fbpx

Zaručené uzdravenie?

Je fyzické uzdravenie pre veriacich zaručené vo vykúpení? (Izaiáš 53:3-5)?

Nie je. Ultimatívne a definitívne uzdravenie príde, keď dostaneme oslávené telo. Uzdravenie nášho fyzického tela, pokiaľ je v hynúcom stave (pred našou smrťou a vzkriesením), nie je zaručené vo vykúpení. Úplne uzdravenie ani nemôže nastať, keďže každá bunka v našom hynúcom tele je pod kliatbou smrti (Genesis) a odumiera.

Navyše je dôležité si uvedomiť, že hebrejské slovo pre uzdravenie (napha) môže znamenať nie len fyzické uzdravenie, ale aj duchovné uzdravenie. Kontext Izaiáša 53:4 naznačuje, že je tu v obraze duchovné uzdravenie. V piatom verši je nám povedané:

„A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrvený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení.“

Keďže „prestúpenia“ a „neprávosti“ nám dávajú kontext, jedná sa tu o duchovné uzdravenie z ľudskej biedy hriechu.

Ďalej, máme početné verše v písme, ktoré dokazujú, že fyzické uzdravenie v smrteľnom živote nie je zaručené vo vykúpení a nie je to vždy Božia vôľa aby uzdravil. Apoštol Pavol nemohol uzdraviť Timotea z jeho žalúdočných ťažkosti (1 Tim 5:23), a neuzdravil ani Trofima v Miléte. (2. Tim 4:20) alebo Epafrodita (Filip 2:25-27). Pavel hovoril o „telesnej slabosti“ ktorú mal (Gal 4:13-15). A tiež trpel „ostňom v tele“, ktorý mu Boh dovolil aby mal (2 Kor 12:7-9). Boh zaiste dopustil aby Jób prešiel fyzickým utrpením. (Jób 1-2).

V žiadnom z týchto prípadov nie je uvedené, že by nemoc bola spôsobená hriechom alebo neverou. Ani Pavol, ani ostatní sa nesprávali, ako keby ich fyzické uzdravenie bolo zaručené vo vykúpení. Akceptovali svoju situáciu a spoliehali sa na Božiu milosť pre živobytie. Je pozoruhodné, že pri jednej príležitosti Ježiš ukázal, že choroba môže byť „pre slávu Božiu“ (Ján 11:4).

Napokon, máme početné množstvo veršov v písme, ktoré ukazujú, že sa naše fyzické telá neustále „opotrebúvajú“ a trpia rôznymi neduhmi. O našom tele je povedané, že je pominuteľné a slabé (1 Kor 15:42-44). Pavol povedal: „náš vonkajší človek hynie“ (2. Kor 4:16). Smrť a choroba bude súčasťou ľudskej existencie do tej doby, kým nedostaneme oslávené telá, ktoré sú imúnne voči takýmto slabostiam (1. Korintským 15:51-55).

Hovorím, že by sme sa nemali modliť za uzdravenie? Nie, vôbec nie. Ja len hovorím, že po tom, čo sme poprosili o uzdravenie, musíme sa podriadiť Božej zvrchovanej vôle. On môže mať účel v dopúšťaní našej choroby.

Uzdravenie vždy a pre každého?

Milí čitateľ, ak by si nevedel čo obsahuje alebo obnáša učenie týchto učiteľov Hnutia Viery, ponúkam ti zopár citátov podaktorých významných predstaviteľov tohto Hnutia, ktoré ti pomôžu dotvoriť tento obraz skazy: Učitelia Hnutia Viery sa všetci zhodujú, že Boh chce uzdraviť všetkých ľudí. Ulf Ekman k tomu uvádza:

„Boh chce uzdraviť všetkých, to znamená, že aj teba. Môžeš si byť istý, že patríš do skupiny všetkých“.

Pretože človek je vo vnútri božský, Lester Sumrall dodáva:

„Keby sme boli stále chorý, začal by som premýšľať o tom, či On nie je náhodou chorý“. Božské uzdravenie tak náleží každému Božiemu dieťaťu. Ak to vieme, nie je potreba, aby sme sa v tejto veci pýtali na Božiu vôľu… Nemusíme sa modliť: „Bože uzdrav tohto muža, túto ženu.“

„V Božom pohľade sú už dávno uzdravený“, tvrdí ďalej Kenneth Hagin.

„Najvyššia a dokonalá vôľa Božia je, aby nebol žiaden veriaci chorý. Pokiaľ sa aj tak stane, že veriaci ochorie, musí sa vzoprieť satanovi, ktorý chorobu zosiela a vybojovať uzdravenie.“

Sumrall píše:

„Diabol má moc uvaliť na teba chorobu, tak ako ju mal napríklad Job. Ale ako kresťan máš Božie poverenie sa vzoprieť, odmietnuť a zničiť všetku autoritu diabla. Musíš uskutočniť svoje práva… Kristov učeník musí povedať: „Som v mene Ježiša uzdravený.“

Podobne radí aj Ekman:

„Keď na teba prichádza moc zhora, musíš ju vo svojom srdci prijať a vyznať: „Božia moc k uzdraveniu vstúpila teraz do mňa. Prímam uzdravenie. Prímam túto moc a vyznávam, že od tejto chvíle som zdravý. Nech vidím výsledky uzdravenia teraz alebo za nejakú dobu – rovnako ho prímam vierou práve teraz.“

Liardon, ktorý navštívil nebo, tu videl skladisko zdravých ľudských orgánov, ktoré si navzdory satanskému odporu človek môže vymodliť.

„V tomto skladisku sú stovky nových očí, nôh, kože, vlasy, ušné bubienky – všetko je tam. Musíte len isť a vziať si všetko, čo potrebujete, rukou viery, pretože to tam je, je to tam, je to tam.“

Benny Hinn dodáva: „Uzdravenie nie je možne oddeliť od spasenia“ (Inými slovami, ak je niekto chorý, nie je spasený, pretože neprijal ani jedno ani druhé na základe jeho tvrdenia o neoddeliteľnosti pozn. prekl).

Pre tých, ktorí tvrdia, že „všetko zlé môže prísť len od diabla“ a „Boh nemôže spôsobiť alebo dopustiť chorobu v živote veriaceho“

“ Hle, přečistil jsem tě, ale ne jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v peci soužení. “ (Izaiáš 48:10)

“ Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, řekl Mojžíšovi: „Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali. Prosím, ať má sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!“ “ (Numeri  12:10-12)

“ Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha. Hospodin tě postihne morem, dokud s tebou neskoncuje v zemi. Hospodin tě raní úbytěmi, zimnicí a zánětem, palčivým horkem a vyprahlostí, plísní a snětí; to vše tě bude pronásledovat, dokud nezahyneš. Hospodin tě raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z nichž se nikdy nevyléčíš. Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé snažení nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen utiskován a vykořisťován a nebude, kdo by tě zachránil. “ (Deuteronomium 28:15,21-22,27-28)

“ Hospodin tohoto (izraelského) krále ranil malomocenstvím, takže až do dne své smrti bydlel v odděleném domě. “ (2 Královská 15:5)

“ Po tom všem ho ještě Hospodin ranil nevyléčitelnou střevní chorobou. “ (2 Letopisu 21:18)

“ Hospodin mu však řekl: Kdo dal člověku ústa? Či kdo učiní němého nebo hluchého, vidícího nebo slepého? Zdali ne já, Hospodin? “ (Exodus 4:11)

“ Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten, satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode mě odešlo, ale řekl mi: „Moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti.“ “ (2 Korintským 12:7-9)

“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: “Tato nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby Boží Syn byl skrze ni oslaven. “ (Ján 11:4)

Súvisiace videá a dokumenty

Zmensvojživot.cz - Zmeň svoj život / Život na ceste s Bohom

Ahoj! Vieš o tom, že stránku zmensvojzivot.cz navštívi ročne takmer 20 000 jedinečných používateľov? Takýto záujem nás motivuje k tomu, aby sme tento projekt nielen udržiavali, ale aj rozvíjali.

Na týchto stránkach Ti prinášame čítanie rôznych biblických článkov bez reklám, vrátane možnosti biblického samoštúdia, alebo štúdia online. Nájdeš tu apologetický výklad Písma, teologické výklady príbehov Biblie, či samotných základov kresťanského života, vrátane hermeneutiky, skúsenosti ľudí, či rád ohľadne zdravej životosprávy. Všetko v podobe vyše 393. článkov a 800 videí, doplnené o stovky obrázkov, grafov, pre lepšie pochopenie evanjelia.

Čo vďaka tvojej podpore dokážeme?

Aj Tvoja pomoc môže pomôcť v šírení Evanjelia do mnohých kútov Slovenska, Česka, zahraničných krajín v podobe nákupu kresťanských kníh a Biblií pre ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť a súťaže pre mladých na instagrame. Na stránke nezverejňujeme žiadne reklamy, ktoré by mohli priniesť finančné zdroje na podporu projektu. Celý projekt je preto neziskový a odkázaný na darcov. Aj Tvoja pomoc posilní ruky slabých a prinesie mnohé ovocie.

Číslo transparentného účtu:

SK14 8330 0000 0023 0188 5016 (pre Slovensko)

2301 885 016/2010 (pre Česko)

Staň sa súčasťou nášho tímu

Využi svoje dary a nadanie a zapoj sa do projektu Evanjelizácie. Staň sa členom tímu mladých ľudí, ktorí každý mesiac oslovia vyše 50 000 ľudí! Ak máš záľubu v jazykoch, tvorbe videí, prekladov titulkov, či programovaní stránok alebo máš nápad, ako rozšíriť toto dielo, napíš nám na zmensvojzivotcz@gmail.com, alebo cez InstagramFacebook.

Pridaj sa k nám v šírení Evanjelia na internete.

Aj vďaka Tvojej podpore, smieme rozdávať množstvo kníh zdarma študentom na internátoch.