fbpx
Zmeň svoj život
DesatoroVýklad Písma

Hnutie za nedeľu a znamenie šelmy

Hnutie za nedeľu a znamenie šelmy sa pomaly vyvíja a prestupuje celý dnešný svet. Pápež chce posilniť nedeľu ako deň odpočinku. (Apoštolský list Dies Domini, Máj 1998). Biskupi a kňazi túžia po obnovení svätenia nedele. Niektorí ľudia chcú verejné hnutia, aby sa ochránil nedeľný pokoj, ale druhí naopak chcú pokutovať tých ktorí by tento pokoj rušili. (Nórsky denná tlač Vart Land, 12 September 1990, Dagen 6 Apríl 1994 a25, jún 1994).

Národy sa spájajú ekonomicky, a politicky a vojensky. Prečo sa spájajú aj na náboženskom poli? Čo sa stať?

Určitá časť ľudí, ktorí sa snažia potlačiť dopredu svätenie nedele má tie najlepšie úmysly. A vôbec, žijeme v uponáhľanej spoločnosti, kde každý potrebuje deň k odpočinku a rekreáciu ale myšlienka o pokutovanie ľudí, ktorí nechcú svätiť nedeľu ako svätý deň nie je v zhode s Duchom Kristovým. To aby sme zachovávali a svätili deň odpočinku musí byť osobné rozhodnutie a tiež by to malo byť urobené s radosťou a láskou ku Kristovi, nie z donútenia.

Mimochodom, vedeli ste, že deň, ktorý sa cirkevné vedúci na celom svete snažia presadiť je falošným dňom odpočinku? Vedeli ste, že Desať Prikázaní bolo zmenené, a že je to Pápežstvo, ktoré urobilo tento falzifikát? Je to táto moc, ktorá leží za prikázaniami, tak ako sú nájdené v katechizme. Tieto prikázania iné ako Božích 10 Prikázaní, ktoré nájdeme v Biblii. Prosím, presvedčte sa sami pre seba. Porovnajte prikázanie z katechizmu s prikázaniami v Biblii v knihe Exodus (2.Mojžíšové 20 kapitole a 2-17. Verši).

Keď v tomto článku odhaľujeme čo sa stalo a že katolícky systém je za touto zmenou, naším úmyslom nie je, aby sme odsúdili veriacich ľudí v katolíckej cirkvi ako jednotlivca. Chceli aby sme len osvetliť a pomôcť im, a nám všetkým, aby sme došli k správnemu názoru v tejto veci.

Jedno z prikázaní, ktoré Katolícka cirkev zmenila je prikázanie týkajúce sa dňa odpočinku. Úplné znenie štvrtého prikázania v Biblii, ktoré sa týkajú dňa odpočinku čítame:

Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje dielo Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja dievka, hovädo tvojej i prichádzajúce, ktorý je v tvojich bránach. Alebo v šiestich dňoch Pán utvoril nebo a zem, more a všetko čo je v nich, a odpočinul dňa siedmeho; Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho

V tomto prikázaní čítame, že siedmy deň, je sobota, deň odpočinku. Pri pozornom čítaní objavíme, že v tomto prikázaní je napísaná pečať Božia. Tak ako pečať meno a titul svojho majiteľa, tak tiež odráža majiteľovou autoritu a jeho panstva. Boh vložil svoju pečať do svojho zákona, a tu môžeme nájsť vo štvrtom prikázaní.

Meno zákonodarcu je HOSPODIN, jeho titul je STVORITEL (učinil Hospodin) a jeho panstvo je NEBO a ZEM, a MORE a VŠETKO ČO JE V NICH.

Bol to veľmi taktický počin katolíckej cirkvi v odstránení tejto pečate vo svojej neúplnej a nesprávnej verzii prikázaní v katechizme. Takto sa pozornosť ľudí už nesmeruje k tomu, kto je zákonodarca, a komu by mali preukazovať svoju vernosť. Skrze ich osvojenú cirkevnú moc a autoritu zmenili prikázania ako sa im to hodilo.

V katolíckom katechizme je toto prikázanie zjednodušené takto: Pamätaj na svätý sobotňajší deň. V luteránskej katechizme čítame: Pamätaj na deň odpočinku, aby si ho svätil. Tu nám nie je ani povedané, ktorý deň dňom odpočinku je, a tiež kto je zákonodarcom. Poďme sa teraz spolu pozrieť na biblickú verziu prikázaní a porovnajme ich s tými v katechizme:

Katolícka cirkev priznáva otvorene a odmerná, že ona je zodpovedná za zmenu dňa odpočinku zo soboty na nedeľu. Z Rímsko-katolícke knihy o ich učenie (vyznanie) čítame nasledovne:

Otázka: Ktorý je deň Sobotný?
Odpoveď: Sobota je dňom sobotňajším.
Otázka: Prečo svätíme nedeľu miesto soboty?
Odpoveď: Nedeľu svätíme miesto soboty, pretože katolícka cirkev na Sneme v Laodicei (r. 336n.l), presunula vážnosť (velebnosť) soboty na nedeľu.
Otázka: Máte ešte nejaký iný dôkaz, že Cirkev (Rímske katolícka) má moc ustanovovať sviatky a nariadenia? ( nariadené sviatky?)
Odpoveď: keby takú moc nemala, nemohla by sa dopustiť toho v čom s ňou všetky moderné cirkvi súhlasia nemohla by nahradiť svätenie nedele, prvého dňa v týždni, za miesto svätenie soboty, siedmeho dňa; zmenu, pre ktorú nemá nikto autorizovanej právo. (Doctrinal Catechism str. 147 a The Catechism of Catholic Doctrine edícia 1977, str. 50)

Je to smutnou skutočnosťou, že Cirkevné autority sa rozhodli pre niečo čo je v rozpore s učením Biblie. Schváli falošný deň odpočinku vo veľmi rannej historickej dobe, viac ako 1000 rokov pred Lutherom preto väčšina dnešných ľudí je ľahostajná k tomu faktu. Informovali vás vaši kňazi a učitelia náboženstva o tejto zmene?

Martin Luther vyrastal ako katolík, ale neskôr keď objavil čo je to za falošný a podvodný systém povedal:

Je to veľmi jasné, ako znamenie antikrista súhlasí (sa zhoduje) sa znamenia pápežstvo a jeho nasledovníkov

Toto vyhlásenie nájdete v knihe o dohode; Vyznanie Evanjelickej luteránskej cirkvi na str. 327 Luther sa naozaj nemýlil, pretože všetky identifikačné znamenia z Biblie, ktorý sa týkajú veľkej moci Antikrista šelmy sa zhodujú s pápežstvom.

Jedným z určujúcich znakov tejto šelmy je že „znamenie V Biblii čítame

A tretí anjel letel za nimi vravel veľkým hlasom: Ak bude sa kto klaňať šelme a jej obrazu a prijme znamenie jej na čelo svoje alebo na svoju ruku, aj tento bude piť z vína hnevu Božieho, víno, ktoré je naliate v poháre hnevu jeho, a trápený bude ohňom a sírou pred tvárou svätých anjelov a pred tvárou Baránka. (Zjavenie 14: 9-10) a rozkazuje všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i v sluhom, aby mali znamenia na pravej ruke svojej, alebo na čelách svojich. A aby nikto nemohol kupovať ani predávať, než ten, kto má znamenie alebo meno ťa šelmy, alebo počet jej mena. (Zjavenie 13: 16-17)

Keďže všetky biblické identifikačné znamenie „šelmy pasujú na pápežstvo, toto znamenie musí tiež pasovať na pápežstva. Katolícka cirkev potvrdzuje skrze mnohých vyhlásenie že ona má nejaké znamenie. Čítame

Nedeľa je našim znamením autority. Cirkev je nad Bibliou a táto zmena soboty na nedeľu je dôkazom tejto skutočnosti. (Katolíckej záznamy Londýn / Ontario 1. žiare 1923).

Pozrime sa na ďalší:

Samozrejme, že katolícka cirkev prehlasuje že tá zmena bol jej počin .A tento počin je ZNAMENÍM jej cirkevnej autority vo veciach náboženských. (H.F. Thomas, Kancelár kardinála Gibbonsa).

Je to udivujúce, a zároveň tiež veľmi smutné, že cirkev Luteránska vo všetkými svojimi odnožami sa spojila s katolíkmi v uznaní falošného dňa odpočinku a s falošnými prikázaniami Deklarovaným v katechizme. Oni prijali falzifikát Bohom daných prikázaní. ktorí oboznámení s pravdou a prijímajú podvody, a neodvracajú sa od nich, tiež prestupujú Boží zákon.
Pozrime sa na to, čo pár protestantov povedalo o tejto zmene dňa odpočinku:

„Kde je nám v Písme povedané, že máme zachovávať prvý deň? Je nám prikázané, zachovávať siedmy deň, ale nikde nevie príkaz o zachovávanie prvého dňa . (Isaac Williams Proste kázanie o katechizmu str. 334,336).“

„Na druhej stráne v Novom Zákone nie je žiadne prikázanie, ktoré podporuje oslavovanie nedele. A tiež tam samozrejme nikde neexistuje príkaz ktorý hovorí že nedeľa prevezme úlohu soboty pre kresťanov . (Poznámka katechizmu (22) sobota a nedeľa Odd Sverre Hove. Nórsky denník: Dagen 7.Říjen 1995).“

Ježišovo vzkriesenie

Teraz, ja si veľmi uvedomujem skutočnosť, že mnoho kresťanov zachováva prvý deň v týždni ako deň odpočinku k pamiatke vzkriesenie Ježiša. Ale aj keby niekto začal oslavovať deň vzkriesenia, je to nesprávne uberať sa k záveru, že teraz máme nový deň k odpočinku. Písmo hovorí že Ježiš je Pánom soboty. (Marek 2: 27.28)

On stvoril tento svet a on tiež založil deň odpočinku. Dokonca je napísané Všetko povstalo skrze neho urobené , a bez neho nič nie je urobené, čo povstalo. (Jn 1: 3) Ježiš je Pánom soboty, takže ak deň odpočinku bol zmenený, Ježiš by bol tým, kto by túto zmenu vykonal, ale on toto neurobil. je to pápežstva (šelma), ktoré je zodpovedné za túto zmenu.

Biblia hovorí, že Boh požehnal a posvätil sobotný deň. Ste schopní nájsť v Biblii že Ježiš nás požiadal, aby sme prestali zachovávať sedmy deň svätým, a na miesto toho nám prikázal dodržiavať prvý deň? Ste schopní nájsť, že On zmenil 10. prikázania, spolu s prikázaním o zachovávanie siedmeho dňa Soboty; prikázanie, ktoré Boh napísal svojim vlastným prstom?

Ste schopní nájsť to, že Boh alebo Ježiš posvätil a požehnal prvý deň v týždni? Buďte k sebe úprimní a odpovedzte na tieto otázky. Je úplne jasné, že Biblia nám hovorí, že Boh oddelil siedmy deň pre svätý účel a požehnal ho. Je to ten deň, ktorý bol veľmi obzvlášť oddelený pre duchovný a telesný odpočinok. Je to ten pravý deň odpočinku.

Boh nám dal deň odpočinku, pretože on nás miluje a chce nám požehnať svojou prítomnosťou. Ak Boha milujeme, chceme ukázať našej vieru a poslušnosť Boha tým, že dodržiavame svätý deň odpočinku, ktorý On založil pre naše dobro. Len potom obdržíme plné požehnanie tohto dňa odpočinku. (1. Mojžišova 1; 26, Jan 1; 1-3, Marek 2; 23-28)

A ktorý deň je Biblickým siedmy deň? Môžete sa opýtať. V spojení s Ježišovou smrťou, Jeho pohrebom a vzkriesením, Biblia hovorí, že Ježiš zomrel v deň príprav alebo v deň pred sobotou. Tiež ho nazývame Veľký Piatok. deň keď Ježiš vstal z hrobu sa nazýva prvým dňom týždňa, naše nedeľa. D medzi týmito dvoma dňami sa nazýva Sobota, Siedmy deň.

Ježiš, Pán Soboty, odpočíval v hrobe v sobotu a vstal v nový pracovný deň v Nedeľu. Takže Nedeľa je – podľa Biblie prvým zo šiestich pracovných dní v týždni, a nasledovníci Krista toto prijímajú. (Lukáš 4; 16, Lukáš 23; 54-56, 3. Mojžišova 13; 16-21)

Učeníci pokračovali v dodržiavaní Soboty ako dňa odpočinku tiež potom, čo bol Ježiš vzkriesený, čo je už podľa novej zmluvy. Pretože Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes, a navždy; všetci kto vyznávajú, že kresťania by mali tiež zachovávať Božie a Kristov svätý deň odpočinku, siedmy deň, sobotu. (Skutky 16; 11-13, Skutky 18; 4-11 Židom 13, 8)

Biblia opisuje sobotu ako svätý deň Pána (Izaiáš 58; 13). Deň Pána preto NIE JE nedeľa, ale Sobota. Nedeľa znamená deň Slnka a nie deň Syna. Niektoré krajiny majú zmenené dni v kalendári. V Nórsku sa to stalo 1. Januára 1973. Pred týmto dátumom bola Sobota siedmym dňom v kalendári. A od tej doby Sobota sa stala šiestym dňom týždňa. Nedeľa, ktorá bola predtým písaná ako prvý deň v týždni. Toto je zavádzajúce. Ľudia majú pocit, že nedeľa je siedmym dňom v týždni. Toto je zavádzajúce.

Ľudia majú pocit, že nedeľa je siedmym dňom v týždni. Niektorí ľudia dokonca nazývajú nedeľu sobotou. Ale tí, ktorí, ochotní urobiť malé pátranie čoskoro objavia, že Nedeľa je falošnou sobotou. Nedeľa bola pôvodne prvým dňom v týždni a podľa biblických záznamov je stále prvým pracovným dňom v týždni. (3. Moj. 23; 32 Neh 13; 16-21)

Vzhľadom k zmene, ktorá sa stala s dňom odpočinku, musíme urobiť rozhodnutie. Chceme počúvať Boha a zachovávať svätý postoj Boží vzácny sobotný deň, alebo počúvať človeka a zachovávať Nedeľu?

Falošný pastieri

Možno sa čudujete, prečo bolo duchovenstvo potichu, čo sa týka zmeny 10 prikázaní? Je možné, že niektorí neobjavíte túto zmenu, ale jednoduchá odpoveď znie, že príliš veľa ich bolo falošnými predstaviteľmi Boha ktorí zadržiavali pravdu o „znamení šelmy ukrytú pred ľuďmi. Ľudia sú chlácholený príjemnými správami o mieri a bezpečí. Hovoria, že Sobota bola stvorená pre Židov a“ my žijeme pod novou zmluvou , takže Nedeľa je dňom odpočinku .

Ale premýšľajte sami pre seba! Sobota bola založená dávno pred tým, než prvý Žid Abrahám vôbec existoval. Sobota bola založená na začiatku, u Stvorenia, a Ježiš hovorí, že bola stvorená pre človeka. (Marek 2; 27-28) Bola ustanovená pre teba a pre mňa. Navyše, Ježiš hovorí, že tak dlho kým vidím nad sebou neba a pod sebou krajinu, Božie Prikázaniaplatné. (Mat 5; 17-18)

10 Božích prikázaní sú práve tak platné aj v novej zmluve. Ale zmena medzi starou zmluvou a novou zmluvou je, že teraz smieme prísť k Ježišovi a obdržať odpustenie našich hriechov, bez obete baránka. Systém obetných darov bol ukončený, dosiahol totiž naplnenie v Kristovi. Ježiš prišiel ako pravý obetný Baránok, a On bol obetovaný raz pre všetkých. (Židom 9; 42-28)

Aj keď my prezentujeme v tomto článku veľmi obsiahlo predmet sobotňajších prikázaní uvedomujeme si skutočnosť, že všetky prikázania dôležité. Biblia hovorí, že: Kto by čokoľvek z celého zákona strihal, prestúpil by potom jediné, všetkým jest vinný. Jakub 2; 10-12. Zjavenie 14; 12. Toto je dôležitá pravda k premýšľaniu pre obe skupiny svetiteľov soboty aj bojovníkov proti potratu a všetkých ostatných, ktorí nadšene hlásajú jedno z prikázaní.

Hnutie za nedeľu

Hnutie za nedeľu je v dnešnej dobe rastúce po celom svete. Silné náboženské skupiny existujú v USA, napr. Aliancia Dňa Pána, Kresťanská koalícia a ďalšie, ktoré ťažko pracujú, aby postavili nedeľu ako univerzálny deň odpočinku. Kvôli morálnemu úpadku, hroziacemu ekonomickému kolapsu a zníženie záujmu o kresťanstvo, tieto skupiny silno veria , že ľudia a národ sa musí vrátiť späť k 10 prikázaniam, aby dostali požehnanie od Boha. V spojení s týmto oni chcú ustanoviť falošný deň odpočinku.

Dnes vidíme, ako sa biskupi a a kňazi spájajú s Kresťanskými spoločenstvami, s obchodným svetom, zahraničnými úniami a inými organizáciami, aby oživili nedeľu ako deň odpočinku. Snažia sa oživiť znamenie šelmy. V Európskej únii sa snaží aby nedeľa bola bežným dňom odpočinku. Bývalý prezident ??? , Kresťan Jaques Delors, volá pre jedného ducha, jeden názor a duchovnú jednotu v Európskych inštitúciách. (Dagen 29. Septembra 1992)

V sa pokračuje na budovaní tohto modelu, a nedeľa ako deň odpočinku bude, podľa ich názoru, spojovacím článkom v tejto duchovnej jednote. Snažia sa nájsť body na ktorých sa v Únii zhodneme, a nedeľa ako bežný deň odpočinku je niečo, čo Katolíci a väčšina protestanti majú spoločné. Toto je veľmi múdry krok katolíkov, pretože vyzdvihujúc nedeľu je v skutočnosti úsilie Katolíkov posilniť znamenie ich autority (nedeľa vo všetkých národoch).

Povinné zachovávanie nedele

V dnešnej dobe majú katolícke aj protestantskej národy spiace nedeľné zákony začlenené vo svojom zákonníku. Keď budú tieto zákony posilnené tak bude povinné dodržiavanie nedele ako dňa odpočinku. A v tom čase bude proroctvo o „znamení šelmy naplnené. Biblia hovorí, že na konci celý svet . bude vtiahnutý do tohto posledného veľkého boja. Buď si vyberieme službu Bohu a vyvýšime Ho ako Stvoriteľa neba i zeme zachovávaním svätého Božieho a Ježišovho dňa odpočinku, ktorým je sobota alebo budeme verní šelme (Pápežstvo) a vezmeme jej znamenie, ktorým je nedeľa.

Všetci, ktorí milujú Spasiteľa a sú naplnení Duchom Svätým, ukazujú svojou vernosť Bohu zachovávaním Jeho zákona. Oni odmietli prijať nepravú sobotu, a budú stáť pod vlajkou Pána. To sú , ktorí dostanú pečať živého Boha. (Zjavenie 7; 1-4, Ezechiel 9; 4, Zjavenie 14; 1-5)

ktorí sa vzdajú pravdy pochádzajúcej z neba a prijmú nedeľu za sobotu, dostanú znamenie šelmy. ktorí sa rozhodli prijať znamenie šelmy, obdržia znamenie na ich čelo (symbolizujúce rozhodnutia urobené v ich mysli a rozumom) alebo obdržia na ich pravú ruku (reprezentujúcich ich činy alebo moc). (5. Mojžišova 6; 6-8, Židom 10; 16) Ale žiadny človek nepocíti hnev Boží nad priestupkom Jeho zákona, kým nebola v kontakte s jeho mysľou a svedomím, a bola zavrhnutá.

Aj keď tento spor o nedeľu a sobotu je práve pred nami, rozhodnutie o tom, komu budeme verní, musia byť urobené dnes. Pretože my poznáme fakty týkajúce sa prestupovania Zákona Božieho a sfalšovanie Zákona ohľadom dňa odpočinku, je dôležité, aby sme sa v tomto čase postavili proti falošnej sobote. Mali by sme sa rozhodnúť nasledovať kroky Ježišove a On zachovával sobotu, siedmy deň týždňa od západu slnka v piatok do západu slnka v sobotu. (Lukáš 4; 16, Lukáš 23; 54-56 3. Mojžišova 23; 32 Nehemiáš 13; 16-21)

My veríme, že sa v rôznych denomináciách nájdu úprimní a skutoční ľudia a v Katolíckej cirkvi tiež. Keď títo jednotlivci objavia tieto podvody, ktoré sa stali v spojení s 10 prikázaniami, tak sa časť z nich bude snažiť tento problém vyriešiť. Oni roztrhnú tie putá, ktoré ich zväzujú a stanú sa novými nástrojmi pre Boha v záverečnej dobe konca.

Európske a celosvetové zjednotenie

Biblia nám odhaľuje, že vládcovia tohto sveta sa spoja práve pred príchodom Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. (Žalm 17; 12-13, Zjavenie 16; 13-14) Už dnes môžeme pozorovať náčrt tohto zjednotenia. Vládcovia tohto sveta v tajných spoločnostiach pripravujú smernice, ktoré vyznačujú cestu moci a jej systémom medzinárodných zákonov. Toto spojenie vidíme skrze EEC, , GATT, NATO, a Západnej Európsku Úniu, UN a teraz tiež skrze Nový Svetový Poriadok, ktorý bol niekoľkokrát pripomenutý Georgeom Bushom počas Gulf krízy, a ktorý vládcovia sveta prijali.

Európa a zvyšok sveta stojí skutočne pred zjednotením oboch ekonomických a náboženských síl; a Biblia odhaľuje, že to je neviestka (Rímskokatolícka cirkev), ktorá je za to zodpovedná. V Božom slove je napísané, že králi krajín smilní s touto neviestkou. Obchodníci a všetci veľkí mužovia krajiny s ňou uzatvárajú obchody a získavajú bohatstvo z obchodného spojenia s ňou. Stali sa opití z jej vína a podvedení kúzlami pápežstva. (Zjavenie 17. a 18. kapitola)

V dnešnej dobe môžeme pozorovať, že Spiritualizmus (New Age), Katolicizmus a Protestantizmus sa spájajú. Čo sa týka vzťahu medzi katolicizmu a protestantizmu, tak je to Protestantské spoločenstvo, ktoré prijíma kompromisy ich viery a približuje sa katolicizmu. Toto môžeme vidieť v Porvoo Declaration, v Joint Declaration, a vo veľkých cirkevných spoločenstvách, v rituáloch a tradíciách Cirkvi. Vláda napomáha uskutočňovaniu týchto liberálnych postojov, ktoré rozbíjajú zásady protestantizmu.

Oni majú jednu myšlienku

Sme na okraji veľkého a rozhodujúceho boja na tejto našej planéte. Biblia hovorí: Králi zeme a vládcovia jednu radu majú, proti Pánovi (Pánovi) a proti Jeho Pomazanému. (Zjavenie kap. 17. a 18.)

Biblia ďalej hovorí, že vládcovia sveta majú jednu radu, a silu aj moc svoju šelme dajú, (Zjavenie 17; 12-13) je to opis toho, ako silné a zjednotené toto hnutie je. „Bude tu celosvetové spojenie, jedna veľká harmónia, spolčenia satanových síl. V boji, ktorý nastane v posledných dňoch všetky skorumpovanej moci, ktoré nepočúvajú Zákon Boží budú spojené v opozícii proti Kristovi a tým, ktorí stoja na Jeho strane. (Zjavenie 14; 12)

Cirkev dostane pomoc od rôznych vlád. Budú sa spolu radiť a spoja sa, aby posilnili a vyvýšili pápežský falošný deň odpočinku nedeľu opak biblického dňa odpočinku. Štvrté prikázanie z Biblie sobotňajšej prikázania, bude veľkou spornou otázkou pretože v ňom sa veľký zákonodarca sám identifikuje ako Stvoriteľ neba i zeme. (E.G.W R & H 13. Október 1904, Zjavenie 14; 12)

Ste na pochybách o tom ako toto všetko skončí?

Daná mi je každá moc na nebi i na zemi. (Matúš 28; 18-20)

Je to Boh a Kristus, ktorí majú všetko pod kontrolou. Satan, ktorý sa vzbúril proti Bohu v nebi a bol zvrhnutý dole na túto krajinu, bola daná možnosť, aby dokázal aký jeho systém panovania je. Boh je láska. On nikoho nenúti, ani satana, ani nás, ale on nás nechá si vybrať medzi dobrom a zlom, životom a smrťou. Čoskoro bude tento boj za nami, a Biblia nám hovorí aj ako to dopadne:

(všetky skorumpovanej moci vo svete) budú bojovať proti Baránkovi a Baránok zvíťazí nad nimi. (Zjavenie 17; 14)

Je to Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, Pán pánov a Kráľ kráľov, a ktorí sa rozhodnú stať po Jeho boku, ktorí zvíťazí v tomto boji medzi dobrom a zlom, medzi Kristom a satanom. Na ktorej strane budete stáť vy?

Príprava

V celom tomto boji musíme mať na pamäti, že dar spasenia a život večný je dostupný pre každého. Ježiš hovorí:

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý kto v neho verí nezahynul, ale mal večný život. (Jn 3; 16)

Takže je to všetko na tebe a na mňa, či prijmeme dar spasenia. Nie je tu iná cesta ako byť spasený, pretože Ježiš vyhlasuje:

Ja som cesta i pravda i život. Žiadny neprichádza k Otcovi, iba cezo mňa. (Jn 14; 6, 1. Jan 1, 7)

Preto Urobme to, čo urobil aj márnotratný syn, ktorý odišiel tak ďaleko od domova. Najprv premýšľal o návrate domov k svojmu otcovi. Ale to ešte nestačilo. Musel tiež vykonať to čo si zmyslel vo svojom srdci, aby došiel domov. Tak ako ho jeho otec poznal z diaľky a utekal mu naproti s otvorenou náručou, tak aj Ježiš túži prijať každého, kto k nemu vo viere prichádza. (Lukáš 15; 17-20) Ježiš hovorí:

a toho, kto ku mne príde, nevyvrhnem von. (Jn 6; 37)

Teraz sa nám ponúka taká osobná otázka: Chcel (a) by si prijať dar spasenia a povedať Ježišovi ÁNO? Znamenia doby ukazujú, že príchod Ježiša Krista je za dverami. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa TERAZ rozhodli stať po Jeho boku. sa Ježiš vráti, tak nás nepríde zachraňovať v našich hriechoch alebo očisťovať naše mysle od všetkých nečistôt. Nie, toto očistenie sa musí uskutočniť PREDTÝM než Ježiš znovu príde. Len potom budeme Ním prijatí, príde, aby zhromaždil svoj ľud. (Matúš 1; 21, Zjavenie 21; 27)

Možno sa pýtate: Čo to vôbec znamená, povedať Ježišovi ÁNO a stať po Jeho boku? Odpoveď môžeme zhrnúť takto: Biblia hovorí, že všetci zaiste zhrešili a nemajú slávy Božej. Hriech je prestúpením zákona“ a odplatou za hriech je smrť. (Rim 3; 23, 1. Jan 3; 4, Rím 6; 23)

Takže na začiatku sme všetci zhrešili v stave zavrhnutia. V tomto stravu nám Ježiš ponúka svoju milosť a spasenie. Boh nás hľadá. On nechce aby sme zahynuli. On poslal jediného syna, aby za nás zomrel, preto aby ktokoľvek v neho uveria nezahynul, ale mal večný život (Jn 3; 16)

Duch Svätý nás vyzýva, aby sme sa pokorili a činili pokánie, odvrátili sa od hriechu a konali vôľu Božiu. Ak my prijmeme toto pozvanie, môžeme si byť istí, že Ježiš zasľúbil, že nám odpúšťa hriechy mocou svojej krvi. Potom budeme pred Bohom stáť čistí, odetí v rúchu spravodlivosti Ježišovom, nezaslúženom, ale z milosti skrze vieru. (Skutky 2; 28, Efez 2; 8-10, +. Kor 10; 13, 1. Jan 3; 1-9, 1. Jan 2; 1-6, Rim 8; 10, 1. Jan 5; 2- 3, 2. Kor 3; 16, 1. Petr 1; 22)

Keď človek počul evanjelium Ježiša Krista a teraz vierou prijíma Ježiša ako osobného spasiteľa, potom je čas aby bol pokrstený. Krst je podľa Biblie ponorením sa do vody. Kandidát na krst je ponorený do vody; symbolizujúce, že jeho hriech bol pochovaný vo vode, a on pokrstený vstáva z vody do nového života s Kristom. Tiež to znamená, že týmto symbolickým činom ty dosvedčuješ to, čo sa odohralo v tvojom srdci, že teraz veríš v Ježiša zosnulého, pochovaného, a že vstal z hrobu pre teba. (Rim 6; 3-5, 1. Petr 3; 21, Ján 3; 23)

Sám Ježiš bol pokrstený týmto spôsobom (aj keď to nepotreboval, pretože nezhrešil), ale On to urobil, aby nám šiel príkladom, tak aby sme my kráčali v Jeho šľapajach. (Mat 3; 13-17, 1. Petr 2; 21)

Keď sme sa rozhodli Ježiša nasledovať celým svojím srdcom, a boli sme pokrstení týmto spôsobom, potom sme dostali zasľúbenie, že Ježiš nám dá Ducha Svätého. Duch Svätý je potom tou mocou v živote kresťana, ktorá nás robí schopnými odporovať pokušeniam, ktorá nás stretnú. (Skutky 2; 38, Skutky 5; 32)

Keď sa Ježiš spojí so životom kresťana, nastáva zmena nášho charakteru. Je pre nás rozkošou a radosťou niesť svoj kríž a nasledovať Krista. S pomocou Ducha Svätého sa vzdáte radovánok tohto sveta. Stále, s pomocou Ducha Svätého, budete chrániť svoje myšlienky u Krista. S pomocou Božej milosti budete očisťovať svoju dušu poslušnosťou pravdy, a keď objavíte, že siedmy deň je Ježišov deň odpočinku, a že Boh ho posvätil a požehnal, potom s radosťou a láskou ku Kristovi budete nasledovať jeho šľapaje. (1. Kor 10; 13, 1. Jan 3; 1-9, 1. Jan 2; 1-6, Rim 8; 10, 1. Jan 5; 2-3, 2. Kor 3; 16, 1. Petr 1; 22)

Keď sa Duch Svätý ujme života veriaceho človeka, tak on / ona budú prirodzene rozhlasovať svetlo pravdy s radosťou. Ježiš je ich zamestnávateľom. On hovorí: Bežte do celého sveta a učte všetky národy ! Prijmete túto ponuku? Svet naozaj potrebuje varovné posolstvo a spasenie, tak ako ho nachádzame v knihe Zjavenie, kap. 14., veršoch 1-12, a Zjavenie kap , 18., veršoch 1-4.

Svet čaká na to, aby uvidel správu o spasení z hriechu, ako sa hlása jasným tónom. Ježiš prišiel na tento svet, aby zachránil ľudí z ich hriechu, nie v ich hriechoch. Ježiš bol Jedno s Otcom. On bol Bohom. On bol Stvoriteľom. Keď Ježiš prišiel, aby spasil ľudskú rasu z hriechu, tak odel svoju božskú prirodzenosť ľudskou prirodzenosťou.

Pozor na Zákony o nedeli a na „Znamenie Šelmy“!

Po 4000 rokoch bol ľudský rod degenerovaný fyzicky, mentálne a tiež morálne; napriek tomu Kristus Vzal na seba samého slabosti zdegenerovaného ľudského rodu. Bol pokúšaný vo všetkom tak ako my, ale hriechu sa nedopustil. Aby mohol žiť život bez hriechu, musel obdržať silu a moc od Boha. Tak aj my môžeme obdržať moc a silu v každom pokušení, aby sme mohli žiť život bez hriechov.

Práve ako vetva musí byť v neustálom spojení s kmeňom, aby mohla žiť a niesť ovocie, tak my musíme byť v neustálom spojení s Ježišom, aby sme nehrešili. Ak sme zhrešili, tak sa stala chyba na našej strane, nie na Ježišovom.

Snažíme sa vždy hľadať vôľu Božiu a našu myseľ mať obrátenú k nebesiam. Potom pôjdeme od víťazstva k víťazstvu v našom kresťanskom živote. V poslednom veľkom spore budú ľudia, ktorí zachovávajú Boží zákon a majú vieru Ježišovu, a títo nedostanú znamenie šelmy, ale vďaka Božej milosti dostane pečať Božiu.

Mojou modlitbou je, aby sme boli neustále pripravení. Potom, sa Ježiš Kristus, Spasiteľ tohto sveta vráti so svojimi anjelmi, aby zhromaždil svoj verný ľud, pôjdeme s Ním do slávneho nebeského domova, ktorý On pripravil pre tých, ktorí ho milujú a počúvajú. Dúfame, že sa tam stretneme!

Viac v článkoch Ester a paralela s dobou konca, Zmena 4-tého prikázania, Ktorý deň je siedmy?, Troj-anjelské posolstvo. K uvedeným tematikám odporúčame knihy Dejiny zla vrcholia (Troj-anjelské posolstvo a znamenie šelmy), Veľký spor vekov (Dejiny konca sveta) a Apokalypsa – Zjavenie Jána.

Zdroj: neuveritelnaodhaleni.cz

Súvisiace videá a dokumenty