fbpx
Zmeň svoj život
IslamRozdiely medzi Koránom a BibliouTeológia

II.časť – Biblia vs Korán

9) Nepřátelé islámu

(doplňující informace)

(1) 5:85/82 „A věru zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími nepřáteli věřících jsou Židé a ti, kdo se k Bohu přidružují…(str. 611).
(2) 5:76/73 „A věru jsou nevěřící ti, kdož říkají : Mesiáš, syn Mariin, je Bůh ! …“ (str. 610).
(3) 5:77/73 „A věru jsou nevěřící ti, kdo prohlašují : „Bůh je třetí z trojice“…(str. 610).

Poznámky, str. 779 : útok na Trojici Boží, za jejímiž členy jsou však považováni Bůh, Ježíš a Marie (srv. verš 116); toto učení vyznávaly některé křesťanské sekty (např. korydiánci)  a Muhammad omylem pak považoval toto učení za obecně křesťanské; není ovšem vyloučena možnost, že k názoru o Marii jako třetím členu trojice byl přiveden neobyčejnou úctou, které východní křesťanské církve Marii prokazovaly.

(4) 62:6 „Rci: Vy, kteří vyznáváte židovství! Domníváte-li se, že jste Bohu bližší než ostatní lidé, pak si přejte smrt, jste-li pravdomluvní!“ (str. 483).


10) Antisemitské výroky

Korán
(1) 7:162 „….a seslali jsme na ně trest z nebe za to, že byli nespravedliví. (str. 412).

Poznámky, str. 723 verš 162: obsahuje narážku na medínské židy a jejich údajné překrucování zjevených písem.

(2) 7:164 „A hle, řekla jedna skupina z nich : Proč napomínáte lid, který Bůh beztak zahubí anebo jej potrestá trestem krutým? Odpověděli : Abychom měli omluvu před  Pánem svým, a doufajíce, že se snad stanou bohabojnými!“ (str. 412).
(3) 7:166 „A když přestoupili to, co jim bylo přikázáno, pravili jsme jim : Buďte opicemi odpornými !“ (str. 412).

Poznámky, str. 723verš 166: míněni jsou Židé, kteří znesvětili sobotu.“

(4) 2:61/65 „Zajisté znali jste ty mezi sebou, kdož sobotu znesvětili a jimž jsme řekli : Buďte opicemi opovrženými!“ (str. 451).

Poznámky na str. 732 „opice opovržené“, srv. 7 : 166.

(5) 7:166/167 „A prohlásil tehdy Pán tvůj, že proti nim vyšle ty, kdož utiskovat je budou mukami nejhoršími až do dne zmrtvýchvstání. A Pán tvůj je věru rychlý v trestání a věru On je i odpouštějící, slitovný.“(str. 412).
(6) 2:127/133 „Byli jste svědky toho, když smrt přišla k Jakubovi a když se otázal synů  svých: Co budete uctívat po smrti mé ? odvětili: Budeme uctívat Boha tvého a Boha předků tvých, Abrahama, Ismaela a Izáka, jako Boha jediného a do vůle Jeho budeme odevzdáni.“ (str. 458).

Poznámky, str. 734  verše 127/133 a 128/134: jsou asi vsuvkou; stylisticky jsou blízké veršům z poslední mekkánské periody, avšak zařazení Ismaela ukazuje spíše na polemický výpad proti Židům.

(7) 62:6 „Rci: Vy, kteří vyznáváte židovství ! Domníváte – li se, že jste Bohu bližší než ostatní lidé, pak si přejete smrt, jste-li pravdomluvní!“(str. 483).
(8) 62:8 „Rci: Smrt, před níž prcháte, se s vámi věru setká !“(str. 483).

Bible
(1) Ž. 89:4, 5 „Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: Dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně, já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení.“ -Sela-
(2) Ž. 121:4 „Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.“
(3) Ž. 122:6 „Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!“
(4)Ž. 89:4,5 „ Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: Dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně, já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení.“
(5) 1Par. 16:34  „Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“
(6) Ž.130:7,8 „Čekej, Izraeli na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.“

(7) Iz. 59:20, 21 „Vykupitel přijde k Sijónu, k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok Hospodinův. Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Hospodin: Můj duch, který na tobě spočívá, a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky,“ praví Hospodin.“
(8) Ž. 89:34-37 „ale svoje milosrdenství mu neodejmu, nezradím svou věrnost, neznesvětím svoji smlouvu, nezměním, co splynulo mi ze rtů. Jednou jsem přísahal na svou svatost. Cožpak bych lhal Davidovi? Jeho potomstvo potrvá na věky, i jeho trůn přede mnou bude jako slunce.“
(9) Ř. 11:1, 2 „Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, z pokolení Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl.“
(10) 1M.12:3 „Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“            

  
11) Různost náhledu na přísahu

Korán
(1) 81:15, 16 „Hle, přísahám při planetách zpět se vracejících, spěchajících a mizejících….“ (str. 119).
(2) 75:1, 2 „Hle, přísahám při dni zmrtvýchvstání a při duši, jež stálé výčitky si činí!…“ (str. 131).
(3) 2:224 „A nečiňte Boha předmětem přísah svých, že budete zbožní a bohabojní…“ (str. 470).
(4) 2:225, 226 „Bůh vás nepotrestá za nevážnost řeči vaší v přísahách, ale potrestá vás za to, co srdce vaše si vysloužila. Bůh je věru odpouštějící, laskavý. Těm, kteří přísahají, že se rozvedou se svými ženami, těm je určeny lhůta čekací čtyř měsíců. Jestliže však odvolají přísahu svou, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.“ (str. 470).

Bible
(1) 5M. 6:13 „Hospodina, svého Boha se budeš bát, budeš jemu sloužit, při jeho jménu přísahat.“        
(2) Mat. 5:33 „Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ,Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.'“
(3) Mat. 5:34-37 „Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží; ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano – ne, ne; co je nad to, je ze zlého.“
(4) Jak. 5:12 „Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše ,ano‘ ať je vždy ,ano‘ a ,ne‘ ať je ,ne‘, abyste nepropadli soudu. „
(5) Kaz. 5:4 (5) „Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.

((Zde vidíme rozdíl mezi pojetím přísahy v Koránu a v Písmu sv.: Korán umožňuje v podstatě přísahat při všem kromě Boha a nesplnění přísahy není přísně posuzováno, biblické stanovisko je odlišné. SZ připouští pouze přísahu Hospodinu, nebo v Jeho jméno a přísně trvá na jejím splnění, NZ přísahu nepřipouští vůbec)).

12) Země Izrael z hlediska Koránu

Otázky z této oblasti jsou obsaženy v těchto příspěvcích:
Komu patří země Izrael? Část 1.
Izrael z hlediska Bible a Koránu. Část 2.
Komu patří země Izrael? Část 3.

13) Nebiblické zalomení dějin spásy z linie Izraele na linii Izmaele

Korán
1) 61:6 „A vzpomeň si, jak praví Ježíš, syn Mariin : „Dítka Izraele, já jsem vskutku poslem Božím k vám, potvrzujícím pravdivost toho, co bylo přede mnou sesláno z Tóry, a oznamujícím vám radostnou zvěst o poslu, jenž přijde po mně a jehož jméno Ahmad bude.“ (str. 516).
Poznámky na str. 750 obsaženy v kap. 3.

Bible
1) 1M. 17:21, 22 „Ale svoji smlouvu ustavím s Izákem, kterého ti porodí Sára příštího roku v tomto čase.“ Bůh skončil rozmluvu s Abrahamem a vystoupil od něho.“
2) Iz. 9:5,(6), 6,(7) „Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od tohoto času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.
3)  Iz. 43:3 „Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel….“
4) Mich. 5:1 (2) „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ (též Mat. 2:6).
5) J. 7:42 „Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?“
6) J. 4 : 22 „…neboť spása je ze Židů.“

Dle 33:40 (viz kap. 3.) je tedy prorok Muhammad  „pečetí proroků“ a jako jediný arabský prorok definitivně završuje působení linie izraelských proroků. Pán Ježíš jako Muhammadův předchůdce tedy stojí z hlediska svého významu pod ním.

14) Šíření  víry

Korán
(1) 9:29 „Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha…dokud nedají poplatek vlastní rukou, jsouce poníženi.“ (str. 588).

Poznámky, str. 774verš 29 „ukazuje velmi bojovný postoj vůči Židům a křesťanům a vlastně nečiní žádný rozdíl mezi pohany a vlastníky Písma…

(2) 9:38 „Vy kteří věříte! …Vytáhněte do boje na cestě Boží,…“ (str. 589).
(3) 9:39 „Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným,…“
(4) 9:41 „Jděte v boj lehcí i těžcí a bojujte majetky i osobami svými na cestě Boží!“ (str. 589 – 590).
(5) 66:9 „Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný!“ (str. 579).
(6) 48:29 „Muhammad je posel Boží; a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím,..“ (str. 577).
(7) 3:144/151 „Vrhneme v srdce těch, kdož nevěří, hrůzu za to, že přidružili k Bohu něco, k čemu On neseslal žádného zplnomocnění…“(str. 510).
(8) 8:66/65 „Proroku, povzbuzuj věřící k boji!“ (str. 490).
(9) 48:16 „..Budete vyzváni k boji proti lidu obdařenému velkou bojovností; a budete proti nim bojovat, leč by přijali islám.“ (str. 576).
(10) 48:29 „Muhammad je posel Boží; a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím. (str.577).
(11) 8:17 „nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal,…“ (str. 485).

Bible
(1) Mar. 16:15 „A řekl jim : „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
(2) Mat. 10:9 „Neberte od nikoho zlato, stříbro, ani měďáky do opasků.“((služte zadarmo))
(3) Mat. 10:10 „neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty, ani obuv ani hůl, neboť ,hoden je dělník své mzdy‘.“
(4) Mat.10:14 „A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou.“
(5) Ef. 6:12 „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. „
(6) 2Kor. 10:4,5„Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha…“
(7) Ef. 6:17 „…a meč Ducha, jímž je slovo Boží.“

((Zde je vidět rozdíl mezi šířením křesťanské víry a islámu. Tvůrce křesťanské víry Pán Ježíš Kristus posílá své učedníky  K  nevěřícím se Slovem Božím, Prorok Muhammad posílá své učedníky   PROTI   nevěřícím s hmotným mečem)).

((Tedy islám vede svůj boj proti člověku hmotným mečem, kdežto křesťané bojují proti duchovním silám tmy které člověka ovládají, mečem Ducha, tj. Slovem Božím)).

15) Trestání nevěřících

Korán
(1) 9:14 „Bojujte tedy proti nim a Bůh je vašima rukama potrestá..“ (str. 586).
(2) 5:37/33 „A odměnou těch, kdo vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti  anebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy, anebo budou ze země vyhnáni.“ (str. 605).

Bible
(1) 5M. 32:35 „Má je pomsta i odplata,…“
(2) Řím. 12:19 „Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno : „Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.“
(3) Žid. 10:30 „Vždyť víme, kdo řekl: „Já budu trestat, má je odplata. A jinde: Pán bude soudit svůj lid.“

((Zde je rozdíl v přístupu k trestání u Hospodina a u Boha muslimů. Trestání si vyhrazuje  Hospodin pro sebe, Bůh muslimů Alláh trestá rukama svých věřících)).

16) Odměna věřících

Korán
(1) 37:42/43-47/49 „v zahradách rajských slastí ležet budou proti sobě na lůžkách. Kolovat mezi nimi budou číše čirého nápoje jasného, jenž rozkoší pro pijící je, v něm opojnosti není a nebudou jím zmoženi. Vedle nich budou dívky zrak klopící, okaté, jako by to perly byly skryté. (str. 165).

Poznámky str. 664 „verše 41-47 „obsahují jeden z nejpodrobnějších popisů ráje.“

(2) 52:17-22 „A bohabojní věru budou v zahradách ve slastech…Jezte a pijte ve zdraví v odměnu za to, co jste konali, a spočívejte na pohovkách v řadách postavených!“ A oženíme je tam s dívkami velkých očí černých…A ovocem a masem je opatříme podle jejich přání.“(str. 151). (viz též kap. 5B).

Bible
(1) 1.Kor. 2:9„Ale jak je psáno : ,Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.'“

((Zde vidím rozdíl mezi konečnou odměnou věrného křesťana a muslima. Údělem věrného křesťana bude nebeský Jeruzalém a Boží blízkost, odměnou věrného muslima budou dokonalé, věčně trvající pozemské radosti)).