fbpx
Zmeň svoj život
Skúsenosti ľudíSvedectvá z blúdnych učení

Psychické problémy členov Slova života

Príspevok na konferencii FECRIS (Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur les Sectes – Európska federácia výskumných a informačných centier o sektách)

Úvod

Slovo života bolo založené pred vyše 30 rokmi vo švédskej Uppsale a má asi 2000 aktívnych členov. Zaujíma sa oň značne viac ľudí a na pravidelných konferenciách sa často stretáva viac než 5000 ľudí. Deti členov namiesto riadnej školy navštevujú súkromnú školu Slova života. Mnoho ľudí z celej krajiny, kde sú satelitné zbory, navštevuje jeden alebo dva roky biblickú školu hnutia.

Ľudia, ktorí odišli z Hnutia viery – reprezentovaného vo Švédsku Slovom života – alebo začali pochybovať o doktrínach, môžu prejavovať vážne a dlhodobé psychické problémy, ktoré si vyžadujú návštevu lekára. V roku 1991 moja žena a ja sme zverejnili štúdiu rozhovorov s bývalými študentmi biblickej školy v časopise Švédskej lekárskej asociácie.

Článok bol potom v roku 1992 zverejnený v časopise Cultic Studies Journal. Štúdiu možno považovať za trošku starú, avšak v skutočnosti sa vo Švédsku už nepublikovala žiadna ďalšia štúdia, hoci našu štúdiu veľmi kritizovalo hnutie a jeho zástancovia.

Niektoré doktríny Slova života

Na pochopenie skupiny bývalých študentov biblickej školy v našej štúdii je dôležité poznať niektoré charakteristiky doktrín Slova života. Tieto doktríny vodcovia (a veriaci) v styku s ľuďmi mimo hnutia vždy popierajú. Niektoré okázalejšie a pre riadnych ľudí ofenzívne prejavy, napríklad exorcizmus, sú menej obvyklé, aby sa pokúsili stať sa akceptovanou ako riadna letničná cirkev. Z nášho kontaktu s bývalými členmi, ktorí nedávno odišli z hnutia, je zrejmé, že hlavné doktríny stále fungujú.

Aké sú to doktríny?

V učení sa stále pripomína, že Boh sám je zdrojom všetkého, čo sa povie alebo urobí v hnutí. Preto každý kto kritizuje Slovo života alebo jeho vedenie, ide proti Bohu. Uvádzajú sa príklady, ktoré ukazujú, že sa môžu stať zlé veci každému, kto kritizuje hnutie a členovia, ktorí z neho odídu, budú mimo ochrany Božej a môžu ochorieť, stretnúť ich nešťastie, nehoda, náhle úmrtie alebo môžu mať deformované deti. Každý, kto berie učenie vážne, sa dostane do samozovretia, z ktorého možno len veľmi ťažko uniknúť.

Strach hovoriť negatívne o Slove života môže zostávať dlhú dobu po tom, čo človek z hnutia odíde.

Povinnosť strániť sa diabla a zlých duchov alebo démonov zostáva podľa Slova života výlučne na veriacom. Túto úlohu vykonáva pravidelne bezohľadným hovorením s démonom. Napríklad existujú démoni choroby, démoni kritiky a démoni pohlavnej rozkoše. Ak veriaci neodvráti útoky démonov, človek rýchlo preberá vinu a môže zúfať, že mu niet pomoci. Člen si môže myslieť, že nie je možné zastaviť diabla a toto spôsobí úzkosť a trýzeň.

Ďalšie doktríny uvádzajú, že sa stane to, čo poviete, čo znamená, že slová, ktoré vypoviete, majú moc meniť skutočnosť, tzv. pozitívne vyznanie. Ak poviete, že ste chorý alebo sa necítite dobre, podľa doktríny sa budete cítiť ešte horšie, čo je negatívne vyznanie. Toto sťažuje členovi vyhľadať pomoc v prípade depresie, napríklad pri samovražedných myšlienkach, pretože ak hovorí o svojich myšlienkach, môžu sa stať pravdou. Toto taktiež veľmi sťažuje alebo znemožňuje získať úprimné odpovede, ak by sa niekto pokúšal viesť rozhovor s veriacimi o možných psychických problémoch.

Aby ste nadobudli zdravie, ako sa sľubuje v učení, musíte konať, akoby ste ho už nadobudli. Ak máte depresiu, máte vyzerať šťastne a zdravo. Niektorí ľudia sa tak vyškolili v ukazovaní nedotknutej tváre a v odmietaní depresívnych myšlienok, že môže byť ťažké zhodnotiť ich skutočný stav mysle, napríklad počas krátkej konzultácie u lekára.

Štúdia rozhovorov so 43 bývalými študentmi biblickej školy

Na konci 80. rokov moja žena a ja sme mali osobný a v mnohých prípadoch rozsiahly kontakt s viac než stovkou bývalých stúpencov Hnutia viery, všetko vo Švédsku, väčšina z nich z Uppsaly. Kontaktovali nás, zväčša moju ženu, pretože sa necítili dobre a potrebovali pomoc. Sedemdesiat osôb navštevovalo biblickú školu, ktorá patrila Hnutiu viery počas jedného alebo dvoch rokov, väčšina v Uppsale, s učiteľmi zo Slova života.

Šesť osôb sa odmietlo zúčastniť, alebo sa vrátilo do hnutia, 21 sa nemohlo skontaktovať, alebo neboli psychologicky spôsobilí pre rozhovor. Rozhovor bolo možné vykonať so 43 bývalými študentmi biblickej školy.

V skupine rozhovorov so 43 osobami bolo rozloženie pohlaví homogénne a dominovala skupina mladšieho veku s 80 % pod 25 rokov. Skupina v rozhovoroch bola homogénna v tom, že všetci dostali určitý druh systematického vyučovania v biblickej škole. Rozhovor bol semištruktúrovaný, to znamená, že niektoré otázky sa použili pre každého; teraz bol priestor na rozšírenie a hlbší prienik. Výsledkom je kombinácia odpovedí a osobných pozorovaní.

Rozhovory vykonávala moja žena Gudrun, ktorá je pracovnou terapeutkou. Mnoho rokov pracovala so psychotickými pacientmi, čo bolo cenné pri hodnotení psychiatrických symptómov.

Prerušené predchádzajúce sociálne kontakty

Zhoršenie kontaktu s rodinami a priateľmi po vstupe do hnutia uvádzalo 85 % osôb, s ktorými sa vykonával rozhovor. Taktiež vo veľkom rozsahu sa mnohí prestali zaujímať o informácie cez rozhlas, televíziu alebo denníky a vzdali sa svojich bývalých záujmov. Často sa zhoršilo ich finančné postavenie, niekedy drasticky, kvôli štedrým milodarom v zbierke Slova života, navyše aj desiatky, čo je dávanie jednej desatiny svojho príjmu hnutiu.

Psychiatrické symptómy

Osôb, s ktorými sme robili rozhovory, sme sa pýtali na symptómy, ktoré zažili po kontakte s hnutím, a ktoré nespôsobovali predtým žiadny problém. Nové symptómy sú uvedené v nasledovných tabuľkách (Tabuľka 1A a 1B). V 60 % prípadov ostatné osoby, napríklad rodičia, si všimli zmenu vzhľadu, po tom, čo osoba vstúpila do hnutia. Držanie tela sa stalo strnulým, so zmrazeným výrazom tváre a očami, ktoré civeli, alebo mali neprítomný alebo vyhýbavý pohľad. V 35 % prípadov sa pozorovala regresia.

Takmer každý trpel úzkosťou a zvlášť návalmi strachu. Taktiež boli veľmi obvyklé nočné mory s poruchami spánku, strachom zo straty duševného zdravia a s pocitom prázdnosti. Traja zo štyroch študentov sa ťažko sústreďovali a toto mohlo trvať dlho po tom, čo opustili hnutie. Pocit straty identity uvádzalo šesť študentov z desiatich. Takmer každý sa sťažoval na ťažkosti zvládať emócie.

Väčšina študentov zistila, že je ťažké sa rozhodovať. Po odídení z hnutia sa museli sami rozhodovať a už sa nemohli pýtať hnutia alebo pastora na správnu odpoveď. Takmer každý mal pocity viny. Mnohí mali ťažkosti so sociálnymi kontaktmi, prinajmenšom s opačným pohlavím.

Počas biblickej školy a bezprostredne potom boli obvyklé psychosomatické symptómy. Bolesti žalúdka, búšenie srdca, bolesti hlavy a závrate, ktoré neboli predtým problémom, uvádzalo 63 % osôb, s ktorými sme vykonávali rozhovor. Dvaja študenti z troch zažili samovražedné myšlienky a jeden zo štyroch sa vážne pokúsil o samovraždu. V tom čase sme mali vedomosť o 16 prípadoch samovrážd vo Švédsku, kde rodina a priatelia považovali kontakt zosnulej osoby s hnutím za určujúci faktor samovraždy.

Tento záver podporili predchádzajúce rozhovory alebo listy, ktoré zanechali. Počas nasledujúcich rokov sme sa dozvedeli, že nastalo množstvo ďalších samovrážd z rovnakého dôvodu. Symptómy podobné psychóze uvádzala takmer polovica študentov. Tieto symptómy boli strata zmyslu pre realitu, patologické preberanie viny (navyše takmer k povinnému pocitu viny alebo poklesku) a zvukové a vizuálne halucinácie.

Psychiatrická starostlivosť

Psychiatrická starostlivosť je uvedená v tabuľke 2. Pred biblickou školou sedem študentov (16 %) bolo v kontakte so psychiatrom. V štyroch z týchto prípadov bol tento kontakt krátky kvôli akútnej kríze, pričom jeden mal trojdňovú nemocničnú starostlivosť. Po odídení z hnutia 27 bývalých študentov (63 %) vyhľadalo psychiatrickú pomoc kvôli problémom, ktoré pripisovali svojmu kontaktu so Slovom života; šesť z nich potrebovalo psychiatrickú pomoc pred svojím angažovaním sa v hnutí.

V šestnástich prípadoch sa pacienti liečili ambulantne. Jedenásť bývalých študentov dostalo nemocničnú psychiatrickú starostlivosť. Šiestim z nich sa podľa švédskeho práva uložila nedobrovoľná psychiatrická starostlivosť. Dĺžka pobytu na psychiatrickej klinike (v nemocnici) je uvedená v tabuľke 3. Štyria študenti zostali v nemocnici 1 až 4 týždne, dvaja študenti 1 až 3 mesiace a štyria študenti viac než 3 mesiace.

Lieky, zvyčajne benzodiazepin a antidepresíva, boli predpísané 28 zo skupiny osôb, s ktorými sme vykonávali rozhovory (43 osôb). Neuroleptiká sa použili v 10 prípadoch, podľa názoru osôb, s ktorými sme robili rozhovory, bez zreteľného účinku. Pracovnú neschopnosť pripísanú angažovaniu sa v hnutí uvádzalo 24 osôb (56 %) – pozri tabuľku číslo 4. V dvoch tretinách prípadov pracovná neschopnosť trvala viac než dva mesiace a u štyroch pacientov trvala niekoľko rokov.

Diskusia

Mnohí v skupine, s ktorými sme robili rozhovor a opustili Slovo života, prejavovali vážne a niekedy dlhodobé psychické poruchy. Podobné problémy boli rozpoznané u bývalých členov iných siekt, ako je Cirkev zjednotenia (múnisti), Hare Krišna a Scientologická cirkev. Naša štúdia neilustruje, aké sú obvyklé psychické poruchy v skupine študentov biblickej školy ako celku. Rozhovor s aktívnymi členmi Slova života by nič neobjasnil, pretože podľa učenia nepripúšťajú, že trpia depresiou alebo inými symptómami choroby.

Naopak, v hnutí poruchy ako je úzkosť a nedostatok vôle žiť sa vysvetľujú alebo popisujú ako útoky diabla alebo vplyvu démonov. Podľa doktríny sa na psychické poruchy nehľadí ako na výstražné signály, ale skôr ako na znak, že pracujete pre Boha a preto ste podrobený útokom.

Pre lekárov bez akejkoľvek skúsenosti alebo vedomostiach o sektách je ťažké zhodnotiť pacientov so psychickými problémami, ktoré pravdepodobne súvisia v angažovaní sa v Slova života (a iných podobných sektách). Silný vplyv doktríny a vedenia na členov môže viesť k veľmi vážnym poruchám, niekedy so symptómami podobnými na schizofréniu, niekedy s dlhodobým psychologickým insuficienciám.

Je nebezpečie, že títo pacienti sa budú liečiť zväčša liekmi vhodnými pre psychózu, napríklad neuroleptikami, a nedostanú príležitosť hovoriť o všetkých obťažných problémoch súvisiacich so sektou. Existuje nebezpečie, že títo ľudia si budú vyžadovať dlhodobú práceneschopnosť (15 zo 43 osôb v skupine rozhovorov bolo práceneschopných viac než dva mesiace).

Znalosti o hnutí a jeho učení sú dôležité, aby sa pochopili krízy a symptómy týchto pacientov. Kvôli svojej vlastnej skúsenosti bývalí členovia majú nevyhnutný vhľad, aby odhalili dogmu a pravidlá, ktoré zväzujú osobu so skupinou a spôsobujú pochybnosti o svojom vlastnom úsudku. Podľa ľudí, s ktorými sme vykonali rozhovory, kontakt s bývalými členmi je neoceniteľný a často sa považuje za nepostrádateľný pre návrat do normálneho života. Zvyčajne sú taktiež potrebné lekárske intervencie, ako je nemocničný dohľad počas kríz s rizikom samovraždy.

Na konci 80. rokov vo Švédsku nebolo sústredené kompetentné stredisko, kde by bývalí členovia siekt získali konzultáciu a rehabilitáciu, a kde by mohli psychiatri získať informácie o akútnej liečbe bývalých členov prijatých do nemocnice. Približne 15 bývalých členov rôznych siekt, zväčša zo Slova života, bolo vyslaných do Wellspring v USA na rehabilitáciu. Na začiatku 90. rokov poslanec parlamentu profesor Barbro Westerholm podal návrh na vyšetrovanie, ako podporiť a pomôcť ľuďom so zdravotnými problémami v súvislosti s určitými novými náboženskými hnutiami.

Vyšetrovanie malo taktiež navrhnúť prevenciu týchto zdravotných problémov a ako prestáť spirituálne a mentálne zneužívanie. Diskusia v parlamente ukázala ako je tento problém “nabitý”. Hlavne kresťanskí poslanci hovorili o dôležitosti chrániť náboženskú slobodu a nechceli mapovať nové náboženské hnutia. Vyšetrovateľov taktiež intenzívne kontaktovali zástupcovia rôznych hnutí. Vlamač z hnutia ukradol dokumenty z kancelárie Barbra Westerholma v parlamente.

Výsledkom vyšetrovania bol v roku 1998 návrh vláde zriadiť stredisko vedomostí o chápaní života a viery. Úlohou strediska malo byť podporovať dialóg medzi náboženskými hnutiami a zvyškom spoločnosti a školiť personál. Nič z toho vláda neurobila. V každom prípade bol návrh veľkým sklamaním. Chceli sme stredisko, ktoré by mohlo pripravovať informácie ako pomáhať osobám s vážnymi psychickými problémami súvisiacimi so sektami a nie stredisko pre dialóg so sektami a výskum náboženských hnutí.

V januári tohto roku bolo Švédsko šokované vraždou, ktorú vykonala členka veľmi uzavretej sekty v dedinke Knutby, niekoľko kilometrov od Uppsaly. Sekta sa považovala za letničný zbor. Mladá žena priznala, že strelila po manželke prvého pastora sekty a žena zomrela. Taktiež postrelila člena sekty, ktorý bol vážne zranený. Dosiaľ nepovedala žiadny motív vraždy. Odhalilo sa, že pastor a žena postreleného muža mali milostný pomer a motív vraždy sa stále vyšetruje. Je podozrenie, že pastor mohol byť zapojený do vraždy a žena, ktorá vraždu vykonala, bola pod jeho vplyvom.

Podľa doktrín sekty nie je rozvod povolený. Všetci členovia sekty sa na začiatku domnievali, že pastor je nevinný a že historka o milostnom pomere je lož. Žena postreleného muža teraz pripustila, že ona a pastor majú milostný pomer. Sekta teraz zatratila pastora a odvolala ho zo svojho vedenia.

Doktríny sekty z Knutby sú veľmi podobné doktrínam Slova života a najmenej dvaja pastori navštevovali biblickú školu Slova života. V súdnom psychiatrickom vyšetrovaní ženy, ktorá priznala vraždu, majú psychiatri rôzne názory, či má psychickú chorobu alebo nie. Dosiaľ nepoznáme výsledok.

Na záver

U bývalých študentov biblickej školy Slova života boli rozpoznané vážne a často dlhodobé psychické problémy. Takmer polovica zo 43 osôb, s ktorými sa viedli rozhovory, zakúsila symptómy podobné psychózam a jeden zo štyroch sa pokúsil o samovraždu. Vo Švédsku je potrebné vytvoriť kompetentné stredisko, kde by bolo možné spojiť zakúsené problémy so sektami s riadnou psychiatrickou starostlivosťou. Stredisko by malo byť napojené na rehabilitačné zariadenie podobné zariadeniu vo Wellspring v USA.

Taktiež potrebujeme novú legislatívu, ktorá sa sústredí na potreby a starostlivosť pre postihnutých a dá nám možnosť chrániť deti pred nezdravým vplyvom manipulatívnych skupín. Týmto spôsobom by taktiež bolo možné stíhať ľudí, ktorí spôsobili členom zhubnej sekty vážnu psychologickú chorobu.

Súvisiace videá a dokumenty