fbpx
Zmeň svoj život
Doba koncaTeológia

Ako sa pripraviť na návrat Ježiša Krista?

„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 7,21)

Co mám dělat abych se připravil?:
– Uvěř v Boha a dar milosti v Ježíši Kristu a získej spravedlnost!
– Nech se proměnit v nového člověka a získej posvěcení!
– Neměj starost a strach, ale důvěřuj Bohu!
– Věř Božímu slovu – Bibli!
– Navrať se k opravdovému Bohu, který tvořil v sedmi dnech!
– Pros o porozumění proroctvím!
– Zachraňuj druhé!

UVĚŘ V BOHA, DAR MILOSTI V JEŽÍŠI KRISTU A ZÍSKEJ SPRAVEDLNOST!

To je první a základní předpoklad. Lidé tuší, že Bůh je, ale nemají možnost ho poznat vlastními smysly, ani rozumem nebo vědeckým výzkumem. Kdybychom byli v otázce poznání Boha odkázání pouze na sebe, nikdy bychom Boha nepoznali. Musíme proto hledat Boha takového, jaký je a jak se nám lidem zjevil On. Budeme-li hledat jinak, než ve zdrojích, které nám sám Bůh poskytl, nalezneme pouze mocnou bytost Satana, Lucifera, který se snaží Boha napodobit.

Celou naší historii vládne padlému světu a svádí lidi k falešnému uctívání. Míchá pravdu se lží a tak odvádí od pravého a jediného Boha, Stvořitele celého vesmíru. Satan svedl Adama a Evu do hříchu, a tím uvedl ducha vzpoury na naši zemi. Hřích znetvořil Boží obraz v lidech, narušil pořádek ve stvořeném světě a zapříčinil zkázu celé země potopou. Člověk se hříchem od Boha odcizil, ale Bůh měl pro lidi plán vykoupení. Bůh poslal svého Syna, aby nás z hříchu vykoupil a podstoupil utrpení na zemi za naše viny. On Boží Syn nesl mé a tvé hříchy na svém těle.

Proč? Protože jsme Boha neposlechli a přestoupili jsme Boží nařízení. Neposlechnutí Boha je hříchem, Bible říká, že hřích je přestoupením Božího zákona. Jeho důsledkem je odloučení se vlastní vinou od Boží svaté přítomnosti a následně smrt. Bůh trpěl při pomyšlení, že bychom neměli naději a měli zemřít, a Boží syn pohnutý soucitem a láskou vzal na sebe můj i tvůj hřích a vytvořil nám tak cestu zpátky.

Tento dar milosti je ti nabízen zdarma, je to nejúžasnější dar, který kdy můžeš přijmout. Tento dar z tebe „hříšníka“ učiní před Bohem opět „spravedlivého“. Jedině víra v Ježíše Krista z tebe sejme tvůj hřích a dá ti Jeho spravedlnost! Ježíš Kristus tě svou krví OSPRAVEDLŇUJE. Jedině tak můžeš předstoupit před Boha a v soudný den obstojíš a nebudeš odsouzen! Uvěříš-li, že je to pravda a realita, přijmi tento dar milosti dokud je ještě čas! Jak? Matouš 4,17- „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes.“

Padni na svá kolena a řekni Ježíši o své bídě, svých hříších, svém špatném životě bez něj. Požádej Ho o odpuštění a můžeš si být jistý, že ať si udělal sebehorší věci v životě Jeho milost na to postačí a je ti odpuštěno. Bůh je milostivý a chce zachránit i tebe! I tebe velmi miluje a chce tvůj život proměnit a posvětit.

NECH SE PROMĚNIT V NOVÉHO ČLOVĚKA  A ZÍSKEJ POSVĚCENÍ!

Změnu srdce, kterou se stáváme dětmi Božími, nazývá Bible znovuzrozením. Dítě nemůže vlastní silou nebo z vlastního popudu vyrůst ani o kousek a právě tak my si nemůžeme vlastním úsilím zajistit duchovní růst. Rostlina a dítě rostou tím, že přijímají ze svého okolí to, co jim pomáhá k životu – vzduch, sluneční svit a potravu. Čím tyto dary přírody jsou pro živočichy a rostliny, tím je Kristus těm, kdo v něho věří.

„Spasení si nemůžeme zasloužit, avšak máme o něj usilovati s takovým zájmem a vytrvalostí, jako bychom se pro něj chtěli vzdát všeho na světě.“ Maranatha

Dovol Ježíši aby vepsal zákon do tvého srdce, a aby jedinou motivací ke všemu byla láska! Všechno štěstí, pokoj, radost a životní úspěch je závislý na naší opravdové víře v Boha. Tato víra    nás uschopní k pravé poslušnosti všech deseti Božích přikázání (včetně čtvrtého sobotního). Poznání Boha a víra v Něho je nejspolehlivější brzdou, jež chrání od všech zlých skutků a zároveň je mocnou hnací silou všeho dobra. Apoštol Pavel píše Fil 2,12-(kral)„s bázní a s třesením spasení své konejte“

1.Janova 5,2-3 – To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho přikázání nejsou těžká.

Kristovi následovníci se mají stát podobní Jemu – skrze Boží milost přivést charaktery do souladu se zásadami Jeho svatého zákona. To je biblické posvěcení. Jestliže přijmeme Krista, přijmeme také moc žít Kristovým životem. Uvěříme-li v oběť Ježíše Krista, dovoláváme-li se jeho nesmírné oběti a prolité krve za naše hříchy, učiníme-li pokání a vyznání svých hříchů, náš život se silou Ducha svatého začne proměňovat.

Duch svatý na nás bude působit tak, že budeme chtít být poslušní a vepíše do našeho srdce touhu, z lásky k našemu Vykupiteli, Boží zákon již neporušovat. Je to proces a pokaždé, když se nám opět něco nepodaří, přicházíme znovu a znovu ke Kristu s vyznáním a pokáním a takto rosteme neustále ve víře a křesťanském životě.

Židům 8,10 – Protože toto je smlouva, kterou uzavřu s domem Izraele po oněch dnech, praví Pán: Dám jim své zákony do mysli a napíši jim je na srdce; a budu jim Bohem a oni mi budou lidem.

Posvěcení není dílem okamžiku, hodiny nebo dne. Je to neustálý růst v milosti. … Satan žije a je činný a každého dne musíme upřímně volat k Bohu o pomoc a sílu, abychom se mu mohli vzepřít. Pokud satan vládne, musíme podmaňovat své „já“ a přemáhat slabosti. Na této cestě není žádné zastávky, není žádného bodu, ke kterému bychom mohli přijít a říci, že jsme již plně dosáhli cíle.“ (EGW Maranatha)

NEMĚJ STAROST A STRACH, ALE DŮVĚŘUJ BOHU!

Filipenským 4,4-7 – Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu: radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Není nic krásnějšího, než mít úzké spojení s Ježíšem Kristem a mít v něj důvěru. Všechny starosti se najednou stávají snadnějšími, všechna trápení snesitelnými. Nemusíme se bát v důležitých životních rozhodnutích, protože nás má ve svých rukou váš milující Otec a vždy nás povede tak, jak je jeho vůlí. Mnohdy se nám daří, a vidíme přímé Boží zásahy v náš prospěch, ale někdy musíme podstoupit těžkosti.

Proč? Náš Otec ví, důvěřujme mu! Milujeme-li Boha, vše co prožíváme má ve svých rukou a nemůže nám nic doopravdy uškodit, i když se nám to teď nezdá a bolí to. Často nás utrpením zušlechťuje, vede k pokoře a přetváří vaší povahu, abychom do království Božího došli. Největší nebezpečí totiž není ve světě, ale v nás samých, v našem vysokém JÁ. Je psáno:

Římanům 8,28 – Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí.

VĚŘ BOŽÍMU SLOVU – BIBLI!

Chceme-li opravdu znát Boží vůli, musíme pečlivě číst a zkoumat Jeho slovo zapsané v Bibli. Je to vzácná kniha, z které naprosto živě a aktuálně Bůh promlouvá do našich srdcí. Apoštol Pavel říká: Římanům 15,4- Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení z Písem měli naději.

Bible byla celá staletí pálena, ale nepodařilo se jí zničit, Bůh jí ochránil. I dnes jsou, ač se to na první pohled nezdá, velké snahy Bibli zničit, ovšem dnes již jinou formou – zničit Bibli přesto, že existuje a je všude. Jak? Třeba mnoha moderními překlady, které tu zkreslí jednu důležitou pravdu, tu druhou a člověk již získává při čtení zkreslený obraz víry. Nebo tím, že se prosazují tendence Bibli zobrazňovat a vykládat pomocí obrazů a lidských myšlenek. Typickým příkladem je stvoření světa a člověka, které je tak, jak je v Bibli zapsáno, naprosto popíráno. Pavel ale varuje:

Koloským 2,8 – Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii – prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa, a ne podle Krista.

Boží slovo se musí studovat s pokorou, vírou a prosbou o Božího Ducha, protože jen Boží Duch nás může uvést do veškeré pravdy, jen On nám může vysvětlit a dát porozumění všemu, co nechal inspirovat. Bible není kniha, která se dá jen přečíst, je to hluboká studnice pravdy, které se musejí s Bohem objevovat a nalézat. Porovnávejte jednu část Bible s druhou, pročtěte si odkazy u veršů.

Nerozumíte-li nějakému verši, objasní vám ho zase jiný. Dobře vám k tomu poslouží konkordance a Biblické vyhledávače. Jednotlivé překlady porovnávejte, protože ne každý překlad je správný. Ten, kdo touží po Božím slově, a opravdově hledá, tomu Bůh dá nalézt. Tomu, kdo zachová Boží slovo dává velká zaslíbení. Kristus říká:

Jan 8,51 – Amen, amen, pravím vám, kdo by zachoval mé slovo, nespatří smrt na věčnost.“

I před druhým příchodem Krista hraje Boží slovo velkou roli. Ten, kdo bude Bibli znát, a i navzdory všem bludům a překrouceným lžím vytrvá a zachová Boží slovo, tomu Bůh dá sílu obstát ve zkoušce, která přijde na celý svět.

Zjevení 3,10 – Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já zachovám tebe v hodině zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země.

Naplň své srdce výroky Božími. Jsou živou vodou, která uhasí tvou palčivou žízeň. Jsou živým chlebem z nebe.

NAVRAŤ SE K OPRAVDOVÉMU BOHU, KTERÝ TVOŘIL V SEDMI DNECH!

Závěrečná výzva před koncem světa nás vyzývá pokloňte se Bohu, který vše stvořil! Proč je tato výzva tak důležitá?

Zjevení 14,7 – „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

V dnešním světě je popis stvoření světa tak, jak je zapsán v Bibli, nazýván bajkou, alegorií, či obrazným popisem.  Teorie o evoluci, který byla do nedávna alternativou pro nevěřící lidi se pomalu, ale jistě vklínila mezi věřící lid. Biblický popis stvoření světa a člověka v sedmi dnech již není brán vážně. Ale pozor, Bohu je tak upírána moc tvořit svým slovem, moc stvořit vše opravdu v pouhých sedmi dnech. Bohu je tak upíráno právo na sedmý den sobotu, jako znamení Jeho stvořitelské moci.

Proto jsou tak intenzivní snahy sedmidenní stvoření popírat! Proto Bůh vyzývá ve Zjevení Jana – pokloňte se před opravdovým Bohem, který svým slovem stvořil svět v sedmi dnech! Položili jste si někdy otázky, kdyby Bůh tvořil pomocí evoluce, která z opic by byl ten první Adam a Eva? Proč i dodnes trvá sedmidenní týdenní cyklus a nikdy se ho i přes mnohé snahy nepodařilo změnit?  Jak by opolidé mohli být Božím dokonalým obrazem? Proč by i dnes nebyly mezi námi živé mezičlánky evoluce? Kdo se vyvinul první – muž nebo žena a kdy pak ten druhý a za jak dlouho? – (je to stejný problém jako vejce nebo slepice) Dílo stvoření nemůže věda vysvětlit, ale my můžeme věřit Božímu slovu.

Židům 11,3 – „Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. “

Žalm 33,9 – „Vždyť on řekl a stalo se. On přikázal a uskutečnilo se. “

Všechny věci, materiální i duchovní, povstaly před Hospodinem na jeho výzvu a byly stvořeny podle jeho záměru. Nebesa a všechny nebeské zástupy, země a všechno na ní vzniklo dechem jeho úst. Při stvoření člověka se projevil zásah osobního Boha. Když Bůh vytvořil člověka podle svého obrazu, byla lidská postava po všech stránkách dokonalá, avšak byla to jen forma bez života. Pak osobní Bůh vdechl do této hmoty dech života a člověk se stal živou, inteligentní bytostí.

Všechny části lidského organizmu byly uvedeny v činnost. Srdce, tepny, žíly jazyk ruce, nohy, smysly, mozek, všechno začalo fungovat a všechno bylo podřízeno zákonu. Člověk se stal živou duší. Skrze Slovo, Krista, stvořil osobní Bůh člověka a obdařil ho rozumem a silou. Bůh zamýšlel, aby člověk, koruna jeho stvoření, vyjadřoval jeho záměry a zjevoval jeho slávu. Člověk však nesmí sám sebe povyšovat na Boha.

ČTI A PROS O POROZUMĚNÍ PROROCTVÍM!

Lidé říkají, že proroctví Daniela a Zjevení jsou nesrozumitelná tajemství. Když ale Kristus hovořil o zkáze Jeruzaléma a znamení druhého příchodu, obrací nás  ke slovům knihy Daniel a říká:

Matouš 24,15 – „Když pak uvidíte ‚ohavnost zpustošení‘, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě – kdo čte, ať rozumí.

Chceme-li tedy přežít poslední dobu, která vyvrcholí příchodem našeho Spasitele, musíme prostudovat varování, která nám skrze proroky Kristus dává.  Mají určitý smysl, mají nám něco říci! Zjevení Jana a Daniel jsou dvě prorocké knihy, které jsou provázány. Nejvážnější varování se nachází ve Zjevení Jana 14 kapitole, které Bůh seslal lidstvu pomocí tří andělů a které mají návaznost na Daniele.  Tři andělé varují:

Zjevení 14, 6-12 – Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. “A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.“ A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“ Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.

V této souvislosti vás jistě napadá mnoho otázek. Co je tedy Babylonem, který padl? Kdo je šelmou? Co je oním cejchem?  Mnoho lidí se snaží o výklad a vidí ono znamení v čipovém systému a šelmu v Novém světovém řádu. Proroctví ale mluví mnohem hlouběji! Proroctví Daniele a Jana, jak už jsme zmínili jsou společně provázána a hovoří o dlouhodobějším systému, který své působení započal již za dob apoštolů.

Čipový systém a vše ostatní jistě sehraje svou důležitou roli v závěru dějin, ale je to vše pouze prostředkem k uchvácení moci a uplatnění pravého znamení šelmy, kterým je zákonem vynucované svěcení nedělního odpočinku.

Zjevení 1,1-3 – Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi a ten vydává svědectví o všem, co viděl – je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko.

ZACHRAŇUJ DRUHÉ!

Co máme v tuto chvíli to nejdůležitější na práci? Zabezpečit své živobytí? Mít dobré zaměstnání?Užít si zábavy světa? Jet na dovolenou?  Co z toho si vezmeme na věčnost? Jediná nejdůležitější práce, po které máme toužit je šířit naději o spasení v Ježíši Kristu druhým lidem. My jsme získali v Kristu velký dar, ale náš soused, přítel, příbuzný ho ještě nemá a ani o něm neví. Ne, milujeme-li Krista, který přišel zemřít za všechny, záleží nám na každém jedinci, na každém, koho potkáváme a není tedy čas se věnovat světským radovánkám. Naše srdce již nemůže být lhostejné k prázdnotě lidských duší okolo nás.

Jan 20,21 – Ježíš jim opět řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, i já posílám vás.“

Zemřeme-li vlastnímu já, když se podřídíme Bohu, aby jsme konali Jeho dílo,  nebudeme pracovat sami. Boží milost podpoří každé naše úsilí v šíření evangelia a pravdy těm, kteří nevědí, že druhý příchod Ježíše Krista je blízko. Bůh ale neudělá to, co můžeme udělat my sami.   Božská moc má spolupracovat s úsilím lidí. Každému člověku vzhledem k jeho schopnostem je určena práce. Vykonejme ji jak nejlépe dovedeme a Bůh přijme naše úsilí.

Milost Pána Ježíše se všemi námi,  abychom se brzy mohli sejít v nebeském království.

Zdroj: http://www.znamenicasu.cz

Súvisiace videá a dokumenty