fbpx

UFO, mimozemšťania, iné civilizácie?

Kdo jsou mimozemšťané a Ufo?

V dnešní době si již mnoho lidí nepokládá otázku jestli jsou mimozemšťané, ale otázku kdo jsou. Ufo jsou realitou, sahající hluboko do minulosti lidstva a náš moderní svět, jak se zdá, neví, co si s touto realitou tajemna počít. Bible mluví o tom, že tu s námi opravdu jsou duchovní bytosti – Satan a jeho padlí andělé, kteří se i těmito zjeveními  snaží ovlivňovat naší historii.  Ufo, mimozemšťané nejsou bytosti z jiných světů, to podle Bible možné není. Satan a padlí andělé se vydávají za tyto námi záhadné bytosti a snaží se nás tak oklamat.

Ufo a mimozemšťané v historii

Archeoastronautická teorie ukazuje „Oni“ přicházejí odedávna a v souvislosti s jejich působením a návštěvami na Zemi lze najít stopy.

Jedná se o legendy

Jedná se o legendy, ve kterých se popisují létací stroje, návštěvy „bohů“ a jejich vyslanců z nebe a podobně.  Vyprávějí o nich Eskymácké báje, pověsti o nich jsou rozšířené v Jižní Americe, Africe i Austrálii. Bohy létající na nebesích – často v létacích strojích – nalezneme i v Keltských, Islandských a Norských bájích, ve staro germánských ságách, v Japonských mítech.

Skalní kresby

Skalní kresby, které znázorňují neobvyklé postavy  ve skafandrech a předměty podobající se Ufo. Jak by mohl dávný Australan o něčem takovém vědět, když jeho oblečením byla bederní zástěrka?

Technické a technologické objevy ne zapadající do rámce tehdejší doby

Do tehdejšího stupně poznání a kultury. Znázornění těchto věcí předbíhá svou dobu do úrovně dnešního a budoucího století. Například Indické legendy popisují i údaje o principech pohonu tryskových motorů a materiálech nutných pro výrobu vzdušných vozů – popisované stroje jsou nazývány Vimany. Popisují 407 různých materiálů, které ještě ani dnes nejsou běžné.

Mayové popisují, že bůh přilétal a odlétal létacím strojem a vždy sebou přivážel nové a důkladnější informace. Brával sebou do kosmu mladé Maye a po čase je zase důkladně vyškolené vracel. Z nich pak vzešli kněží, matematici, filozofové a hvězdáři. Sumerská civilizace vznikla náhle a neočekávaně. Daly nám řadu vynálezů, které dodnes využíváme – kolo, matematiku, medicínu, písmo….Zvláště v oboru astronomie předběhli svou dobu. Znali sluneční soustavu, včetně planety s dlouhou elipsovitou dobou oběhu, o které se teprve dnes začíná hovořit.

Ze všech pramenů, které jsou zde jen částečně zmíněny, lze vyvodit závěr, že „mimozemské bytosti“ provázejí lidstvo od jeho počátku. Vždy nějakým způsobem zasahovali do lidských dějin. Často však šlo o časově i místně omezené působení.

Co říká o mimozemských bytostech Bible

Bible říká, že se v nebesích vzbouřil jeden anděl, kterému bylo svěřeno vysoké místo v nebi u Božího trůnu – Lucifer, to je „nositel světla“ a strhl třetinu andělů na svoji stranu. Po pádu prvních lidí byli svrženi na Zemi a přebývají tu s námi a neustále se snaží vést  nás  ke hříchu a neposlušnosti Božího zákona.

Přemýšleli jste už někdy nad tím, kde se na Zemi tolik zla bere? Ano – Bible říká že tu s námi žijí padlé mimozemské duchovní bytosti – andělé s velkou mocí a jediná obrana proti nim je živá víra v Boha a Ježíše Krista a z lásky k němu mít v srdci vepsán Boží zákon.

J.Fiebag v závěru své knihy „UFO – únosy lidí – setkání s mimozemskou civilizací“ píše  o tom, že zřejmě existuje civilizace kosmické inteligence, která je starší než naše, pohybuje se v mnoho dimenzionálním prostoru a projevuje se v různých podobách na naší Zemi. Poukazuje, že zřejmě není založena na uhlíkové ani křemíkové bázi, ale čistě na „duchovní“, což by měl být vrchol existenční formy života.  Nepřipadá vám, že se to s Biblickým popisem shoduje?

Efeským 6,12 – Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

Ezechiel 28,14-15,17 – Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření – než jsi byl shledán zlým. Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tě tedy srazil k zemi, před očima králů, aby tě viděli.

Izaiáš 14,12-15 – Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl až na zem – ty, jenž jsi srážel národy!  Říkával sis přece v srdci: „Vyšplhám se až k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším.“Teď však až do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší!

Podobně jako Bůh používá své anděly, aby lidi chránili, i Satan používá své anděly, aby člověku škodili a sváděli do hříchu. Pokud se svobodně nerozhodneme postavit na Boží stranu, automaticky stojíme , aniž si to uvědomujeme, na straně Zla. Nic mezi neexistuje. Satan takticky míchá pravdu a lež způsobem těžko rozeznatelným. Často se vydává v různých zjeveních za Božího posla. Na základě takových zjevení andělské bytosti oslnivé krásy a ušlechtilých myšlenek rozesel mnoho falešných nauk a založil spoustu falešných náboženství.

2. Korintským 11,14 – A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.

Mimozemšťané a Ufo dnes

V dnešní době stále stoupá počet hlášených pozorování Ufo a kontaktů s mimozemšťany. Za poslední desetiletí přibylo tolik nových poznatků, potvrzujících možnost návštěv a působení cizích inteligencí na Zemi, že i vědecký svět je pomalu nucen začít se zabývat otázkou Ufo. Je mnoho pozorování létajících Ufo, mnoho únosů do Ufo s cílem odebrat vzorky tkání či pokusů o oplodnění a odebrání lidských vajíček a embryí. Často si mimozemšťané vyberou člověka, kterému předávají zprávy pro náš svět. Byli pozorováni při  vytváření kruhů v obilí a mnoho dalších pozorování.

V roce 1991 provedla organizace ROPER průzkum mezi obyvatelstvem, aby zjistila počet domnělých únosů do Ufo. Výsledek šetření byl překvapivý. Celá 2% Američanů mají zkušenosti, nebo zážitky, které lze zahrnout do kategorie únosů do Ufo. Badatelé se tím  začali zabývat a americký psychiatr Dr. John Mack – nositel řady cen za odborné práce prověřoval 50 unesených  osob pomocí hypnózy.

Dr. Mack tvrdí, že lidé mají zaznamenán únos jako reálný zážitek, nikoli jako sen, výmysl či halucinaci. Navíc se výpovědi mnohých shodují i v detailech, přestože se sledovaní lidé nemohli znát.

V okamžiku únosu dochází ke ztrátě pojmu času, nastává zmatek a poté ztráta vědomí. Stejně jsou také popisovány humanoidní bytosti, které únos provádějí. Výška asi 1 m, velká hlava, žádné uši, neznatelný nos, dlouhé ruce se třemi až čtyřmi prsty, tenké nohy, beztvarý hrudník. Bytosti mají ohromné tmavé oči, bez panenek a duhovky. Velká část postižených tvrdí, že bylo hrozné dívat se bytostem přímo do očí. Prý to byl zážitek horší, než fyzický teror. Některé únosy byli i před svědky.

U mimozemšťanů se velice často setkáváme s tím, že odůvodňují své kontakty s lidmi zájmem o jejich budoucí blaho. Hovoří o návratu k Bibli, Bohu míru, lásce a své úloze nám v tom pomoci. Do tohoto hnutí se snaží postupně zapojit všechny obyvatele Země,aby byla Země sjednocená a mohl se zjevit jejich nejvyšší velitel  AVATAR Kristus. (poselství přijaté od Voodoka velitele lodi „Křišťálový zvon“)   ( Podoba jména i myšlenky s filmem Avatar nebude jistě náhodná, ale bude přípravou lidí na Nový věk.)

I to je Biblí předpovězeno

2.Tesalonickým 2,3-4 – Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde  (2 příchod Ježíše Krista), musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

Akce mimozemšťanů má nahradit a plně zastoupit Krista. Ne tedy příchod Krista s anděli, aby udělal konec zlu na této Zemi a nastolil své království, ale kolektivní přistání Ufo s nejasnými konci. Ježíš Kristus varoval, že se Satan bude chtít vtělit do Anděla světla. Bude chtít napodobit příchod Ježíše Krista a uvést na svět sjednocení pod svou nadvládou. Naplňují se již slova Ježíše Krista, který přesně před tímto svodem varoval. Jeho příchod bude ale slavný a budou ho vidět všichni na celém světě v jeden okamžik a bude ho provázet probuzení  mrtvých k životu.

Lukáš 17,24 – Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.

Únosy

V 50-tych až 80-tych rokoch sa najčastejšie hovorilo o UFO v spojitosti s tzv. kontaktovanými osobami. Títo kontaktéri (spojenci) preberali posolstvá od mimozemšťanov telepaticky alebo automatickým písaním (používané v okultizme), hovorením v tranze (iný termín pre posadnutie) a nespočetnými ďalšími fenoménmi. Pripomína to tak trochu komunikáciu s duchmi. Ich činnosť sa rozšírila do tzv. UFO kultu, ktoré už 40 rokov komunikujú s „vesmírnymi bratmi“ z Plejád, Zeta Reticuli a inými.

Cesta ako sa dostať k informáciám o zážitkoch z únosov, viedla cez hypnotickú regresiu. Mnohým kvalifikovaným hypnotizérom však chýbala znalosť problémov, čo im pochopiteľne bránilo pokladať správne otázky. Následkom toho sa dalo len veľmi ťažko rozlíšiť medzi snami a skutočnými spomienkami, či rozpoznať falošnú informáciu. Pretože hypnotizujúci sami nemali poňatie, čo sa vlastne udialo, neboli schopní vytriediť falošné spomienky z neznámych dôvodov vložených do pamäti.

Súčasne zistili, že človek, ktorý prešiel určitou skúsenosťou únosu, má často vytvorený akýsi „dezinformačný val“ okolo spomienok, ktorý zastiera skutočný únos.

Jedna osoba si pamätala vlka stojaceho u postele a dívajúceho sa do očí. Ostatní si naopak pamätajú opice, sovy (odporúčam film Štvrtý druh), jeleňov a iné zvieratá. niektorí hovorili o anjeloch alebo diabloch. Pri použití hypnózy sa ukázalo, že tieto zamlžujúce spomienky súviseli so začiatkom únosu. Potom sa obete rozpomínajú, ako boli dopravené do UFO.

Je pravdou, že pomocou hypnotickí regresie sa dostávame do oblasti podvedomia a nie je jednoduché rozlíšiť skutočné deje z minulosti od predstáv. Niektorí ľudia tvrdia, že žili v minulosti alebo že komunikovali so slávnymi zosnulými osobnosťami, mnohí videli duchov, tancovali s vílami, iní prešli predsmrtnou skúsenosťou s náboženským námetom a iní o prežitku únosu.

Štruktúra únosov bola podivná, fantastická a nepochopiteľná, zapadala do určitého vzoru. Všetky procedúry nadväzovali jedna na druhú, dokonca aj najmenšie detaily boli potvrdené z niekoľkých zdrojov. Bola tu už chronológia a logická štruktúra. (viac v knihe v kapitole 6.7)

Rozprávkové bytosti
Víly

Nie len v minulosti, ale aj dnes sa ľudia stretávajú s bytosťami, ktoré sa dajú označiť ako priehľadné, iskrivé, podivne sa pohybujúce, až tancujúce bytosti – v minulosti označované ako víly.

V súvislosti s vílami je nutné sa zmieniť o únosoch žien a detí vílami. Únosy do UFO nie je „vynález“ 20. storočia. Už dávno predtým sa v povestiach stretávame s podobnou schémou: únos, pobyt na neznámom mieste, rôzne zachádzanie s uneseným človekom (podobné dnešnému), potom prepustenie, dočasné telesné problémy a čas od času na určitú dobu strata pamäti.

Škriatkovia

Rovnako mnoho príbehov o náhodných a neočakávaných stretnutiach s rôznymi škriatkami, škretmi a prapodivne vypadajúcimi malými bytosťami ma zrejme svoju skutočnú podstatu. Mnoho ich je doložených dôveryhodnými občanmi svojej doby. Je zaujímavé, že niektoré popisy škretov odpovedajú dnešným podobám malých šedivých EBE.

V knihe J. Fiebaga na str. 34-37 sa môžeme napr. dočítať o Hopkinsvillskom prípade z 21.8.1955, kedy sa po pristáni UFO objavili nepekné, akoby plamenné bytosti so sloními ušami a guľatými žltými očami, vysoké len 120cm, ktoré vydesili dve rodiny nie len svojim vzhľadom, ale aj tým, že sa ich nebolo možné zbaviť, a to ani streľbou z guľovníc – tá im totiž vôbec neublížila.

Bytosti, ktoré sa menia a rozplývajú

V príbehoch sa dá vysledovať práve schopnosť prekonávať fyzických prekážok a zbraní. Na str.46 rovnakej knihy je prípad z roku 1964, kedy osemnásťročná Anne Lister a jej neskorší muž Lew uvideli z auta v blízkosti farmy Anninej matky v Clormont County (Ohio, USA) postavu bežiacu veľmi rýchlo cez pole. Anna vypla reflektory auta. Zdálo sa, že ich postava nevidí. Po zapnutí reflektorov sa k nim postava začala približovať. Nešla, ale robila skoky a hopsala. Bolo to neuveriteľné. Prešla troma drôtenými plotmi, akoby neexistovali. Potom začala Anna kričať – postava totiž stála náhle pred čelným sklom. Mala veľké žlté plamenné oči.

Anne a Lew boli ako ochromení a neschopní akéhokoľvek pohybu. Potom sa postava pred nimi začala meniť. Z rúk sa stávali drápy. Potom sa postava po štyroch od nich vzďaľovala a nakoniec sa rozpustila vo vzduchu. Oba svorne povedali: „Bolo to strašné. Všetko sa odohrávalo ako v spomalenom filme. my vieme, že nám to nikto neuverí, ale bolo tomu skutočne tak.“

Nadprirodzené je neskutočné

Autor knihy ďalej pokračuje zamyslením: „Navštevujú nás tisíce mimozemských rás od malých cudzincov so šedou kožou, ktorí vystupujú takmer v každom únose cez jednookých obrov alebo čertov podobných okovaným kreatúram až po gigantické obrie mozgy. Kto sú tieto bytosti, tí druhí?“

Poznámka autora: Všimnite si, ako tieto bytosti poukazujú na svoj duchovný charakter, prechádzanie stenami, netelesná podstata – rovnaké prejavy vidieť pri poltergeist, či zjavované sa mŕtvych, duchoch a pod, o ktorých Písmo píše, že mŕtvi spia a čakajú na príchod Krista. Kto sa teda zjavuje a berie na seba tieto podoby, aby nás zviedol?

Padlí anjeli sú netelesné, duchovné bytosti, ktoré sú schopné prechádzať matériou a snažia sa zviesť ľudí akýmkoľvek klamom od Boha.

Rovnako tzv. posadnutie, ovládanie, automatické písanie, čítanie a vsúvanie myšlienok, to všetko vidieť aj v okultizme, čo je opäť kontaktovanie „mŕtvych“, teda padlých anjelov zjavujúcich sa a berúcich na seba podobu zosnulých odovzdávajúci rôzne zjavenia pekla, neba, posmrtného života, ktoré je často v rozpore s biblickým posolstvom o stave duše a tela po smrti človeka, o biblickom opise neba či samotného pekla viď články Posolstvá z neba a pekla – pravda alebo majstrovský zvod?.

Taktiež videnie sov, vlkov a iných zvierat pred únosom je symbolické. Tieto zvieratá sú z hľadiská biblie nečisté. Sova je hlavným symbolom okultnej múdrosti zjavovanej padlými anjelmi ľudstvu – dnes ju môžeme vidieť doslova všade (viac v článku Okultné symboly a ich význam), jednodolárová bankovka, uctievanie vládnymi predstaviteľmi v bohemianskom lese (Bohemian Grove), kabelky, záclony, utierky, tašky, prívesky sošky, hudobný priemysel. Odporúčam pozrieť dokument „Bohemian grove“, kde sa vláda a vysokopostavený mocní ľudia klaňajú obrovskej soche v tvare sovy a obetujú jej.

Neustále zmeny a mazanie stôp

Stále otvorenými otázkami zostávajú, prečo tí druhí sa takto prispôsobujú našim predstavám, čo tým sledujú a k čomu im to slúži? Koľko roztodivných foriem a čo všetko už za tie roky existencie našej planéty dokázali vymyslieť a napodobiť?

Najviac zarážajúce je aj to, že ich technické prejavy sú akoby proti všetkým prírodným zákonom. Napríklad pri dokladovanej havárii ich stroja, ku ktorému došlo pred sto rokmi v blízkosti mesta Lincoln, vznikla paradoxná situácia. Vtedy 6.6.1884 roztrúsené časti stoja, ktorý sa zrútil, odolávali bez problémov požiaru, ktorý dosahoval vysokej teploty cez 1400 stupňov, pri ktorej sa pod súčiastkami tavil piesok. Potom ale prišiel dážď a celý objekt sa začal meniť v rôsolovitú hmotu a rozpúšťať sa pred zrakmi žasnúcich divákov, medzi ktorými nechýbali samozrejme ani policajti a narýchlo zvolaná komisia.

V tejto súvislosti je dobré pripomenúť, že ešte v niekoľkých prípadoch došlo k „sebazničeniu“ zrútených strojov, či už ide o guľovitý objekt z Francúzska (Alecon 12.6.1790), ktorý opustila záhadná postava, alebo menších gulí v Dolnonegorsku r.1986. v oboch prípadoch guľa explodovala a niť z nej neostalo. Je to snáď preto, aby sa nám nedostala do rúk záhadná zliatina, z ktorej je loď postavená, a nemali by sme možnosť nakuknúť bližšie pod pokrievku?

Ak sú tí druhí schopní sa pred očami vyľakaných pozorovateľov zjaviť a rozpustiť vo vzduchu, potom je možné, že rovnakým spôsobom sú schopní eliminovať „kozmickú loď“ a z celého tohto výjavu zanechať nepredstaviteľný zmätok.

Channeling, záhadné a zmätené správy

Od nepamäti dochádzalo k rôznym posolstvám zo záhrobia, či od rôznych prírodných duchov a záhadných bytostí. V poslednej dobe je možné tento trent sledovať zvlášť v súvislosti s UFO a hnutím New Age .

Snažíme sa „tých druhých“ pozorovať a robiť závery. Oni nás pozorujú už celé storočia a vedia o nás takmer všetko. Pretože však súčasná veda o nich takmer nič nevie, pripadá nám ich jednanie bizarne, nepravdepodobné a nemožné. Preto sa prikláňame skôr k tomu akceptovať vysvetlenia prípadov ako klamné historky svedkov, ako priznať si, že sa jedná o existenciu cudzej civilizácie, ktorá prevyšuje našu inteligenciu.

Rovnako ako škrečok v klietke nikdy nepochopí, ako komplexná je príprava obeda, alebo v čom je zápletka v televíznej detektívke, tak my ťažko chápeme jednanie „tých druhých“. Sme viac menej v roli diváka, ale nechceme sa s tým zmieriť, pretože sme zvyknutý hrať prvé husle. Od doby trvania ľudstva sa považujeme za korunu stvorenia a neobmedzených vládcov našej planéty. Neradi pripúšťame možnosť, že by tu vládol taktiež niekto iný (podľa Biblie padlí anjeli na čele s Luciferom). Preto každú myšlienku, ktorá by pripúšťala existenciu niečoho, čo nie je z tohto sveta a nas ovplyvňuje, s pohoršením odmietame.

K tomu pristupujú ešte aj dezinformácie, ktoré môžeme odhaliť vo vzájomne si odporujúcich výrokoch UFO-nautov. Z takých rôznych protikladných správ sa dá jednoznačne prehlásiť, že UFO rozširujú falošné informácie, a patrí to k ich plánu už od počiatku. J. Fiebag naznačuje, že všetko pomätenie a chaos je perfektný. Únosy a súčasne prezentovane falošné informácie, údaje o fantastických planétach a kmitajúcich rovinách, veštby získané „channelovaním“, fyzikálne nezmysly a filozofický nárast. Je to neprehľadné a nepreniknuteľné klbko z právd, poloprávd a lží.

„Už tisícročia skrývajú svoje pravdivé motívy a svoj pravdivý pôvod do závoja hmly, tvorené neistotou a nejasnosťami. Je na čase závoj trochu pozdvihnúť a odvážiť sa pozrieť za oponu. Nech už tam nájdeme čokoľvek – zmení to nás samých aj našu predstavu o svete.“

Pokiaľ sú tieto závery správne, potom je nutné doložiť nasledujúcu otázku: „ K čomu slúžia zmätené a protichodné prejavy a informácie, ktoré dostávame od týchto druhých?“

Otvorme si slovník z oblasti psychiatrie, potom pod heslom „vymývanie mozgov“ môžeme čítať nasledujúce:

„Pomocou špeciálnych foriem komunikácie sú predávané protichodné správy, ktoré zasahujú normálne potlačené oblasti osobnosti. Osoba vystavená takejto komunikácii prestáva byť schopná jasne rozlíšiť, aký druh vzťahu má vlastne k svojmu „protejšku“. Každý vnem, či už sa jedná o druhého, či vlastnú osobu, začína byť neistý. Je podkopávaná dôvera v pohľad na okolitý svet a vlastné vnútro. Vývoj individuality sa zastavuje.“

Ďalej sa môžeme dočítať, že cieľom tohto vymývania mozgov je snaha druhého psychicky znehodnotiť a dostať tam, kde ho potrebujú mať. Záver nech si urobí každý sám.

To, čo sme skôr s údivom posudzovali ako diskreditujúce omyly, ktorými si hlúpo kazia svoju reputáciu, môžeme v súvislosti s vymývaním mozgov hodnotiť ako zámer. Je tu zjavná snaha o manipuláciu s celým ľudstvom.

Pokiaľ to neslúži k ničomu horšiemu, potom sa tým druhým  podarilo väčšinu ľudí doviesť k úmyselne zmanipulovanému „objektívnemu osobnému“ záveru, že žiadne duchovné bytosti neexistujú, že sú to len rozprávky a výmysly. Tým majú „tí druhí“ úplne voľné pole pôsobnosti. Nech urobia čokoľvek, vždy sa hľadá o iné vysvetlenie, ktoré nikdy nemôže objaviť ich skutočnú podstatu.

Ak vezmeme vážne to, čo odhaľuje Biblia o taktike „Otca lži“ a jeho padlých anjeloch, potom vidíme, že to úplne korešponduje s činnosťou „tých druhých“. Biblia naviac odhaľuje ich metódy a ciele, čo sa im zjavne neľúbi.

Na druhej strane ponúka Biblia prijatie Ježiša ako oslobodzujúci prvok z labyrintu lží a neistôt. Na rozdiel od vymývania mozgov zmesou lží vedie Ježiš k pravde a upevneniu vnútornej osobnosti. Správny vzťah k Ježišovi činí človeka slobodným, nie „obmedzeným pobožným“. To iba niektoré náboženské spoločnosti zneužívajú Bibliu k manipulácii s ľuďmi, miesto aby im otvorili cestu k slobode. Aj to najlepšie sa da, bohužiaľ takto zneužiť- a aj toto zneužitie bolo súčasťou plánu „tých druhých“.

Napriek tejto ich podarenej stratégii, by nás to nemalo odradiť od toho, vziať do ruky Bibliu a začať študovať život Ježiša. Nemusíme potom stáť úplne bezradný v klbku klamstiev (nesmrteľnosť duše, očistec), podvodov (predávanie odpustkov), manipulácii (hnutie viery, new age, evanjelium prosperity) a záhadami opradenými nadprirodzených prejavov (poltergeist, kontakt s mŕtvymi, channeling).

Môžem byť aj ja unesený?

Moc a hnev satana a jeho zástupov by nás mohli právom znepokojovať, keby sme nemohli nájsť útočisko a vyslobodenie vo zvrchovanej moci Boha. My starostlivo zabezpečujeme svoje domy závorami a zámkami, aby sme uchránili svoje majetky a svoje životy pred zlými ľuďmi. Zriedka však pomyslíme na zlých anjelov, ktorí ustavične hľadajú, ako sa k nám dostať, a preto sa ich útokom nemôžeme svojimi vlastnými silami ubrániť.

Ak im to dovolíme (skrze okultizmus, špiritizmus a iné praktiky Bohom na našu ochranu zakázané, kedy vstupujeme na satanovu pôdu), môžu zmiasť našu myseľ, porušiť a trápiť naše telá, zničiť naše majetky a zahubiť naše životy. Ich jedinou rozkošou je utrpenie a skaza. Strašné bude postavenie tých, ktorí sa vzpierajú Božím požiadavkám a poddávajú sa satanovým pokušeniam, až ich Boh prenechá nadvláde zlých duchov.

Tí však, ktorý nasledujú Krista, sú vždy pod Jeho ochranou v bezpečí. Z neba sú vysielaní anjeli, ktorí sú mocní v sile, aby ich chránili. Satan nemôže prelomiť ochranu, ktorú Boh postavil okolo svojho ľudu.

Záver

Náš preskúmaný, vysoko technizovaný svet tieto bytosti popiera. „Možno, že práve preto dnes pribúda únosov – chcú na seba upozorniť,“ píše W. Strieber vo svojej knihe „Spoločenstvo“ a pokračuje: „Napriek tomu, že s nami žijú už od nepamäti, naša generácia vôbec týmto mytologickým postavám nevenuje pozornosť.

Je to po prvý krát, kedy človek jednoducho odmietol reagovať a odpovedať duchom a bohom. Snáď práve preto sa stali tak fyzickými, tak reálnymi, že vyťahujú ľudí v noci z postelí ako únosci, pretože sú to oni, kto musí vzbudiť našu pozornosť. Chcú preukázať, že nie sú iba zábleskami mysle, ale že vonku niečo je a chce to ísť dovnútra.“

Náš svet tvrdohlavo tieto bytosti popiera. Musia ich popierať. Ony totiž vôbec nezapadajú do obrazu sveta, ktorý moderný človek o tomto svete má. Je to pochopiteľné. Spoločnosť, ktorá existuje vďaka tomu, že zapadá jedno kolečko do druhého, kedy získaná technika funguje exaktne podľa plánov a formúl, si nemôže dovoliť odchýlky od noriem.

Cudzie elementy nemajú v takejto spoločnosti miesto. Nestrpíme odchýlky od noriem, a preto mimoriadne prípad musia byť „napriamené“ a integrované ako „potvrdenie pravidiel“ alebo, a to je jednoduchšie, sa úplne ignorujú. Práve tí, ktorí ich existenciu popierajú, im idú najviac na ruku. Ony potom majú úplne voľné pole pôsobnosti.

Komentár návštevníka stránky:

“ Je rozhodne zaujímavé, koľko sekulárnych (!) výskumníkov UFO sa prikláňa k teórii, že mimozemšťania sú démoni. Alebo inak povedané, zjavujú sa ľuďom v podobe ufonautov, tak ako sa našim predkom zjavovali v podobe bôžikov či víl. Argumentujú tým, že „mimozemšťania“ sa pri kontaktoch s ľuďmi správajú agresívne a počas násilných únosov ich podrobujú mučiacim technikám alebo ich sexuálne napádajú. K tomuto záveru dospeli aj také mená svetovej UFO komunity, ako Dr. Jaquec Vallé, ktorého práca inšpirovala Stevena Spielberga k natočeniu dnes už kultovej snímky Blízke stretnutia tretieho druhu, či John Keel, autor knihy Proroctvá molieho muža (tiež sfilmovaná), ktorý otvorene vyhlásil: „Tisíce kontaktov s týmito bytosťami naznačujú, že sú to klamári a podfukári, ktorí sú iba o málo iní ako staroveký fenomén démonov“. Takže toľko k téme, nech si každý záver urobí sám. “

Odporúčam prečítať si článok UFO a paranormálne zážitky ľudí a článok Anjeli, bytosti z nebies. Osobne som si prežil kontakt s UFO-m a rád každému dosvedčím, že UFO je skutočnosť. Mnohým, ktorí z nich máte strach odporúčam moju skúsenosť UFO a dotyk Ježiša v mojom sne.

Zdroj: Čerpáno z knížky Daniel Hájek – UFO Tajemství a souvislosti, nakladatelství Jupos.


Táto kniha ponúka pohľad na neidentifikovateľné lietajúce objekty očami Biblie. Autor sa týmito javmi zaoberal od svojich 18 rokov až do 49 rokov, kedy bol jeho život tragicky ukončený pri autohavárii. Pre mnohých čitateľov je možná predstava toho, že Biblia môže mať niečo spoločné s UFO absolútne nepochopiteľná. Ale nechajte sa prekvapiť. Možno budete aj vy ohromení súvislosťami, ktoré sú na stránkach tejto publikácie odhalené.Pri čítaní je vám vyložená nielen podstata Biblie a mnohé historické fakty, ale aj presvedčivé dôkazy o tom, že skutočne „všetko súvisí so všetkým“.

Nielenže si zopakujete mnohé zaprášené vedomosti, ale tiež objavíte mnoho nových a nesmierne zaujímavých informácií. Dozviete sa tiež niečo o New Age, živote po živote, špiritizmu, únosoch do UFO, kruhoch v obilí a iných záhadách, ktoré sa stále častejšie stávajú stredobodom našej pozornosti. Po prečítaní knihy rozhodne nebudete mať pochybnosti o tom, s kým máme prostredníctvom UFO tú česť.

Kniha je doplnená ilustráciami a fotografiami vrátane citácií populárnych autorov literatúry o UFO a veríme, že môže byť skvelou inšpiráciou pre hľadanie pravdy aj tým čitateľom, ktorí Bibliu ešte nikdy nedržali v rukách. Vyzývam Vás ako autor stránky neodkladne si prečítať túto knihu pre pochopenie nadchádzajúcich udalostí!

Súvisiace videá a dokumenty