fbpx

Desatoro a svätyňa

Dvě hory Boží

Věděli jste, že bible označuje dvě místa na této planetě Zemi jako „hora Boží“? Hora Sínaj je nazvaná „hora Boží“ a hora Moriah je označena „hora Hospodina“.

Hora Sínaj byla součástí Božího vztahování k lidstvu. Vztáhl k lidem Svým ZÁKONEM, přepisem Jeho vlastního charakteru který fyzicky vyryl svým VLASTNÍM PRSTEM. Nařídil Mojžíšovi, aby jej uložil do schrány smlouvy.

Později, na hoře Moriah, Hospodin vztáhl k lidstvu Svou MILOSTÍ, kropíce slitovnici téže schrány smlouvy KRVÍ SVÉHO VLASTNÍHO SYNA.

V OBOU PŘÍPADECH k nám Hospodin vztáhl FYZICKÝM způsobem. V obou případech nechal Svůj fyzický otisk. Bůh je duch, my jsme fyzické bytosti. Aby k nám dosáhl, použil fyzické věci věci, kterým můžeme rozumět. To, co napsal na hoře Sínaj – pravdu Jeho zákona – Hospodin nakonec uložil pod horou Moriah – aby vykoval spojovací článek.

„Setkají se milosrdenství a věrnost“ – věrnost Božího zákona a milosrdenství Boží lásky. Bůh ROZPUKL TEN KOPEC, aby přijal krev Jeho Syna a ta krev mohla skapat na slitovnici umístěnou nad Jeho zákonem. „Setkají se milosrdenství a věrnost„, bylo vnuknuto žalmistovi, „spravedlnost s pokojem si dají políbení“.

MILOSRDENSTVÍ A VĚRNOST SE SETKALY na té slitovnici – když porušený požadavek zákona o spravedlnost udeřil Ježíše, který se stal „hřích“ na našem místě – a nám byla udělena Boží milosrdnost. Vidíte to? Všechno z minulosti se sešlo dohromady V JEDNOM SKUTKU. A skrze jeho SPRAVEDLNOST (jeho správný život, přičítaný na náš účet, jednotlivě, pokud jej příjmeme), Můžeme být SMÍŘENI s naším Stvořitelem, jako kdybychom nikdy neudělali nic špatného!

Buh na hore Sinaj formálně znovu potvrdil Desatero přikázání. Deset zákonů, stručných, komplexních a autoritativních – zákonů, které pojednávají o povinnostech člověka k Bohu a ke svému blížnímu – a všechny jsou založeny na velkém základním principu lásky. Můžete je nazvat deseti-bodové doporučení Božího charakteru.

Ta přikázání vyjádřují věčný morální zákon Boží. Zahrnují základní principy života, a udávají co by bylo pravda i kdyby ta přikázání nebyla formálně naším Stvořitelem oznámena. V Desateru přikázání je uchována láska k Bohu a k člověku. Pán Bůh je napsal jako by prstem světla do destiček nepomíjivého kamene (skala, Kristus, vpísané do jeho charakteru?). Potom je odevzdal Mojžíšovi, aby je umístil ve stanu uctívání, známém jako svatostánek. Hebrejcům byla dána konkrétní vodítka ohledně rodinných vztahů, diety, oděvu, obchodu, veřejného zdraví a občanské správy – vodítka, která zůstávají prospěšná do dnešní doby.

Aby učil Svůj záchranný plán pro lidstvo, Hospodin nařídil hebrejskému vůdci, aby v táboře postavil svatyni. Boží způsob – Boží plán – pro lidstvo, Jeho modus operandi pokud chcete, měl být přehráván před jejich očima prostřednictvím rituálů svatyně. Tak jak to později žalmista vyjádřil: „Bože, tvá cesta je ve svatosti“ (může být také přeloženo „ve svatyni“). Svatyně poskytovala obrys dokonalého Božího plánu na vyřešení problému hříchu.

Pokud chcem vědět jak nás Bůh zamýšlí spasit, budeme zkoumat hebrejskou svatyni. Věky staré obětní rituály (které učily principy božského záchraného plánu), byly totiž zahrnuty do uctívání ve svatyni, nebo chrámu. Jednoduše řečeno, Bůh jim chtěl vštípit do hlavy:
1) Jeho svatost v protikladu k jejich nesvatosti;
2) Jeho dychtivost k odpuštění jejich hříchů, pokud se k Němu obrátí v pokání;
3) Jeho touhu očistit jejich životy a získat si srdce každé osoby.

Dokud hebrejci nedosáhli slíbené země, ale žili jako kočovníci, svatyně měla být postavena ve fromě stanu, či „svatostánku“. Izrael byl v Egyptě po staletí. Egypt byl modlářským národem. Uctívali slunce, Nil, brouky, atd, a na zobrazení každého boha měli modle. Bůh považoval za nutné vyvést Izraelce z Egypta a přivést je zpátky k uctívání pravého Boha. Jelikož byli zvyklí „vidět“ své bohy, Hospodin považoval za nutné dát Izraelcům symbolismus, který mohli „kousat, ochutnat a cítit“, aby jim před očima udržoval plán spásy.

I přes to jejich víra byla slabá. Bez těch hmotných symbolů a prorockých ceremonií ve svatyni, které jim připomínaly příchod Vykupitele, by to ale bylo mnohem horší. Tak jak byli v Egyptě zvyklí na hmotné symboly božstva toho nanejvýš potupného druhu, bylo pro ně těžké si představit existenci nebo charakter toho Neviditelného. V soucitu s jejich slabostí jim Bůh dal symbol Jeho přítomnosti. „Ať mi udělají svatyni“, řekl, „a já budu bydlit uprostřed nich“.

Všechny předměty v tom Mojžíšem postaveném svatostánku byly „vzorem věcí v nebi“. „Sloužili ve svatyni, která je jen náznakem a stínem svatyně nebeské“. V Písmu je mnoho nárážek na existenci nebeského chrámu, který je střediskem Boží vlády. Je zapsáno, že Hospodin ukázal Mojžíšovi – a později Davidovi – nějaký druh modelu či vzoru, podle kterého mohli postavit svatostánek (a později chrám), včetně schrány. Pozemská schrána smlouvy byla zjevně vzorem velkého trůnu v nebi. A božský zákon ve schráně chovaný byl vzorem velkého originálu, který je základem Božího Trůnu.

Nádvoří – místo oběti

Svatostánek obklopovalo „nádvoří“, ve kterém stál oltář na oběti a „umyvadlo“, nádrž s vodou na rituální umývání. Dvakrát denně byl na oltáři obětován beránek. To, jak jsme už viděli, bylo symbolem toho Přicházejícího, který měl v budoucí době – a ve skutečném životě – „být veden jako beránek na porážku“. Kdykoliv člověk který zhřešil přinesl na nádvoří zvíře k obětování, vložil ruce na hlavu zvířete a osobně vzal nůž a zvíře zabil. Zabil je sám osobně.

Tím, že na zvíře vložil ruce, provinilec symbolicky přemístil svou vlastní vinu na nevinnou oběť – a to zvíře se stalo tak řečeno jeho náhražkou. Jewish Encyclopedia (Židovská encyklopedie) takto poznamenává: Vkládání rukou na hlavu oběti je obvyklý rituál, kterým je uskutečněna náhražka a přemístění hříchů.

Myšlenka nahrazování je v každé oběti: oběť zaujme místo lidského hříšníka. Avšak před tím, než mohl být ten jedinec usmířen, musel v každém případě vyzpovídat své hříchy a nahradit škodu tak jak Boží zákon přikazuje. Trocha z krve každé oběti byla pokropena na oltář aby to lidi naučilo, že „pro život, který je v ní (krvi), se získává smíření“. Samozřejmě že Pán Bůh se netěšil z prolévání krve. Pro obětní systém byly ale dva důvody.

Za prvé, člověk potřeboval cítit ODPOR k hřešení, touhu odvrátit se od konání zla. Dovedete si představit jak se muž chvěje při pohledu na neživý tvar zvířete, když si uvědomí, že jeho čin právě způsobil smrt nevinného tvora? Víte, oběť byla ustavičnou a živou připomínkou strašné ceny hříchu. Smrt oběti vštípila člověku do hlavy bolestnou pravdu, že důsledkem hříchu je smrt. Hřích způsobuje smrt tak neodvolatelně a nevyhnutelně, že Bůh jej nemůže jen přehlédnout. Naše spása stála Boha nesmírnou cenu.

Druhým důvodem k obětem bylo, že lidstvo potřebovalo také NADĚJI. Muselo být člověku připomínáno, že jeho zlé skutky budou stát život nevinného Beránka Božího. Tato učební pomůcka měla co dělat s obnovou rozvrácených vztahů. Žádný člověk se nemohl cítit spokojen sám se sebou, když vztáhl nůž na zabití nevinného beránka – a věděl, že jeho vina jednou vezme život Zachránce. Avšak zároveň člověk věděl, že vírou v toho Přicházejícího může být z viny vysvobozen. Obětní zvíře samozřejmě nemohlo odebrat vinu muže nebo ženy, ale obětní rituál byl skutkem víry a příjmutí budoucího vysvobození.

Kněz

Zabité zvíře představovalo SMRT toho Přicházejícího. Bylo toho ale zapotřebí víc. Po tom co bylo zvíře obětováno – když bylo mrtvé – víc už nemohlo hrát žádnou úlohu v symbolismu. V tom bodě převzal roli kněz. Kněz představoval toho stejného Přicházejícího, který po své smrti bude vzkříšen k životu – a vstoupí do Boží přítomnosti ve prospěch každého z nás. Byli tedy jmenovaní knězi svatyně, kteří uvařili porci každé oběti a snědli ji.

Tím způsobem kněz – tak jak ten slíbený Přicházející – symbolicky nesl hříchy lidí v jeho vlastním těle. A tak když kněz vstoupil do stanu po obětování za své vlastní hříchy, nesl dovnitř krev, která byla symbolem odpuštění hříchů lidí právě tak jak jeho vlastních. Vešel do svatyně jako představitel lidí před Bohem.

Dvě místnosti

Stan byl rozdělen do dvou komor.
Ta první místnost byla známa jako svaté místo. V ní byly tři položky nábytku.
1 – Sedmiramenný svícen ze solidního zlata. Neustále hořel a představoval božské Světlo světa – nastávajícího Mesiáše, který přinese světlo do našich zatemnělých životů.
2 – „Stůl chlebů Přítomnosti“ (stůl předkladných chlebů) byl pozlacen a asi o velikosti konferenčního stolku. Na něm bylo položeno dvanáct placek chleba, symboly toho Přicházejícího, který nás bude duchovně živit a přinese věčný život všem, kteří ho příjmou.
3 – Zlatý oltář na kadidlo. Kněz před ním stál v zasoupení lidu, a nanesl na něj krev oběti. Kouř kadidla symbolizoval dokonalost toho Přicházejícího, který učiní modlitby lidí přijatelné Bohu.

Ta druhá místnost se nazývala nejsvatější místo (velesvatyně) a obsahovala jeden předmět – SCHRÁNU SMLOUVY. Schrána tvořila vlastní srdce svatyně.

Zručně vyrobena z akátového dřeva, tato pozlacená skříňka uchovávala kamenné destičky, na které Bůh vyryl Desatero přikázání. Víko schrány, známé jako slitovnice, bylo z ryzího zlata. V jednom kusu s víkem byly na stranách vytepané dvě zlaté andělské postavy nazvané cheruby. Čelili si jeden druhému a dívali se trochu dolů na zákon a slitovnici. Schrána měla své vlastní světlo. Jasné, nadpřirozené světlo – později známé jako šikajna – zářilo nad slitovnicí jako symbol božské přítomnosti

Schrána byla považována za ten nejsvatější předmět na zemi

Člověk se může zeptat: Proč ji bylo připsáno tolik důležitosti?  Schrána byla zvláštním místem, kde se projevovala Boží přítomnost na zemi V knize Numeří čteme, jak Mojžíš přistoupil ke schráně a slyšel hlas Boha mluvící z prostoru mezi dvěma cheruby na schráně. Bůh řekl: „Tam se budu s tebou setkávat z místa nad příkrovem mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o všem, co ti pro Izraelce přikážu“.

Schrána byla pouze prostředkem k projevu Boží přítomnosti na zemi, protože je nám řečeno, že Bůh je schopen ve Své všudypřítomnosti naplnit obě jak nebe tak zemi, ale přes to zůstává ve svém nebském chrámu. Archa byla symbolem Velkého trůnu v nebi, střediska vlády vesmíru. Ti dva cheruby (představující andělské bytosti) byly tudíž spojeni s víkem schrány. Cheruby se v Písmu vždy jeví jako nesmírně mocné bytosti.

Jiné předměty ve schráně

Na straně pozemské schrány byl uložen Torat Moše (Pentateuch, pět Mojžíšových knih), který byl vyjmut a čten během Boží slavnosti Sukkot. Kdysi byly před schránou umístěny také Aaronův prut a džbán s mannou jako památky Božího zaopatření a vzpoury Izraelců. Když ale byla schrána později uložena do Šalomounova chrámu, zjistíme, že ty položky tam už víc nebyly.
Zápis říká: „Ve schráně nebylo nic než dvě desky“. Trvalým vybavením uvnitř schrány zůstaly jen kamenné desky Desatera přikázání.

Súvisiace videá a dokumenty