fbpx
Zmeň svoj život
Archeológia

Sodoma a Gomora – síra a popol

Prezentáciu objavu na túto tému si môžete zdarma stiahnuť!

Prakticky nic tam neroste. Ryby ve vodách Mrtvého moře nepřežijí, protože je až 6x slanější než mořská voda. Kdysi tam ovšem tvorové žili, jak popisuje ve svých pamětech Josephus Flavius ve své knize Války Židovské. To svědčí o tom, že moře Solné nebylo vždy slaným, ale sladkovodním s určitým podílem minerálů a solí. Dříve zde podle Bible bylo údolí Siddim (1. Mojžíšova 14,3), kterým protékala od severu řeka Jordán. Kdysi se zde odehrála i bitva pěti králů (1. Mojžíšova 14. kap.). Údolí bylo plné života a hojnosti (1. Mojžíšova 13,10-13) jako ráj. Ještě dnes jsou vidět v moři pahýly starodávných stromů a keřů, které jsou zakonzervovány solí po celé věky. V létě zde dosahuje teplota vzduchu až neuvěřitelných hodnot. Jen těžko se dá uvěřit, že celá tato oblast byla kdysi nádherná, neobyčejná a úrodná zahrada.

Právě v těchto místech se nacházela legendární města Sodoma, Gomora, Adama, Seboim a Zoar. Sodoma a Gomora byla neobyčejně veliká města. Archeologové pracující na druhé straně údolí od měst našli ohromné hřbitovy obsahující přes 1 000 000 hrobů.

Mnozí se snaží argumentovat, vyvrátit, zpochybnit tyto úžasné biblické nálezy. Tvrdí že v přírodě se na mnohých místech nachází čistá síra. Ano, souhlasím v přírodě po celém světě je opravdu mnoho nalezišť, kde se nachází čistá síra. Třeba na Jávě, kde se těží velké kusy krystalické  síry z tamních vulkánů. Je ale třeba si prostudovat jaká síra se v přírodě nachází, jaké je její složení a čistota. No a pak tento fakt porovnat se vzorky síry z nalezených měst.

V přírodě je nejčistší síra ve vulkánech, která není ale v podobě jemného slisovaného sirného prachu. Ve vulkánech se nachází krystalická síra o vysoké čistotě, klidně i 99%. Síra, která byla nalezena v místech všech pěti měst Sodoma, Gomora, Cebojim, Adma, Segor, je v jemné práškové formě slisována do koulí ve spálené kapsli. Nalezená síra je o čistotě až 98%. Bylo provedeno mnoho rozborů vzorků síry po celém světě. Všichni odborníci, kteří měli možnost síru testovat prohlásili, že vzorky jsou naprosto unikátní. Testy si můžete prohlédnout v galerii.

Když byla provedena zkouška síry ze Sodomy ve státní zkušební laboratoři v České republice, paní docentka řekla,  že nejčistší síru tohoto tipu viděla tzv. ferosíru, což je sloučenina dvou prvků a tam byla čistota síry jen 46% a to už bylo maximum říkala.

V přírodě se prachová síra vyskytuje v maximální kvalitě 40-60% čistoty. Nikde na světě se nevyskytuje prachová síra takové kvality jako v nalezištích pěti měst.

Je potřeba tento fakt rozlišovat vulkanická síra = krystalická síra, po světě je jí mnoho a to ve vysoké čistotě. Síra v prachové podobě se v přírodě nachází opravdu v nejvyšší čistotě 40-60%. Tento fakt Vám potvrdí každá dobrá učebnice geologie. Na nalezištích všech pěti měst byla nalezena síra v podobě jemného prachu slisovaného do sirných koulí, zapouzdřené a okolo se spáleným kruhem a zapuštěno do popele.

Nalezená slisovaná prachová síra v Sodomě a Gomoře má kvalitu až 98%, na světě si nikde takto čistá prachová síra nenachází.

Ve všech sopečných oblastech po světě se nachází již zmíněná krystalická síra. Ukažte tak čistou síru v Pompejích, na Filipínách apod. protože tam byly největší sopečné erupce… a víte co tam je..? Zhola nic ! V Sodomě není sebemenší náznak sopečné erupce a přesto je tam popel a prachová síra vysoké čistoty. Síra v Sodomě, je unikátní, protože je prachová, je zatavená, je v popelavém obalu a má tzv. spalný okruh, což je fenomén, který na světě nikde nenajdete. Je to zbytek žárového tavení, ale ne z venku směrem dovnitř, jak by se dalo čekat u takovýchto věcí, ale je to směrem zevnitř ven. To naznačuje, že síra se do něčeho zatavila a začala si vysokou teplotou razit cestu protavováním směrem ven, načež po sobě zanechala tzv. spalný okruh.

Zdůrazňuji, že tyto nálezy jsou na tomto světě jedinečné a nezvratně dokazují, že Sodoma a Gomora byly nalezeny!

Nikde na tomto světě se nenašly koule z jemného slisovaného prachu síry uvnitř kapsle, okolo se spáleným kruhem a zapuštěno do popele. Jenom tady v Jordánské rovině u Mrtvého moře, kde se podle Bible tato událost odehrála.

Mohou být tyto lokality sopečného původu?

Pojďme se podívat do Pompeje, město v provincii Neapoli, které bylo zničeno sopečným běsněním sopky Vesuv. Když popel spadl na město, všechno bylo pokryto popelem. Avšak samotné město zůstalo zachovalé. Jakmile popel odstraníme najdeme kamenné zdi a na nich dokonce barevné mozaiky a kresby. To je výsledek sopečné činnosti. Toto se v Sodomě a Gomoře nepřihodilo. Místo nánosu popele byla města a všechno v nich obráceno v popel. To je úplně něco jiného než sopečná činnost. To se nenašlo v žádných jiných zříceninách na světě. Archeologové odkryly mnoho ztracených měst na světě, ale ani jedno nebylo obráceno v popel.

Testy vzorků a výsledky vzorků.

Mnoho testů vzorků prokázalo, že se opravdu jedná o prachovou síru. Síru která je až 98% čistotě. Ron Wyatt nechal udělat test vzorků v Galbraith Laboratories v Tennessee. Zjistilo se, že vzorky jsou opravdu síra a to zcela unikátního složení a kvality. Stetson University, Gillespie museum of minerals na Floridě, která má největší soukromou sbírku minerálů na světě. Požádaly o vzorek této síry, jelikož takový vzorek síry ve své sbírce nikdy neměli. Hlavní geolog na státní universitě ve Virginie prohlásil, že nikdy neviděl síru tak jemné zrnitosti.

Máme tedy jasné a ověřitelné důkazy, že síra takového složení a kvality se nikde jinde nenachází, než v místech pěti ztracených měst v popelu. Pojďme se podívat na další fakt na popel, ze kterého jsou celé tyto lokality složeny. Když si lokality a místní krajinu pozorně prostudujeme zjistíme, že celá krajina je z jiného materiálu než zmíněných pět měst. Okolí měst je tmavé barvy zatímco města jsou světlá jelikož jsou z popele. Okolní krajina je skalnatá, kamenitá. Popel v oblasti nalezišť se skládá se uhličitanu vápenatého a síranu vápenatého. V oblasti nalezišť převládá vápencová hornina. Složení je přesně to co očekáváme, když je vápník spálen pomocí síry.

Spálené objekty jsou z vrstveného popela, můžete si prohlédnou ve galerii. Aby vznikl vrstvený popel, materiál musí projít vysokým žárem. Proces při kterém vzniká vrstvený popel se nazývá termická ionizace. Molekuly různých látek jsou ionizovány, oddělí se od sebe ve svých kladných nebo záporných nábojích. Ionty různých látek při spalování se stahují a rozpínají, čímž narušují plamen. Teploty při tomto procesu se pohybují 2000-5000 °C . To je teplota, která si bez problémů poradí s materiály, které ve městech byly. Vápenec, zlato, železo atd. Vše bylo tedy totálně spáleno.

Výzkum R. Wyatta přinesl úchvatný objev. Zjistil, že látky, které se spalují se sírou, produkují jako odpad popel. Tento popel je těžší než původní spalovaná hmota. Tento fakt vysvětluje, jak se tato města mohla uchovat po celých 3960 let! Podívejte se v galerii co dovedla udělat síra se lžičkou, hravě si s ní poradila a propálila jí.

Závěrem Vám chci dát pár otázek o kterých je dobré si popřemýšlet:

  • Jak je možné, že se nalezla v lokalitách jemná prachová slisovaná síra o čistotě až 98%, když v přírodě byl nalezen tento tip sýry o maximální čistotě jen 40-60%?
  • Jak se do těchto míst dostalo ohromné množství sirných koulí, které jsou z jemného slisovaného sirného prachu uvnitř kapsle, okolo se spáleným kruhem a zapuštěno do popele?
  • Jak je možné, že je na světě jen pět lokalit takto vypadajících, z vrstveného popela a posety nesčetným množství sirných koulí?
  • Jak je možné, že v bezprostřední blízkosti těchto lokalit pěti měst není popel ani sirné koule? Jen skály, kámen a poušť?
  • Jak je možné že všech pět těchto lokalit je z vrstveného popela, který vzniká jen při termické ionizaci, kterou doprovází teploty 2000-5000 °C?

Bible nám vypráví o pěti městech zničených sírou, Božím soudem. Síra dle Bible pršela na města a obrátila vše v popel. V Bibli se píše, že města byla u údolí Sidim, dnešního Mrtvého moře. Tak jak Bible vypráví se nalezlo přesně pět lokalit obrácených v popel poseto nespočetným množstvím sirných koulí v různých velikostech. Vědecky, geologicky není pro tento jev vysvětlení, ač mnozí se o to snaží. Snaží se proto aby skryly pravdivost Biblického příběhu, nedokážou si připustit, že Bible je kniha inspirovaná Bohem naším stvořitelem.

Znáte pojem věda? Každý ho velice dobře v součastné době zná. Věda je business, pokud by se ověřila pravost Bible tato věda by padla a mnozí vědci by přišlo o velice výdělečnou práci. Všechny teorie, evoluce, výzkumy vesmíru a běsnění by se staly pro celý náš svět nesmyslnými. Protože Bible nám jasně sděluje náš původ, kdo jsme, kam po smrti půjdeme, co je účelem našeho života. K Bibli není potřeba žádná věda jen čisté upřímné srdce.

V okolí se nachází několik stejných scenérií zaniklých měst. Tato veliká města byla zničena společně s jejím okolím (Juda 7, Jeremiáš 50,39-40). V okolí se totiž nacházela předsunutá vojenská stanoviště, obydlí lidí, kteří byli vypuzeni z měst pro nemoc apod. V okolí těchto měst vedly trasy karavanních cest, které zde vedly z východu.

Karavany skupovali v těchto městech asfalt, který se zde těžil, aby ho výhodně prodávali na západním pobřeží přístavních měst (Yaffo apod.). Proto také tato města rychle bohatla z možností, které jim místní příroda nabízela.

Nebyly to jen pěstitelské možnosti, které jim nabízela skvělá poloha, ale i zmiňovaný asflat, který se zde těžil. I Josephus Flavius, židovský historik, píše ve své knize Válka Židovská, kniha 4, kap. 8 o asfaltovém jezeru, kde na hladině jsou vidět kusy hrud velkých jako krávy. Ke správné lokalizaci těchto měst přispívá i tento fakt, neboť také Bible toto místo zmiňuje jako místo asfaltových studnic (1. Moj. 14,10). Také se zmiňuje o údolí, kde JE JIŽ NYNÍ moře solné (1. Moj. 14,3).

V okolí moře neroste nic bez účinného zásahu lidské ruky. I tento fakt máme v Bibli zaznamenán v 1. Moj. 19, 24-25.

Ron Wyatt objevil i zbytky několika sfing. Je to socha se zvířecím tělem, která má někdy lidskou hlavu. Nejznámější sfingy jsou ty, které se nacházejí v novodobém Egyptě. Některé ze sfing v Sodomě a Gomoře si poměrně dobře zachovaly svůj tvar a lze je v terénu snadno identifikovat. Tak je tomu i na obrázcích které vidíte, kde je zbytek obrovské sfingy odpočívající na masivní rovné plošině. Eroze některé z těchto starobylých sfing z velké míry ohlodala, jako např. tu, kterou jsem vyfotil v Gomoře.

Do těchto oblastí nevedou žádné cesty – při každé cestě za poznáváním zpopelnatělých trosek měst jsme museli nechat své vozidlo daleko odsud a vydat se na túru po svých… Tak jako Wyatt, i já jsem však cítil, že pokud byly v této oblasti opravdu zpopelnatělé pozůstatky měst, která kdysi na tomto místě existovala, pak určitě Bůh zanechal něco, co by potvrdilo, že se nemýlíme a rozptýlil tak veškeré pochybnosti. Wyatt se za několik měsíců, v říjnu 1990, vrátil a našel přesně to, co potřeboval.

Čekal zde na něj důkaz pro jeho tvrzení. Zrovna tehdy přišel déšť, což je v této oblasti jev velice vzácný. Přesto ale zapršelo – a déšť odplavil velké množství uvolněného popela, což mělo za následek, že se z jedné ze zpopelnatělých staveb odloupla vrstva zhutnělého popela. Důležitý materiál pro podrobné prozkoumání.

Wyatt objevil, že tyto rozpadlé kusy popela jsou doslova posázeny tisíci malými kuličkami SÍRY! Lidé tak dostali první vědecký důkaz o tom, že zde opravdu z nebe padal oheň a síra! To, jak nahodile jsou tyto drobné různě velké hrudky síry rozložené na povrchu úlomků, přesně odpovídá představě o něčem, co padá na zem jako déšť. Když na města padal déšť hořící síry, všechno bylo v plamenech – až města shořela a hrudky hořící síry udusily zpopelnatělé trosky.

Kolem nedohořelé síry se vytvořilo jakési pouzdérko (kapsle), které ji po celou dobu uchovávalo nedotčenou. Hrudky síry jsou různé velikosti – většina je malinkatých, velikosti golfového míčku, ale některé jsou statné kusy o váze i několika kilogramů. Všude ve vzduchu je cítit sirný zápach. Jak silný musel být zásah proti těmto městům! Všude se nacházejí vyhořelé kapsle síry. Jsou jich zde miliony.

Ron Wyatt v této oblasti také objevil jasné a nesporné popelnaté pozůstatky několika ziguratů. Zigurat je stupňovitá věž ve tvaru pyramidy, která se ve starobylých kulturách používala jako chrám pro uctívání pohanských bohů a modloslužbě. Na nejvyšším patře ziguratu byl obvykle malý oltář, nebo chrám, kde kněží prováděli obřad obětování apod.

Ziguraty v Sodomě a Gomoře se využívaly k rituálům, při nichž se přítomní oddávali promiskuitním a homosexuálním hrátkám, přímo Bohem zakázané (Juda 7, 3. Moj. 18,22-30, 20,13-16, 1. Řím. 1,27.29, 1. Kor. 6,9-10,). Tyto „náboženské“ obřady nabíraly u obyvatel těchto měst rozměrů nespoutané velikosti.

Pre hlbšie štúdium zhrnutie objavu v  knihe „Boli mestá Sodoma a Gomora naozaj zničené“ na stiahnutie.

Viac informácii nájdete na stránke Biblické archeologické noviny.

 

Súvisiace videá a dokumenty