fbpx
Zmeň svoj život
Doba koncaTeológia

Maitreya – falošný antikrist

Stúpenci svetových náboženstiev očakávajú pompézny príchod svojho mesiáša sprevádzaný viacerými výnimočnými zjaveniami a udalosťami po celom svete. Naplnia sa ich očakávania v osobe Maitreyu Krista, alebo ide zase iba o jeden z propagačných ťahov ambicióznych protagonistov hnutia New Age?

„Keď ma uvidíte a počujete, uvedomíte si, že už dlho poznáte pravdy, ktoré hovorím. Tieto jednoduché pravdy sú základom celej existencie, priatelia.” (Maitreya Kristus)

Týmito slovami uviedli na minuloročnom bratislavskom Festivale ezoteriky svoju prednášku manželia Ľudmila a Ján Kaletovci. Podľa ich vyjadrenia to mala byť na Slovensku prvá prednáška tohto druhu. Jej hlavnou témou bol príchod avatára pre vek Vodnára a Majstrov múdrosti do reality všedného dňa. Téma však nie je u nás úplne neznáma. V našom článku síce budeme vychádzať z obsahu spomenutej prednášky, ale doplníme ju o nové informácie prebraté z literatúry a početných internetových stránok propagujúcich celosvetové hnutie New Age (Nový vek).

Zúčastneným prednáška v podstate poskytla iba všeobecne známu abecedu nastupujúceho veku Vodnára. Vieme, že jeho stúpenci tento príchod spájajú so zdanlivým posunom našej Zeme do súhvezdia Vodnára. Astronómovia mnohokrát (i na stránkach časopisu Rozmer) vysvetľovali nezmyselnosť tejto predstavy. Toto popretie by v podstate mohlo diskvalifikovať i množstvo ďalších úvah, ktoré sa s touto astrologickou projekciou spájajú. Veď práve ona sa považuje za objektívne potvrdenie nástupu novej spirituality.

Vodnársky avatár

Je všeobecne známe, že ohlasovaný nástup Nového veku sa spája s príchodom „nového” synkretického náboženstva, ktoré cieľavedome zlučuje mnohé svetové tradície. Špecialitou súčasného synkretizmu, na rozdiel od podobných náboženských sústav (napr. helenizmu) je, že do synkretického kotla sa dostávajú i mnohé vedecké či skôr pseudovedecké poznatky. V prípade nástupu Nového veku je táto skutočnosť evidentná. Jeho astrologicky „determinovaný” nástup údajne potvrdzujú tiež rôznorodé náboženské názory na časový a nadčasový vývoj ľudstva.

V prednáške odzneli známe vývojové koncepty duchovného vývinu ľudstva hinduizmu a budhizmu. Hinduizmus sa opiera o svetový cyklus striedania jednotlivých svetových období, tzv. kálp1. V súčasnosti sa nachádzame v kalpe zvanej Kalijuga, v dobe hádok a temna, ktorá podľa Véd trvá 432 000 rokov (z nich 5 000 rokov už uplynulo). Rovnako budhizmus používa obdobný termín kappa.

Podľa rétoriky východných náboženstiev s nástupom novej éry – kalpy, resp. kappy – súvisí i príchod ďalšieho avatára. Očakávaný je Krišna – Kalki2 stotožnený s mesiášskou postavou budhizmu – Maitreyom Budhom, ktorého Kaletová predstavila ako láskyplného Priateľa. Prichádza preto, aby sa zaoberal aktuálnymi duchovnými potrebami človeka 21. storočia. Je stelesnením všetkých duchovných učiteľov. Zostúpil na našu Zem, aby poučil ľudí všetkých náboženstiev.

Údajne sa jeho reinkarnačné pobyty začali už v starobylej Atlantíde, naposledy ho ľudstvo ako avatára mohlo rozpoznať v osobe Ježiša Krista. Podľa slov prednášajúcej, „avatársky comeback” sa od roku 1975 stal opäť realitou.

Avatára stelesňuje osoba bengálskeho pôvodu. Jeho civilné meno však nepoznáme. Hlavným stanom tohto samozvaného spasiteľa je indicko-pakistanská komunita Maitreya Sangha3 situovaná neďaleko Londýna. Bola založená 19. júla 1977 po tom, čo Maitreya zišiel z Himalájí. Tam žil dlhší čas vo svojom „samostvorenom” tele (virupa).

Po zostupe z veľhôr sa presídlil do uvedenej komunity. Veľkú Britániu si údajne vybral pre „vhodnosť” jej národnej duše. Svoje pobočky má v mnohých mestách sveta. Fungujú i na Slovensku. Prednášajúca vymenovala Košice, Prešov, Banskú Bystricu, Dubnicu nad Váhom a Žilinu.

Bieli bratia

Zo sanskritskej terminológie môžeme uvedený názov tejto komunity preložiť ako Bratstvo Maitreyu Budhu. Jej cieľom je vybudovanie globálnej spoločnosti fungujúcej na princípoch lásky, poznania a krásy. Avatár Maitreya bol vyhlásený za „vedúceho pozemského anjela” (Earth´s Guardian Angel) strážiaceho „božský plán pre našu Zem”. Program sa hlási k pacifizmu, ktorý učí láske a nie vojne. Plán však nepočíta so spravodlivo trestajúcim bohom. Veď trestať nemá kto, pretože boh je energia prinášajúca zmenu. Trestať sa môžu iba ľudia sami.

Pri nástupe nového svetového poriadku duchovne napomáhali mnohí Majstri múdrosti (Mahátmá Moria, Djwal Khul, gróf Saint Germain, Sanat Kumara)4, králi (Šalamún, Ašóka, Alexander Macedónsky), ale i ženy – kráľovné (Nefertiti a Kleopatra), filozofi (Platón, Aristoteles, Origenes, Vivékánanda, Karl Marx, Friedrich Engels, Pierre Teilhard de Chardin), umelci (Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Ilja Jefimovič Repin), sochári, muzikanti, vládcovia (napr. V. I. Lenin a John F. Kennedy), vojvodcovia a lekári.

Do elitárskeho výpočtu sú zaradené aj sväté osoby pochádzajúce z rôznych náboženských tradícií. Na internetových stránkach sú uvedení napríklad sv. Pavol a Peter, sv. Terézia z Avily, Matka Terézia, Šrí Ramakrišna, Avagosha a iní.

Cieľom tohto krátkeho výpočtu výnimočných osobností našej planéty je prisvojiť si myšlienkové dedičstvo týchto velikánov. Každý z nich, či už v kladnom alebo zápornom zmysle slova, radikálne zasiahol do historického vývinu ľudskej spoločnosti. Druhotným, ale zato kľúčovým efektom takého prístupu je zapojiť ich dielo do služieb ezoteriky. Je samozrejmé, že výber osôb je eklektický, avšak účelovo zameraný na privlastnenie si všetkých duchovných, vedeckých, intelektuálnych, sociálnych a mocenských ambícií ľudského rodu.

Hlavným duchovným uzlom Nového veku je reinkarnačný scenár. Výnimočné osobnosti mali na tejto zemi svoje reinkarnačné návraty. Neznalí sa môžu napríklad dozvedieť, že Mahátmá Moria sa reinkarnoval do sv. Petra a Kut Humi tu prebýval ako sv. Ján.

Menovaní, ale i mnohí ďalší majstri vytvárajú jedno veľké spoločenstvo – Bielu lóžu zvanú Veľké biele bratstvo. Túto pomyselnú duchovnú komunitu predstavila už Helena P. Blavatská, zakladateľka Teozofickej spoločnosti. Podľa nej predstavovala tzv. planetárnu hierarchiu našej Zeme. Hlavným šéfom tejto duchovnej pyramídy je Maitreya Kristus pevne držiaci opraty budúcnosti ľudstva. Meno Kristus je však v tomto systéme vypožičané a znevážené. Nevyjadruje individuálne meno. Pomenúva funkčný úrad v duchovnej hierarchii majstrov.

Objímajúca náruč Nového veku sa otvára i v prípade najvyššieho božstva. Povedali sme, že boh Nového veku nie je osoba. Nazývaný je Supreme a paradoxne vznikol spojením osobných božstiev mnohých náboženských tradícií. Synkretický obraz Supreme vytvárajú: hinduistickí bohovia a bohyne Višna, Káli, Lakšmí, Sarasvatí, islamský boh Alah, boh Hebrejov Jehova, starogermánsky Odin, perzský Ahuramazda, egyptský Amon Ra, egyptská Izis a grécki bohovia Apolón, Aténa, Artemis a Hermes.

Mozaiku synkretického hologramu vypĺňajú i mená archanjelov – Michal, Gabriel, Amitabha a Amitazus. Zámerom je spojiť náboženstvá do jednoliateho celku a tak zjednotiť i názory o božstvách. Ak sa to stane, automaticky sa zjednotia aj ich vyznávači.

Maitreya aj na Slovensku

Verejné účinkovanie falošného Krista sa začalo na jednom zhromaždení veriacich v Nairobi 11. júna 1988 (pozri foto na s. 7). Obrovské bohoslužobné zhromaždenie asi 6 000 ľudí viedla psychotronická liečiteľka Mary Sinaida Akatsa. Počas uzdravujúcej seansy sa zrazu objavil cudzinec. Nikto z prítomných ho nemohol prehliadnuť. Upozorňovalo na neho aj neznáme svetlo. Vznášalo sa na vrchole jeho hlavy pokrytej turbanom. Dav ho automaticky považoval za Krista, hoci nemal semitské črty.

Prehovoril ku všetkým v čistej swahilčine. Ľudia v dave úplne podľahli vzniknutej situácii. Emocionálne poryvy prítomných, no i samého Maitreyu, sa podarilo zvečniť fotografovi Francisovi Kabunovi. Zábery cudzinca rýchlo obleteli svet.

Od tohto prvého vystúpenia sa pseudomesiáš objavil aj v Európe, a to dokonca viackrát: v Nemecku, Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Česku (Praha). Údajne ho 13. septembra 1992 videli tiež v okolí Bratislavy na bližšie neidentifikovateľnom zhromaždení.5 Podľa dôveryhodných zdrojov bratov kapucínov navštívil miesto situované pri geografickom strede Európy. Nachádza sa blízko kapucínskeho kláštora v Kremnických Baniach. Tam „pobudol” pri základnom kameni Chrámu Európy na neďalekej lúke.

Pokus o výstavbu chrámu bol u nás zoširoka medializovaný. Nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec pozdvihol svoj hlas, pretože spoznal, odkiaľ vetry vejú. Potom Maitreya odtiahol do Žiliny, kde pre svojich stúpencov posvätil bližšie nešpecifikovaný chrám.

Kristus nie je Kristus

Maitreya sa v tradícii ezoteriky považuje za prejav Krista. Pokladá sa za záchrancu sveta, ktorého čakajú všetky náboženstvá. Ohlasuje, že neprichádza ako náboženský učiteľ, ale ako ten, ktorý povedie všetkých veriacich, ba i neveriacich. Údajne neprišiel založiť nové náboženstvo. Nepatrí žiadnemu náboženstvu. Prostredníctvom Ľudmily Kaletovej nám odkázal: „Nebehajte za mnou, ani si ma nepokúšajte privlastniť.” Prišiel, aby všetkých uviedol do duchovného kráľovstva lásky. Zároveň nás poučuje, že neprichádza sám.

Sprevádza ho celá plejáda vyššie vymenovaných majstrov Bieleho bratstva. Maitreya veľmi ambiciózne, až sugestívne hovorí: „Neprišiel som preto, aby som si získal nasledovníkov a stúpencov, každý nech zostane vo svojej tradícii. Rešpektujem každé náboženstvo. Patrím všetkým a nikto si ma nemôže privlastniť.”6

Toto „duchovné chytráctvo” je postavené na rozpornom zlučovaní náboženských obsahov a pojmov. Napríklad meno Kristus je v novozákonných spisoch priradené konkrétnej osobe, jedinému Spasiteľovi sveta7. Avšak ideológia Nového veku Ježiša zámerne oddeľuje od Krista. Ježiš nie je jediný Kristus. Presnejšie: Ježiš nie je jediným modelom Krista.

Kristus je iba prívlastok označujúci univerzálnu božskú energiu, súhrn vibrácií, potenciál, ktorý nie je výhradne v Ježišovi, ale predstavuje driemajúcu duchovnú silu vo vnútri každého jedinca. A tak Ježiš sa tu chápe iba ako jeden z prejavov univerzálneho, neosobného, kozmického Krista.

Aj v prednáške zaznelo, že Kristus v sieti Nového veku je ezoterická bytosť stotožnená s najvyššou úrovňou vedomia. A tento duchovný level dosiahol zatiaľ iba Maitreya Kristus.

Kaletová nám tento myšlienkový guláš objasnila nasledovne: Pri krste Ježiša v rieke Jordán zostúpil na neho Duch Svätý v podobe holubice, čo však podľa ezoterického výkladu znamenalo iba zostup Kristovho vedomia do pozemského Ježiša. Na konci prednášky sme vďaka jednej poslucháčskej otázke boli poučení, že ani Antikrist nie je Antikrist. Pretože ak Kristus je energia a duchovný potenciál, tak Antikrist je osoba nenapojená na duchovnú energiu Lorda Maitreyu. Z toho vyplýva, že Antikristom je každý praktizujúci kresťan…

Na dosiahnutie kristovskej úrovne vedomia nás nabáda posolstvo Lorda Maitreyu. Je potrebné k „spáse”. Tá sa uskutočňuje prostredníctvom mystického poznania okultných „skutočností”. Gnóza hlása samospásu, ktorá si určite nachádza svoje paralely v hinduizme a taktiež v budhizme. Avšak od posolstiev evanjelií ju oddeľuje nepreklenuteľná priepasť.

Maitreya v médiách

Maitreyova misia kalkuluje s mediálnou podporou. Využíva televíziu, rádio a internet. Dokonca jeho komunita v Londýne mesačne vydáva časopis Share International (vychádza tiež v slovenskom preklade). Jeho hlavným producentom je hovorca samého Maitreyu, výtvarník Benjamin Creme. V tomto periodiku Maitreya odpovedá na otázky čitateľov týkajúce sa zmyslu a cieľov života, ale i svetovej ekonomiky a hospodárstva. Uvedené témy sú súčasťou jeho učenia The Laws of Life (Zákony života), v ktorom poukazuje napríklad na zdroj chudoby vo svete, či na neprehľadnú a nebezpečnú činnosť teroristických skupín.

Rozhodne najefektívnejší mediálny priestor mu vytvorilo jedno z austrálskych rádií Contact Talk Radio. Tu spoločne so svojimi médiami vystupuje v relácii Šiesty zmysel (Sixth Sense). Samozrejme, Maitreya prijíma i pozvania do iných rozhlasových staníc sveta. Svojím pozvaním ho poctili v Japonsku a v USA. V týchto reláciách nechýba ani vysielanie naživo.

Živý vstup je možný prostredníctvom telefonického a mailového kontaktu.8 Relácie sa údajne tešia veľkej obľube. Veď adresné slovo od svojho duchovného učiteľa, i keď zvyčajne tlmočené jeho kanálmédiom – Margaret Birkinovou -, môžu počuť naživo a okamžite. A volanie je zdarma, trikrát do týždňa.

Zaujímavé čítanie sa nám ponúka aj na internetových stránkach, kde si môžeme prečítať množstvo svedectiev prichádzajúcich z celého sveta. Svedectvá nájdeme na tzv. „uzdravujúcich stránkach” (Healing Pages). Poslali ich tí, ktorí boli uzdravení alebo vnútorne zharmonizovaní práve vďaka Maitreyovým tajomným schopnostiam. Svedectvá nám hovoria, že je možné žiadať aj o nemožné! Napríklad o vylepšenie, resp. zreparovanie svojej karmy či vyliečenie nevyliečiteľnej choroby.

Stáva sa, že počas takéhoto „uzdravujúceho procesu” majú pacienti zvláštne duchovné zážitky. Počas nich stretajú neznáme bytosti alebo sú spojené s paranormálnymi javmi. Vysvetlenie týchto prapodivných fenoménov sa ponúka priamo na týchto stránkach. V odpovediach Maitreya doznáva, že za týmito čudáctvami stojí on sám. Internet obdivovateľom umožňuje i ďalšiu „lahôdku” – možnosť četovať si s Maitreyom osobne.

Servis webových stránok obsahuje i možnosť „odbornej” lekárskej konzultácie. Služby ponúkajú špecialisti ovládajúci nasledujúce liečebné metódy: homeopatiu9, aurasomu súvisiacu s terapiou pomocou farieb10, fytoterapiu, arómoterapiu a iné. Človek sediaci v teple obývačky dostáva správu o svojej liečbe elektronickou poštou. Stačí máličko – zadať nasledujúce údaje: meno, telefón, fax, mesto, štát, narodenie.

Pozor! Konzultácia sa nezaobíde bez uvedenia typu vašej kreditnej karty (Visa, Master Card). Veď zdravie je tovar a ten nie je zadarmo. Cena jednej konzultácie je „iba” 50 dolárov.

Blavatská je Birkinová

Helena Blavatská je opäť na tejto zemi! Jej duša obýva už spomínané médium Margaret Birkinovú. V médiumizme (kanálovaní, chanellingu) je ponorená už celých dvadsaťpäť rokov. V službách Maitreyu je však len od roku 1999. „Povolaním” je ezoterická astrologička.

Ďalším „kanálom” je Lynette Clark. Cez neho sa ľudstvu prihovára sám zosnulý Majster Kuthumi. Práve tieto dve duchom spojené osoby organizujú rôzne podujatia na podporu ideológie Nového veku. Ide o početné prednášky spojené s médiumizmom. Informujú nás o nich príslušné internetové stránky. Každý mesiac sa konajú akcie v rôznych mestách USA. Nedávno Maitreyove médiá hosťovali v Los Angeles. Ich duchovná Mind, Body, Spirit show sa konala v luxusnom LAX Hotel Hilton.

Okrem tejto šnúry duchovných vystúpení sa Maitreyove médiá mobilizujú aj v iných oblastiach. Napríklad Margaret Birkinová zosumarizovala svoje 20-ročné okultné skúsenosti v knihách A New Book by Margaret Birkin a A New Revised Book by Margaret Birkin. Samozrejme, dajú sa objednať aj cez internet.

Ďalšou netradičnou aktivitou je zriadenie tzv. Maitreyových doškoľovacích stredísk. Prvé z nich – Australian Institute of Metaphysics – vyrástlo v horskej oblasti Tamborine v Austrálii. Podobné sa buduje na Novom Zélande. Strediská ponúkajú kurzy, ktoré však nie sú lacnou záležitosťou. Posúďte sami: 4-dňový kurz vrátane ubytovania stojí 3 500 dolárov. Do ceny sa určite premieta ponúkané menu hýriace ezoterickými farbami. Účastníci kurzov sa učia porozumieť energii slúžiacej na samouzdravovanie a sebarealizáciu (práca s tzv. vyšším Ja).

Ďalej sú „vzdelávaní” v oblasti minulých životov, astrológii, v práci s reiki, v homeopatii a v reflexológii. Okrem toho žiadny študent neodíde zo strediska naprázdno. Pri odchode dostane tzv. astrologickú rodnú kartu, ktorá ho bude viesť jeho ďalším životom.

Deň D

V prednáške manželov Kaletových niekoľkokrát zaznelo, že veľký deň sa nezadržateľne blíži. Mnohé udalosti, ktoré súvisia s jeho príchodom, už nastali. Dozvedeli sme sa, že medzi ne patrilo uvoľnenie napätia medzi Ruskom a Amerikou, zvrhnutie apartheidu v Afrike a pád vlády železnej lady Margareth Thatcherovej. Avšak musí prísť ešte posledná. Ide o pád burzy v Japonsku. A až potom to príde!

Ohlasovanie príchodu veľkého okamihu v dejinách ľudstva plne zamestnáva najmä Maitreyovho hovorcu. Je ním už spomenutý bielovlasý škótsky výtvarník Benjamin Creme.11 Avšak je nevyhnutné zdôrazniť, že Maitreyov príchod si ľudstvo musí „privolať” i samo, a to dosiahnutím kritického množstva okultných vyznávačov.

Vystúpenie lorda Maitreyu údajne neunikne pozornosti žiadneho človeka. Preberú ho všetky svetové médiá. Ostatní, mimo dosahu, ho budú vnímať telepaticky. Na tento nezvyčajný teleprenos Maitreya pripravuje ľudstvo už dnes. Nič neponechá na náhodu. Hlavný stan má neďaleko Londýna. Odtiaľ „vysiela svoju transformujúcu energiu do každého kúta zeme” a pripravuje si svojich „zasvätených”. Podľa jeho slov sa mnohí cez rôzne okultné metódy už dávno naladili na jeho vlnovú dĺžku. Tá im v pravý čas otvorí oči, aby spoznali a uznali Maitreyu za spasiteľa sveta.

Menom Maitreya Kristus sleduje jeho nositeľ dôležitý zámer. Má mnohých zviesť a pomýliť. Symbolizuje zlúčenie náboženských tradícií Východu a Západu. Benjamin Creme v jednom rozhovore o mene falošného mesiáša povedal: „Ak by bol predstavený ako Kristus, niektorí by sa tešili, iní by zas hovorili, že je to vlastne Antikrist. Keby sa predstavil ako Maitreya, to by zase rozdelilo budhistov”.12

Na pomýlenie neznalých si Maitreya taktiež účelovo vypožičiava aj novozákonné texty. Využil najmä časť, v ktorej sa píše práve o jeho skorom príchode, keď „všetci uvidia jeho tvár”.13

V „Deň D” Maitreya predstaví celému svetu svoj plán. Jeho hlavnou úlohou je zneškodniť každú formu totality – ekonomickú, politickú i náboženskú. Podľa jeho slov práve s tou poslednou budú najväčšie problémy, pretože veľkou prekážkou sú tzv. fundamentalistické náboženstvá, teda tie, ktoré si nárokujú na teologickú pravdivosť. Niet preto pochýb, že Maitreyov zdvihnutý prst mieri na tri svetové náboženstvá – judaizmus, kresťanstvo a islam.

Maitreyov sprievod

Po pamätnom dni sa so záchrancom sveta spojí niekoľko Majstrov múdrosti. Prednášajúca nám vysvetlila, že ich úlohou bude dať planétu do poriadku. Niektorí budú pomáhať ľuďom pri riešení ekonomických a politických problémov, iní prejdú do oblasti umenia, kde budú inšpirovať hudobníkov, architektov. Ku všetkým problémom sveta sa však bude pristupovať jednotne, a to holisticky. Prirodzene, holizmus sa oficiálne udomácni i v medicíne, resp. liečiteľstve.

Ohlasovaná ideológia údajne nebude uctievať nikoho. Každý sa sám vo svojej réžii vydá na cestu duchovnej sebarealizácie. Človek bude sám sebe cestou inšpirovanou novovekým guru. Každý bude sám sebe pravdou. Odporúčaným prostriedkom duchovného rastu je meditácia centrovaná na „tretie oko”. Tam vraj prebýva duša človeka, tzv. vyššie Ja.

Obsahom meditácie je známa slabika óm, ktorá má svoje miesto i v tzv. Veľkej invokácii. Tá sa končí slovami: „Nech Svetlo, Láska a Moc obnoví na zemi večný Plán”. Jej autorka Alica Baileyová napísala: „Táto invokácia alebo modlitba nepatrí nikomu, žiadnej skupine, patrí celému ľudstvu”.14

Ježiš je už v Ríme

Maitreya nepríde sám. Okrem spomínaných duchovných majstrov sa svetu predstaví vo dvojici. Sprevádzať ho bude falošný Ježiš. Ten podľa slov hovorcu Benjamina Crema už uskutočnil svoj druhý príchod. Kresťania ho síce ešte len očakávajú, ale on už takmer pätnásť rokov žije na okraji Ríma. Žije a vyčkáva na svoj veľký deň. Deň, v ktorom ho Maitreya predstaví celému svetu ako svojho apoštola.

Internetové posolstvo nás o tomto spoločnom príchode ďalej poučuje: „Uvidíte bok po boku dve významné bytosti a po prvýkrát spoznáte pravý vzťah medzi Maitreyom a Majstrom Ježišom”. Dodajme, že prvý príde ako filantrop a reformátor celosvetových pomerov. Bude predstavovať svetského protektora, šíriteľa novej ideológie. Jeho úloha bude dvojaká: rozposlať svoje posolstvo do všetkých kútov zeme a vykonať spomínanú nápravu spoločenských pomerov. A Ježiš z Ríma? Ten sa stane stredobodom kultového diania.

Maitreyove znamenia

V posledných desaťročiach sa vo svete objavili mnohé nevysvetliteľné udalosti. Objavili sa v rôznych kútoch zemegule. Mnohí ich poznajú, niektorí o nich píšu, ale nikto ich nedokáže prirodzene vysvetliť. Sú spojené so zázračnými javmi, ako sú napríklad zjavenia, nečakané uzdravenia, plačúce obrazy, krvácajúce sochy, svetelné kríže na oblohe a pod. Na mnohé z nich reaguje i cirkev.

Spravidla na niekoľko desaťročí zaujíma k niektorým z nich opatrné stanovisko. Je zrejmé, že posúdenie týchto javov nie je jednoduché, pretože musí okrem iného vychádzať aj z duchovného videnia týchto nezvyčajných javov.

Avšak absentujúci hlas cirkevných autorít často nahrádza hlas ľudu. Laické výpovede obsahujú nielen náboženské vysvetlenie javov, ale prechádzajú i do morálnej, politickej a eschatologickej roviny. Ako inak, svoj hlas pozdvihol i Maitreya. V prednáške odznelo doslova uzurpátorské prisvojenie si všetkých tých nevysvetliteľných javov. Podľa Kaletovej doslova všetky prebiehajú v Maitreyovej réžii. Ako príklad uviedla Mexiko (Tlacote), Nemecko (Nordenau), Indiu, Čínu a Spojené štáty americké. Údajne sú tieto výnimočné udalosti predzvesťou jeho príchodu.

Obšírna fotodokumentácia je prístupná každému na uvedených internetových stránkach. Je úplne nepodstatné, či javy prináležia do kresťanskej alebo budhistickej religiozity. Maitreya si prisvojuje všetky, ba i uvádzané zjavenia Panny Márie, Ježiša Krista, plačúce sochy Madony. Podobne len v jeho mene žiarili svetelné kríže na oblohe, ktoré videli obyvatelia Los Angeles. Osvietili oblohu práve v tom čase, keď Maitreya po prvýkrát ukázal svetu svoju tvár v Nairobi.

Takisto početný výskyt uzdravujúcich prameňov svedčí len v jeho prospech. Neukrátil však ani budhistov. Tí môžu vidieť záhadné malé bytosti, ktoré pijú mlieko, a hinduisti zase sošky pijúce vodu. K indiánom poslal byvolie teliatko. Moslimom dal netradične znamenie do baklažánu. Semiačka v ňom sa zoradili do mena Alah. Tie tiež potvrdili, že Maitreya je už medzi nami.

Slovo na záver

Aj v tejto prednáške sa mi potvrdili živé slová evanjelia – proroctvo o Maitreyovi je obsiahnuté v slovách evanjelistu Matúša: „Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní kristovia a falošní proroci, a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených”.15 „Mesiáš” Maitreya a zástup jeho prorokov tvorený napríklad Rudolfom Steinerom, Benjaminom Cremom a Davidom Spanglerom prichádza, aby lovil duše a oživoval ich svojim duchom.

Božie deti by mali ich vystúpenia provokovať k ustavičnému prehlbovaniu právd viery a ku vzťahu k jedinému Spasiteľovi sveta – Ježišovi Kristovi a poznávať a študovať Božie slovo každý deň.

Poznámky:

1. Kalpa v hinduizme predstavuje deň a noc boha Brahmu. Podľa védskych spisov tento úsek trvá 4 320 000 000 rokov a pozostáva zo štyroch vekov (jug). Každá kalpa sa delí na štyri úseky: vznik sveta, trvanie vzniknutých svetov, zánik svetov a nástup chaosu. Lexikon východní moudrosti, Votobia, Olomouc 1996, s. 218

2. Kalki, dosl. Biely kôň – desiaty avatár boha Krišnu, ktorý príde na bielom koni. Biely kôň je symbolom sily (kôň) a moci (biela farba v sebe obsahuje všetky farby svetelného spektra). Týmito atribútmi bude nový avatár vládnuť. Zároveň bude premožiteľom smrti a zvíťazí nad každou temnotou. Bude božským človekom na zemi, jednotný s nekonečným božským princípom. Tamže; s. 218

3. Návšteva tejto náboženskej komunity je možná i prostredníctvom internetu. Podmienkou vstupu však je poskytnutie domáceho telefónneho čísla, mobilu, webovej stránky, telefónneho čísla do práce, faxu, uvedenie pracovnej funkcie, oddelenia, názvu spoločnosti a firemnej webovej stránky.

4. Celý rad známych majstrov ezoterického sveta sa nám ponúka napríklad v publikácii Visions of the ascended Masters, ktorej autorom je Kinsley Jarrett. Ku každému majstrovi je uvedená charakteristika a jeho okultné poslanie a zručnosti. In: www.lord-maitreya.org

5. Selecký, A.: Diaľnica do pekla. Magnificat o. z. Slovakia, Bratislava 2000, s. 186 – 187
6. www.lord-maitreya.org
7. „Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.” (Jn, 14, 6)
8. www.contacttalkradio.com

9. Homeopat Ray Mansell prešiel od metód reiki, hypnoterapie, neurolingvistického programovania k práci s homeopatiou. Považuje ju za vibrujúcu uzdravujúcu energiu, ktorú údajne získavame z rastlín, minerálov, zvierat a vesmíru. Choroba je naopak negatívna, zdraviu škodlivá energia, ktorú treba odstrániť. Ray Mansell sa netají blízkou spoluprácou so svojím guru. Pri jeho predstavovaní sa dočítame: „Je mimoriadnym odborníkom vo svojom odbore, za ktorým stojí jeho majster Maitreya.” In: www.maitreya-edu.org

10. Aurasoma je metóda, ktorá diagnostikuje náš telesný stav pomocou farby aury. Farba v tzv. colourterapii je podľa budhistickej vesmírnej mystiky vozidlom. Môže nám napomáhať pri duchovnom napredovaní nášho vedomia. Je potenciálom, s ktorým máme pracovať, ak chceme duchovne rásť. Na uvedených internetových stránkach nám túto metódu ponúka Deborah Husbandsová, absolventka Arts and Science International Academy of Colour Therapeutic v Anglicku. In: www.maitreya-edu.org

11. Creme sám seba definuje ako „Jána Krstiteľa Krista New Age”. Tento žiak Alice Baileyovej sa narodil roku 1922 v Škótsku. In: Pennesi, A. O.: Kristus podle New Age. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2000, s. 20

12. Selecký, A.: c. d., s. 172
13. Porov. Zj 1, 7
14. Pennesi, A. O.: c. d., s. 17
15. Porov. Mt 24, 23 – 24

Súvisiace videá a dokumenty