fbpx

Numerické kódy a ich význam

Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží svatí lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem Svatým. (2Pt 1:20-21)

Bible jednoznačně tvrdí, že jejím autorem je Bůh. Je vskutku fantastické, že Bůh mohl vnuknout dokonalé myšlenky nedokonalým lidem a zajistit, aby psaný text perfektně souhlasil s inspirovaným sdělením. (2Tm 3:16): Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti.

Bůh byl tak dokonale svrchovaný, že k tomu používal ústa člověka. (L 1:70) … jak mluvil ústy svých svatých proroků, kteří byli už od věků… (Jer 1:9): … a řekl mi Hospodin: Aj, vložil jsem slova svá v ústa tvá. Také proroci uvozovali Boží řeč slovy: „tak praví Hospodin: …“

Ježíš nejen říkal, že Jeho slova jsou od Boha, ale také že nás budou soudit, a že jsou věčný život. (J 12:48-50)

Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil. V poslední jej bude soudit slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který mě poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co mluvím, tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec. 

Tuto inspiraci Ježíš předal těm,které poslal. (Mt 10:40): Kdo vás přijímá, ten přijímá mne, a kdo přijímá mne, přijímá Toho, který mě poslal. Učitelé a proroci Nové Smlouvy jako byl Pavel v této inspiraci pokračovali. (1K 14:37): Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, jsou Pánova přikázání.

Ivan Panin byl během bolševické revoluce nucen uprchnout z Ruska. Dostal se do Spojených států a stal se profesorem matematiky na Harvardu, Jeho učitelem byl i Albert Einstein. Jeho vzdělání, oddanost Kristu a znalost Bible jej dobře vybavily pro jeho budoucí práci.

Jeho životním dílem je vědecký důkaz, že Písmo svaté je inspirováno Bohem. Dr. Panin na tom pilně pracoval 12 až 18 hodin denně po dobu 20 let. Základem pro jeho objev, který nazval numerika, byly prastaré původní hebrejské texty Starého zákona a řecké texty Nové Smlouvy. Židé i Řekové používali písmena své abecedy také jako číslovky. Jinými slovy, celá Bible byla v podstatě napsána v digitální formě.

Když Dr. Panin použil čísla, zjistil, že 66 knih Bible vykazuje pravidelně uspořádané číselné celky, které jsou dále dělitelné nebo mají násobky. Pečlivým prozkoumáním řady dalších hebrejských a řeckých textů zjistil, že podobný číselný systém neexistuje v žádné jiné knize, ani v apokryfních spisech přidaných do katolických a raně protestantských vydání Bible včetně původní verze King´s James Version, která byla později mnohokrát revidována.

Pravděpodobnost, že v jedné pasáži Bible se náhodně vyskytne 25 znaků, je podle zákona pravděpodobnosti 1 : 191 581 231 380 566 414401 (jedna ku jednomu kvintilionu pět set osmdesát jedna kvadrilionům dvě stě třicet jedna trilionům tři sta osmdesáti miliardám pět set šedesáti šesti milionům čtyři sta čtrnácti tisícům a čtyři sta jedné).

Mnoho krátkých pasáží má až sedmdesát nebo sto i více úžasných číselných znaků ve struktuře svého textu. Existuje-li pravděpodobnost náhodného výskytu 24 znaků jedna ku 1,9 kvintilionu, jaká by asi musela být pro 70 znaků?

Pokud existuje pravděpodobnost jedna ku řádově tisícům, že dojde k určitému jevu, je považováno za vysoce nepravděpodobné, že k němu vůbec dojde.

Pravděpodobnost výskytu jedna ku statisícům je považována za prakticky nemožnou. Ale zde se jedná o šanci nejen jedna ku milionům, ale jedna ku miliardám, trilionům, kvadrilionům a kvintilionům, že v daném verši se vyskytne pouze dvacet čtyři znaků.

Pokud toto rozumně uvažujícího člověka nepřesvědčí, dodám ještě, že kromě systému sedmiček v Božím Slově existují systémy (modely)osmiček. jedenáctek, třináctek, sedmnáctek, devatenáctek, dvacet trojek, třicet sedmiček, čtyřicet trojek atd. Systémy vyšších čísel ukazují na vazby mezi knihami Bible, mezi Starým zákonem a Novým zákonem a na správné pořadí knih.

To dokazuje, že autorem Bible není 33 prostých lidí bez vyššího vzdělání, kteří žili v různých zemích v časovém rozpětí 1.600 let, nýbrž jedna božská, skvělá inteligence. Kdyby Bibli psali lidé, museli by všichni žít ve stejné době na stejném místě a všichni by museli být matematičtí geniové. Dále by musel každý z nich psát svou knihu se znalostí číselného systému ve všech ostatních knihách. Někteří se pokusili napsat jednoduchý numerický text jen o několika málo znacích, ale naprosto to nezvládli.

Židé měli mimořádně přísná pravidla pro opisování starobylých rukopisů. Bůh to tak skrze ně udělal, aby se tento model perfektnosti v Písmu zachoval až do našich dnů jako Bohem vdechnuté Slovo. Pokud je do řeckého nebo hebrejského textu přidáno, nebo je z něj ubráno, nebo je v něm změněno jediné písmeno, číselný model se v tomto textu zhroutí.

 Při publikování Biblí je dnes největším problémem rozhodnutí, který rukopis použít. Je rozumné použít jen starobylé rukopisy, které mají co nejblíže k originálu a je u nich menší pravděpodobné lidského omylu. Vycházet z posledního opisu v řadě opisů nemá smysl, a přece někteří takto Bible publikovali.Netřeba zdůrazňovat, že starobylé kopie vykazují daleko lepší výsledky numerických testů. (Nový Zákon je psán v letech 40-100 a První kopie Nového zákona pochází z r. 125).

Bůh nám v numerice dal do rukou metodu, pomocí níž můžeme zjistit,který ze zkoumaných rukopisů je celkově nejlepší a u každého z nich identifikovat, ve kterých verších je správný a ve kterých chybný. Numerika prakticky nahradila zastaralou metodu porovnávání několika překladů. Navíc umožňuje zjistit, která z verzí je nejpřesnější.

Dr. Panin provedl porovnání Biblí vydaných do začátku 20.století a jako nejlepší vyhodnotil Revised Version, která byla po menších úpravách nazvána American Standard Version, a charakterizoval ji jako po všech stránkách nejlepší. Ke stejnému závěru jsem dospěl i já (píše David Eells) na základě studia Vine´s Expository Dictionary of New Testamet Words (Výkladový slovník Nového zákona vydaný nakladatelstvím Vine) a srovnávání rukopisů, a to ještě dříve, než jsem se seznámil s dílem Dr. Panina.

Chci však zdůraznit, že v každém překladu, který budete číst, najdete potřebné informace o spasení a svatosti. Někteří dávají přednost volněji přeloženým a čtivějším verzím, alespoň než získají základní poznání,ale pro potřeby vyučování je důležitá přesnost. Právě tato přesnost byla cílem, k jehož dosažení Dr. Panin usilovně pracoval.

Dva vynikající výsledky jeho práce je číselně přesný Numeric English New Testament a Numeric Greek New Testament. Na základě mého vlastního výzkumu je považuji za nejpřesnější dostupné překlady.

 Existují slova nebo skupiny slov nebo verše, jejichž součtové hodnoty mají tendenci ukázat na teologické souvislosti, a to někdy již v povrchovém textu. Někteří nazvali tuto biblickou disciplínu theomatika, což je zároveň i název první knihy na toto téma autorů Jerryho Lucase a Dela Washburna. Následuje několik příkladů jejich kaLulace, s mými poznámkami, které dokazují svrchovaný Boží plán v Bibli.

Ateisti i teológovia sa mnohokrát pokúšali v rôznych obdobiach spochybniť autentickosť Biblie. Nikto z nich však uspokojivo nevysvetlil matematickú pečať skrytú pod jej povrchom. Vyzerá to tak, že stránkami Biblie pohla božská ruka, aby ochránila falšovanie podobne, ako sa chránia papierové bankovky. Biblické číslovanie sa javí byť Božou vodotlačou autentickosti.

Celoživotne sa výskumu tohto číslovania venoval Dr. Ivan Panin, rodák z najväčšej ateistickej krajiny na svete – Ruska. Narodil sa 12. decembra 1855. Ako mladý muž sa stal aktívnym nihilistom a bol spoluúčastníkom úkladov proti cárovi a jeho vláde. Bol matematickým géniom, ktorý zomrel ako Harvardský vedec a obyvateľ Spojených štátov v roku 1942. Panin emigroval z Ruska. Potom mnoho rokov študoval v Nemecku, až napokon odišiel do Spojených Štátov, kde sa stal výborným lektorom literárnej kritiky.

Panin bol známy ako pevný agnostik – tak dobre známy, že keď odhodil svoj agnosticizmus a prijal kresťanstvo, o jeho obrátení sa v novinách písalo veľkými titulkami. Bolo to v roku 1890, keď Dr. Panin urobil objav matematickej štruktúry, ktorý zdôrazňuje slová Gréckej Novej zmluvy. Náhodou čítal prvý verš Jánovho evanjelia v Gréčtine: „Na počiatku bolo [„to“] Slovo a [„to“] Slovo bolo u [„toho“] Boha a [„to“] Slovo bolo Boh…“.

Dr. Panin sa zaujímal, prečo Grécke slovo pre určitý člen („toho“), ktoré je pred „Boha“, je tam v prvom prípade ale v druhom nie. Keď skúmal spomínaný text, začal si uvedomovať vzájomný číselný vzťah. Toto bol prvý z jeho objavov, ktoré ho viedli k obráteniu. Časom Panin odhalil rozsiahly numerický kód. Panin našiel tento dôkaz v najstarších a najpresnejších rukopisoch – starý hebrejský text a Westcottov a Hortov text.

V originálnych jazykoch Biblie, hlavne v hebrejčine a gréčtine, nie sú samostatné znaky pre číslice, ale písmená abecedy sa tiež používajú na označovanie číslic. Numerická hodnota slova je určená súčtom všetkých jeho písmen. Zvláštnosťou bolo, že prvý sa začal hrať s číslami skrytými za textom práve Panin. Začali sa objavovať súslednosti a vzorce. Toto tak Panina vzrušilo, že vložil do snaživého bádania Biblie 50 rokov.

Tento zložitý systém číslovania je viditeľne i neviditeľne nasiaknutý v každej knihe Biblie, zdôrazňuje určité pasáže a ilustruje hlbšie významy v rozmeroch a pozadiach. 66 kníh v Biblii, 39 v Starom a 27 v Novom zákone boli napísané 33 rôznymi osobami. Títo autori pochádzali z rôznych krajín sveta a mali odlišné zázemie. Mnoho z nich nemalo žiadne alebo len malé vzdelanie. Celá Biblia bola napísaná v období viac ako 1500 rokov so 400 ročným mlčaním mimo apokryfných kníh medzi Novou a Starou zmluvou. Biblické knihy sú nádherným záznamom, každá jedna sa zhoduje s ostatnými.

Dr. Panin hovorí, že podľa matematických zákonov by pravdepodobnosť presahovala miliardy, keby sme sa snažili rozumovo zdôvodniť, že Biblia je výsledkom práce človeka. Raz povedal: „Ak je ľudská logika aspoň trochu hodná nejakého povšimnutia, sme jednoducho prinútení dôjsť k záveru, že ak sú tieto fakty pravdivé, človek by niečo také nikdy nemohol vytvoriť. Musíme pripustiť, že Moc – vyššia od človeka – viedla pisateľov takou cestou. Či si to uvedomovali alebo nie, inšpiroval ich k tomu veľký Boh.“

Biblia sama jasne vyhlasuje, že je doslovne Bohom vdýchnuté živé slovo Stvoriteľa. Slová „Tak hovorí Pán“ a „Boh povedal“ sa v celom Písme nachádzajú viac ako 2500 krát.

V 2. Timoteovi 3:16 sa píše: „Celé Písmo je od Boha vdýchnuté“. Potom, v 2. Petra 1:20-21 sa jasne píše:

„Žiadne proroctvo Písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti. Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.“

Číslo sedem

… ako ilustráciu toho, ako tento „vzorec“ funguje. Sedem je najplodnejšie číslo matematických sérií, ktoré spájajú celé Písmo dokopy. Úplne prvý verš v Biblii: „Na počiatku Boh stvoril nebesia a zem“ (Gen 1:1), obsahuje viac ako 30 rôznych kombinácii čísla sedem.

Tento verš má sedem hebrejských slov, ktoré majú celkom 28 písmen (4 x 7). Numerická hodnota troch podstatných mien „Boh“, „nebesia“ a „zem“ dávajú celkový súčet 777. Akékoľvek trojdielne číslo vyjadruje kompletný, konečný alebo úplný význam.

Genealógia Ježiša, narodenie sa z panny a vzkriesenie sú tiež tvrdo zapečatené sedmičkami. Sedem sa ako číslo v Biblii nachádza 187 krát (čo je 41 x 7), fráza „sedem násobné“ sa nachádza 7 krát a „sedemdesiat“ sa nachádza 56 krát (7 x 8). V Zjavení Jána svieti sedmička jasne: je tam sedem zlatých svietnikov, sedem listov siedmym zborom, kniha zapečatená siedmimi pečaťami, sedem anjelov stojacích pred Pánom so siedmimi trúbami, sedem hromov a sedem posledných pliag. V skutočnosti sa v Zjavení Jána vyskytuje číslo 7 viac ako 50 krát.

Je 21 starozmluvných pisateľov, ktorých mená sa v Biblii vyskytujú (3 x 7). Numerická hodnota ich mena je deliteľná siedmimi. Z týchto 21 je sedem vymenovaných v Novej zmluve: Mojžiš, Dávid, Izaijáš, Jeremijáš, Daniel, Hozeáš a Joel. Numerická hodnota týchto mien je 1554 (222 x 7). Dávidove meno sa v Biblii nachádza 1134 krát (162 x 7). Božia pečať sa prelína stvorením, akoby bola vtkaná do samej tkaniny prírody. Ľudské embryo sa vyvíja v presných periódach sedmičky čiže v 28 dňových fázach (4 x 7). Medicínska veda nám hovorí, že ľudské telo sa obnovuje bunka po bunke každých sedem rokov.

Je známe, že pulz bije pomalšie každých sedem dní, akoby to bolo spojené so siedmym dňom odpočinku vyhláseným v týždni stvorenia v Genesis. Boh sformoval človeka z prachu zeme (Gen 2:7); veda potvrdzuje, že ľudské telo sa skladá z tých istých 14 zložiek (2 x 7), ktoré môžete nájsť v bežnom prachu, ktorý si naberiete do dlane. Svetlo slnka tvorí sedem odlišných farieb, ako ich vidíme v dúhe. V hudbe existuje sedem odlišných nôt, ktoré vrcholia v akorde alebo oktáve na začiatku novej sedmičky. Takmer u všetkých zvierat je doba ťarchavosti deliteľná siedmimi. Sedem sa často vzťahuje na „Božiu pečať“ alebo číslo duchovnej dokonalosti.

Osmička

… je číslo nového života alebo „vzkriesenia“. Je to osobné číslo Ježiša Krista. Keď sčítame hodnoty písmen mena Ježiš v gréčtine, dostaneme 888. Ježiš bol nazvaný Kristom, numerické číslo tohto titulu je 1480 (185 x 8). Bol Spasiteľom, čo dáva hodnotu 1408 (2 x 8 x 88).

Ježiš je takisto Pán, čo je znovu násobok osmičiek, 800 (100 x 8). Mesiáš má numerickú hodnotu 656 (82 x 8). Ježiš sa nazval Synom človeka. Tento termín sa nachádza 88 krát a je to vyčíslené na 2960 (370 x 8). Ježiš povedal: „Ja som Pravda“. Numerická hodnota „pravdy“ je 64 (8 x 8). Posledná kniha Biblie je Zjavenie Ježiša Krista, ktorá obsahuje presne 888 gréckych slov. Počas veľkej potopy sa zachránilo presne osem osôb. Boh urobil s Abrahámom zmluvu, že každé dieťa mužského pohlavia má byť obrezané na ôsmy deň svojho života.

Deviatka

… symbolizuje konečnosť alebo úplnosť. Deviatku nachádzame hneď v prvom verši Biblie: „Na počiatku Boh“ -, ktorý v hebrejčine znie B’rašit Elohim. Tento verš má numerickú hodnotu 999. Hneď nasledujúce tvrdenie „stvoril nebesia“ je tiež zapečatené 999-tkou.

Číslo deväť je obdarené určitou kvalitou, je to číslo konečnosti v sebe samom. Nielenže to je posledné jednomiestne číslo, ale ak ho vynásobíte akýmkoľvek číslom, súčet výsledných číslic je vždy 9. (2 x 9 = 18 a 1 + 8 = 9 atď.). Je deväť základných darov Ducha Svätého, ktoré sú poskytnuté kresťanom (1 Kor 12:8-10). Je deväť základných ovocí Ducha Svätého, ktoré by mali byť v živote kresťana evidentné (Gal 5:22-23). Slová „Môj hnev“ majú numerickú hodnotu 999.

Slovo Amen alebo „tak je“ má hodnotu 99 a objavuje sa 99 krát. Na kríži Ježiš dokonal svoju prácu o deviatej hodine, keď povedal: „Je dokonané“. Vyliatie Jeho krvi bolo úplné. Učinil koniec starému systému obetovania zvierat za hriechy. Slovo „krv“ vo svojom zmysle sa v Biblii nachádza 99 krát.

Trinástka

Ľudia, ktorí verili poverám, pokladali číslo 13 za nešťastné alebo zlovestné. Možno to má určitý dôvod. Jedno z najpresvedčivejších dôkazov pôvodu tohto čísla sa dá nájsť odkrytím všetkých mien, ktorými sa označuje Satan.

Drakon, v preklade Drak, má hodnotu 975 (13 x 75) a objavuje sa 13 krát. Peiradzon, čiže pokušiteľ, má hodnotu 1053 (13 x 81). Beliál, ktorý je zosobnením zla, má hodnotu 78 (13 x 6). Anthropoktonos, v preklade „vrah“, má hodnotu 1820 (13 x 40). Ophis, alebo „had“, je 780 (13 x 60). Fráza, ktorú použil Duch Svätý – Ho kaloumenos diablos kai ho satanas, v preklade „nazvaný diablom a satanom“ – má hodnotu 2197 (13 x 13 x 13).

Součet číselné hodnoty písmen ve slově Ježíš je 888. To je dělitelné 111. Hospodin Bůh v Gen. 3:9 = 111

Všimněte si, že dělitel 111 spojuje Ježíše ve Starém zákoněs Bohem.
Ježíš = 888 nebo 111 x 8
Pán Bůh = 888 nebo 11 x 8 ve Zj 15:3
Pán Ježíš = 111 x 11 ve Zj 22:20
Slovo = 111 x 2
Nazarejský = 111 x 2
Můj milovaný Syn = 111 x 14

Některé skryté hodnoty jsou zřejmé již v povrchovém (na první pohled patrném, čitelném) textu.

666

(Zj 13:16) … číslo té šelmy … je šest set šedesát šest

SKRYTÉ V SOUČTU ČÍSELNÝCH HODNOT PÍSMEN VE SLOVECH
(1Pt 5,8) protivník = 666
(J 1:9) ve světě = 666
(Zj 12:12) veliký hněv = 666
(Zj 18:3) kupci země = 666
(Zj 17:15) kde ta nevěstka sedí = 666
(Zj 13:6) rouhání proti Bohu = 666 x 3
(Zj 16:13) ústa draka = 666 x 3
(Zj 13:3) celá země šla v úžasu za tou šelmou = 666 x 5
(Zj 11:18) přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem = 666 x 5

Všimněte si, že 666 spojuje satana, toho zlého, s královstvím světa.

144

(Zj 14:1) Hle, spatřil jsem Beránka … a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc …

SKRYTÉ V SOUČTU ČÍSELNÝCH HODNOT PÍSMEN VE SLOVECH
(Ř 11:7) vyvolení = 144
(Zj 14:12) víra = 144 x 7
(Zj 22:17) nevěsta = 144 x 7
(Zj 14:3) těch sto čtyřiačtyřicet tisíc = 144 x 7
(L 12:37)Blaze služebníkům = 144 x 7
(Ř 9:11) vyvolení Boží = 144 x 10
(Zj 14:4) vykoupené prvotiny = 144 x 7
(Zj 1:7) oblaky = 144 x 10 (Hle, přichází s oblaky…)
(Jedná se zřejmě o oblaky svatých oblečených v bílých rouchách.)

 Povšimněte si, že 144 váže dohromady Boží království spravedlivých vyvolených. Zatímco číslo 666 identifikuje ty, kdož mají na čele znamení nebo jméno (v řeckém textu též ve významu charakter a autorita) šelmy ve Zjevení 13:16-18, číslo 144 identifikuje ty, kdož mají jméno (charakter a autoritu)Ježíše a Otce ve Zjevení 14:1.

Doufám, že jste na těchto několika kratších větách či úslovích myšlenku pochopili. Všimněte si, že doktríny o šelmě, nevěstce a světu jsou spojené. Doktríny o spravedlivých, vyvolených a Pánově příchodu jsou spojené.Bible je plná těchto doktrín, které jsou propojené stejnou číselnou hodnotou(100, 144, 111, 153, 276, 666, 700, 1000, 1500 atd.) Del Washburn pokračoval ve výzkumu a napsal několik dalších knih o theomatice.

Tento článok je v podstate prílišné zjednodušenie práce Dr. Panina a ostatných, ktorí kráčali v jeho šľapajach. Práca Dr. Panina spočiatku zahŕňala okolo 40.000 strán materiálu, ktoré obsahovali milióny malých výpočtov. Zaplnilo to zväzky kníh. Často pracoval až 18 hodín denne a objavoval túto rozsiahlu matematickú štruktúru. Skrátka, bola to náročná úloha.

Dr. Panin povedal: „Keď som prvý krát urobil tento objav, skoro som spadol z nôh – bol som v tom istom stave ako náš kamarát Archimedes, ktorý, keď vyriešil veľký matematický problém vo vani, vybehol do ulice nahý a kričal – ‚Prišiel som na to!‘. Myslel som si, že ľudia budú tento nový objav prijímať s nadšením, ale zistil som, že ľudská prirodzenosť je stále rovnaká. Tak som ticho odišiel a robil svoju prácu sám.“

Hoci by sa zdalo, že jeho práca sa z populárnej literatúry vytratila, Dr. Panin dokončil niekoľko vynikajúcich prác. Zverejnil svoje dielo Štruktúra v Biblii („Numeric Greek New Testament“ a „Numeric English New Testament“).

Práce Ivana Panina sa mnohokrát predložili expertom. Dr. Panin v novembri 1899 vyzval deväť slávnych racionalistov a biblických kritikov prostredníctvom novín The New York Sun, aby verejne vyvrátili alebo vysvetlili niekoľko ním prezentovaných faktov. Štyria sa ospravedlnili spôsobom, ktorý bol neuspokojivý. Ostatní zostali ticho. Dr. Panin publikoval svoju výzvu prostredníctvom známych novín po celom svete a žiadal, aby niekto prirodzeným spôsobom vysvetlil alebo vyvrátil tieto dôkazy a fakty.

Nenašiel sa nikto.

Autor: Keith Newman, preklad Michal Tausk

Súvisiace videá a dokumenty