba už tesne pred ukončením a vnímal, že sa vedľa mňa Niekto postavil. Vedel som, že je to Ježiš, no videl som len obrys postavy v bielom. Na to som povedal:

„Pozri, Boh je s nimi a Boží ľud ho nevidí.“

Zobudil som sa s mnohými myšlienkami a začal premýšľať nad tým, čo ten sen znamenal. Čím viac som ho rozoberal, tým viac som presne vedel, čo mi, nám, Boh chcel povedať. Bol to odkaz pre jeho Cirkev. Pre nás, kresťanov, preto som videl týchto ľudí zo zboru, pretože reprezentovali Boží ľud. Každý kto sa hlási do Božieho diela má byť usilovným robotníkom.

Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa netreba hanbiť, ktorý krojí slovo pravdy, jako sa patrí. 2 Tim 2:15

Rovnako sa v Písme píše:

Podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, jako múdry staviteľ položil som základ, a iný stavia naň. Ale každý nech hľadí, jako naň stavia.Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu – jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. 1 Kor 3:10-13

Boh však odkazuje, že napriek tomu, že je s nami, tak ho nevidíme. Nevnímame jeho moc, jeho prítomnosť, lásku, či odpustenie. Je to priama narážka na Zjavenie Jána o poslednej cirkvi dejinách, Laodicei:

Lebo hovoríš: Som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho, a nevieš, že si ty biedny i mizerný na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý. Zj 3:17

Ten, ktorý vidí náš duchovný stav nám odkazuje, že aj keď máme mnohé znalosti Písma, sme chudobní, slepí a nahí. Ďalej sa píše, kde nám Boh radí, aby sme si nakúpili zlata od Neho prečisteného v ohni, zaodiali sa a kúpili si kolírium na oči, aby sme videli.

Ellen Whiteová o tomto stave cirkvi v posledných časoch píše:

„Ľud spí vo svojich hriechoch. Členovia neprestávajú tvrdiť, že sú bohatí a že nič nepotrebujú. Mnohí sa pýtajú: Načo sú všetky tie výstrahy? Prečo nás svedectvá (ako aj tento sen – pozn.autora) ustavične obviňujú z nevery a z ťažkých hriechov? Pravdu milujeme, darí sa nám. Tieto svedectvá, napomenutia a výstrahy nepotrebujeme.

Nech sa však každý z tých, čo reptajú, pozrie do vlastného srdca a porovná svoj život s praktickým učením Písma. Nech sa každý pokorí pred Bohom, aby Božia milosť presvietila ich temnotu a aby im z očí spadli šupiny a mohli spoznať (vidieť) svoju skutočnú úbohosť a chatrnosť. Pocítia nutnosť kúpiť si zlato, čo je čistá viera a láska, biele rúcho nepoškvrneného charakteru, očisteného krvou drahého Vykupiteľa, i očnú masť, ktorou je Božia milosť, umožňujúca rozpoznávať duchovné veci a odhaľovať hriech. Tieto dary sú vzácnejšie než „ofírske zlato“.“

Čo nám teda v prvom rade chýba? Prax, teória. Bohatstva máme až až!  Hovoríme si, že všetko, či väčšinu zvládneme sami, teda aj Kristove vedenie, jeho prítomnosť nepotrebujeme, lebo si vystačíme s tým, čo máme. Nevidíme Ho alebo skôr nedívame sa na Neho, a preto je naša viera slabá, nie je živá, necítime že Boh je s nami. Niekedy mi to pripadá, ako keď je Ježiš pri nás a my ho voláme „Bože kde si?“.

Pritom nás objíma svojou láskou, je hneď pri nás, neopúšťa nás v nijakom pokušení, to my opúšťame Jeho. Plačeme vo svojom domnievajúcom sa bohatstve, prosíme o silu, o ktorú nás naše hriechy oberajú. Napriek tomu, že jej nám Boh dáva dostatok, aby sme zvíťazili nad svojou padlou prirodzenosťou.

Viete prečo je pre nás ťažko uplatniť praktické učenie Písma? Pretože bez lásky, Božej lásky v našom srdci je to nemožné! Horšie je uvedomiť si, že sme slepí k tomu vidieť, že nemáme v srdci potrebnú Božiu lásku.

Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Bôh! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravedlivosti. Iz 41:10

Musíme otvoriť oči a uvedomiť si svoj stav, že sme ako pokrstení pohania. Žijeme so svetom a vo svete, zároveň však v Božom chráme. Boh nás druhy krát od prijatia jeho milosti volá k pokániu a odvráteniu sa od hriechov a poznaniu Božej milosti, kedy opäť budeme vidieť a zatúžime po Božej láske, z čoho plynie oddanosť, poslušnosť, dôvera …

A Hospodin Bôh volal na Adama a riekol mu: Kde si? 1 Moj 3:9

Boh nás volá ako ženích na svoju nevestu „poď ku mne “ a my sa tvárime „však už si mi dal prsteň, už mám všetko a som tvoja to stačí nie?“ Muži chceli by ste takú nevestu? Ženy chceli by ste takého ženícha, ktorý vám dá prsteň a už si myslí, že vám dal všetko a už nič viac nemusí, lebo vás už má? „Dal si mi prsteň co viac akože chceš …?“

Čo chceme vo vzťahu? Každý sa zhodneme na tom, že chceme prítomnosť, dôveru, poslušnosť, vernosť, lásku. Tak prečo si myslíme, že medzi mužom a ženou to takto má byť, ale vzťah medzi Bohom a tebou, mnou, nami, je o niečom inom? Kristus klope na dvere nášho srdca a my ho nechávame čakať a večeriame sami. Však sme bohatí, nič nepotrebujeme.

Zatiaľ čo si myslíme, že mu slúžime, on je vonku a pýta sa bezdomovca: „Máš čo jesť? Dám ti kabát, aby si nezamrzol. Poď ku mne večerať.“ To je praktické kresťanstvo.

Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta. Jak 1:27

Pochopil som časom, že tieto dva sny so sebou súvisia. V prvom sne mi Boh ukázal ohromnú lásku jeho odpustenia, to čisté zlato, no rovnako temnotu (slepotu), v ktorej Cirkev je. V druhom sne poukázal taktiež na našu slepotu, aby sme si kúpili očnú masť od Neho. V tom všetkom viďte nesmiernu Božiu túžbu zachrániť každého človeka, aby došiel k pokániu a spaseniu. Je dostatočne mocný spasiť aj toho najbiednejšieho hriešnika. Viete prečo vám to všetko píšem? Lebo sa blíži žatva!

Čaká nás mnohá úroda

Môj kamarát Viktor, mal v ten čas zvláštny sen. Nedávno poznal Boha a nasleduje ho celým srdcom. Budem ho citovať:

„Mal som túto noc taký zvláštny sen. Bola búrka u nás v noci a snívalo sa mi , že po tomto daždi ovocné stromy mali hodne plodov. Tuším, že to boli jablká a bolo ich tak veľa až to stromy nevydržali. To ovocie bolo všade po zemi, hojne, skoro všade kde som sa pozrel. Som si tak vravel v duchu – bohatá to úroda – akurát že ju nemal kto zbierať, lebo všetka úroda ležala na zemi.“

Písmo nám predzvestuje, že v poslednom čase príde vyliatie Ducha Svätého (Joel 2:28) tak ako za dní Letníc, pri prvej úrode kedy …

A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť, a pripojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší. Sk 2:41

Tak ako prišiel jarný dážď a úroda vzrástla, prichádzal aj neskorý dážď, aby úroda dozrela k žatve. Tento sen jasne ukazuje, že sa blíži mnohá úroda obrátených ľudí. Problém však nastáva v robotníkoch. Úrodu nemal kto zbierať. Biblia nám k tomu podáva množstvo znamení:

A vravel im: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, žeby vypudil robotníkov do svojej žatvy. Luk 10:2

Či vy nehovoríte, že ešte štyri mesiace, a prijde žatva? Hľa, hovorím vám, pozdvihnite svoje oči a podívajte sa na krajiny, že sa už belejú, len ich žať. Jn 4:35

Laodicea spí a tí, ktorí sa majú pripravovať na žatvu nevidia znamenia doby. Otvorme oči, pozdvihnime zrak a dívajme sa na svoje okolie. Tam vonku je mnoho ľudí, ktorí sú rozptýlení nemajúci pastiera a potrebujú počuť evanjelium. Keď ale sami nie sme pripravení „koho pošle a kto pôjde“ (Iz 6:8)?

A keď videl tie zástupy, hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi, že boli zmorení a rozptýlení jako ovce, nemajúce pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Tedy proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy. Mt 9:36-38

A tak vás prosím, každého z vás kto toto číta. Prebuďte sa, vy ktorí spíte. Čas sa nachýlil, poďme domov, čaká nás posledné veľké volanie, aby bol svet osvietený Božou slávou skrze evanjelium.

A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedoctvo všetkým národom, a vtedy prijde koniec. Mt 24:14

Ukončím toto svedectvo a úvahu zároveň so slovami pre Teba a pre mňa:

Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa netreba hanbiť, ktorý krojí slovo pravdy, jako sa patrí. 2 Tim 2:15

Komu máme krojiť toto slovo pravdy? Ľuďom vôkol seba, evanjelium, pravdu o Kristovi a jeho zástupnej obeti na kríži, o Jeho láske, nezmeniteľnosti Božieho zákona a vlády, milosti, ktorou volá všetkých k pokániu. Túžim a prajem si, aby bolo čoraz viac robotníkov, ktorí povedia:

Potom som počul hlas Pánov, ktorý hovoril: Koho pošlem, a kto nám pojde? Vtedy som povedal: Hľa, tu som, pošli ma.  Iz 6:8

Zažil som si, čo o znamená, že ak je žiak pripravený, učiteľ si ho nájde. Boh nás vychováva a chce si nás použiť. Sám som sa niekoľkokrát presvedčil o tom, že to tak je. Modlil som sa v jeden raz, aby si ma Boh použil vo veľkom diele, že chcem o ňom svedčiť.

Na druhý deň mi zrazu volali s rádia „Slobodný vysielač“, že chcú somnou rozprávať, či neprídem. Neodvážil som sa však a cítil, že ešte pripravený nie som, svedčiť pred toľkými ľuďmi. Po ďalšie som však už pripravený bol a modlil sa, nech ma Boh pošle tam kde potrebuje, prosiac ho o pomoc v evanjelizačnom diele, ktoré sme s priateľmi započali a cítili, že nás Boh k tomu vedie. O pár dní mi zavolal riaditeľ štúdia Nádej a predložil návrh na spoluprácu, na ktorej dnes pracujeme.

Boh nás volá „dnes je deň spasenia“. Poďte k nemu, kým sa volá to „dnes“. Nič krajšie na tomto svete poznať nemôžete, ako lásku prítomnosť Božiu. Nič nemá byť našou najvyššou prioritou ako poznať Boha, mať s Ním pevný a vrúcny vzťah. Lebo kto s Bohom žije tu na zemi, bude s ním žiť aj v nebi.

Súvisiace videá a dokumenty