fbpx
Zmeň svoj život
Archeológia

Archeologické objavy tisícročia

Web christianitytoday.com i letos přinesl přehled z jejich pohledu nejzajímavějších nálezů na poli biblické archeologie. Pojďme se na ně podívat.

1.) Biblický „Yerushalayim“
Archeologové při vykopávkách ve starověké hrnčířské vesnici blízko západní hranice moderního Jeruzaléma odhalili sloup, jenž obsahoval mimo jiné nápis „Yerushalayim“. Nápis je v hebrejštině a pochází zřejmě z prvního století před Kristem.

Hrnčířská vesnice bezesporu sloužila mnohým poutníkům, kteří mířili směrem k jeruzalémskému chrámu vzdálenému několik mil na východ. Je určitě možné, že existuje souvislost mezi tímto místem a zmínkou o hrnčířském poli (Matouš 27:7) koupenému ze strany kněží za peníze, které jim vrátil Jidáš.

2.) Hliněné granátové jablko z Šílu
Na místě kde byla kdysi umístěna i archa úmluvy bylo v minulém roce nalezeno neobvyklé granátové jablko z hlíny. V Písmu se s ním setkáváme často jako s chrámovou dekorací (1 Kr. 7:18), přičemž malá jablíčka visela také z lemů kněžských plášťů (Ex 28:33)

3.) Esarchadónovy nápisy v Jonášově svatyni
V roce 2014 nechali nechvalně známí muslimští radikálové z ISIS v iráckém Mosulu do povětří vyhodit hrobku proroka Jonáše. Odstřelená svatyně byla zbudována na pahorku, ve kterém poté archeologové nalezli zbytky paláce asyrského krále Esarchadóna. Královo jméno je zmíněno v nápisech nacházených v tunelech, které ISIS do pahorku vykopali ve snaze zmocnit se historických artefaktů, které by poté mohli prodat na černém trhu se starožitnostmi.

Starý zákon se o králi zmiňuje v souvislosti s vraždou jeho otce Sancheríba (Iz. 37:37-38) což byl ten, který zpustošil velkou část Chizkijášova judského království a marně dobýval Jeruzalém. Esarchadón panoval v letech 681-669 před Kristem.

Informace, které ještě z dalšího výzkumu získáme, nám jistě odhalí mnohé o pozdních letech asyrského království, pravděpodobně se však nedozvíme více o době proroka Jonáše, který žil téměř celé jedno století dříve a jehož skutečný hrob není znám.

4.) Semitská abeceda nalezená v Egyptě
Biblická historie se vícekrát protíná s historií písma, což ilustruje i nález popsaného kusu vápence nalezeného v roce 1995 v hrobce blízko Luxoru. Egyptolog Thomas Schneider z University of British Columbia písmo rozluštil a v roce 2018 oznámil, že se jedná o velmi ranou semitskou abecedu.

Hrobka ve kterém se předmět nalézal se datuje do let 1450 př. n. l., což je dle biblické chronologie zhruba čas Mojžíše. Vypadá to, že když čteme o tom, že „Mojžíš zapsal vše co mu Bůh řekl“ (Ex. 24:4), nebyl jediným, kdo v té době v Egyptě semitské písmo používal.

5.) Výborně zachovaný hrob v Megidu
Nález kanaánského hrobu v Megidu odhalil nové poznatky o obyvatelích jednoho z nejstarších a nejdůležitějších měst tohoto regionu. Archeologové byli obecně velmi překvapeni z toho, že hrob starý téměř 4.000 let byl zcela nedotčen. Nalezeny v něm byly zlatem a stříbrem bohatě zdobené pozůstatky muže, ženy a dítěte. Velkým překvapením byl také nález zbytků vanilky v jednom z nalezených džbánů, které ukazuje, jak byl oproti očekávání již v této době rozvinutý trh s kořením.

6.) Nález závaží na Chrámové hoře
Velice pečlivé prosívání archeology zkoumaného materiálu v posledních letech vyústilo v celou řadu malých, ale důležitých objevů. Patří mezi ně v první řadě nález závaží „beka“ o kterém se mluví v Ex. 38:26, kde je používané k odvažování půl šekelu chrámové daně.

Toto drobné závažíčko o váze 5,5 gramu bylo označeno hebrejskými písmeny „beka“ a archeologové jej nalezli během vykopávek v jihozápadní části Chrámové hory. Předpokládá se, že bylo používáno k odměřování daně během období prvního chrámu.

7.) Otisk pečetidla velitele Jeruzaléma
Když archeologové v roce 2017 prosívali prach mezi kameny v jedné starověké jeruzalémské zdi, nalezli doklad o biblickém titulu, jenž doposud nebyl potvrzen z mimobiblických zdrojů. Jedná se o pojem „velitel města“, který objevili otisknutý do hlíny pečetidlem. S velitelem města, který plnil funkci moderního starosty, se můžeme setkat v 2 Kr. 23:8 kde je v tomto úřadě zmíněn Jošua jakožto místodržící města za krále Jóšijáše. Podobně v 2 Pa 18:25 je ve funkci velitele města jistý Amón.

8.) Izajášův podpis prostřednictvím pečetidla?
Další mimořádně zajímavý otisk pečetidla se objevil v roce 2018, přičemž v tomto případě se dokonce jedná o jméno jedné z nejdůležitějších starozákonních postav – proroka Izajáše. Zdá se velmi pravděpodobným, že otisk původně zněl „Izajáš prorok“, ale vzhledem k tomu, že chybí poslední písmeno na konci, není věc úplně jistá.

Jedním z dalších důvodů, proč lze nález spojit s prorokem Izajášem je i skutečnost, že velmi podobný kousek hlíny nalezený v roce 2015 poblíž blízko Chrámové hory nese otisk „Chizkijáš král judský“. Chizkijáš a Izajáš jsou přitom zmíněni v jednom a tom samém verši v Písmu sedmnáctkrát.

9.) Hlava biblického krále z Abel Beth Maacah
Tento nález se mohl dostat mezi ty vůbec nejvýznamnější objevy roku, kdyby se podařilo identifikovat komu vlastně busta patří. Nebyl nicméně nalezen žádný nápis. Nejlepším vodítkem je tak pásek obepínající hlavu naznačující pravděpodobně korunu.

Tahle drobná asi šesticentimetrová soška byla nalezena v roce 2017 v Abel Beth-Maacah, což je místo blízko hranice mezi Izraelem a Libanonem. Větší pozornost nicméně způsobila až poté, co byla v létě 2018 vystavena v Israel Museum.

Je datována do devátého staletí před Kristem, takže by mohla znázorňovat některé krále severního izraelského království jako Achaba či Jehu. Zrovna tak dobře by ale mohla ztvárňovat aramejského Chazaele či otce Jezábel tyrského krále Etbaala.

10.) Pečetní prsten Piláta Pontského
Tímto nálezem se Pilát, kterého důvěrně známe ze stránek Nového zákona, již podruhé objevuje v archeologických záznamech. Poprvé to bylo v roce 1961, kdy byl na místě starověkého města Caesarea nalezen kámen s jeho vyrytým jméno a titulem. Nyní vědci oznámili, že na pečetním prstenu původně nalezeném v pouštím paláci Herodium koncem šedesátých letech minulého století identifikovali část nápis v jehož závěru je slovo „Pilátův“.

Nápis byl na tomto výrazně zkorodovaném prstenu přečten až za použití vyspělých fotografických přístrojů. Prsten z měděné slitiny zřejmě nebyl dostatečně reprezentativní k tomu, aby jej nosil sám Pilát, pravděpodobné je spíše to, že byl používán někým, kdo byl Pilátem zmocněn k přípravě oficiální komunikace.

Tyto všechny samy o sobě nikterak revoluční nálezy společně se stovkami podobných dohromady tvoří obrovskou masu evidence pro plnou důvěru v historicitu událostí popisovaných v Písmu.

Zdroj: http://rozumnavira.cz

Existujú nejaké príklady, ktoré potvrdzujú historické udalosti opísané v Starej zmluve (SZ), t.j. 1800 – 400 rokov pred Kristom?

Toto obdobie opisuje dejiny starovekého izraelského národa. Mnoho archeologických vykopávok bolo nájdených na rôznych úrovniach a miestach.

Egypský dôkaz ukazuje na nástenných maľbách okrem iného Semitov, ktorí vyrábajú tehly. Maľby zobrazujú tiež 17. storočie pred Kr., ktoré nazývame „Obdobie Hyksov“, kedy kanaánski vodcovia spravovali Egypt a keď SZ opisuje Jozefove spravovanie Egypta.

Výskumná práca, urobená v hornatej časti Izraela v 90-tych rokoch 20. st., ukázala, že tento neúrodný kraj v 12. – 13. st. pred Kr. zažil veľký nárast židovskej populácie z 12 000 na 300 000 v krátkom čase – počas 150 rokov. Tento jav mohol nastať vďaka dramatickej invázii jedného alebo viacerých skupín imigrantov.

Mnohí kritici teoretizovali, že do 6. – 5. st. pred Kr. Izrael historicky neexistoval a tak je väčšina príbehov Starej zmluvy iba mýtom. Avšak v Egypte bola objavená Merneptahova Stela (pamätný kameň), ktorú vybudoval faraón Merneptah, syn Ramsesa Veľkého, a je spoľahlivo datovaná do roku 1208 pred Kr. Veľmi jasne hovorí o kultúre ľudu zvaného Izrael, ktorý Merneptah porazil v Kanaáne počas svojho vojnového ťaženia.

Archeológia potvrdzuje, že v období po 13. a 12. st. pred Kr. bolo mnoho miest identifikovaných ako zničených alebo vybudovaných práve Izraelom. Vykopávky, riady, keramika a architektúra ukazujú na rôzne úrovne obývania Izraelcami, presne tak ako to je zaznamenané v Biblii.

Asýrske dokumenty zaznamenávajú mená izraelských kráľov a mnoho asýrskych artefaktov zaznamenáva práve obdobie, keď v 8. st. pred Kr. Asýria obsadila Severné kráľovstvo. Podobne existuje zo 6. st. pred Kr. evidencia bojov s Babylóniu, ktorá je známa pod názvom Babylónske zajatie.

Boli nájdené aj rôznorodé záznamy, ktoré neopisujú boje, ale pomenúvajú biblické postavy. Mesha Stela a nápis Tel Dan (Severné Kráľovstvo) hovoria o dome Dávidovom. Čierny Šalmanasarov obelisk (Asýria) pomenúva a dokonca zobrazuje izraelských kráľov, ako boli Jehú a Omri. Na mnohých miestach boli nájdené osobné pečate prorokov a pisárov.

Existujú nejaké dôkazy, ktoré potvrdzujú historické udalosti Novej zmluvy ( 0 – 64 po Kr. )?

Nová zmluva podáva správy z oveľa kratšieho obdobia ako Stará zmluva (iba okolo 100 rokov), ale reálií z tohto obdobia je omnoho viac a mnohé z nich pretrvali do súčasnosti:

– Základy Chrámu na vrchu, ktorý vybudoval Herodes Veľký, sú v Jeruzaleme zachované do dnešnej doby.
– Južné schody, ktorými Ježiš a Jeho učeníci vstúpili do chrámu, sú zachované v obrovskom archeologickom parku, v ktorom sa stále odkrývajú mnohé vykopávky (niektoré z originálnych schodov sú neporušené a môže sa po nich chodiť).
– Chrám svätého hrobu v Jeruzaleme a Chrám narodenia v Betleheme stoja na historických miestach Ježišovho ukrižovania a narodenia. Tieto miesta boli ukryté v 2. st. po Kr. pred Rimanmi a odkryté Katarínou v roku 320, v čase keď sa Rimania obrátili ku kresťanstvu.
– V Galilei sa nachádzalo mesto Nazaret, ktoré pretrváva dodnes.
– Dve miesta Kafarnaum a Gorazim, ktoré veľmi často navštevoval Ježiš Kristus, boli vykopané archeológmi a sú naďalej udržiavané a chránené.
– Miesta slávnych Ježišových vyučovaní: Kursi (zázrak so sviňami), Tabgha (bochníky chleba a ryby), Hora milosrdenstva (Kázeň na vrchu), Cezarea Filipova (Petrovo vyznanie), sú opäť odkryté a pripomínané.
 
Archa zmluvy
Noemova archa
Ron Wyatt a jeho objavy
Prechod Izraelitov cez Červené more

Kritici napadli objevy A Rona Wyatta pro různé důvody. Mnozí nemají víru věřit, že Bůh může vykonávat zázraky v těchto posledních dnech. Jiní nevěří, že Ron Wyatt říká pravdu, ačkoli my se nespoléháme jen na jeho slovo A svědectví. Mnoho jiných, včetně mě viděli důkazy také. Další kritici jsou uvnitř žárliví, že jeden muž mohl najít všechny tyto objevy, ale oni ne, i když se vydávají za následovníky Boha. Další lidé zase posměšně tyto fakta odmítají, aniž by řádně předložený materiál studovali.

Někteří do zmíněných lokalit zavítali, aby „viděli to“, co „vidět chtěli.“ Odvolávají se na neexistenci těchto nalezišť. Opírají se o vyjádření vědců a snaží se místo zkoumání v bibli, odvolávat na světskou vědu, nebo na vžité tradice, které jsou v protikladu s biblickým tvrzením.

Jak je možné hledat odpověď u těch, kteří popírají samotnou podstatu existence těchto biblických příběhů a Boha samého? Je nanejvýš zřejmé, že na tomto základě nebudou uznávat zmiňované nálezy, neboť zaznamenané příběhy v bibli mají pro ně nereálný teologický základ. Tvrdí že jde o přírodní úkazy, nebo vymyšlené a lživé údaje. Nechám na samotných studentech tohoto materiálu, aby si udělali úsudek, aniž bych někoho za každou cenu přesvědčoval.

Jen bych rád zmínil, že uvedené nálezy nejsou „mým“ nálezem, ale má základ v mnoha dalších údajích, které zde zanechali historikové (např. J. Flavius, A. Musila, bible, korán atd.), mnozí amatérští archeologové ( R. Wyatt, J. Gray, B. Fry, atd.), a nebo také vědci jako například Dr. Lennart Moller. Obviňovat mě tudíž z podvodu, by znamenalo, obvinit všechny zmiňované ze lži a podvodu.

Zvláštní je, s jakou zatvrzelostí tito „křesťané“ tato fakta odmítají, i když se Bibli nepříčí a nikoho nenavádí k špatnostem či bludařství. Ve své pýše přebírají jen všeobecně rozšířené postoje svých blízkých, nebo vedoucích. Nedokáží překonat, že obyčejní lidé bez příslušného vzdělání předkládají tyto fakta. Oponují svým vzděláním, všeobecnými nálezy apod.

Tito rádoby křesťané zapomínají na hlavní fakt, kde i náš vzor, při večeři s apoštoly se snížil na „obyčejného“ služebníka lidí a z Krále se ponížil na služebníka. Ale můžeme očekávat že svět uvěří tomu, co pro nás Bůh zachoval jako demonstraci pro lidstvo na konci času? Ďábel v zášti pracuje proti těm, kteří pro Boha pracují, ale my známe Boží účel v tomto plánu.

Příteli, dívejte se prosím na důkazy a neposlouchejte lži které se objevují nejen v diskuzích na internetu bez seriózních základů a v nekřesťanském způsobu. Tito jsou polapeni k tomu, aby napadali Boží práci. Důkazy jsou skutečné a dovolují se svobodně rozhodnout, jestli tyto objevy jsou z Boha nebo ďábla.

My nemusíme čekat na vědecké vyjádření, které nám dřív nebo později dosvědčí, co je opravdové. Oni a mnozí však ještě dnes nevěří v předpotopní archu a v jiné biblické události.

Autor: Milan Latka. Viac info na zdrojovej stránke: www.b-a-n.eu

Súvisiace videá a dokumenty