fbpx
Zmeň svoj život
PohanstvoVýklad Písma

Bohom zakázané okultné praktiky

Setkali jste se již s těmito pojmy? Kouzlení, Čarodějnictví, Jasnovidectví, Věštění, Vyvolávání duchů, Astrologie,vyhánění démonů? A nebo je dnes znáte pod některými moderními a dnes běžnými pojmy jako je Jóga, Reiky, karty, proutkaření, alternativní medicína a uzdravování, magnetismus, exorcismus a mnoho dalších?

Na světě jsou pouze dvě možnosti nadpřirozených sil. Síla Pravého Boha a síla satana a jeho démonů. Bible nám sděluje jaký máme zaujmout postoj ke všem těmto okultním metodám, pokud chceme zůstat věrní Bohu a spoléhat se pouze na něj. Bůh s velkou přísností všechny tyto praktiky zavrhuje. Bible hovoří o ďáblu a démonech bez výjimky jako o skutečných a existujících bytostech, kteří mají určitou moc. Sám ďábel byl kdysi v nebi a Ježíš Kristus řekl: „Viděl jsem satana jako blesk padajícího s nebe.“ (Luk 10,18)

Ďábel uplatňuje nárok na vládu nad světem, protože Adam a Eva, kterým Bůh tento svět svěřil podlehli jeho lžím a přivedli na svět hřích. Přitom však satan očerňuje Boha ze všeho zla, které se tu děje a zakrývá lidem zrak před skutečnou Boží láskou ať okultními a spiritistickými metodami, tak strachem z věčně hořícího pekla, či nutností si spasení zasloužit svými skutky. Ale Bůh je silnější, kdo Bohu důvěřuje a věří v něho, studuje pečlivě Bibli Boží slovo, ten se smí cítit bezpečný. Satan nad ním již nebude mít žádnou moc.

Deuteronomium 18,10-12 –  Ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina. Kvůli těmto ohavnostem je před tebou Hospodin, tvůj Bůh, vyhání.

VYVOLÁVÁNÍ DUCHŮ – SPIRITISMUS

Komunikace s mrtvými za účelem magického zjevení budoucnosti nebo ovlivnění běhu událostí. Je to víra v možnost kontaktu s duchy zemřelých prostřednictvím média nebo různými zvuky (například klepáním, nadzvedáváním předmětů, pohybováním skleniček a podobně. Spiritismus je založen na staré pohanské víře v nesmrtelnost duše. Vyvolávání duchů se konalo již ve staré Číně, Indii, Řecku, Egyptě a Římě. Avšak nikdy a nikde nebyl tak rozšířen jako v dnešní kulturní Americe 20. století.

V USA dnes působí miliony spiritistů. Desítky jejích organizací, vydávají ročně stovky knih a časopisů. Spiritistické sekty zdůrazňují zpravidla velmi silně víru v takzvané ztělesnění (inkarnaci, materializovanou podobu) vyvolaného ducha.  Vyvolávání duchů se v dnešním „civilizovaném“ světě pod záminkou hry dostává i do škol mezi mládež a děti a sehraje velkou roli v blízké budoucnosti, kdy satan s pomocí spiritismu napodobí Kristův příchod a bude hlásat změnu čtvrtého přikázání Božího zákona.

Bude pomocí takzvaných zjevení „duchů zemřelých“ dokazovat, že je změněn Boží svatý den odpočinku z Biblické soboty na uctívání neděle „Dne boha slunce“. Bible ale hovoří jasně – co Bůh řekl nemění. (Žalm 89,35) Neznesvětím svou smlouvu, nezměním, co vyšlo z mých rtů.

Deuteronomium 18,11 – ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina.

Izaiáš 8,19- 20- A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají … Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé? K zákonu a ke svědectví! Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit.

1.Paralipomenon 10,13-14 – Saul zemřel pro svou věrolomnost, když se zpronevěřil Hospodinu, Hospodinovu slovu, které nezachoval, a také se doptával ducha zemřelého, aby se dotázal na radu, 14a nedotazoval se Hospodina.

1.Samuelova 28,1-16 – Saul se doptával Hospodina, ale Hospodin mu neodpověděl ani skrze sny ani skrze urím ani skrze proroky. Proto Saul řekl svým otrokům: Vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých, abych mohl jít k ní a dotázat se jí. …. Král jí řekl: Neboj se. Co vidíš? Žena řekla Saulovi: Vidím bytost podobnou bohu vystupující ze země. Zeptal se jí: Jak vypadá? Odpověděla: Vystupuje starý muž, zahalený pláštěm. Když Saul poznal, že je to Samuel, poklekl s tváří k zemi a klaněl se. Samuel se zeptal Saula: Proč mě znepokojuješ a necháváš mě vyvolat? Saul odpověděl: Jsem ve veliké tísni. Bojují proti mně Pelištejci a Bůh ode mě odstoupil. Neodpovídá mi už ani prostřednictvím proroků ani skrze sny. Proto jsem tě zavolal, abys mi oznámil, co mám dělat. Samuel řekl: Proč se mě ptáš, když Hospodin od tebe odstoupil a stal se tvým protivníkem?

ČARODĚJNICTVÍ

Praktiky zahrnující komunikaci se zlými duchy a používání magie. Používání moci získané od zlých duchů. Přívrženci čarodějnictví jsou přesvědčeni, že pomocí určitých obřadů a úkonů lze ovládat nadpřirozené síly.

Exodus 22,18 – Čarodějnici nenecháš naživu.

2.Paralipomenon 33,6 – On provedl své syny ohněm v údolí syna Hinómova, zabýval se hadačstvím, znameními a čarováním, ustanovil ty, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštce. Páchal mnoho toho, co je zlé v Hospodinových očích, a tak jej provokoval k hněvu.

Galatským 5,19-21 – Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.

Jeremiáš 27,9-10 – Proto neposlouchejte svoje proroky, svoje věštce, svoje sny, svoje hadače ani svoje čaroděje, kteří vám říkají: Neslužte babylonskému králi, neboť vám prorokují klam, aby vás odvedli daleko z vaší země. Rozeženu vás a zahynete.

VĚŠTĚNÍ

Předpovídání budoucnosti podle různých znamení, či „styku“ s nadpřirozenými bytostmi. Má mnoho různých forem:  Jasnovidectví, vykládání karet, věštba podle kávové sedliny, čtení z ruky, vykládání horoskopů, vyptávání se duchů a podobně. Vždy se však jedná o odhalování budoucnosti. Každou z těchto forem věštění Bible přísně odsuzuje.

1.Samuelova 15,23 –  Protože vzpoura je jako hřích věštby a vzdor je jako zlo domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, on zavrhl tebe, abys nebyl králem.

Zachariáš 10,2 – Vždyť domácí bůžci mluvili marnost, věštci viděli klam, mluví klamné sny, utěšují nicotnostmi.

Skutky 16,16-18 – Stalo se, když jsme se šli modlit, že nás potkala nějaká otrokyně, která měla věšteckého ducha a věštěním přinášela svým pánům značný zisk. Ta chodila za Pavlem a za námi a křičela : „Tito lidé jsou otroci Boha Nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany.“ A to dělala po mnoho dní. Pavla to rozhořčilo, obrátil se na toho ducha a řekl: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, abys od ní odešel!“ A v tu chvíli od ní odešel.

Izaiáš 47,12-14 – Nuže, postav se se svými zaklínadly a s množstvím svých kouzel, do nichž jsi od mládí vkládala úsilí; snad budeš moci uspět, snad někoho postrašíš. Jsi unavená množstvím svých plánů: ať se postaví a zachrání tě ti, kdo rozdělují nebesa, kteří čtou ve hvězdách a předpovídají podle novoluní ať tě zachrání od toho, co na tebe přijde. Hle, jsou jako strniště, spálí je oheň; z moci plamene nevysvobodí ani sebe. 

JASNOVIDECTVÍ

Předpovídání budoucnosti pod vlivem jiného ducha než Ducha svatého.

Deuteronomium 18,10-12 –  Ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina. Kvůli těmto ohavnostem je před tebou Hospodin, tvůj Bůh, vyhání.

Jozue 13, 22 – Také Bileáma, syna Beórova, toho věštce, synové Izraele zabili mečem s ostatními probodenými.

2.Královská 17,17 –  Prováděli své syny a dcery ohněm, zabývali se věštěním a znameními, zaprodali se, aby páchali to, co je zlé v Hospodinových očích, a tak ho provokovali k hněvu.

Jeremiáš 29,8-9 –  Neboť toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Ať vás nepodvádějí vaši proroci, kteří jsou uprostřed vás, ani vaši věštci. Neposlouchejte sny, které míváte. Vždyť vám v mém jménu prorokují klam. Neposlal jsem je, je Hospodinův výrok. 

KOUZLENÍ

Ovlivňování lidí či dění kolem sebe pomocí kouzel a zaříkávání. Může být použit lidský hlas nebo i hudba a cílem bývá udržet druhou osobu pod svou kontrolou. Kouzelnictví označuje dvě varianty pojmu: kouzelnictví pomocí triků založené na rychlém jednání a „okultní“ kouzelnictví založené na spojení s okultními silami. Magie a kouzelnictví jsou spolu těsně spjaty. Hranice mezi trikem, podvodem a pravou magií je pro diváka jen těžko rozeznatelná.

Leviticus 19,26 – Nejezte nic s krví. Nevěštěte a nezabývejte se hadačstvím.

Izaiáš 47,9 – Obě tyto věci na tebe přijdou náhle, v jednom dni, ztráta dětí i vdovství. Přijdou na tebe ve své plnosti pro množství tvých kouzel, pro velikou spoustu tvých zaklínadel.

Zjevení Jana 21,8 – Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.“

Daniel 1,20 – A vždy, kdykoli po nich král žádal moudré chápání, shledal, že desetkrát převyšují všechny kouzelníky a věštce v celém jeho království.

2.Královská 17,17 – Prováděli své syny a dcery ohněm, zabývali se věštěním a znameními, zaprodali se, aby páchali to, co je zlé v Hospodinových očích, a tak ho provokovali k hněvu.

Izaiáš 19,3 – Duch Egypta v něm bude rozrušen a jeho plán zmatu. Budou se dotazovat nicotností, zaklínačů mrtvých, těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců. 

ASTROLOGIE

Věštění založené na předpokládaném vlivu postavení hvězd na lidský život a pozemské dění. Přívrženci astrologie zastávají názor, že osud člověka těsně souvisí se seskupením hvězd a planet při jeho narození. Tvrdí, že hvězdy mají magický vliv na osud člověka a podle jejich postavení je prý možno předvídat budoucnost události.

Izaiáš 47, 12-15 – Jsi unavená množstvím svých plánů: ať se postaví a zachrání tě  ti, kdo rozdělují nebesa, kteří čtou ve hvězdách a předpovídají podle novoluní  ať tě zachrání od toho, co na tebe přijde. Hle, jsou jako strniště, spálí je oheň; z moci plamene nevysvobodí ani sebe. Nejsou řeřavé uhlí k zahřátí, ani ohniště, aby před ním člověk poseděl. Takoví budou k tobě ti, do nichž jsi vkládala úsilí. Od tvého mládí jsou ve tvé službě, každý bloudí svou cestou, není, kdo by tě zachránil.

Jeremiáš 10,2,12 –  Toto praví Hospodin: Neučte se cestě pohanských národů a nebeských znamení se neděste, ačkoliv se jich děsí pohanské národy. …Svou silou Hospodin učinil zemi, svou moudrostí založil svět a svou rozumností roztáhl nebesa.

Daniel 1,19-20 – I mluvil s nimi král. Ale není nalezen mezi všemi těmi, jako Daniel, Chananiáš, Mizael a Azariáš. I stávali před králem. A ve všelikém slovu moudrosti a rozumnosti, na kteréž se jich doptával král, nalezl je desetkrát zběhlejší nade všecky mudrce a hvězdáře, kteříž byli ve všem království jeho.  (kral.)

Daniel 4,5 – Tedy předstoupili mudrci, hvězdáři, Kaldejští a hadači. I pověděl jsem jim sen, a však výkladu jeho nemohli mi oznámiti. Až naposledy předstoupil přede mne Daniel, jehož jméno Baltazar, podlé jména boha mého, a v němž jest duch bohů svatých. Jemuž jsem oznámil sen: (kral.)

Daniel 2,9-49 – pokud mi ten sen nesdělíte, je pro vás jediný soud. .. Raději mi ten sen řekněte, a tak zjistím, že mi budete moci přednést i jeho výklad. Chaldejci odpověděli před králem takto: Není člověka na zemi, který by dokázal vykládat podle králova slova… Vždyť žádný veliký král ani pán něco takového nežádal po žádném kouzelníkovi ani věštci ani chaldejci. Ta věc, kterou král žádá, je totiž příliš vznešená a není nikoho jiného, kdo by ji mohl přednášet před králem, kromě bohů, kteří své sídlo u lidí nemají. Kvůli tomu se král rozzlobil, ba převelice rozlítil a všechny babylonské mudrce rozkázal vyhladit……Tehdy bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění, tehdy Daniel dobrořečil Bohu nebes. Daniel promluvil a řekl: Budiž jméno Boží požehnáno od věků na věky. Neboť moudrost i sílu má on; časy i příležitosti mění on. Krále sesazuje, krále nastoluje; mudrcům moudrost dává a poznání těm, kdo umějí pochopit. On zjevuje hlubiny a věci ukryté. Ví, co je v temnotě; s ním však přebývá světlo. ……Ty že bys byl schopen mi sdělit ten sen, který jsem viděl, a jeho výklad? Nato Daniel před králem prohlásil: To tajemství, na něž se král táže, žádní mudrci, věštci, kouzelníci ani drobopravci (hvězdáři) přednést králi nemohou. Avšak jest Bůh na nebesích, zjevující tajemství — a ten králi Nebúkadnesarovi sdělil, co se stane v budoucích dnech. Tvůj sen a vidění, která jsi ve svém nitru měl na loži, byla tato:

Daniel 5, 15- 16 – A nyní přivedeni jsou přede mne mudrci a hvězdáři, aby mi písmo toto přečtli, a výklad jeho oznámili, a však nemohli výkladu věci té oznámiti. Já pak slyšel jsem o tobě, že můžeš to, což jest nesrozumitelného, vykládati, a což nesnadného, rozvázati. Protož nyní, budeš-li moci písmo to přečísti, a výklad jeho mně oznámiti, v šarlat oblečen budeš, a řetěz zlatý na hrdlo tvé, a třetím v království po mně budeš. Tedy odpověděl Daniel a řekl před králem: Darové tvoji nechť zůstávají tobě, a odplatu svou dej jinému, a však písmo přečtu králi, a výklad oznámím jemu. (kral.)

FALEŠNÁ PROROCTVÍ A VYHÁNĚNÍ DÉMONŮ  V KŘESŤANSTVÍ

Proroctví může být dáno z Ducha Božího a je potřeba je svědomitě posoudit Písmem svatým, jestli odpovídají všem Biblickým kritériím pro pravé proroctví. Ježíš Kristus ale velmi varuje před falešnými proroky v posledních dnech a falešnými naukami. Tím, jakou tomu dává důležitost naznačuje, že jich bude velmi mnoho, a že je budou dostávat i ti, kteří nežijí v pravdě podle Bible, ale přitom hlásají jméno Ježíše Krista. Tato falešná proroctví, často i v křesťanství jsou ovšem dávána  duchem satanovým.

Často se používá i takzvaná „Uzdravující modlitba“ – je to modlitba odlišná od pravé křesťanské modlitby. Používají se při ní kouzelná zaříkávání a používá se k vynucení uzdravení. Víra v sílu těchto „uzdravujících modlitebníků“ nestaví na křesťanském základě. Před těmito modlitbami se varujte, protože vzniká osobní závislost na magické síle modlitebníka a uzdravovatele. Při zaříkávání se jedná o odříkávání nějakých magických formulí, jehož účelem je „vypuzení“ nemoci z lidí nebo zvířat.

Matouš 24,11 – Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou.

Matouš 7,22 – „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů?‘

Matouš 7,14-16 –  Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají! „Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?

Ezechiel 13-1-9 – I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: Lidský synu, prorokuj proti izraelským prorokům, kteří prorokují. Řekneš těm, kteří prorokují ze svého srdce: Slyšte Hospodinovo slovo. Toto praví Panovník Hospodin: Běda těm bláznivým prorokům, kteří jdou za svým duchem, aniž by viděli. Jako lišky v troskách jsou tví proroci, Izraeli. Nevstoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď domu izraelského, aby obstál v boji v den Hospodinův. Viděli klam a lživou věštbu, ti, kdo říkají: Hospodinův výrok. Hospodin je neposlal, a přece očekávali na potvrzení slova. Cožpak jste neviděli klamné vidění a nepronesli jste lživou věštbu? Říkáte: Hospodinův výrok, a já jsem přitom nepromluvil. Proto praví Panovník Hospodin toto: Jelikož mluvíte klam a vidíte lež, proto hle, já jsem proti vám, je výrok Panovníka Hospodina. Má ruka bude proti těm prorokům, kteří vidí klam a kteří věští lež

Myslíte si, že s těmito praktikami nemáte nic společného? Ani pověrčivý nejsem …

…..ale když ráno stanu a vyšlápnu napřed levou nohou, bojím se, že budu mít celý den smůlu.

…..ale černá kočka, která mi přeběhla přes cestu, mě pořádně znervózní.

…..ale když v kanceláři objevím, že 13. je v pátek, stejně pro jistotu nic nepodnikám.

…..ale raději přeci jen sleduji, co říká můj horoskop.

…..ale věřím, že budu mít určitě štěstí, když potkám kominíka.

….ale když se mě někdo zeptá jsem-li zdráv, řeknu „ano“ a rychle  zaklepu na dřevo.

….ale když najdu čtyřlístek jetele na louce, věřím, že budu mít jistě štěstí.

….ale myslím si, že podkova pro štěstí by nad dveřmi neměla chybět.

….ale když v noci začne houkat sýček, jsem přesvědčen, že někdo někde umře.

….ale když ztratím talisman, nebo nějaký drobný předmět pro štěstí není na svém místě, obrátím   třeba celý byt naruby, jen abych ho našel.

„Pověry“ – falešná a nepodložená víra v neskutečnou souvislost mezi různými jevy. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina.

Izaiáš 55, 6-9 – Hledejte Hospodina, dokud se dává najít, volejte ho, dokud je blízko. Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly, ať se navrátí k Hospodinu, a on se nad ním slituje k našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše.

Súvisiace videá a dokumenty