fbpx

Legendy sú pravdivé

Pokud se člověk vyvinul ze zvířat, proč pak existují dlouhé tradice o Zlatém věku, místo tradic o primitivní minulosti? Vysvětlí to někdo? Pokud těm tradicím věříme, pak ti původní obyvatelé naší planety byli jako bohové – to jest, byli členové nadřízené civilizace, která po nějaké velké katastrofě přestala existovat.

Egyptské zápisy tvrdí, že vláda „bohů“ před první dynastií byla vláda nařízené a zázračné moci. Popol Vuh (Posvátná kniha Quiche indiánů v Guatemale) zapisuje:

„Ta první rasa lidí před Potopou vlastnila veškeré znalosti; studovali čtyři díly nebe a kulatý povrch země“.

Legendy jsou obyčejně založeny na jádru faktu. Považme legendu o Troji. Žádný učenec nepovažoval Homérův Iliad nebo Odyssey za historii. Avšak Schliemann tomu věřil a objevil „mýtické“ město Troj. Iliad mluvil o poháru ozdobeném hlubicemi, který používal Odysseus. Schliemann našel ten 3600 let starý pohár v šachtě.

Griffin Herodotus vypráví skvostnou povídku o vzdálené zemi, kde griffini střežili zlatý poklad. Tato země (Altai, nebo Kin Šan) byla nyní nalezena, spolu se starodávnými doly na zlato, a ozdoby vysoké kultury vystavují převážně griffina. Ukázalo se, že mlhavý mýtus je faktem.

Posvátné spisy potvrzují, že na samém začátku (brzy po pádu Ráje), lidé měli neobyčejné mentální schopnosti. Počínaje surovou zeměkoulí, ovládli vysoký stupeň civilizace během pouhých šesti pokolení jejich existence. V té krátké době byli schopni postavit města, hrát na složité hudební nástroje a tavit kovy. Vskutku se zdá, že tito lidé s jejich vědeckými komplexy nebyli pitomci.

Věděli jste, že když Alexander Graham Bell vynalezl telefon, naznačil, že to bylo vynalezenou už před tím? „Staré vynálezy byly znovu vynalezeny“, poznamenal.

A ještě něco jiného. Překvapí vás když zjistíte, že téměř všechny spisy starodávných lidí po celém světě vyprávějí tutéž příhodu o pádu z původního rajského stavu míru, lásky a štěstí? Nádherný svět bez jakéhokoliv utrpení. Ty nejstarší zápisy vůbec kdy vykopané, byly napsané starodávnými suméřany z Mesipotámie před více než 4000 roky. V jejich zápisech se zachovaly jejich zákony, historie a kultura, zrovna tak jak události, které se přihodili před jejich dobou.

Jejich spisy živě mluví o době, kdy zvířata nebyla ani divoká ani škodlivá, kdy mezi lidmi neexistovala ani soupeř ani nepřátelství, kdy byl dostatek, bezpečí, soulad a správný způsob života na zemi ve všech směrech. Posvátné záznamy potvrzují, že nastalo odloučení od souladu s Bohem. Takové zápisy nejsou omezené pouze na bibli, ale jsou v ústní a psané historii mnoha starodávných národů. Zdá se, že ztráta nesmrtelnosti způsobená neposlušností lidí k božskému zákonu palčivě cítil víc než jeden starodávný spisovatel.

I když lidé v té době už upadli do polyteismu, uvědomovali si jejich pravý duchovní stav. Ve starodávném Babyloně se cítilo, že člověk žije pod kletbou, začarováním, ze kterého ho může vysvobodit jen božské očištění. Podobně egyptské spisy dávají na srozuměnou, že lidé si byli vědomi svého stavu zlých činů, že toužili po věčném životě a dokonce cítili potřebu pro nějaký druh záchrany. Člověk může ve starodávných spisech cítit volání lítosti nad událostí, o které pevně věří, že se udála. Jaký to prudce bolestivý pocit! A jak živě to bylo vyryto do paměti lidské rasy!

Podle něterých archeologů, tím nejstarším uměním, které lidská rodina znala, je označeno jako pečeť pokušení. Zobrazuje strom a na každé straně stromu sedí jedna osoba. Za jednou z osob se od země vzpíná tvar hadu, který té osobě našeptává. Sumérská báseň naříká, že „dívka pojedla toho, co bylo zakázáno, dívka, matka hříchu, spáchala zlo; matka hříchu měla bolestný zážitek“.

Svedení lidstva do pasti „zlým hadem“ se pamatuje od Egypta do Číny do Ameriky. Věřili v jednoho Stvořitele, v bytosti nazvané andělé, a v pád a zvrhlost člověka důsledkem rafinovanosti Satana (představovaného hadem). Věřili také v lásku Stvořitele k lidským bytostem – a v záchranný plán, který jim slíbil okamžitě po Pádu – příchod toho Mocnějšího, který měl na sebe vzít lidskou přirozenost a zemřít za lidstvo. Věřili v konečný triumf tohto Zachránce, v obnovu všeho co bylo ztraceno, a v rozdrcení Hada.

Dupuis v jeho L’Origine des Cultus, nashromáždil rozsáhlé množství tradicí převládajících ve všech národech, ohledně božské osoby narozené z ženy, trpící v konfliktu s hadem, ale konečně nad hadem vítězící. Přišel, nebo měl přijít, z nebe aby vysvobodil lidstvo – aby se obětoval, ale vstal opět z mrtvých a vrátil se do nebe. Podobně v těch nejranějších egyptských textech se nachází proroctví, prohlašující příchod Spasitele lidské rasy – proroctví, která byla už v té době starodávná.

Na pomoc k pochopení záchranného plánu byla pro lidsvtvo zavedena učební pomůcka: stala se známá jako obětní systém. Požadavkem bylo, že když osoba litovala svých hříchů, vzala nevinného beránka a zabila ho svýma vlastníma rukama. Význam toho byl, že tak jak nevinná oběť (zvíře) zemřela v rukou kajícího se hříšníka, tak v určitém datumu budoucnosti nevinný vysvoboditel zemře za vinné lidstvo a vysvobodí je z kletby věčné smrti. Tento obětní obřad byl vyjádřením víry v budoucí  vysvobození.

Archeologie ukázala, že tento obětní systém byl předán všem národům a stal se částí jejich kutury. Věřilo se, že Sám Bůh ten obřad udělil rodičům lidské rasy po jejich pádu, spolu se slibem budoucí záchrany. Obětní systém svěřený našim prvním prarodičům byl jejich potomky zkažen. Pověra, modlářství, krutost a nevázanost zkazily jednoduchou ale významnou službu, kterou jejich Bůh ustanovil.

Různé systémy pohanského modlářství v různých částech světa si vzájemě tak odpovídají, jak v jejich zjevném smyslu tak v četných bodech nahodilých podobností, že nemohly nezávisle vzniknout v několika zemích ve kterých jsou nastoleny, ale musí všechny pocházet z nějakého společného zdroje.

Evoluční teorie, že první lidé uctívali mnoho bohů a myšlenka „jednoho Boha“ se vyvinula později, byla z velké části archeologií vyvrácena. Nyní vychází najevo, že MONOteismus (jeden „vysoký Bůh) spočívá v základu všech náboženství, a že po asi 2000 př.n.l. monoteismus degeneroval na panteismus, polyteismus a animismus. Starodávné písemné svědectví ukazuje, že tak jak čas plynul, tendence byla zvyšovat počet bohů spíše než jej snižovat. To je v souladu s biblickým tvrzením. Jen ty pozdější národy byly POLYteistické (uctívaly mnoho bohů).

Lze ukázat, že různé systémy pohanské mýtologie pochází z jednoho společného zdroje. Tím zdrojem je Babylon v Mezopotámii, v době Nimroda, krátce před 2000 př.n.l. Všimněte si těchto stupňů: Všeobecné uctívání Stvořitele, který byl za sluncem, měsícem a hvězdami, pozvolna zdegenerovalo na uctívání těchto nebeských těles samotných. Když se lidé z Babylonu začali rozptylovat, vliv té degenerace se rozšířil po celém světě. Padělek se pod různými jmény všude uchytil.

Bohové každého národa měli stejné funkce a symboly a byli představováni podobnými způsoby. Tento padělek si nakonec osopil místo pravého náboženství. Modlářství začalo uctíváním hrdinů a nebeských těles, a zdegenerovalo na uctívání býků, koz, koček a krokodýlů a jestřábů a brouků.

Ty nejrannější egyptské texty nás přivádějí tváří v tvář s proroctvím o Mesiášovi, který má přijít. Věřilo se, že „učitel očekávaný od začátku světa“ nebyl ještě na zemi zjeven. Jeho příchod měl skončit jeho sebeobětováním a přinést obrodu lidstva. Jen v té pozdější egyptské literatuře (od pozdní 18té a rané 19té dynastie) Osiris a jiní bohové neprávem zaujali funkci a vlastnosti toho Slíbeného. Od té doby se náboženská degenerace pevně zakořenila.

Před tou dobou postavení Osiris nebylo mesiánské. Osiris nebyl víc než obrazným patronem obilí, zosobněním zemědělských období. Jen mnohem, mnohem později se stal „bůh, který byl původně smrtelníkem a vstal z mrtvých“. Důsledkem toho, že zvrácení původního mesiánského proroctví se rozšířilo po celém světě, součastní učenci byli vedeni k závěru, že křesťanství si vypůjčilo myšlenky z pohanských náboženství. Archeologické svědectví, které je nám dnes k dispozici ukazuje, že tito učenci byli na omylu.

Prorokovaný Mesiáš byl v nejrannějších dobách přidružený k přínosu duchovního SVĚTLA. Tato obraznost byla brzy nahrazena skutečným fyzickým SVĚTLEM, jejímž představitelem bylo SLUNCE. Touha po hmotném zobrazení se pak lehce vyjádřila v uctívání slunce. V některých zemích uctívali lidskou sochu představující slunce tím, že házeli děťátka do ohně v jejím břichu. Pálení kadidla nebylo jen na počest slunce a měsíce, ale také jiných nebeských těles.

Také ty začaly být považovány za bohy. Astrologie byla formou polyteismu. S těmito „bohy“ se radilo v zastoupení národa. Zvrhlost se dále rozvíjela. Lidé předpokládali, že předpovězené vzkříšení přicházejícího Zachránce se odehrává ve výročním hnití a opětném růstu rostlinstva. Obnova se stala méně důležitou a byla popletena s množením.

Sluneční rok a jeho rostlinná „smrt a vzkříšení“ se tudíž staly doslovným odehráváním smrti a vzkříšení boha slunce. A spolu se sluncem se vyvinulo uctívání jeho pozemského symbolu, hada, o kterém se věřilo, že „osvítil“ lidstvo. Kulty hadů se rozšířily po celém světě. Zlo, představované hadem, se vskutku stalo „bohem tohoto světa“.

V obětním systému, který mluvil o slíbeném Zachránci, účastníci se podíleli na masu zvířete. To znamenalo přijetí výhod slíbeného usmíření, právě tak jak strávením „Slova“ Spasitele. Oběť byla mezi všemi národy jednoduše na odvrácení hněvu božstva. Jeho hněv místo toho padl na náhražku a tím byl ušetřen zpronevěřený život vinného uctívače nebo vinného národa.

S modlářstvím (uctíváním hmotného zobrazení boha) šly vždy bok po boku nemorálnost, sexuální zvrácenosti, čarodějnictví, astrologie a sadistická láska ke krutosti. Později, když zvířecí oběť se zvrhla na obětování lidí, mesiánský obřad byl nahrazen svátostí kanibalismu. Pohanství učilo muže a ženy hledět na Svrchovanou Bytost jako na předmět strachu spíše než lásky – škodolibé Božstvo, které se musí ukonejšit obětmi.

Hebrejští proroci to považovali za důležitý vývoj v rostoucím konfliktu mezi Stvořitelem, který si pro člověka přeje to nejlepší, a zlými mocnostmi, které se zaměřují na zničení lidské rasy. Společnost se čím dál víc zhoršovala.

A stalo se, že Abrahám spatřil beránka chyceného za jeho rohy v keři. Vzal ho a obětoval místo svého syna. Byla tato příhoda náladovým vrtochem z Boží strany? Naprosto ne. Byla to obrazná, předmětná lekce – která měla vštípit do paměti otci vyvoleného národa a jeho potomkům skutečnost, že Sám Bůh jednoho dne podá tu mučivou oběť Svého Drahoceného, aby vysvobodil lidstvo.

„Bůh sám poskytne beránka… Na hoře Hospodinově se to uvidí.“

Může to být proroctví, že jednoho dne v budoucnu Mesiáš, Syn Boží, bude obětován jako beránek právě na té stejné hoře? A o staletí později, dobře známa osoba prohlásila:

„Abrahám zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se“.

Vírou se Abrahám těšil na toho Budoucího, ve kterém měly být všechny národy požehnány.

Súvisiace videá a dokumenty