fbpx
Zmeň svoj život
Falošné učeniaVýklad Písma

Hnutie New Age a plán svetovlády (NWO)

Hnutí Nového věku (New Age) vychází z teosofické společnosti, založené v r. 1875 v New Yorku Helenou Petrovnou Blavatskou, známou svým zaměřením na okultní tématiku. Rovněž jde o okultistku vyznávající, že satan je bůh naší planety a je jediný.

Základní these této teosofické nauky praví, že všechna náboženství obsahují společné pravdy, které se jako most klenou nade všemi rozdíly. Členové těchto theosofických společností věří v existenci Duchovních Mistrů, což jsou buď duchovní bytosti, nebo osudem mimořádně nadaní lidé, kteří byli osvíceni.

Vlastní základy hnutí New Age formulovala třetí předsedkyně theosofické světové společnosti Alice Baileyová (1880-1949), angličanka přesídlená do USA. Jako spiritistické médium dostávala (podle svého tvrzení poselství od tzv. Mistra Moudrosti, Tibeťana Djual Khula)

Tato poselství dostávala prostřednictvím samovolného psaní a potom je v četných spisech vydávala jako tajné nauky, jako plán, který je dodnes závazný a určuje směr Nového věku. Podle těchto tajných pokynů mělo hnutí Nového věku zůstat v podzemí až do r.1975 a od té doby má za povinnost své plány zveřejňovat.

Učení o Novém věku má být šířeno všemi dostupnými prostředky, aby se lidstvo dozvědělo zprávu o přicházejícím vystoupení „Krista Nového věku“. Podobné, zastřené tendence se objevily i v čs. televizi a tisku ve vztahu k představitelům současného režimu u nás. 

V prosinci 1968 vyhlásilo toto celosvětové hnutí všelidskou meditaci, která začala na Silvestra přesně o půlnoci. Jejím cílem bylo tzv. umocnění silového pole. Podle letáku, rozšířeného hnutím před touto „Meditací k uzdravení nemocného světa“. Meditující přitom odříkává:

„Jsem spolustvořitel s Bohem, přichází nové nebe, protože mým prostřednictvím je vyjadřována Boží vůle… Jsem skutečně Boží Kristus…neboť Bůh je všechno, a všechno je Bůh…čistá esence bezpodmínečné lásky…Vidím ji, jak z mého nitra vyzařuje světlo… Já jsem světlo světa… Z tohoto světla světa vyvěrá nyní jediná přítomnost a moc vesmíru…Nyní vidím před svým zrakem záchranu této planety… všechny falešné představy víry a bludné myšlenky budou vyhlazeny…“

Z uvedené citace je zřejmé, že pod zdánlivou křesťanskou řečí se skrývá velký podvod (filosofický, náboženský). Hnutí New Age sestává z několika tisíc nejrůznějších organizací, navzájem propojených. Heterogenita jejich programů, idejí, metod a prostředků je taktická – všechny mají společný cíl.

Zřízení nového světového řádu, který má být instalován prostřednictvím totálního sjednocení myšlení lidí a jejich následným spolupůsobením. V geopolitických a geostrategických souvislostech koresponduje s Bushem vyhlášeným programem „New Order“. 

New World Order

Myšlenkovým základem tohoto systému (New Age) je víra v jakousi vládu (vnitřní vládu) nad lidstvem (planetou), uskutečňovanou prostřednictvím hierarchie duchovních bytostí nebo Mistrů Moudrosti (démonické bytosti v theosofickém pojetí.) Filosoficky je New Age synthesou východních náboženství, gnose a spiritismu, založená na esoterických (tajných) učeních (magie), zprostředkovaných duchovními (démonickými silami).

Proto se uplatňuje okultismus, jasnovidectví, astrologie, hypnosa, ufologie, jóga, atd., oživování víry v čarodějnictví, převtělování, germánský mysticismus a pantheistické představy. V učení New Age není místo pro křesťanského Boha – hnací silou Nového věku je Lucifer v pojetí theosofů. Další fází byla zpochybňující a drtivá kritika všech náboženství, která se zaměřují na víru v nesmrtelnost člověka.

Programy a prostředky New Age

Programy diferencovaných organizací New Age se zaměřují na propagaci správné životosprávy, včetně aplikace různých forem východních okultních technik: meditaci, jógu, uvolňování (relaxaci), hypnózu, nadpřirozené léčivé metody, vizualizaci a tzv. pozitivní myšlení (lidské podvědomí vlastně určuje myšlení a přání člověka).

V oblasti výchovy a vedení lidí vychází z antroposofistických názorů Rudolfa Steinera, spiritisty a zakladatele synkretického náboženského systému. Organizace New Age úspěšně aktualizuje různé nové myšlenky a tak si systematicky podmaňuje veřejné mínění.

Ve svém programu nabízí nejenom uvedení do všech druhů meditací a psychotréningu, ale i tzv. alternativní medicíny, zřizuje obchody s přírodními léčivy a zdravou výživou (biopotraviny a makrobiotika), zabývá se ekologií (včetně ochrany zvířat a rostlin), podporuje odzbrojování a mír, organizuje a pořádá kurzy pro manažéry a vedoucí pracovníky v průmyslu a hospodářství, stojí za programy na pomoc hladovějícím, a organizuje všemožné lidumilné projekty.

Průlom do široké veřejnosti učinilo hnutí New Age zejména knihou Marilyn Fergusonové „Něžné spiknutí“ („The Aquarian Conspiracy“, v němčině „Die sanfte Verschwörung“). Tato kniha je kultovním spisem Nového věku. Je v ní propagován zaslíbený „zlatý věk lidstva“, který bude naplněn radostmi „změněného vědomí a myšlení“ lidí. (Analogicky v ČSFR vydal Radim Palouš knihu „Světověk“, nakl. Vyšehrad,1991).

 Jinými programovými spisy New Age jsou knihy rakouského fyzika Fritjofa Capra (žije v Kalifornii), především „Wendezeit – Bausteine für ein neues Weltbild“ (Čas zvratu – stavební kameny nového obrazu světa), vydané r.1982.

Kdo by neznal upírskou hitovku – Twilight?

Děti a mládež jsou v intencích programu Nového věku podrobení nové vlně fantazie, která se objevuje ve filmech, videokazetách, audiokazetách, v obrázkových sešitech (Comics), v knihách, společenských hrách a dětských hračkách. Ve skupině deseti nejúspěšnějších filmů (r. 1987) bylo 7, které patřily právě do této kategorie („E.T.“, „Hvězdné války“, atd.). Dvě třetiny nejvíce navštěvovaných filmů nesou označeni „fantastická“. Stejně tak knihy tohoto druhu jsou bestselery a vycházejí v milionových nákladech.

Obsahují stovky titulů s okultním nádechem: styk s mrtvými, zaříkávání duchů, jasnovidectví, telepatie, psychokineze, atd. Velkou roli zde hrají mágové, čarodějnice a kouzelníci. Mládež je posedlá touhou po kouzelných opascích, mečích, talismanech, satanských symbolech a knihách, rozšiřují se satanské sekty, jejich mythus proniká do hudby a do celého zábavního průmyslu. Pod společným názvem esotherika jsou prodávány okultistické příručky a návody, jak dosáhnout spojení s mimosmyslovým světem.

Mezi nejmocnější prostředky k davovému ovlivňování patří hudba. Už Alice Bailayová poskytla návod k tzv. hudební terapii, která je součástí přípravy pro vstup do Nového věku!

Plán světovlády

Pod vlivem Nového věku se nachází řada celosvětových organizací, včetně OSN a UNESCO, Světová rada církví, Rockefellerova nadace, Fordova nadace, Trilaterální komise, Bilderbergská skupina, Svobodní zednáři, PEN-club, stejně tak Rotary-club, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, atd. Vrchol této organizační pyramidy tvoří Ilumináti.

Satanová hierarchie

Vedoucí osobnosti mnoha dalších celosvětových organizací jsou velmi aktivními stoupenci programu New Age (např. v minulosti šlo o Roberta Müllera,který v 70. letech byl zástupcem generálního tajemníka OSN pro hospodářství a sociální záležitosti, atd.). Aby bylo dosaženo cíle (světovlády) a svět byl tzv. uzdraven, musí se změnit způsob myšlení lidstva. Místo analytického myšlení, které odpovídá lineárnímu a mechanickému obrazu světa, má podle New Age nastoupit nové, tzv. systémové myšlení.

Všechny věci jsou navzájem propojeny a jsou na sobě závislé, a proto musí být i celistvě (holisticky) přijímány a posuzovány.

Každý jedinec si musí uvědomit, že je součásti přírody a celého kosmu (mikrokosmos v makrokosmu). Racionální myšlení, které postupuje analyticky a s rozvahou a bylo až dosud základem vědeckého poznávání, má ustoupit syntetickému myšlení a intuitivnímu poznávání, které spočívá na zkušenostech, jež nejsou rozumem pochopitelné a měřitelné.

Cílem filosofie Nového věku je vyrovnání všech protikladů: věda a okultismus jsou zcela rovnocenné, a proto každé jejich hodnocení je staví do jedné roviny. Dobré a zlé už neexistuje, všechno splývá v jedno. Z toho vyrůstá i snaha po sjednocení všech náboženství (synkretismus). Stoupenci Nového věku spatřují nejvyšší cíl člověka v nalezení štěstí.

Tam, kde byly až dosud hodnoceny jako rozhodující výkony a schopnosti jedinců, posuzuje se nyní na prvním místě osobní uspokojení a úspěch. Strach před přicházejícími apokalyptickými hrůzami a katastrofami je proto zbytečný, protože je možné utěšovat se utopií o „světové společnosti bez napětí“.

Alice Baileyová zprostředkovala jako médium tento plán: Zřízení nové světovlády a nového náboženství. Politickým cílem hnutí je získání vlády nad světem. Je propagováno rozpuštění nebo zničeni jednotlivých národnostních států v zájmu míru a zachování lidstva. (Od roku 1992 se otevírají hranice mezi státy Evropského hospodářského společenství a dorozumívacím jazykem se v Evropě stává angličtina). Na cestě k získání světovlády jsou vytčeny politické, sociální a hospodářské mezicíle, kupř.:

 • zavedeni mezinárodního universálního úvěrového systému
 • zřízení světové centrály pro rozdělování potravin, která by zajišťovala, řídila a kontrolovala celosvětovou distribuci potravin
 • jednotný světový daňový systém
 • celosvětově platná povinnost vojenské služby k obranným účelům (vzdor pacifistickým proklamacím)

Od roku 1984, kdy hnutí Nového věku vystoupilo na veřejnost, jsou pro jednotlivé skupiny organizace New Age formulovány jednotlivé programové body:

 • zřízení celosvětového hospodářského systému
 • postupné podřízení a předání soukromého vlastnictví v bankovnictví, dopravě a výrobě světovému řídícímu výboru
 • uznání nutností podřídit celosvětové kontrole biologické otázky, určování hustoty obyvatelstva, a zdravotnictví
 • zaručení celosvětového minima svobody a životní úrovně pro každého jednotlivce
 • povinnost podrobit světové řídicí radě osobní život každého jedince atd.

Protože hnutí Nového věku vystupuje na veřejnosti s líbivými a působivými hesly o míru, lásce, porozuměni atd., nemohou mnozí přívrženci odhalit jeho skutečné cíle. Domnívají se, že je zcela správné, když se hlásá:

 • árijství (vláda západní rasy)
 • masové „zasvěcení“ planety (theosofie: zasvěcení lidstva Luciferovi)
 • očistné akce t.j. odstranění (vyhlazení všech těch, kteří s těmito cíli nesouhlasí)
 • přerušení těhotenství a umělé oplodňování
 • nucené omezování počtu dětí
 • genetické manipulace
 • euthanásie (pomoc umírajícím, při které se z umírání stává kult, protože „…je to krásný zážitek a přechod do nové existence…
Věk Vodnáře

Všechny uvedené cíle (nebyly uvedeny kompletně) mají být dosaženy v tzv. Věku Vodnáře. Nástup byl zahájen v celém hnutí Nového věku v oné silvestrovské noci 1968, kdy byla vyhlášena celosvětová meditace. Pojem Věk Vodnáře pochází z astrologie.

Astrologie byla vždy propojena s okultismem

Z astronomického pohledu se vždy asi po 2000 letech Slunce dostává při jarní rovnodennosti do jiného souhvězdí zvířetníku, a právě z této skutečnosti odvozují astrologové názor, že s měnícím se souhvězdím zvířetníku se mění vliv na osud Země. Kolem přelomu tisíciletí má přejít postavení Slunce při jarní rovnodennosti ze souhvězdí Ryb do znamení Vodnáře.

Někteří světoví astrologové vypočetli, že k tomuto přechodu došlo již v roce 1962. V prvních stoletích křesťanského letopočtu používali křesťané jako symbol rybu. Přívrženci Nového věku tvrdí, že opuštěním souhvězdí Ryb a přechodem do souhvězdí Vodnáře zaniká i křesťanská éra.

Podle Nového věku vylije nyní Vodnář na svět proudy vody, které jsou symbolem nového ducha. Tento duch má vést lidi pomoci meditací, jógy, psychotechnik apod. k „rozšířenému vědomí“, a toto „osvícené vědomí“ je uschopní vést život bez těžkostí a problémů.

Satan vylije svého ducha, aby lidé mohli dojít k osvícení a stát se „bohy“. Hnutí New Age ovšem nesleduje pouze politické, hospodářské a náboženské cíle – je samo o sobě náboženstvím. Má své posvátné spisy, modlitební formule a mantry (meditační slabiky). Má svá duchovní centra, jako kupř. „Findhorn-community“ ve Skotsku (založené v roce 1962) a „Esalen“ v Kalifornii v USA. Podobná střediska v současné době vznikají v různých zemích světa.

New Age má rovněž své kněze a kněžky, proroky a lidi s nadpřirozenými schopnostmi a svého učitele Guru, jehož prohlásil za mesiáše. New Age hlásá, že člověk je Bohem a že člověk přetváří Boha ke svému obrazu. Podle základního učení je „vše jedno“, a proto i člověk je součástí božstva, kosmického vědomí a moci. Tvrdí se, že je možné splynout s božskou moci a být jí naplněn.

Okultisté Nového věku věří, že tato moc je neutrální a lze ji použít jak k dobrému, tak ke zlému, a proto jim velice záleží na tom, aby ji pomocí určitých praktik ovládli. Jeden z hlavních vůdců New Age David Spangler, od roku 1970 druhý ředitel předního centra hnutí „Findhornovy nadace“ ve Skotsku, napsal v jedné ze svých četných knih:

„Lucifer působí v každém z nás, aby nás uvedl do stavu dokonalosti. Jestliže vstupujeme do nové epochy, do věku dokonalosti lidstva, pak každý z nás určitým způsobem dosáhne bodu, který nazývám „luciferskou iniciací“ – to je zasvěcení Luciferovi. Jde o zvláštní vstupní bránu, kterou musí každý jedinec projít, aby pocítil přítomnost jeho světla a dosáhl jeho dokonalosti“.

Spangler, který podle vlastních slov udržuje pravidelný styk s démonickými silami, také veřejně prohlásil, že světlo, které ozařuje Findhorn, je světlo Luciferovo, a ten dá pravé světlo celému světu. Jádrem plánovaného světového náboženství je iniciace, t.j. zasvěceni, které nejednou David Spangler, ale již Helena Blatavská a Alice Baileyová zcela otevřeně označovali jako luciferské. (Baileyová: „Lucifer je vládcem světa“).

K duchovním zdrojům hnutí New Age se rovněž počítají Mistři Moudrosti, duchové předků a duchové přírody, pohanští bohové a bohyně. Někteří přívrženci New Age uctívají Pana, Budhu, Šivu, a kromě nich si vytvořili celou řadu nových bohů. New Age čerpá ze všech okultních zdrojů, které lidstvo odedávna zná (včetně Kabbaly). Světový řád a světová vláda, proklamovaná hnutím Nového věku je ryze protikřesťanská.

Okultní hnutí 

Hnutí se snaží odstranit všechny křesťanské svátky, řády, symboly a chce je nahradit pohanskými. V USA se hnutím New Age podařilo proniknout do mnoha veřejných instituci, kde uplatňují svůj program. Constance Cumbeyová uvádí dokonce případy, kdy z funkcí byli přeloženi nebo propuštěni lidé, kteří takovým praktikám odporovali. New Age bojuje proti křesťanství a používá k tomu i tyto okultní symboly.

Důležitým prostředkem přijetí myšlenek Nového věku jsou drogy. Předáci hnutí v USA propagují drogy, které mění vědomí lidí. Tak kupř. LSD je označováno za „nástroj proměny“. Nedoporučuje se trvalé užívání drog, ale pouze jako prostředek k duchovnímu otevření se, rozšíření vědomí a jako pomůcka pro usnadnění prvních kroků při pronikání do světa „osvícení“.

Vyšší i nižší duchovní sílu lze získat pomoci mantry, silným přáním nebo meditací (zejména tzv. transcendentální meditací). Okultní plánovací středisko New Age se nazývá „Lucius-Trust“ (původně bylo založeno pod názvem „Lucifer Publishing Company“). Toto středisko má k dispozici téměř neomezené prostředky, aby mohlo podporovat rozvoj dalších středisek Nového věku. Tak vznikají různé podskupiny (jako např. „World Goodwill“ – Světová dobrá vůle, nebo Arkanská škola, které se starají o tajné dálkové školení nových přívrženců.

Rozmáhající se hnutí New Age se výrazně napojuje na feministické organizace. To se především odráží v boji proti uplatňování mužského principu. Cílem je odstanit analytické racionální myšleni, smazat rozdíl mezi pohlavími a nakonec upřednostnit vládu žen, což odpovídá věku Vodnáře.

V odvrácení se od Boha se zde zřetelně projevuje feministická tendence. Tak se odmítá Bůh, kterého představuje Bible, s ním jsou zavrhovány jeho řády a zákony, jimž mají být podřízeny rodiny a společnost a které určují vzájemný vztah mužů a žen.

Agenda je podporována umělkyněmi jako je Beyonce a její feministická píseň -Who run the world? Tedy kdo ovládá svět?

Feministická teologie se snaží nahradit Boha v mužské podobě božstvem ženským. Tyto tendence prosazují radikální myslitelky hnutí New Age, když se snaží nahradit křesťanskou víru kultem bohyně Gáji matky Země, jejíž kult znovu ožívá a praktikuje se.

Prastaré srovnávání ženy a přírody bylo běžné v dávno zaniklých pohanských kulturách a projevovalo se v uctívání bohyň, jako např. v Isidy, Astaroty, Demetery, Hery. Dnes tyto kulty hnutí New Age znovu oživuje. Všechny přívržence různých skupin Nového věku spojuje jeden pseudonáboženský zážitek: styk s démony prostřednictvím drog, meditací a psychotechnik. Některé skupiny New Age učí, že Adolf Hitler byl jeden z nich, protože čerpal ze stejných zdrojů, měl stejné cíle a používal stejné metody. 

Pozoruhodné jsou také symboly New Age: hákový kříž, dále je to číslo 666 (viz zjevení sv. Jana 13,18), jež má podle Alice Baileyové svaté vlastnosti a podle učení Nového věku má být co nejčastěji používáno, aby se uspíšil pokrok civilizace a nástup Nového věku. Dalším rozšířeným znamením je duha – většinou jen její polovina, která symbolizuje most mezi lidskou duší a „velkým duchem vesmíru“ (Lucifer). Tento znak se v poslední době objevuje téměř všude: na reklamních dárcích, dopisních papírech, dětských hračkách atd.

Přicházející vykupitel a celosvětové náboženství

Klíčovou postavou pro plánované ovládnutí světa a světového náboženství je „Maitrea“, kterého chtělo hnutí New Age uvést na veřejnost 25.dubna 1982. V mnoha zemích oznamovali titulky v časopisech:

„Kristus je už mezi námi. Nepřichází svět soudit, ale přináší pomoc a inspiraci. On je Maitrea vychovatel světa a našeho lidského rodu… Je to osobnost, pro niž máme nejrůznější jména: Židé ho nazývají Mesiášem, pro Buddhisty je pátým Buddhou, pro Mohamedány je Mohamedem a pro Hindy Krišnou. Nyní je tedy zde, aby nás uvedl do Nového věku. Jeho přítomnost je pro nás zárukou, že nebude již 3.světová válka…“

Maitra se „zjevil“ v Nairobi

To se ohlašovalo v dubnu 1982 (tři roky před nástupem Gorbačova …!). Pod vládou Maitrey má být zahájen systém úplné kontroly světa, neboť jen ten, kdo ovládá a kontroluje všechny životně důležité oblasti, musí prokázat loyálnost vůči Maitreovi (viz ČSFR po roce 1989 a ostatní bývalé komunistické státy včetně SSSR).

V budoucnosti, po sjednocení a vytvoření konfederací a unií, mají být všem obyvatelům světa přidělena čísla, která by pak používali při každé finanční transakci, a to i při drobných nákupech (dnes kreditní karty v západních státech). Všechny platby mají probíhat přes již zmíněný úvěrový systém, protože peníze budou zrušeny. (Zlaté a stříbrné mince byly staženy z oběhu po 1. světové válce. Dnes jsou z oběhu stahovány i papírové bankovky a nahrazovány postupně kreditními kartami.)

V budoucnosti se počítá s voperováním malého čipu pod pokožku na předloktí, eventuálně v zápěstí, každému malému dítěti. Tento čip bude obsahovat všechna osobní data včetně rodokmenu a zařazení jedince do mocenské hierarchie.

Může čip vypadat podobně, jak nám zde představují známé filmové tváře? V přípravě pro vystoupení Maitrea má významnou úlohu vedoucí pracovník Nového věku Benjamin Creme ze Skotska. Podle jeho výpovědi Maitrea již kdesi utajen žije, ale místo jeho pobytu zná jen několik málo z jeho vyvolených.

Když byl v roce 1982 oznámen jeho příchod, mohli se lidé dozvědět, že vládne velkou mocí, je nadán mimořádnými schopnostmi a že brzy naváže spojení s celým světem prostřednictvím rozhlasu a televize. Zatím se to ještě neuskutečnilo patrně proto, že plán není důkladně připraven a zajištěn.

Alice Baileyová předpověděla, že musí být nejprve veřejnost natolik seznámena s „planetární hierarchii Mistra“, aby velká část obyvatelstva byla připravena přijmout ho jako svého mesiáše. Má být představen jako mimořádně obdarovaný jedinec, který na tomto světě prošel vývojovým procesem až k plné dokonalosti a dosáhl „stavu křesťanství“. Proto může působit jako hlava veškeré duchovní hierarchie a jako vůdce Božího království na zemi.

Pomocí „velké invokace a vzýváním moci světla“ (původně zednářská symbolizace), které budou povinné pro všechna náboženství, má být Maitrea přivolán a přivítán jako „znovupřicházející Kristus“. Toto vzývání bylo poprvé zveřejněno v roce 1945 a mezitím se rozšířilo po celém světě. Podobně jako na počátku citovaná silvestrovská meditace obsahuje i toto vzýváni svůdné myšlenky o lásce, která pramení v Božím srdci, o světle a míru, ale ve skutečnosti jde v této meditaci o provedení plánu Nového věku.

Maitrea ve svých údajných poselstvích zdůrazňuje, že je nejvyšší hlavou v hierarchii bohů a Mistrů. Ježíš je prý jedním z jeho učedníků a tudíž stojí pod ním a byl jím řízený. Z Mistrů všech věků je prý Ježíš jedním z nejmenších, zatímco Maitrea dosáhl toho nejvyššíhosedmého stupně.

Nový věk má jím být oficiálně zahájen. Všechny, kteří se zdráhají přijmout ho jako „Krista“, očekává „meč rozdělení“. Maitrea chce zavést nové celosvětové náboženství, které bude závazné pro všechny. Tak se hnutí Nového věku stává hrozbou pro židy a křesťany, kteří s ním nebudou ochotni spolupracovat.

Meč rozdělení čeká všechny, kteří se hlásají ke Kristu. Ježíš v však zaslíbil svému lidu svou ochranu a vítězství!

Přívrženci Nového věku sice mluví o tom, že náboženská svoboda je nutná, ale ve skutečnosti hájí energicky požadavek, aby v Novém Věku náboženská svoboda zanikla. „Nový Kristus“ plánuje přetvoření křesťanství, což znamená, že biblické křesťanství ztratí právo své existence.

Nový věk kategoricky odmítá židovství, křesťanství i islám, protože věří v jednoho boha. Tento překonaný systém víry je příčinou rozporu, a proto svět musí být osvobozen od takového negativního myšlení. Nezbývá, než křesťanství se všemi jeho kořeny dokonale vyplenit.

Hnutí New Age mělo v roce 1990 mnoho stoupenců v celém světě: USA asi 4,5 miliónu, SRN asi 780 tisíc, Francie asi 560 tisíc, V Británii asi 900 tisíc, Itálie asi 1 milión, ČSFR asi 70 tisíc atd.

Odporúčam prečítať článok New Age v Cirkvi.

Súvisiace videá a dokumenty