fbpx
Zmeň svoj život
Biblia a vedaVýklad Písma

Numerické kódy a ich význam

„Predovšetkým si buďte vedomí, že žiadne proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. 21 Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.“ 2 Pt 1:20-21

Biblia jednoznačne tvrdí, že jej autorom je Boh. Je skutočne fantastické, že by Boh mohol vnuknúť dokonalé myšlienky nedokonalým ľuďom a zaistiť, aby písaný text perfektne súhlasil s inšpirovaným posolstvom.

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti.“ 2 Tim 3:16 

Boh je tak dokonale zvrchovaný, že na to použil ústa človeka:

„… ako hovoril ústami svojich svätých prorokov, ktorí boli od dávna.“ Luk 1:70

„… a Hospodin mi povedal: Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst.“ Jer 1,9)

Proroci tatiež formulovali Božiu reč slovami: „Takto hovorí Hospodin…“. Pán Ježiš nehovoril len to, že jeho slová sú od Boha, ale aj to, že nás budú súdiť a že sú večným životom:

„Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Veď ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, ako mám hovoriť a čo mám povedať. 50 A ja viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi to povedal Otec.“ J 12:48-50

Túto inšpiráciu Ježiš predal tým, ktorých poslal:

„Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ Mt 10:40

Učitelia a proroci Novej zmluvy ako bol Pavol v tejto inšpirácii pokračovali:

„Ak niekto myslí o sebe, že je prorok alebo duchovný, nech pozná dobre, čo vám píšem, že sú to prikázania Pánove.“ 1 Kor 14:37

Poďme sa spolu pozrieť na Bibliu očami Ivana Panina, rodáka z najväčšej ateistickej krajiny na svete – Ruska. Narodil sa 12. decembra 1855 a ako mladý muž sa stal aktívnym nihilistom a bol spoluúčastníkom úkladov proti cárovi a jeho vláde. Bol matematickým géniom, ktorý zomrel ako Harvardský vedec a obyvateľ Spojených štátov v roku 1942.

Panin emigroval z Ruska. Potom mnoho rokov študoval v Nemecku, až napokon odišiel do Spojených Štátov, kde sa stal výborným lektorom literárnej kritiky a študoval aj pod známym Albertom Einsteinom. Panin bol známy ako pevný agnostik – tak dobre známy, že keď odhodil svoj agnosticizmus a prijal kresťanstvo, o jeho obrátení sa v novinách písalo veľkými titulkami.

Matematická štruktúra v Písme

Bolo to v roku 1890, keď Dr. Panin urobil objav matematickej štruktúry, ktorá zdôrazňuje slová Gréckej Novej zmluvy. Jeho životné dielo je vedeckým dôkazom, že Písmo je inšpirované Bohom.

Dr. Panin usilovne pracoval na objave numerickej štruktury v Biblii 12 až 18 hodín denne počas 50tich rokov. Základom jeho objavu, ktorý nazval numerika, boli staroveké pôvodné hebrejské texty Starého zákona a grécke texty Nového zákona.

Židia aj Gréci totiž používali písmená svojej abecedy aj ako číslice. Inými slovami, celá Biblia bola v podstate napísaná v digitálnej podobe. Keď Dr. Panin použil čísla, zistil, že v 66 knihách Biblie sú pravidelne usporiadané číselné jednotky, ktoré sú deliteľné alebo majú násobky.

Dôkladným skúmaním mnohých iných hebrejských a gréckych textov zistil, že podobný číselný systém neexistuje v žiadnej inej knihe, dokonca ani v apokryfných spisoch, ktoré boli pridané do katolíckych a prvých protestantských vydaní Biblie, vrátane pôvodnej verzie kráľa Jakuba, ktorá bola neskôr mnohokrát revidovaná. Na základe tohto objavu vieme z istotou potvrdiť, že apokryfné spisy nie sú napísané pod vplyvom Ducha Svätého a teda nepatria do kanónu Písma.

Pravdepodobnosť, že sa v úryvku Biblie náhodne vyskytne 25 znakov, je podľa zákona pravdepodobnosti 1 ku 191 581 231 380 566 414 401 (jedna ku kvintiliónu päťsto osemdesiatjeden kvadriliónov dvestotridsaťjeden triliónov tristoosemdesiat miliárd päťstošesťdesiatšesť miliónov štyristoštrnásťtisíc štyristojedna).

Mnohé krátke úryvky majú v štruktúre textu až sedemdesiat, sto alebo viac úžasných číselných znakov. Ak je pravdepodobnosť, že sa náhodne vyskytne 24 znakov, jedna ku 1,9 kvintilióna, aká by musela byť pravdepodobnosť pre 70 znakov?

Pre porovnanie, ak je pravdepodobnosť výskytu určitého javu rádovo jedna k tisícom, považuje sa za veľmi nepravdepodobné, že vôbec nastane. Šanca jedna ku stotisíc sa považuje za prakticky nemožnú. Ale tu nehovoríme ani o šanci jedna k miliónu, ale jedna k miliarde, triliónu, kvadriliónu a kvintiliónu, že sa v danom verši vyskytne len dvadsaťštyri znakov.

Ak to rozumného človeka nepresvedčí, dodám, že okrem systému sedmičiek v Božom slove existujú aj systémy (modely) osmičiek. jedenástok, trinástok, sedemnástok, devätnástok, dvadsaťtrojok, tridsaťsedmičiek, štyridsaťtrojok atď. Tieto číselné systémy ukazujú súvislosti medzi knihami Biblie, medzi Starým a Novým zákonom a na správne poradie kníh.

To dokazuje, že autorom Biblie nie je 33 jednoduchých ľudí bez vyššieho vzdelania, ktorí žili v rôznych krajinách počas 1600 rokov, ale jeden božský, geniálny inteligent. Ak by Bibliu napísali ľudia, museli by všetci žiť v rovnakom čase na rovnakom mieste a všetci by museli byť matematickí géniovia.

Ďalej by každý musel písať svoju knihu so znalosťou číselného systému vo všetkých ostatných knihách. Niektorí sa pokúsili napísať jednoduchý číselný text pozostávajúci len z niekoľkých znakov, ale úplne zlyhali.

Židia mali mimoriadne prísne pravidlá pre kopírovanie starovekých rukopisov. Boh sa prostredníctvom nich postaral o to, aby sa tento vzor dokonalosti v Písme zachoval až do dnešných dní ako inšpirované Božie slovo. Ak sa v gréckom alebo hebrejskom texte pridá, odoberie alebo zmení jediné písmeno, číselný vzorec sa v tomto texte rozpadne.

Pri publikovaní Biblie je dnes najväčším problémom rozhodnúť sa, ktorý rukopis použiť. Je rozumné používať len staré rukopisy, ktoré sú čo najbližšie originálu a je menej pravdepodobné, že budú podliehať ľudským chybám. Vychádzať z posledného opisu v rade opisov nemá zmysel a predsa niektorí takto Biblie publikovali. Netreba pripomínať, že staré kópie dosahujú oveľa lepšie výsledky v číselných testoch (Nový zákon bol napísaný v rokoch 40-100 a prvý exemplár Nového zákona pochádza z roku 125).

V numerike nám Boh dal metódu, pomocou ktorej môžeme určiť, ktorý zo skúmaných rukopisov je celkovo najlepší, a určiť, ktoré verše sú správne a ktoré nesprávne. Číselník prakticky nahradil zastaranú metódu porovnávania viacerých prekladov. Okrem toho umožňuje určiť, ktorá z verzií je najpresnejšia.

Dr. Panin urobil porovnanie Biblií vydaných do začiatku 20. storočia a za najlepšiu označil revidovanú verziu, ktorá sa po menších úpravách nazývala American Standard Version, a charakterizoval ju ako najlepšiu vo všetkých ohľadoch. K rovnakému záveru dospel David Eells štúdiom Vineovho výkladového slovníka novozákonných slov a porovnávaním rukopisov ešte predtým, ako som sa zoznámil s prácou Dr. Panina.

Chcem však zdôrazniť, že v každom preklade, ktorý čítate, nájdete potrebné informácie o spáse a svätosti. Niektorí dávajú prednosť voľne preloženým a čitateľnejším verziám, aspoň kým nemajú základné znalosti, ale na účely vyučovania je dôležitá presnosť. Dr. Panin sa usiloval dosiahnuť práve túto presnosť.

Dva vynikajúce výsledky jeho práce sú numericky presný Numerický anglický Nový zákon a Numerický grécky Nový zákon. Na základe vlastného výskumu ich považujem za najpresnejšie dostupné preklady.

Existujú slová, skupiny slov alebo verše, ktorých súhrn poukazuje na teologický kontext, niekedy aj v povrchovom texte. Niektorí túto biblickú disciplínu nazývajú teomatika, čo je aj názov prvej knihy na túto tému od autorov Jerryho Lucasa a Dela Washburna. Nasleduje niekoľko príkladov ich kalkulácie s poznámkami, ktoré dokazujú Boží zvrchovaný plán v Biblii.

Ateisti i teológovia sa mnohokrát pokúšali v rôznych obdobiach spochybniť autentickosť Biblie. Nikto z nich však uspokojivo nevysvetlil matematickú pečať skrytú pod jej povrchom. Vyzerá to tak, že stránkami Biblie pohla božská ruka, aby ochránila falšovanie podobne, ako sa chránia papierové bankovky. Biblické číslovanie sa javí byť Božou vodotlačou autentickosti.

Dr Panin raz náhodou čítal prvý verš Jánovho evanjelia v Gréčtine: „Na počiatku bolo [„to“] Slovo a [„to“] Slovo bolo u [„toho“] Boha a [„to“] Slovo bolo Boh…“. Dr. Panin sa zaujímal, prečo Grécke slovo pre určitý člen („toho“), ktoré je pred „Boha“, je tam v prvom prípade ale v druhom nie. Keď skúmal spomínaný text, začal si uvedomovať vzájomný číselný vzťah.

Toto bol prvý z jeho objavov, ktoré ho viedli k obráteniu. Časom Panin odhalil rozsiahly numerický kód. Panin našiel tento dôkaz v najstarších a najpresnejších rukopisoch – starý hebrejský text a Westcottov a Hortov text.

Ako už bolo spomenuté, v originálnych jazykoch Biblie, hlavne v hebrejčine a gréčtine, nie sú samostatné znaky pre číslice, ale písmená abecedy sa tiež používajú na označovanie číslic. Numerická hodnota slova je určená súčtom všetkých jeho písmen. Prvý sa začal hrať s číslami skrytými za textom práve Panin. Začali sa objavovať súslednosti a vzorce.

Dr. Panin povedal, že podľa matematických zákonov by pravdepodobnosť presahovala miliardy, keby sme sa snažili rozumovo zdôvodniť, že Biblia je výsledkom práce človeka. Raz povedal:

„Ak je ľudská logika aspoň trochu hodná nejakého povšimnutia, sme jednoducho prinútení dôjsť k záveru, že ak sú tieto fakty pravdivé, človek by niečo také nikdy nemohol vytvoriť. Musíme pripustiť, že Moc – vyššia od človeka – viedla pisateľov takou cestou. Či si to uvedomovali alebo nie, inšpiroval ich k tomu veľký Boh.“

Biblia sama jasne vyhlasuje, že je doslovne Bohom vdýchnuté živé slovo Stvoriteľa. Slová „Tak hovorí Pán“ a „Boh povedal“ sa v celom Písme nachádzajú viac ako 2500 krát. Poďme sa teraz pozrieť na známe číslo 7 v Písme ako ilustráciu toho, ako tento „vzorec“ funguje.

Číslo 7

… ako ilustráciu toho, ako tento „vzorec“ funguje. Sedem je najplodnejšie číslo matematických sérií, ktoré spájajú celé Písmo dokopy. Úplne prvý verš v Biblii: „Na počiatku Boh stvoril nebesia a zem“ (Gen 1:1), obsahuje viac ako 30 rôznych kombinácii čísla sedem.

Tento verš má sedem hebrejských slov, ktoré majú celkom 28 písmen (4 x 7). Numerická hodnota troch podstatných mien „Boh“, „nebesia“ a „zem“ dávajú celkový súčet 777. Akékoľvek trojdielne číslo vyjadruje kompletný, konečný alebo úplný význam.

Genealógia Ježiša, narodenie sa z panny a vzkriesenie sú tiež tvrdo zapečatené sedmičkami. Sedem sa ako číslo v Biblii nachádza 187 krát (čo je 41 x 7), fráza „sedem násobné“ sa nachádza 7 krát a „sedemdesiat“ sa nachádza 56 krát (7 x 8). V Zjavení Jána svieti sedmička jasne: je tam sedem zlatých svietnikov, sedem listov siedmym zborom, kniha zapečatená siedmimi pečaťami, sedem anjelov stojacích pred Pánom so siedmimi trúbami, sedem hromov a sedem posledných pliag. V skutočnosti sa v Zjavení Jána vyskytuje číslo 7 viac ako 50 krát.

Je 21 starozmluvných pisateľov, ktorých mená sa v Biblii vyskytujú (3 x 7). Numerická hodnota ich mena je deliteľná siedmimi. Z týchto 21 je sedem vymenovaných v Novej zmluve: Mojžiš, Dávid, Izaijáš, Jeremijáš, Daniel, Hozeáš a Joel. Numerická hodnota týchto mien je 1554 (222 x 7). Dávidove meno sa v Biblii nachádza 1134 krát (162 x 7).

Božia pečať sa prelína stvorením, akoby bola vtkaná do samej tkaniny prírody. Ľudské embryo sa vyvíja v presných periódach sedmičky čiže v 28 dňových fázach (4 x 7). Medicínska veda nám hovorí, že ľudské telo sa obnovuje bunka po bunke každých sedem rokov.

Je známe, že pulz bije pomalšie každých sedem dní, akoby to bolo spojené so siedmym dňom odpočinku vyhláseným v týždni stvorenia v Genesis. Boh sformoval človeka z prachu zeme (Gen 2:7); veda potvrdzuje, že ľudské telo sa skladá z tých istých 14 zložiek (2 x 7), ktoré môžete nájsť v bežnom prachu, ktorý si naberiete do dlane.

Svetlo slnka tvorí sedem odlišných farieb, ako ich vidíme v dúhe. V hudbe existuje sedem odlišných nôt, ktoré vrcholia v akorde alebo oktáve na začiatku novej sedmičky. Takmer u všetkých zvierat je doba ťarchavosti deliteľná siedmimi. Sedem sa často vzťahuje na „Božiu pečať“ alebo číslo duchovnej dokonalosti.

Číslo 8

… je číslo nového života alebo „vzkriesenia“. Je to osobné číslo Ježiša Krista. Keď sčítame hodnoty písmen mena Ježiš v gréčtine, dostaneme 888. Ježiš bol nazvaný Kristom, numerické číslo tohto titulu je 1480 (185 x 8). Bol Spasiteľom, čo dáva hodnotu 1408 (2 x 8 x 88).

Ježiš je takisto Pán, čo je znovu násobok osmičiek, 800 (100 x 8). Mesiáš má numerickú hodnotu 656 (82 x 8). Ježiš sa nazval Synom človeka. Tento termín sa nachádza 88 krát a je to vyčíslené na 2960 (370 x 8). Ježiš povedal: „Ja som Pravda“. Numerická hodnota „pravdy“ je 64 (8 x 8). Posledná kniha Biblie je Zjavenie Ježiša Krista, ktorá obsahuje presne 888 gréckych slov.

Počas veľkej potopy sa zachránilo presne osem osôb. Boh urobil s Abrahámom zmluvu, že každé dieťa mužského pohlavia má byť obrezané na ôsmy deň svojho života.

Číslo 9

… symbolizuje konečnosť alebo úplnosť. Deviatku nachádzame hneď v prvom verši Biblie: „Na počiatku Boh“ -, ktorý v hebrejčine znie B’rašit Elohim. Tento verš má numerickú hodnotu 999. Hneď nasledujúce tvrdenie „stvoril nebesia“ je tiež zapečatené 999-tkou.

Číslo deväť je obdarené určitou kvalitou, je to číslo konečnosti v sebe samom. Nielenže to je posledné jednomiestne číslo, ale ak ho vynásobíte akýmkoľvek číslom, súčet výsledných číslic je vždy 9. (2 x 9 = 18 a 1 + 8 = 9 atď.). Je deväť základných darov Ducha Svätého, ktoré sú poskytnuté kresťanom (1 Kor 12:8-10). Je deväť základných ovocí Ducha Svätého, ktoré by mali byť v živote kresťana evidentné (Gal 5:22-23).

Slová „Môj hnev“ majú numerickú hodnotu 999. Slovo Amen alebo „tak je“ má hodnotu 99 a objavuje sa 99 krát. Na kríži Ježiš dokonal svoju prácu o deviatej hodine, keď povedal: „Je dokonané“. Vyliatie Jeho krvi bolo úplné. Učinil koniec starému systému obetovania zvierat za hriechy. Slovo „krv“ vo svojom zmysle sa v Biblii nachádza 99 krát.

Číslo 13

Ľudia, ktorí verili poverám, pokladali číslo 13 za nešťastné alebo zlovestné. Možno to má určitý dôvod. Jedno z najpresvedčivejších dôkazov pôvodu tohto čísla sa dá nájsť odkrytím všetkých mien, ktorými sa označuje Satan.

Drakon, v preklade Drak, má hodnotu 975 (13 x 75) a objavuje sa 13 krát. Peiradzon, čiže pokušiteľ, má hodnotu 1053 (13 x 81). Beliál, ktorý je zosobnením zla, má hodnotu 78 (13 x 6). Anthropoktonos, v preklade „vrah“, má hodnotu 1820 (13 x 40). Ophis, alebo „had“, je 780 (13 x 60). Fráza, ktorú použil Duch Svätý – „Ho kaloumenos diablos kai ho satanas“, v preklade „nazvaný diablom a satanom“ – má hodnotu 2197 (13 x 13 x 13).

Číslo 111

Súčet číselných hodnôt písmen v slove Ježiš je 888. To je deliteľné číslom 111. Pán Boh v Gn 3,9 má súčet čísel = 111. Všimnite si, že deliteľ 111 spája Ježiša v Starom zákone s Bohom.

Ježiš = 888 alebo 111 x 8
Pán Boh = 888 alebo 11 x 8 v Zj 15,3
Pán Ježiš = 111 x 11 v Zj 22,20
Slovo = 111 x 2
Nazaretský = 111 x 2
Môj milovaný syn = 111 x 14
Niektoré skryté hodnoty sú zjavné v povrchovom (na prvý pohľad čitateľnom) texte.

Číslo 666

(Zj 13,16) … počet šelmy … je šesťsto šesťdesiatšesť.

Toto číslo je skryté v súčte hodnôt písmen v slovách:
(1 Petra 5:8) protivník = 666
(Ján 1:9) vo svete = 666
(Zj 12,12) veľký hnev = 666
(Zj 18,3) kupci zeme = 666
(Zj 17,15), kde sedí neviestka = 666
(Zj 13,6) rúhanie proti Bohu = 666 x 3
(Zj 16,13) ústa draka = 666 x 3
(Zj 13,3) celá zem v úžase sledovala šelmu = 666 x 5
(Zj 11,18) nastal čas zničenia tých, ktorí kazia zem = 666 x 5
Všimnite si, že číslo 666 spája Satana, toho zlého, s kráľovstvom sveta.

Číslo 144

(Zj 14,1) Hľa, videl som Baránka … a s ním sto štyridsaťštyri tisíc …

Toto číslo je skryté v súčte hodnôt písmen v slovách:
(Rim 11,7) vyvolení = 144
(Zj 14,12) viera = 144 x 7
(Zj 22,17) nevesta = 144 x 7
(Zj 14,3) stoštyridsaťštyri tisíc = 144 x 7
(Lukáš 12,37) Blahoslavení služobníci = 144 x 7
(Rim 9,11) Boží vyvolení = 144 x 10
(Zj 14,4) vykúpené prvotiny = 144 x 7
(Zj 1,7) oblaky = 144 x 10 (Hľa, prichádza s oblakmi…)
(Pravdepodobne ide o mraky svätých v bielych rúchach.)

Všimnite si, že 144 spája Božie kráľovstvo spravodlivých vyvolených. Zatiaľ čo číslo 666 označuje tých, ktorí majú na čele znamenie alebo meno (v gréckom texte znamená aj charakter a autoritu) šelmy v Zjavení 13,16-18, číslo 144 označuje tých, ktorí majú meno (charakter a autoritu) Ježiša a Otca v Zjavení 14,1.

Všimnite si, že učenie šelmy, neviestky a sveta spolu súvisia. Učenie o spravodlivých, vyvolených a príchode Pána spolu súvisia. Biblia je plná týchto učení, ktoré sú spojené rovnakou číselnou hodnotou (100, 144, 111, 153, 276, 666, 700, 1000, 1500 atď.) Del Washburn pokračoval vo výskume a napísal niekoľko ďalších kníh o teomatike.

Tento článok je v podstate prílišné zjednodušenie práce Dr. Panina a ostatných, ktorí kráčali v jeho šľapajach. Práca Dr. Panina spočiatku zahŕňala okolo 40.000 strán materiálu, ktoré obsahovali milióny malých výpočtov. Zaplnilo to zväzky kníh. Často pracoval až 18 hodín denne a objavoval túto rozsiahlu matematickú štruktúru. Skrátka, bola to náročná úloha. Dr. Panin povedal:

„Keď som prvý krát urobil tento objav, skoro som spadol z nôh – bol som v tom istom stave ako náš kamarát Archimedes, ktorý, keď vyriešil veľký matematický problém vo vani, vybehol do ulice nahý a kričal – ‚Prišiel som na to!‘. Myslel som si, že ľudia budú tento nový objav prijímať s nadšením, ale zistil som, že ľudská prirodzenosť je stále rovnaká. Tak som ticho odišiel a robil svoju prácu sám.“

Hoci by sa zdalo, že jeho práca sa z populárnej literatúry vytratila, Dr. Panin dokončil niekoľko vynikajúcich prác. Zverejnil svoje dielo Štruktúra v Biblii („Numeric Greek New Testament“ a „Numeric English New Testament“).

Práce Ivana Panina sa mnohokrát predložili expertom. Dr. Panin v novembri 1899 vyzval deväť slávnych racionalistov a biblických kritikov prostredníctvom novín The New York Sun, aby verejne vyvrátili alebo vysvetlili niekoľko ním prezentovaných faktov. Štyria sa ospravedlnili spôsobom, ktorý bol neuspokojivý. Ostatní zostali ticho. Dr. Panin publikoval svoju výzvu prostredníctvom známych novín po celom svete a žiadal, aby niekto prirodzeným spôsobom vysvetlil alebo vyvrátil tieto dôkazy a fakty.

Nenašiel sa nikto.

Autor: Keith Newman, preklad Michal Tausk

Súvisiace videá a dokumenty