fbpx
Zmeň svoj život
PohanstvoVýklad Písma

Vznik rôznych náboženstiev

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo je to náboženstvo a kde má svoj počiatok? Ktoré je najstaršie? Prečo existuje toľko foriem náboženstva? A ktorý smer je ten správny? Prečo ľudia vôbec veria v Boha? To sú otázky pre každého racionálne uvažujúceho človeka.

Možno si hovoríte, že vás to nezaujíma, ale každý človek na tejto planéte, teda aj vy, ste do toho nejakou formou zapojení. Každý z nás vo svojom živote dodržiava rôzne zvyky – tradície, sviatky. Väčšina z nás oslavuje Vianoce, Veľkú noc alebo chodí na jógu …

Samotné slovo náboženstvo znamená – nasledovať niekoho. Rád by som sa spolu s vami zamyslel nad pôvodom náboženstva, ktoré je tu dodnes. K tomu, aby sme to poznali, potrebujeme Bibliu. Je to kniha, ktorú Mojžiš začal písať okolo roku 1500 pred Kristom, a pravdivosť jej slov dokazujú početné archeologické nálezy. To, že sa jeho slová zachovali v nezmenenej podobe, dokazujú zvitky nájdené v Kumránskych jaskyniach známe ako zvitky od Mŕtveho mora.

Pravdivosť príbehov zaznamenaných v Biblii potvrdzujú aj mnohé ďalšie miesta alebo objavy Sodomy a Gomory alebo tabuľky z Ebly. Presvedčte sa sami, otvorte túto knihu a overte si jej pravdivosť.

Počiatok náboženstva – následovanie Boha

V Genesis 1:27 sa píše že Človek = ADAM, a EVA boli stvorení Bohom Stvoriteľom. Narodili sa im dvaja synovia – Kain a Ábel. Ábel počúval Boha a je symbolom veriaceho ľudu, Kain nepočúval Boha. Dobre vedel, že Boh existuje, no robil si, čo chcel.

Neskôr zo žiarlivosti a hnevu zabil svojho brata, čo bola prvá smrť na svete. Namiesto Ábela, mali Adam a Eva syna, ktorému dali meno Šét a ktorý opäť počúval a následoval Boha. Z rodu Šétovho sa narodil Noe, ktorý mal troch synov: Šema, Chama a Jafeta. Meno Sem znamená veriť v pravého Boha, meno Cham znamená neveriť v pravého Boha, mať svojich bohov. Meno Jafet znamená blúdiaci.

Zo Semových potomkov si Boh vyvolil národ, ktorý bude nositeľom pravej viery v pravého Boha. Boli to Izraeliti – Židia, Semitský národ.

Židia

Ich pôvod je v Abrahámovi 1400 rokov pred Kristom. Boh povolal Abraháma, ktorý je nazývaný otcom viery. Počúval Boha a niesol pravé posolstvo o pravom Bohu – Stvoriteľovi. Genesis opisuje Abrahámovo narodenie, život, zmluvu medzi Bohom a Abrahámom, narodenie Izáka, ktorý mal neskôr Jákoba. Jákob, neskôr nazývaný aj ako Izrael mal 12 synov – pokolení Izraela, Židov.

Keď Boh neskôr vyviedol svoj vyvolený ľud z egyptského otroctva, dal Mojžišovi na vrchu Sinaj dosky s nemenným Božím zákonom. Mnohé body tohto zákona sú dodnes súčasťou väčšiny sekulárnych štátnych zákonov.

Kresťania

Pôvod kresťanstva je viac ako 2000 rokov starý. Ich učenie sa zakladá na Ježišovi Kristovi, ktorý bol Žid a ktorý tvrdil a mocnými skutkami dokázal, že je Synom Najvyššieho Boha. Bol takou významnou osobnosťou v dejinách, že sa kvôli nemu zmenil letopočet. Prišiel zjaviť charakter Boha Otca a na kríži obhájil, že Vládca vesmíru je Láska a miluje padlé ľudstvo, ktoré prišiel zachrániť.

Kresťanstvo je pokračovaním židovského náboženstva, ktoré vedie k poznaniu pravého Boha prostredníctvom Syna Ježiša Krista. Jeho život a celé dielo vykúpenia je opísané v biblických evanjeliách. Z ďalšieho Noemovho syna, Cháma, vychádzajú ďalšie náboženské smery – islám, budhizmus a hinduizmus.

Moslimovia

Islám – mohamedáni, patria medzi východné náboženstvo. Aj oni majú svoj pôvod v Abrahámovi. Jeho syn Izmael bol synom egyptskej slúžky Hagar, takže je z kmeňa Cham. Biblické proroctvo o ňom hovorí:

„… bude to človek neskrotný. Jeho ruka bude proti všetkým a ruka všetkých proti nemu a bude stáť proti všetkým svojim bratom.“

Neustále nepokoje moslimov a Židov, potomkov nevlastných bratov Abrahamových, sú naplnením tohto proroctva. Veria v jedného Boha – Alaha. Prorok Mohamed žil až v 6. storočí po Kristovi. Allah nedáva človeku žiadnu slobodu, či voľbu – pôsobí v živote človeka všetko bohatstvo i biedu, radosť, smútok aj hriech. Veria v mŕtvych bohov – ľudí. Moslimovia slávia piatok ako svätý deň.

Budhisti

Budhizmus je rovnako východné náboženstvo. Jeho zakladateľom je Budha, ktorý sa narodil v roku 560 pred Kristom v Nepále neďaleko Indie. Jeho pôvodné meno bolo GUATAMA. Meno Budha je boh. Náš svet je pre neho len závojom – MÁJOV. Hlása, že život je utrpenie a utrpenie je život.

Budhovo učenie má 8 stupňov a na rozdiel od židovského zákona, ktorý vedie k Bohu, toto učenie vedie k sebe samému. Vedie k mravoučným bodom ako sú: 1/ pravá viera, 2/ pravé myslenie, 3/ pravé hovorenie, 4/ pravé žitie a životospráva (teda nezabiješ, nepokradneš, nebudeš žiť bezcharakterne, nebudeš klamať a piť opojné nápoje.) Budha taktiež žiada : 5/ poctivé živobytie, 6/ pravé úsilie 7/ pravé zmýšľanie a 8/ pravé sebaobetovanie.

Hinduisti

Hinduizmus ako východné náboženstvo taktiež pochádza z rodu Cham. Je to národné náboženstvo Indie. Nemá žiadneho zakladateľa. Jóga ako súčasť náboženského života je v našej krajine veľmi rozšírená. Tu je miesto pre všetkých – je to náboženský mišmaš, mnoho ľudí si práve odtiaľto berie k svojmu náboženskému šalátiku čo sa im hodí. Ind hovorí, že všetky náboženstvá sveta sú v Indii, napriklad:

  • teisti – veria v osobného Boha mimo sveta, ale nie v Boha zjaveného v Kristovi
  • deisti – veria v jedného boha z racionálnych dôvodov – raz stvoril svet, ako keď hodinár natiahne hodinky a tie idú samé
  • monoteisti – veria v jedného boha
  • polyteisti – veria v mnohých bohov
  • ateisti – popierajú vieru v boha
  • a nakoniec je tu miesto aj pre kresťanstvo.

Zástanci takýchto šalátov však odmietajú Ježišov nárok na úplnú pravdu. Krstus je tu jedným z mnohých. V indických lokalitách totiž visia vedľa seba obrazy boha Krišnu, Budhu, Ježiša a Gándhího a iných.

Hinduistický boh Šiva je bohom mlčania. Majú 330 miliónov bohov (zvieratá, stromy, hory…). Toto náboženstvo vzniklo už 1250 rokov pred Kristom. Majú tzv Védy – tajné spisy – básne. Svätia nedeľu – deň slnka a modlia sa k slnku. H,m žeby sme aj v dnešných kresťanských kruhoch vnímali pohanský vplyv uctievania slnka?

Ateizmus

A nakoniec ateizmus: Moderné náboženstvo rozumu. V knihe Slovník Ateistu sa píše toto:

„Boh nestvoril človeka , ale človek stvoril Boha na svoj obraz a podobu.“

Francúzsky materializmus bol vrcholom ateizmu 18. storočia. Marxistický ateizmus zasa najväčšiou forma ateizmu.

„Marxizmus je materializmus …“, ako sa v slovníku uvádza: „… zaryto nepriateľský voči náboženstvu, ktorého cieľom je zbaviť človeka náboženských bludov a predsudkov a oslobodiť ho od všetkého nadprirodzeného. Vzbudzuje v človeku dôveru vo vlastné sily a človek je pre človeka najvyššou bytosťou.“

Organizácia vznikla v roku 1925 v Sovietskom zväze a volala sa Spoločnosť bezbožníkov. Bojovala proti náboženstvu všetkými prostriedkami, v továrňach, závodoch, pracoviskách a školách.

Vidíme, že sú rôzne spoločenské skupiny – náboženstvá, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú každého z nás. Na otázku, ku ktorému náboženstvu patríme, si musí odpovedať každý osobne. Na čom alebo na kom staviame svoju budúcnosť, je naše slobodné rozhodnutie.  Sloboda rozhodovania je najväčší dar, ktorý sme dostali od Boha. V tomto bludisku je len jedna správna cesta a niekto nám na ňu musí posvietiť.

Osobne som poznal, že tým svetlom je Kristus, Ježiš z Nazareta, zasľúbený Mesiáš, ktorý naplnil vyše 300 starozákonných proroctiev a to najstaršie ešte z raja. Že porazí hada, satana a vykúpi nás svojou obeťou, dokonalým zosobnením sebaobetavej lásky a spravodlivosti a zároveň milosti v jednom skutku – smrťou na kríži z akaždého z nás. Každý z nás zblúdil, no teraz máme svetlo na ceste a smieme sa vrátiť domov. Ježiš hovorí:

„Ja som svetlo sveta a kto ma následuje, nebude už chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.“

Žalmista Dávid dopĺňa:

„Tvoje slovo je sviecou môjmu chodníku.“

Preto si aj ja dovoľujem pozvať vás domov, kde na nás čakajú. Ježiš Kristus nám pripravuje príbytok, aby nás vzal tam, kde je On. Keď bude zem očistená a všetko bude stvorené nanovo, náš domov bude opäť slávnym rajom, ako to Pán zamýšľal na začiatku stvorenia sveta.  Na svete existujú iba dve skupiny ľudí:

Tuláci, ktorí blúdia týmto svetom, no nemajú cieľ a na konci je iba smrť. A pútnici, ktorí putujú týmto svetom, ale majú cieľ – večný život – Božie kráľovstvo. Iz 55:6 hovorí jasne aj dnes:

„Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno najsť! Volajte na neho, dokiaľ je blízko!“

Súvisiace videá a dokumenty