fbpx
Zmeň svoj život
Hnutie vieryKazatelia

Kenneth Hagin – praotec „viery“

Úryvek z knihy Svrablavé uši – John Stetz – 2. Timoteovi 4:3

Dr. George Wood píše:

„Proti učení Království nyní a doktrín prosperity se musíme velice energicky postavit… jinak církev upadne do smrtelného omylu. Takový omyl povede k odpadnutí od Krista a způsobí, že věřící bude rozčarován, když zjistí, že koneckonců je jen smrtelnou bytostí, která nemá žádnou vládu a není „malým bohem“. Obecnou hrozbou učení Království nyní je to, že Kristus je snižován a člověk povyšován. Důraz na tuto skutečnost je společný všem kultům.“

Uvažujme chvíli. Představte si, že by apoštol Pavel napsal Timoteovi, který byl starším církve v Efezu, následující list:

Time, můj synu v Pánu, ať ti Bůh dá hojnou prosperitu ve všem. Nechci, abys to chápal jen jako pozdrav; právě jsem odhalil, že Boží vůlí je, abychom byli finančně bohatí, abychom měli božské zdraví a vládli jako králové. Jsi překvapen? Jestliže ano, neobviňuji tě. I pro mne je to vše tak nové, že ani nevím, kde bych začal. V posledních třech dnech jsem obdržel úžasná nová zjevení a vize, které zcela zrevolucionizovaly mou teologii. Je to tak úžasné, že to tvým uším bude znít jako rajská hudba.

Time, máme moc nejen nad démony, ale i nad samotným Satanem. Můžeme svazovat jeho moc na celém světě, a tak mu zabránit, aby pokoušel lidi. Jestliže to uděláme, přineseme probuzení do celého Římského impéria a obrátíme každého člověka. Víš, co to znamená? Znamená to, že Satan již nebude bohem tohoto světa a Bůh skrze nás znovu získá vládu nad světem, kterou ztratil, když Adam a Eva zhřešili.

Věděl jsi, že jsme malými bohy? Samozřejmě, že ne, protože je to zcela nové zjevení. Ano, jsme malými bohy a máme přístup ke vší moci, kterou má Bůh. Existuje jeden tajemný univerzální zákon víry, o jehož existenci jsem ještě předevčírem nevěděl. Je to stejný zákon, který použil Bůh, aby stvořil všechny věci a aby činil zázraky. Stačí, když svou touhu ve víře nahlas vyslovíš (nikdy o svých slovech nepochybuj!), a budeš mít, co říkáš.

V uších mi zní „Dostaneš, co říkáš“. Time, ve tvých ústech je zázrak- tvá slova mají stejnou tvůrčí moc jako slova Boží. A dokonce nemusíš být ani křesťan! Není to úžasné!? A dokonce ani nemusíš prosit Boha, protože sám jsi malým bohem a tvé touhy a ambice jsou automaticky totožné s touhami Boha.

Time, můj synu, navrhuji, aby ses vystěhoval z domu Tychikova, kde přespáváš v jedné místnosti s celou rodinou. Začni vyznávat tu nádhernou vilu na vrchu, z níž je překrásný výhled na efezský přístav. A nemusíš již chodit pěšky – kup si koně – ne pomalého osla, ale hezkého, pěkně stavěného koně – toho nejlepšího.

Když pohané uvidí, jaký blahobyt ti Bůh dává, že žiješ jako král, začnou také toužit po tom, aby se stali křesťany (ačkoliv k používání tohoto univerzálního zákona víry, se ani křesťany stát nemusejí).

Nenech se odradit, když nedosáhneš okamžitých výsledků – tajemství spočívá v tom, že nikdy nevyslovíš něco negativního. Stačí opakovat nahlas – tak, aby ses sám slyšel a uvěřil svým slovům – „Jsem majitelem té vily, jsem majitelem toho bílého koně“, a než si to uvědomíš, budou tvoje. Pamatuj: dostaneš, co říkáš.

Víš, co to pro nás znamená? Po všechny ty roky jsem se tak mýlil! Nyní budu muset svou teologii zrevidovat. Učil jsem obrácené, aby neváhali snášet utrpení pro Krista a aby se podrizovaii římským zákonům a vládcům. Nyní však moji obrácení již nemusejí trpět, protože nepotrvá dlouho, a spolu se mnou budou sami nad Římskou říší panovat a žít jako králové. Sám jsem trpěl a po mnoho let mě trápil Satan ostnem v těle.

Udělal jsem chybu, protože jsem prosil Boha, aby jej ode mne odňal; prostě mi řekl, že je jeho vůle, abych trpěl a zůstal pokorný. Nikdy jsem o to Boha neměl prosit, ale měl jsem uplatnit svou autoritu nad Satanem, svázat jej a mohl jsem být od svého trápení osvobozen. Učil jsem, že Ježíš vychvátí své věrné do ráje, když vylije na tento bezbožný svět svůj hněv, ale nyní se vše změnilo. Poněvadž jsem odhalil univerzální zákon víry a moc ke svázání Satana, nemusíme již z tohoto světa „unikat“.

Teď stačí, když tento svět získáme pro Ježíše a každého člověka na zemi pokřesťanštíme. A potom já, Pavel, osobně pozvu Ježíše, aby přišel a vládl nade všemi národy. Není to úžasné? Už žádné negativní kázání!

Již nikdy nesmím říkat to, co kdysi, že jsem nejhorší ze všech hříšníků nebo nejmenší z apoštolů. Musím o sobě mít vysoké mínění, protože jsem odhalil, že jsem malý bůh. A tak Time, jsem největší z apoštolů – stačí, když se podíváš na sbory v Římské říši, které jsem založil! Mimochodem, Time, zkoumej své srdce, abys poznal, zda tam není nějaký tajný hřích. Říkám to proto, že pořád ještě trpíš bolestmi žaludku.

Když jsem se modlil za tvé uzdravení, měl jsi je přijmout a již dávno jsi měl být zcela v pořádku, protože jsem se modlil modlitbou víry. A tak jedinou překážkou ještě může být nějaký nevyznaný hřích. V novém zjevení jsem se dozvěděl, že všichni křesťané by měli mít božské zdraví, a nikdy by neměli být nemocni ani trpět bolestmi.

Ano, jsem stále ve vězení, ale přikázal jsem andělu, aby přišel a odstranil mé řetězy, otevřel brány vězení a vysvobodil mě jako Petra. To je první list, který píši vlastní rukou za posledních dvacet let, co se mi zhoršil zrak; je totiž důvěrný. Doufám, že přečteš moje čmáranice – ó, promiň, neměl bych již být negativní. Doufám, že se ti můj nádherný rukopis bude líbit.

Z „paláce“ v Římě, Pavel

 

Ne, takováto zjevení, která by byla v rozporu se vším, co mu kdy zjevil, Bůh Pavlovi nikdy nedal. Žádná nová zjevení neexistují. Dokonalá zjevení jsou pouze ta, která nám dala svatá Bible a která tvoří svatá Písma. Co vlastně psal Pavel Timoteovi?

„Snášej protivenství jako ctný rytíř Ježíše Krista.“ (2. Timoteovi 2:3)

Súvisiace videá a dokumenty