fbpx
Zmeň svoj život
ProroctváVýklad Písma

Výklad proroctiev – biblický návod

Čo je to proroctvo? Je to biblický literárny žáner, ktorý má svoje špecifické vlastnosti a má svoj špecifický cieľ.  Mnohí nevedia aký postoj majú zaujať k výkladom, ktoré si napríklad odporujú. Musí byť vždy jeden z rôznych výkladov nebezpečným bludom? Proroctvá majú svoju úlohu v posvätení človeka (EW231), preto odporca spasenia má svoj plán ako túto časť Božieho Slova (proroctvá) urobiť neúčinnú.

Vlastnosti proroctiev

Proroctvá a podobenstvá
Literárny žáner proroctiev je špecifický. Obsahuje mnoho obrazov, symbolov a pripodobnení. Predsa však, ak samotný text nenaznačuje inak, je bezpečnejšie skúmané slovo chápať doslovne (GC360) rovnako ako pri čítaní iných žánrov Božieho Slova.

Podobenstvá, ktoré nachádzame v evanjeliách, prinášajú duchovné ponaučenie, vzácnu myšlienku, zásadu, ktorú si ľudia môžu ľahko zapamätať na základe pripodobnenia k nejakej bežnej veci. Detaily často nemajú žiadnu spojitosť s daným ponaučením. Nie je to tak v proroctvách. V proroctvách každé slovo a každý detail má svoj dôležitý význam.

V hmle a v záhade
Tak ako Boh rozpráva k prorokom, tak i proroctvá sú písané „v záhadnej reči nie zjavne.“ (4M 12:6-8). „Lebo z čiastky známe a z čiastky prorokujeme… vidíme v zrkadle, v záhade…“ (1Kor 13:9.12). Staroveké zrkadlá boli väčšinou z medi a obraz, ktorý bol v nich, bol hmlistý, nejasný a záhadný.

A tak isto je to s pohľadom do budúcnosti na základe výkladu proroctiev.  Prečo Boh zvolil takýto spôsob? Boh by mohol tiež na každé poludnie zahrmieť, aby nemal nikto pochybnosti, že existuje. No proroctvá sú určené pre tých, ktorí veria a nie pre neveriacich, a tiež Boh nikdy neodstraňuje každú možnosť na pochybovanie.

Predpoveď a dejiny
Nosnou myšlienkou proroctva je predpoveď. Predpoveď však predchádza popis toho čo sa už stalo – dejiny alebo história. Keďže proroctvo k nám prehovára v hádankách a symboloch, pri ich výklade hľadáme nejaký kľúč, šablónu z dejín. Tento kľúč potom skúšame priložiť k udalostiam, ktoré sa už stali. Takto môžeme vidieť nakoľko daná šablóna súhlasí s proroctvom – dejinami a koľko okolností ešte nevieme vysvetliť. Ten istý kľúč nám potom pomáha popísať udalosti, ktoré sa ešte nestali.

Čím presnejšie šablóna sedí s históriou, tým presnejšia môže byť predpoveď. Príklad: kľúčom alebo šablónou môže byť odhad, koho predstavuje kráľ severu v Dan 11. kapitole. Pozri prednášku od Tima Rosenberga ‚Islam a kresťanstvo – Kráľ severu‘.

Príklad z matematiky: Ak máme namerané dáta, matematika dokáže popísať aj hodnoty, ktoré neboli namerané, ale nachádzajú sa niekde medzi nameranými (interpolácia). No matematika dokáže predpovedať aj hodnoty za oblasťou merania (extrapolácia). Biblické proroctvá sú takou interpoláciou a extrapoláciou v dejinách a predpovedaní budúcnosti.

Proroctvá rozprávajú o národoch, krajinách, kráľoch, vojnách, konfliktoch, rokoch i obdobiach
V poslednom čase sa objavujú výklady, ktoré z termínov ako napr. „Babylon“ urobia úplne abstraktný pojem, ktorý má byť akýmsi všeobecným poučením. Proroctvá v dobe konca sú také isté ako po stáročia a tisícročia pred našou dobou.

Proroctvá, prítomná pravda a záverečná doba
Proroctvá prebúdzajú ľudí, ak sa týkajú prítomnej doby (Luk 24:27.32). Predpoveď o potope dnes pravdepodobne nevyburcuje nikoho k pokániu. Preto by sme sa mali zamerať na proroctvá, ktoré sa týkajú dnešnej doby. Samozrejme, je zaujímavé vypočuť si prehľad proroctiev o prvom Kristovom príchode, je užitočné rozumieť výkladu 2300 večerov a rán, ale predpoveď a jej naplnenie pred našimi vlastnými očami, má schopnosť prebudiť a zatriasť aj tými najvlažnejšími.

A takto Boh používal proroctvá v každej dobe. Vedie svoj ľud, aby hlásal proroctva týkajúce sa doby, v ktorej žije.  Adventistickí priekopníci prevzali výklad proroctiev od Milleritov, ktorí sa snažili každé proroctvo vtesnať do obdobia končiaceho rokom 1843/4. A niektorí sa pýtajú: Boh už nebude mať povzbudivé proroctvá pre svoj ľud v závere dejín? Nepotrebujú veriaci podporu v najťažších chvíľach histórie, keď vesmírny konflikt bude vrcholiť, národy budú vrieť, vojnová vrava bude narastať (Mat 24:7; 6T407)?

Samozrejme, že potrebujú. Preto proroctiev týkajúcich sa záveru dejín je viac ako tých, ktoré sa týkali prvého Kristovho príchodu – mnoho desiatok.

Už viac nebude času
Biblickú predpoveď „už viac nebude času“ (Zj 10:6) Milleriti vysvetľovali tak, že po roku 1843/4 už žiadne proroctvo nebude. Neskôr adventisti prišli s tvrdením, že žiadne prorocké obdobie už nebude siahať za tento rok. Tento výklad však postráda akékoľvek opodstatnenie a nie je logický.

Viacnásobné naplnenie
Všetci vieme, že Mat 24. kapitola je podvojné proroctvo. Vzťahuje sa na zničenie Jeruzalema v roku 70, ale tiež vieme, že hovorí o udalostiach, ktoré predchádzajú druhý Kristov príchod. A tak to môže byť s každým proroctvom – môže mať viacnásobné naplnenie. Odporcovia tohto prístupu však tvrdia:

Ak sa raz proroctvo naplnilo, iný výklad by bol popieraním prvého výkladu“.

Takto je zabraňované štúdiu proroctiev, ktoré sa síce už naplnili v minulosti, ale ich hlavné naplnenie sa týka doby konca.

Pokus o výklad a prorokovanie
Tí, ktorí si neprajú, aby usilovní študenti dejín hľadali nové vysvetlenia biblických proroctiev tvrdia, že každý pokus o výklad je prorokovaním, a ak sa výklad nesplní, jeho vykladateľa máme považovať za falošného proroka. Avšak je nutné robiť rozdiel medzi proroctvom a jeho výkladom.

Rozdielnosť výkladov
Má bežný člen alebo kazateľ právo priniesť prorocký výklad, ktorý sa nezhoduje s tradičným adventistickým výkladom? Bude falošným učiteľom, ak urobí chybu vo výklade? Zaslúži si odsúdenie? Je známe, že mnohí adventistickí teológovia majú rozdielne názory na výklad pasáží ako napr. Dan 11 alebo Zj 8-11. K 7 trúbeniam nájdeme medzi adventistami minimálne 20 rôznych interpretácií. Mali by sme 19 vykladačov označiť za falošných učiteľov? Iste nie.

Každý výklad, ktorý nepopiera základné biblické pravdy (nesmrteľnosť duše, sobota, svätyňa… 1260, 2300, šelma z mora…) môže byť užitočný, pretože vedie úprimných k štúdiu dejín, proroctiev i Božieho Slova.

Most medzi minulosťou a budúcnosťou
Ak chceme dnes vykladať proroctvá týkajúce sa budúcnosti, potrebujeme nájsť prorocké reťazce, ktoré dostatočne a rozsiahlo popisujú dejiny, aby nebolo možné ich ‚napasovať‘ na hocijakú historickú udalosť. Zároveň tieto reťazce musia siahať do budúcnosti. Tieto proroctvá potom bude možné poklaď za určitú kostru alebo skelet pre výklad nenaplnených proroctiev.

Takýmito reťazcami je Dan 11 kapitola a 7 trúbení (poprípade 7 pečatí + 7 trúbení). Trpezliví študenti dejín a záujemcovia o nenaplnené proroctvá by sa teda mali sústrediť predovšetkým na tieto biblické kapitoly.

Cieľ proroctiev – pokánie

Proroctvá sú ‚zjavením‘ a ‚svedectvom‘ Ježiša Krista.

„Blahoslavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko.“ (Zj 1:1-3).

Náš milujúci Pán takýmto spôsobom posiela ľudstvu posledné posolstva milosti. Ellen Whiteová popisuje, že vykladanie – hlásenie proroctiev sa v minulosti spájalo s výzvami ku pokániu a varovaním pred Božím hnevom. Tieto posolstva mali ľudí prebudiť a poukazovať na možnosť záchrany.

To spôsobilo, že mnohí „sa pokorili pred Bohom s horúcimi slzami pokánia a v hlbokej duševnej úzkosti vyznávali svoje hriechy. Keď na nich spočinul Duch Boží, tak i oni pomáhali hlásať posolstvo: ‚Bojte se Boha, vzdajte mu chválu, lebo prišla hodina jeho súdu.'“ EW233

Súvisiace videá a dokumenty