fbpx
Zmeň svoj život
Knihy

Knihy AUDIO

Audio prednášky na Spotify
Ellen G. White
(1827-1915)

Ellen Gould Whiteová ( 26. november 182716. júl 1915 ), rodená Harmonová, patrí medzi najvplyvnejšie postavy prvej generácie Adventistov sie

Ako ho vybudovať? Šťastné detstvo, šťastný život v šťastnom domove – neznie to ako fráza? Nie, pokiaľ šťastie nepovažujeme za produkt náhody alebo za perpetum mobile. Cesta k pravým hodnotám života, akými sú harmonické manželstvo, či pekné vzťahy v rodine, nikdy nebola jednoduchá. Vždy však stálo za to ju hľadať. Sprievodcom na takej ceste môže byť aj táto audio kniha od Ellen Gould Whiteovej. Hovorí o mnohých problémoch, ktoré by v súvislosti so životom v rodine mohli zaujímať aj vás.Ako ho vybudovať? Šťastné detstvo, šťastný život v šťastnom domove – neznie to ako fráza? Nie, pokiaľ šťastie nepovažujeme za produkt náhody alebo za perpetum mobile. Cesta k pravým hodnotám života, akými sú harmonické manželstvo, či pekné vzťahy v rodine, nikdy nebola jednoduchá. Vždy však stálo za to ju hľadať. Sprievodcom na takej ceste môže byť aj táto audio kniha od Ellen Gould Whiteovej. Hovorí o mnohých problémoch, ktoré by v súvislosti so životom v rodine mohli zaujímať aj vás.

dmeho dňa.

Whiteová sa narodila 26. novembra 1827 v Gorhame v štáte Maine. V mladosti sa nechala inšpirovať milleritským kazateľom, hlásajúcim blízky koniec sveta, ktorý má nastať v roku 1843 alebo 1844. Keď sa tak nestalo, dostalo sa jej zjavenie, v ktorom bola uistená o správnosti počínania komunity, v ktorej žila. Z tejto skupinky adventistov, naväzujúcich na W. Millera sa v 60. rokoch 19. storočia utvorila Cirkev adventistov siedmeho dňa.

Ellen G. Whiteová dostávala súkromné zjavenia a vízie po zbytok svojho života. Tieto zjavenia malý charakter ako súkromný, tak aj vieroučný a ovplyvnila tak utváranie vierouky adventistov siedmeho dňa. V polemikách s inými cirkvami však súčasníci E.G. Whiteovej zdôrazňovali, že ich zjavenia nemali nikdy vo vierouke iniciačnú rolu, ale skôr rolu potvrdzujúcu.

Vo vieroučných bodoch cirkvi, ktorých hlavné časti sú obsiahnuté tiež v krstnom sľube, je uznaná Božská inšpirácia jej spisov. Táto inšpirácia síce nie je vnímaná ako alternatívny zdroj Zjavenia k Písmu, ich zjavenia sú však v adventizme vnímané ako pre cirkev závažnejšie ako je tomu napr. pri súkromných zjaveniach u svätcoch rímskokatolíckej cirkvi.

V adventizmu však existuje široký, predovšetkým laický prúd, ktorý sa nazýva progresívny, ktorý je k inšpirácii jej spisov skeptický. Odporci viery v inšpirovanosť zjavení E.G. Whiteovej poukazujú na vážny úraz hlavy utrpený v detstve a jej celkové jemné zdravie, ktoré môže stáť za jej zážitkami. Jej obhájci poukazujú na skutočnosť, že v jej videniach boli obsiahnuté znalosti, ktorými ona sama nedisponovala (napr. poznatky zo súčasnej astronómie).

Stručne povedané, bola to obyčajná žena, ale obdarená mimoriadnymi duchovnými darmi. Žila v devätnástom a na začiatku dvadsiateho storočia (1827-1915). Prostredníctvom svojich publikácií bude mať aj naďalej významný dopad na milióny ľudí na svete. Jej literárne dielo obsahuje viac než 80 kníh, 200 traktátov a brožúr a 4600 článkov do časopisov.

„Po zvážení všetkých faktorov potrebných k dosiahnutiu správneho posúdenia tejto veci sme došli k záveru, že spisy Ellen G.Whiteovej nie sú plagiátorským dielom.“ právnik L.V.Ramik ( viac tu )

Ellen Whiteová je najprekladanejšou spisovateľkou v literárnej histórii. Jej publikácie obsahujú široký okruh otázok – od náboženských, cez školské, sociálne veci, evanjelizáciu, proroctvá, výživu a zdravie. Jej knihy o zmene kresťanského života – „Cesta ku Kristovi“ bola publikovaná vo viac než 140 jazykoch.

Spisy Ellen Whiteovej nemajú nahradiť Bibliu, ani sa ich nedá postaviť na rovnakú úroveň s Písmom Svätým. Jedine Biblia je jedinečným meradlom, ktorým musia byť posudzované jej spisy a ostatná literatúra. Biblia sa vykladá bibliou a je tiež základom všetkého učenia. Hlavnou úlohou E. G. Whiteovej bolo a je privádzať ľudí späť k Biblii a potvrdiť závery štúdia, ku ktorým študenti biblie prišli. Jej význam pozostáva aj k usmerňovaniu každodenného kresťanského života v mnohých praktických oblastiach.

Proroctvá zo Zjavenia Jána, ktoré hovorí, že „Ježišove svedectvo“ sa prejaví skrze „ducha proroctva“ v posledných dňoch pozemských dejín vyzýva každého k tomu, aby nebol ľahostajný alebo nedôverčivý, ale aby všetko skúmal a držal sa dobrého. „Lebo Pán Hospodin nečiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom prorokom.“ (Ámos 3,7)

Ellen G. Whiteová (1827-1915) napísala viac ako 100.000 strán rukopisu a je autorkou mnohých diel zameraných na teológiu, vzdelávanie, zdravie, rodinu a praktické kresťanstvo. Za svojho života spísala cez 5000 článkov a je autorkou viac ako 130 kníh a jej diela boli preložené do viac ako 150 jazykov. Z Božej inšpirácie vyvyšuje Ježiša a poukazuje na Sväté Písmo ako na základ viery.

Medzi najdôležitejšie patria: Cesta ku Kristu (česky po prvý krát 1894), Dráma vekov, Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev a Výchova. Zomrela 16. júna 1915 v Elmshavene.

Audio knihy

Máte pred sebou zvukovú knihu. Je to úvodná kniha známej pentalógie „Drama vekov“ americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej. Pozýva vás k zamysleniu sa nad starými, viac či menej známym príbehmi, o ktorých, ako sami zistíte, stojí za to premýšľať. O Adamovi, Eve a pozemskom raji, o potope a Noemovej arche, o stavbe babylonskej veže, o meste menom Sodoma, o dlhom putovaní Abraháma a jeho rodiny, o Jozefovi na dvore egyptského faraóna, ale taktiež o Mojžišovi, ktorý vyviedol celý svoj národ z otroctva do zeme zasľúbenej.

Máte pred sebou zvukovú knihu. Je to úvodná kniha známej pentalógie „Drama vekov“ americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej. Pozýva vás k zamysleniu sa nad starými, viac či menej známym príbehmi, o ktorých, ako sami zistíte, stojí za to premýšľať. O Adamovi, Eve a pozemskom raji, o potope a Noemovej arche, o stavbe babylonskej veže, o meste menom Sodoma, o dlhom putovaní Abraháma a jeho rodiny, o Jozefovi na dvore egyptského faraóna, ale taktiež o Mojžišovi, ktorý vyviedol celý svoj národ z otroctva do zeme zasľúbenej.

Kniha „Od slávy k úpadku“ strhujúcim spôsobom vťahuje čítateľa do histórie izraelského národa. Vracia sa do doby starozákonních izraelských kráľov, za vlády ktorých prosperita Izraela udivila okolné národy. Sprevádza čítateľov tiež obdobiami, v ktorých sa izraelský národ dostal do zajatia alebo hlbokého úpadku.

Kniha „Od slávy k úpadku“ strhujúcim spôsobom vťahuje čítateľa do histórie izraelského národa. Vracia sa do doby starozákonních izraelských kráľov, za vlády ktorých prosperita Izraela udivila okolné národy. Sprevádza čítateľov tiež obdobiami, v ktorých sa izraelský národ dostal do zajatia alebo hlbokého úpadku.

Kniha „Túžba vekov“ je právom považovaná za vrcholný literárny prejav americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej. Autorka v nej jedinečným spôsobom predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá veľmi výrazne ovplyvnila históriu ľudstva. Ježiš Kristus mal mimo iného vplyv na naše dejiny myslenia, filozofiu, históriu, kultúru, hudbu a ďalšie oblasti umenia, ale predovšetkým na našu morálku a etické postoje.

Kniha „Túžba vekov“ je právom považovaná za vrcholný literárny prejav americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej. Autorka v nej jedinečným spôsobom predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá veľmi výrazne ovplyvnila históriu ľudstva. Ježiš Kristus mal mimo iného vplyv na naše dejiny myslenia, filozofiu, históriu, kultúru, hudbu a ďalšie oblasti umenia, ale predovšetkým na našu morálku a etické postoje.

Online – delené na podrobné kapitoly (česky)Online – delené na podrobné kapitoly (slovensky)

Kniha Poslovia nádeje a lásky od americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej hovorí o dramatických udalostiach počiatku nášho letopočtu, kedy sa v Izraeli sformovalo hnutie, ktoré okolnému svetu prinieslo fascinujúce posolstvo.Autorka knihy toto obdobie popisuje svojim osobitým spôsobom.

Kniha Poslovia nádeje a lásky od americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej hovorí o dramatických udalostiach počiatku nášho letopočtu, kedy sa v Izraeli sformovalo hnutie, ktoré okolnému svetu prinieslo fascinujúce posolstvo.Autorka knihy toto obdobie popisuje svojim osobitým spôsobom.

Online – delené na podrobné kapitolyOnline – delené na podrobné kapitoly (slovensky)

Kniha „Veľká dráma vekov“ je právom považovaná za vrcholný literárny prejav americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej. Je to kniha, ktorú čítajú čítatelia v mnohých krajinách sveta. Bola preložená do viac než štyridsať jazykov. V dvadsiatich štyroch kapitolách autorka jedinečným spôsobom plasticky vykresľuje posledné dve tisícročia svetových dejín. Približuje nám ich najdôležitejšie medzníky i niektoré z jejich kľúčových postáv.

Kniha „Veľká dráma vekov“ je právom považovaná za vrcholný literárny prejav americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej. Je to kniha, ktorú čítajú čítatelia v mnohých krajinách sveta. Bola preložená do viac než štyridsať jazykov. V dvadsiatich štyroch kapitolách autorka jedinečným spôsobom plasticky vykresľuje posledné dve tisícročia svetových dejín. Približuje nám ich najdôležitejšie medzníky i niektoré z jejich kľúčových postáv.

 

Mnohým ľuďom zaznievajú slová milostivého pozvania: „Poďte ku mne všetci.“ Je to volanie súcitného Spasiteľa, ktorého srdce plné lásky sa otvára všetkým, ktorý sa vzďaľujú od Boha. V srdciach ľudí, ktorí naozaj túžia po pomoci, ktorá sa dá nájsť v Ježišovi, urýchlene dozrieva rozhodnutie navrátiť sa do Otcovho domu. U takých ľudí sa často opakuje Tomášova otázka: „Ako by sme mohli poznať cestu?“ Zdá sa, akoby bol Otcom dom vzdialený, a preto cesta k nemu pripadá obtiažna a neistá. Aká je teda v skutočnosti cesta, ktorá vedie domov?

Mnohým ľuďom zaznievajú slová milostivého pozvania: „Poďte ku mne všetci.“ Je to volanie súcitného Spasiteľa, ktorého srdce plné lásky sa otvára všetkým, ktorý sa vzďaľujú od Boha. V srdciach ľudí, ktorí naozaj túžia po pomoci, ktorá sa dá nájsť v Ježišovi, urýchlene dozrieva rozhodnutie navrátiť sa do Otcovho domu. U takých ľudí sa často opakuje Tomášova otázka: „Ako by sme mohli poznať cestu?“ Zdá sa, akoby bol Otcom dom vzdialený, a preto cesta k nemu pripadá obtiažna a neistá. Aká je teda v skutočnosti cesta, ktorá vedie domov?

Online – delené na podrobné kapitoly

Žiť v kľude, mieru a pokoji – kto by si to neprial? Každý z nás tuží po tom, aby jeho život bol vyvážený, zdravý, naplnený šťastím a pohodou. Táto audio kniha ponúka veľa praktických a jednoduchých rád, ktoré súvisia s našim zdravím. Mimo iného zdôrazňuje, že zdravie neznamená len neprítomnosť choroby či dobrú fyzickú kondíciu, ale taktiež duševnú pohodu a duchovnú vyrovnanosť.

Žiť v kľude, mieru a pokoji – kto by si to neprial? Každý z nás tuží po tom, aby jeho život bol vyvážený, zdravý, naplnený šťastím a pohodou. Táto audio kniha ponúka veľa praktických a jednoduchých rád, ktoré súvisia s našim zdravím. Mimo iného zdôrazňuje, že zdravie neznamená len neprítomnosť choroby či dobrú fyzickú kondíciu, ale taktiež duševnú pohodu a duchovnú vyrovnanosť.

Táto audio kniha podáva krátky náčrt o dôležitosti a naliehavosti nesenia evanjelia o záchrane v Ježišovi Kristovi celému svetu. Obracia sa ku všetkým kresťanom, ktorí pravdu už poznajú, aby vyšli zo svojho pohodlia a v plnosti začali vydávať pravé svedectvo o Bohu.

Táto audio kniha podáva krátky náčrt o dôležitosti a naliehavosti nesenia evanjelia o záchrane v Ježišovi Kristovi celému svetu. Obracia sa ku všetkým kresťanom, ktorí pravdu už poznajú, aby vyšli zo svojho pohodlia a v plnosti začali vydávať pravé svedectvo o Bohu.

Ako nádherné a vzácné perly ponúka nám táto jedinečná kniha pôsobivé podobenstvá, ktoré preniesol Ježiš Kristus behom svojho života medzi ľuďmi. Jeho myšlienky povznášajú myseľ človeka od viditeľného pozemského sveta k skutočnostiam neviditeľným a vedou k poznaniu nekonečnej múdrosti.

Ako nádherné a vzácné perly ponúka nám táto jedinečná kniha pôsobivé podobenstvá, ktoré preniesol Ježiš Kristus behom svojho života medzi ľuďmi. Jeho myšlienky povznášajú myseľ človeka od viditeľného pozemského sveta k skutočnostiam neviditeľným a vedou k poznaniu nekonečnej múdrosti.

Ako byť oporou trpiacim? Ako sa stať prostredníkom nekonečnej Božej milosti? Za akých okolností sa máme modlitebne prihovárať za uzdravenie našich bližnych? Účinnú pomoc bližnym, ktorú nám uložil ten Najvyšší lekár, často ničí naša vlastná bezradnosť. Keď sa zaťahuje opona života našich milých, veriace srdce často zaváha vo viere v Božie zasľúbenie.Ako byť oporou trpiacim? Ako sa stať prostredníkom nekonečnej Božej milosti? Za akých okolností sa máme modlitebne prihovárať za uzdravenie našich bližnych? Účinnú pomoc bližnym, ktorú nám uložil ten Najvyšší lekár, často ničí naša vlastná bezradnosť. Keď sa zaťahuje opona života našich milých, veriace srdce často zaváha vo viere v Božie zasľúbenie.

Akokoľvek sa nám môže zdať, že náš svet už nemá nádej dostať sa zo svojich problémov, kniha svetoznámej autorky Ellen Gould Whiteovej nás chce zoznámiť s tým, kde nájsť pravé hodnoty života. Ježiš Kristus pri pohľade na biedu sveta vidí viac než len problémy a hriech. Vo svojej nekonečnej múdrosti a láske vidí možnosti človeka – výšky, akých môže dosiahnuť. Myšlienky, ktoré preniesol na hore blahoslavenstiev, sú drahokamy z klenotnice pravdy. Môžeme ich získať aj my, pretože sú určené pre všetky ľudské pokolenia.

Akokoľvek sa nám môže zdať, že náš svet už nemá nádej dostať sa zo svojich problémov, kniha svetoznámej autorky Ellen Gould Whiteovej nás chce zoznámiť s tým, kde nájsť pravé hodnoty života. Ježiš Kristus pri pohľade na biedu sveta vidí viac než len problémy a hriech. Vo svojej nekonečnej múdrosti a láske vidí možnosti človeka – výšky, akých môže dosiahnuť. Myšlienky, ktoré preniesol na hore blahoslavenstiev, sú drahokamy z klenotnice pravdy. Môžeme ich získať aj my, pretože sú určené pre všetky ľudské pokolenia.

Online – delené na podrobné kapitoly

Mladí ľudia, zvlášť v dnešnej dobe, sú vystavovaný veľkým pokušeniam, ktoré prichádzajú od otca lží – satana. Ako sa týmto útokom Božieho i ľudského nepriateľa brániť? Ako nepodľahnúť jeho zvodom, a pritom dokázať žiť plnohodnotným životom?

Mladí ľudia, zvlášť v dnešnej dobe, sú vystavovaný veľkým pokušeniam, ktoré prichádzajú od otca lží – satana. Ako sa týmto útokom Božieho i ľudského nepriateľa brániť? Ako nepodľahnúť jeho zvodom, a pritom dokázať žiť plnohodnotným životom?
V tejto audio knihe autorka na základe svojich bohatých skúseností v duchovnom živote objasňuje otázky, týkajúce sa pravého posvetenia vo svetle Písma, na rozdiel od rôzných nesprávnych, i keď populárnych predstáv o posvetenom živote.

V tejto audio knihe autorka na základe svojich bohatých skúseností v duchovnom živote objasňuje otázky, týkajúce sa pravého posvetenia vo svetle Písma, na rozdiel od rôzných nesprávnych, i keď populárnych predstáv o posvetenom živote.

Lucifer začíná svoje ťaženie proti Kristovi, Satan začal svoje dielo vzbury s anjelmi pod jeho vedením a snažil sa medzi nich rozšíriť ducha nespokojnosti. Pracoval na tom tak záludným spôsobom, že mnoho anjelov sa k nemu pridalo ešte skôr, než jeho zámery boli úplne jasné. Satan ctižiadostivo túžil po vznešenejších poctách, než ktoré Boh udelil Synovi. Začal na Krista žiarliť a anjelom, ktorí ho uctievali ako cheruba ochráncu vykreslil, že mu nie je udelená taká pocta, aká mu právom náleží podľa jeho postavenia.

Lucifer začíná svoje ťaženie proti Kristovi, Satan začal svoje dielo vzbury s anjelmi pod jeho vedením a snažil sa medzi nich rozšíriť ducha nespokojnosti. Pracoval na tom tak záludným spôsobom, že mnoho anjelov sa k nemu pridalo ešte skôr, než jeho zámery boli úplne jasné. Satan ctižiadostivo túžil po vznešenejších poctách, než ktoré Boh udelil Synovi. Začal na Krista žiarliť a anjelom, ktorí ho uctievali ako cheruba ochráncu vykreslil, že mu nie je udelená taká pocta, aká mu právom náleží podľa jeho postavenia.

Online – delené na podrobné kapitoly

Celé desaťročia pred tým, než ešte fyziológovia hovorili o úzkej súvislosti medzi stravou a zdravím, poukazovala už Ellen Whiteová na to, že to, čo jeme a pijeme, má nedozerný vplyv na naše telesné a duchovné blaho.

Celé desaťročia pred tým, než ešte fyziológovia hovorili o úzkej súvislosti medzi stravou a zdravím, poukazovala už Ellen Whiteová na to, že to, čo jeme a pijeme, má nedozerný vplyv na naše telesné a duchovné blaho.

Online – delené na podrobné kapitoly

V oblasti kresťanského života a služby zaujímá otázka správcovstva dôležité miesto a hlboko sa dotýka každého veriaceho kresťana. Poznanie Božej zvrchovanosti, vlastníctva všetkých vecí a prepožičanie jeho milosti nám, to všetko má úzku náväznosť k pochopeniu zásad správcovstva. Čím viac pochopíme tieto zásady, tým plnšie poznáme, ako Boh pôsobí svojou láskou a milosťou v našich životoch.

V oblasti kresťanského života a služby zaujímá otázka správcovstva dôležité miesto a hlboko sa dotýka každého veriaceho kresťana. Poznanie Božej zvrchovanosti, vlastníctva všetkých vecí a prepožičanie jeho milosti nám, to všetko má úzku náväznosť k pochopeniu zásad správcovstva. Čím viac pochopíme tieto zásady, tým plnšie poznáme, ako Boh pôsobí svojou láskou a milosťou v našich životoch.

Online – delené na podrobné kapitoly

 

Sme si dobre vedomí, že mnohí, ktorí uprímne túžia po pravde a biblickej svätosti, majú predsudky voči videniam. Tieto predsudky vznikly z dvoch príčin. Prvou príčinou je fanatizmus, doprevádzaný falošnými videniami a prejavmi, než sú vo väčšej alebo menšej miere rozšírené takmer všade. Tým boli mnohí úprimne privedený k pochybovaniu o akomkoľvek druhu videnia.Sme si dobre vedomí, že mnohí, ktorí uprímne túžia po pravde a biblickej svätosti, majú predsudky voči videniam. Tieto predsudky vznikly z dvoch príčin. Prvou príčinou je fanatizmus, doprevádzaný falošnými videniami a prejavmi, než sú vo väčšej alebo menšej miere rozšírené takmer všade. Tým boli mnohí úprimne privedený k pochybovaniu o akomkoľvek druhu videnia.

Online – delené na podrobné kapitoly

 

 V Bibli je napísané: „Veľkú moc má vrúcna modlitba spravodlivého.“ Jak. 5:16b. A inde zase: „A za čokoľvek budete prosit v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to učiním.“ Jan 14:13-14. V Prísloví 28:9 sa však taktiež môžeme dočítať aj to, že ak sa odvracia niekto od počutia Zákona aj jeho modlitba je ohavnosťou. Online – delené na podrobné kapitoly V Bibli je napísané: „Veľkú moc má vrúcna modlitba spravodlivého.“ Jak. 5:16b. A inde zase: „A za čokoľvek budete prosit v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to učiním.“ Jan 14:13-14. V Prísloví 28:9 sa však taktiež môžeme dočítať aj to, že ak sa odvracia niekto od počutia Zákona aj jeho modlitba je ohavnosťou.

Táto audio kniha odhaľuje hriechy, ktorých sa ľudia dopúšťajú v oblasti intímnych vzťahov. Odhaľuje ohavnosť telesných vášní, ktoré končia v úplnej degradácii ľudskej osobnosti. Nájdeme tu aj vzácne rady, aok je možné sa oslobodiť a neupadnúť do týchto zvráteností a ako dokázať žiť plnohodnotný manželský život bez vážných kolízii.

Táto audio kniha odhaľuje hriechy, ktorých sa ľudia dopúšťajú v oblasti intímnych vzťahov. Odhaľuje ohavnosť telesných vášní, ktoré končia v úplnej degradácii ľudskej osobnosti. Nájdeme tu aj vzácne rady, aok je možné sa oslobodiť a neupadnúť do týchto zvráteností a ako dokázať žiť plnohodnotný manželský život bez vážných kolízii.

 

Ako ho vybudovať? Šťastné detstvo, šťastný život v šťastnom domove – neznie to ako fráza? Nie, pokiaľ šťastie nepovažujeme za produkt náhody alebo za perpetum mobile. Cesta k pravým hodnotám života, akými sú harmonické manželstvo, či pekné vzťahy v rodine, nikdy nebola jednoduchá. Vždy však stálo za to ju hľadať. Sprievodcom na takej ceste môže byť aj táto audio kniha od Ellen Gould Whiteovej. Hovorí o mnohých problémoch, ktoré by v súvislosti so životom v rodine mohli zaujímať aj vás.Ako ho vybudovať? Šťastné detstvo, šťastný život v šťastnom domove – neznie to ako fráza? Nie, pokiaľ šťastie nepovažujeme za produkt náhody alebo za perpetum mobile. Cesta k pravým hodnotám života, akými sú harmonické manželstvo, či pekné vzťahy v rodine, nikdy nebola jednoduchá. Vždy však stálo za to ju hľadať. Sprievodcom na takej ceste môže byť aj táto audio kniha od Ellen Gould Whiteovej. Hovorí o mnohých problémoch, ktoré by v súvislosti so životom v rodine mohli zaujímať aj vás.

Online – delené na podrobné kapitoly

Kniha jedinečným spôsobom predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne ovplyvnila históriu ľudstva – Ježiša z Nazareta. Jeho život má dodnes vplyv na naše myslenie, filozofiu, históriu, kultúru, hudbu a ďalšie oblasti umenia, ale predovšetkým na našu morálku a etické postoje.

Kniha jedinečným spôsobom predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne ovplyvnila históriu ľudstva – Ježiša z Nazareta. Jeho život má dodnes vplyv na naše myslenie, filozofiu, históriu, kultúru, hudbu a ďalšie oblasti umenia, ale predovšetkým na našu morálku a etické postoje.
Adventisti siedmeho dňa veria, že boli Bohom povolaný zvlášt k tomu, aby zmätenému a umierajúcemu svetu hlásali dobrú správu o Kristovom blízkom príchode. „Je dôležité urobiť všetko preto,“ napísala Ellen Whiteová, „aby toto posolstvo bolo predstavené ľuďom.“ Audio kniha „Udalosti doby konca“ má za úlohu predstaviť svetu toto posolstvo.

Adventisti siedmeho dňa veria, že boli Bohom povolaný zvlášt k tomu, aby zmätenému a umierajúcemu svetu hlásali dobrú správu o Kristovom blízkom príchode. „Je dôležité urobiť všetko preto,“ napísala Ellen Whiteová, „aby toto posolstvo bolo predstavené ľuďom.“ Audio kniha „Udalosti doby konca“ má za úlohu predstaviť svetu toto posolstvo.

Online – delené na podrobné kapitoly

Otázku: „Ako máme vychovávať svoje deti?“ si kladú dnešní rodičia pri pohľade do tváre vzácnemu a pritom bezmocnému daru, ktorý im bol zverený. V audio knihe Vedenie detí nájdete mnoho dôležitých rád pre výchovu dieťaťa, za ktoré nesú rodičia pred Bohem zodpovednosť. Tieto rady k výchove ocení každý rodič, ktorý má záujem o budovanie charakteru i telesnú a duševnú výchovu svojich detí.

Otázku: „Ako máme vychovávať svoje deti?“ si kladú dnešní rodičia pri pohľade do tváre vzácnemu a pritom bezmocnému daru, ktorý im bol zverený. V audio knihe Vedenie detí nájdete mnoho dôležitých rád pre výchovu dieťaťa, za ktoré nesú rodičia pred Bohem zodpovednosť. Tieto rady k výchove ocení každý rodič, ktorý má záujem o budovanie charakteru i telesnú a duševnú výchovu svojich detí.

Nie je práve teraz vhodná chvíľa k tomu, aby sme sa i my zastavili a premýšľali o kvalite svojho života, o jeho nasmerovaní? Aké dobré vlastnosti mi chýbajú a kadiaľ k nim vedie cesta? Aké hodnoty hľadám a prijímam? Alebo je môj smer nahodný, nechávam sa unášať najrôznejšími prúdmi a ani nepremýšľam, kam ma odnesú? A čo moja rodina, moje deti? Kam majú namierené?

Nie je práve teraz vhodná chvíľa k tomu, aby sme sa i my zastavili a premýšľali o kvalite svojho života, o jeho nasmerovaní? Aké dobré vlastnosti mi chýbajú a kadiaľ k nim vedie cesta? Aké hodnoty hľadám a prijímam? Alebo je môj smer nahodný, nechávam sa unášať najrôznejšími prúdmi a ani nepremýšľam, kam ma odnesú? A čo moja rodina, moje deti? Kam majú namierené?

Online – delené na podrobné kapitoly

Výhody života na dedine sú v radách Ducha prorockého vytrvalo zdôrazňované. Búrkové mraky, ktoré sa zhromažďujú na oblohe sveta, naznačujú, že volanie „Vyjdite z miest!“ je stále na mieste. Každému mysliacemu človeku musí byť dnes jasné, že život v meste s jeho preplnenosťou, lákadlami a hromadiacimi sa pracovnými problémami neposkytuje bezpečné prostredie pre kresťanskú rodinu.

Výhody života na dedine sú v radách Ducha prorockého vytrvalo zdôrazňované. Búrkové mraky, ktoré sa zhromažďujú na oblohe sveta, naznačujú, že volanie „Vyjdite z miest!“ je stále na mieste. Každému mysliacemu človeku musí byť dnes jasné, že život v meste s jeho preplnenosťou, lákadlami a hromadiacimi sa pracovnými problémami neposkytuje bezpečné prostredie pre kresťanskú rodinu.
Cesta do nadprirodzeného sveta je dramatickým prežitkom niekdajšieho uctievača satana. Autor knihy vyrastal v zbožnej katolíckej rodine, časom však stráca vieru a ocitá se v zajatí satanovho kultu. Milostivým Božím vedením však nachádza cestu k šťastnému kresťanskému životu. Jeho osobné svedectvo ukazuje, ako Boh zachraňuje, žehná a čelí vyhrážkam zlého.Cesta do nadprirodzeného sveta je dramatickým prežitkom niekdajšieho uctievača satana. Autor knihy vyrastal v zbožnej katolíckej rodine, časom však stráca vieru a ocitá se v zajatí satanovho kultu. Milostivým Božím vedením však nachádza cestu k šťastnému kresťanskému životu. Jeho osobné svedectvo ukazuje, ako Boh zachraňuje, žehná a čelí vyhrážkam zlého.

Ellen Whiteová byla hluboce věřící členkou metodistické církve a společně s prvními Milerity prožívala touhu a naději na druhý příchod Ježíše Krista. V 17 letech, prosinci roku 1844 dostala svou první vizi a od té doby napsala více než 100 000 rukopisných stránek. Byla spoluzakladatelkou Církve adventistů sedmého dne a  také jedním z nejpřekládanějších autorů v dějinách literatury.Spisy Ellen Whiteové nemají nahradit Bibli ani je nelze stavět na stejnou úroveň s Písmem.

Pouze Bible je jedinečným měřítkem, kterým musí být posuzovány její spisy a ostatní literatura a kterému se musí podřídit . Ellen Whiteová sama věřila a také učila, že Bible je nejvyšší normou pro církev. V její první knize vydané v roce 1851 napsala: „Doporučuji ti, milý čtenáři, Slovo Boží jako pravidlo tvé víry a života. Tímto slovem budeme souzeni.“ Tento názor nikdy nezměnila.

Ellen Whiteová poznala, že jejím posláním je vést lidi zpět k Bibli. „Jen málo se dbá na Bibli“, řekla; proto „dal Pán menší světlo, které má lidi vést k většímu světlu“. Pečlivé studium prokázalo, že její spisy jsou důsledné, přesné a v plné shodě s Písmem. Spisy Ellen Whiteové obsahují některé předpovědi. Mnohé z nich se plní, jiné na své splnění ještě čekají. Ty, které již můžeme zkoumat, se naplnily s obdivuhodnou přesností.

Výňatek ze zkušenosti jedné mexické lékařky: Jeden adventní doktor léčil katolického biskupa a když byl uzdraven pozval přátelsky doktora do své knihovny, kde byly všechny vydané knihy Ellen Whiteové. Doktor byl šokován a na otázku co si o knihách myslí dostal odpověď.

„Jsem jezuita a mojí prací je vše si přečíst a chci aby jste věděli, že my jezuité věříme, že Ellen Whiteová je jediným  pravým prorokem všech církví, které dnes existují. Věříme, že vše co napsala, je pravda. Řeknu vám ještě něco. Proto chceme, aby nikdo z adventistů nevěřil něčemu z toho, co píše. Protože pokud tomu budou věřit, tak budou vědět vše, co děláme a vše, co plánujeme udělat.“ – zdroj: Přicházející krize – David Gates

Zveme vás proto ke studiu knih a spisů této Bohem poslané autorky, neboť druhý příchod Ježíše Krista se blíží a každý se bude muset brzy rozhodnout na čí stranu se postaví. Na stranu jediného Boha nebo na stranu šelmy.

Amos 3,7 – Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky.

Súvisiace videá a dokumenty