fbpx
Zmeň svoj život
ArcheológiaNečakaný dôkaz histórie

Nečakaný dôkaz histórie – 4.časť

4.ČASŤ
JEŠTĚ KE VŠEMU TRILOBIT!

Trilobita našel Dr. Baugh (a přítomni byli též John Devilbiss a Hugh Miller)…v únoru téhož roku. Ležel metr dvacet od zubu a v téže vrstvě. Šlo o jeden z nejúplnějších vzorků trilobita, který byl kdy nalezen.

VÝZNAM NÁLEZŮ

Jistě CHÁPETE VÝZNAM TOHO VŠEHO, že?

Podle standardní evoluční teorie bychom měli směrem od nejhlubších vrstev hornin výše nalézat stále dokonalejší formy života. Takzvané „jednoduché“ formy by tedy měly být vespod. Trilobiti prý žili před 570-230 miliony let, pak vymřeli. Takže najdeme-li v nějaké hornině trilobity, svědčí to o jejím konkrétním stáří. A skutečně jsou horniny podle tohoto klíče datovány.

Dlouho po nich se vyvinuli dinosauři. Ti vládli planetě před 135-65 miliony let. Hominidi se objevili před 5-1 milionem let. Tak praví teorie – vtloukaná do našich dětí ve školách, uzurpující univerzity, infiltrovaná do nás médii…přijímaná všude jako fakt. Lidské fosilie bychom tedy měli nalézat kdesi v horních vrstvách země, protože lidé se na ní objevili vlastně teprve nedávno.

Věříte-li tomu, co čtete v novinách, slyšíte v rádiu či vidíte v televizi, pak není evoluce teorií, nýbrž faktem. Říkají nám, že se musíme zbavit přesvědčení o tom, že se VŠECHNY formy života objevily najednou jako plánované stvoření – nebo že dinosauři, trilobiti i lidé žili současně v téže době. Podobným mýtům prostě nesmíte propadnout, stejně jako mýtu o Potopě, která jako jedinečný úkaz vytvořila uloženiny se všemi zmíněnými tvory.

Však si také notně pohovíme, přijmeme-li evoluční status quo. To jest, do té doby, dokud se nezačneme pídit po OPRAVDOVÝCH DŮKAZECH. Pak se to s námi začne naklánět. Bylo by možné, abychom se takhle fatálně spletli?

CELÉ TOTO MÍSTO NÁLEZŮ JE ŘAZENO EVOLUČNĚ DO KŘÍDY („110 miliónů let stáří“)

Teď se zamyslete nad tímhle. Najdeme-li jednoho trilobita in situ s jedním lidským zubem, pak je rázem celá stavba evoluce v troskách. V důsledku toho bychom museli STĚSNAT VŠECHNY GEOLOGICKÉ EPOCHY DO JEDNOHO OKAMŽIKU (od permu – před 230 miliony let, poslední výskyt trilobitů) po pleistocén (před 5 miliony let – údajné první důkazy o hominidech).

• Vědecké nálezy odkrývající dinosauří stopy a související stopy lidské byly ověřeny podobnými nálezy v Austrálii a Turkmenistánu (12).

• Florida: byla nalezena kostra dinosaura s hrotem šípu zabodnutým do lebky – důkaz toho, že zvíře žilo a zemřelo v téže době jako jeho lovec.

• Blízko El Boqueron, ve státě Tolima, Kolumbie: roku 1971 prováděl profesor Henero Henao Marin vykopávky blízko El Boqueron, ve státě Tolima, když objevil asi 20 metrů dlouhou kostru dinosaura vedle lidské lebky (13).

• Pod kalifornskými horami se mezi dinosauřími kostmi našly pozůstatky současného člověka. Mezi nimi se proslavila lebka Calaveras nalezená pod několika vrstvami vulkanitu v hloubce 45 metrů. (byla o ní zmínka již v předešlém výkladu.)

• Brazílie: při vykopávkách v Lagoa Santa i jinde ve státu Minas Gerais byly nalezeny lidské kostry pohřbené pod kostmi devítinohého toxodona, dvacetinohého megatheria a dinosaura (14).

• Jihoaustralský vědec Dr. Barry Setterfield uvádí osm nalezišť, kde je patrná lidská aktivita v mesozoických vrstvách (tedy z „věku dinosaurů“).
Mezi nimi se našly lidské kostry ve zvláštních oblastech v dakotském pískovci. Ve všech případech byly asi 7 metrů pod úrovní příslušného útvaru a odkryly je odstřelové práce v lomu. Bylo patrné, že vrstvy procházejí kostmi. Zdá se, že to nasvědčuje pohřbení v době vzniku zmíněných vrstev (15).

• Kostry deseti „moderních“ lidí byly vykopány z hloubky 20 metrů pod povrchem v dakotském pískovci, v tomtéž útvaru známém svými dinosaury.
Tenhle útvar (nacházející se v Dinosauřím národním parku) patří do spodní křídy a je údajně 140 milionů let starý. Nejméně čtyři z uvedených deseti jedinců jsou ženy. Jedním z nich je také dítě.

Není pochyb o tom, že tihle lidé byli pohřbeni rychle nějakou katastrofou, třeba povodní. Části některých ostatků ještě drží pohromadě. To svědčí o rychlém pohřbení. Zdá se, že zmíněné lidi pohřbila táž katastrofa, která pohřbila i dinosaury v tomhle útvaru na rozhraní dvou světadílů. Lidé i dinosauři nepochybně žili v téže době. Jak vidíte, existuje značné množství důkazů, které očividně NIČÍ naši zažitou představu o organické EVOLUCI i dějinách země.

Takže:
1. Člověk existoval na zemi již předtím, než vzniklo uhlí.
2. Dinosauři a lidé žili v téže době.
3. Člověk existoval už v „NEJRANĚJŠÍCH“ geologických obdobích.

PROČ O TĚCHTO SKUTEČNOSTECH SLYŠÍME JEN ZŘÍDKA?

Možná, že se ptáte: „Existují-li opravdu zmíněné mimořádně zajímavé lidské fosilie, tak proč jsem o nich nikdy předtím neslyšel? Pravda je taková, že uvedená fakta jsou sice dobře zdokumentována, ale od té doby si jich nikdo nevšímal či se na ně zapomnělo.

Až příliš často byly samotné předměty sporu kamsi odloženy, neodvratně zničeny nebo odeslány do nějakého muzea a tam uloženy, aniž by je veřejnost měla možnost spatřit. Jejich objevení bylo nicméně přece jen zaznamenáno. Existuje několik set zpráv o objevech fosilií podobných zprávám v téhle kapitole. Scientific American je jich plný.

PROČ SE TO NEUČÍ VE ŠKOLÁCH?

Ve škole o těchto věcech neuslyšíte. Vyvrácené mýty nadále vládnou v učebnicích, ze kterých se učíme. Víte, že ještě skoro 200 let poté, co byla vyvrácena teorie o ploché zemi, byla na evropských školách nadále vykládána? Teorie, které máme pod kůží, zkrátka neumírají snadno. Chce to čas. Vynořuje se však nadějný trend.

1. prosince 2003 zorganizoval anglický deník The Guardian v Londýně seminář na téma „Kreacionizmus: věda versus víra na školách“. Cílem jednodenního semináře bylo „umožnit středoškolským učitelům, vědcům i filozofům zhodnotit dopad kreakcionizmu na výuku přírodních věd v multikulturní společnosti.“

Učitelka biologie Sue Addinellová (šestá třída vyšší odborné školy v Islingtonu) hovořila o změnách v povaze látky vykládané v hodinách biologie. V 90. letech převládal odklon od důkazů pro evoluci ve prospěch praktické aplikace biologické vědy v každodenním životě. Jedna učebnice z oné doby dokonce ve svém rejstříku vůbec neuvádí Darwinovo jméno.

Paní Addinellová rovněž zrekapitulovala změny v postojích svých žáků. V 70. letech většina z nich přijímala nekriticky evoluci, v letech 90. se objevila menšina, která začala evoluci zpochybňovat, a dnes má paní Addinellová 36 žáků – někteří jsou křesťané, další muslimové – , ale jen dva z nich věří v evoluci!

Paní Addinellová na závěr zdůraznila, že v hodinách přírodních věd musíme respektovat pluralitu názorů – její potlačování nikam nevede. Není pak divu, že se čelní evolucionisté jako třeba Steve Jones nebo Richard Dawkins tak vztekají. Prohrávají a nedokážou to skousnout.

Andrew Jacobs referoval v New York Times z 30. ledna 2004 o tom, že „Zpracovatelé školních osnov pro vyučování přírodním vědám v (americkém) státě Georgia odstranili slovo „evoluce“ a ustoupili od koncepce přírodního výběru druhů.“

A to je teprve začátek!

TAKŽE PROČ VĚDECKÝ SVĚT STÁLE LPÍ NA EVOLUCI?

Mnoho poctivých vědců je prostě do té míry integrováno do celého systému – a postupují bona fide podle mylných koncepcí. Přece se v tomto smyslu vzdělávali, a žádná alternativa jim nabízena nebyla. A o důkazech proti evoluci prostě nevědí.

Když vám někdo stále opakuje, byť nesprávné, myšlenky, nakonec je přijmete. Jak přiznal Hitler, „Opakuj lež dost dlouho, a lidi na ni nakonec přistoupí.“

My se však téhle tendenci v sobě musíme postavit. Současný systém ovládají mocní, kterým kryjí záda obrovské sumy peněz – a zvykovost. Zavedené systémy vědy, vzdělávání i veřejných médií jsou plně oddány víře, že makroevoluce je „faktem“, takže jen zřídkakdy uslyšíte o FAKTECH, že nové objevy tuto víru zcela jednoznačně vyvracejí.

Carl Sagan má tendenci opakovaně chrlit slova jako „nesčetné miliardy let“. A dalších deset let hustí do našich dětí evoluci. Zkrátka a dobře se establishment ne a ne postavit k fosilním důkazům čelem. Většina vysokoškolsky vzdělaných lidí získala diplomy ve zmíněné pedagogické soustavě. Teď si na zcestném životním názoru budují kariéry, pověst i samotné živobytí a strašně by riskovali, kdyby veřejně připustili, že po celou dobu vyučovali něco, co je omyl.

Mnozí z těch, kdo zavrhli evoluční teorii, nejenže ztrácejí finance pro své projekty, nýbrž establishment jim má jejich námitky za zlé, vysmívá se jim, a jsou vyhazováni z práce. A valná část jejich výzkumů přichází vniveč. Příklady takového zacházení by vydaly na celé romány.

A ještě něco byste si měli uvědomit. Je téměř nemožné, aby člověk, který se etabloval na určité pozici ve veřejném sektoru, po určité době veřejně přiznal, že to, co učil, byly bludy. Takže pokračuje indoktrinace nic netušící veřejnosti podle plánu a tito lidé vedou vzdělávací soustavu, média i celý vydavatelský průmysl.

A tady stojíme před onou velkou otázkou…

JE ČLOVĚK STARŠÍ NEŽ TVRDÍ EVOLUCE…
NEBO JSOU DINOSAUŘI A UHLÍ MNOHEM MLADŠÍ?

Dobrá, máme důkazy o tom, že dinosauři a lidé žili v téže době – a že lidstvo je stejně staré jako uhlí. Tyhle poznatky nás pak přivádějí k následujícím dvěma alternativám:

1. Buď byl člověk, vrcholné umělecké dílo evoluce, na zemi již před „věky dinosaurů a uhlí“ (před 65 až 300 miliony let),
2. Nebo dinosauři a uhlí neexistovali před 65 až 300 miliony let, nýbrž teprve zcela nedávno. Jinými slovy, věk dinosaurů se kryje se „současným“ věkem člověka.

Ať už je řešení uvedených rébusů jakékoli, evoluce je v potížích.

I když mnoho rozumných lidí dnes zpochybňuje evoluční pohádku, přece jen volí raději první ze dvou shora uvedených možností – a věří, že lidmi vyrobené nástroje nalezené v uhlí jsou staré, řekněme, 120 milionů let. A proto soudí, že ony artefakty z uhlí dokazují, že je člověk starší než tvrdí evoluční teorie.

Možná to pro vás bude šok, ale používané metody k datování uhlí, dinosaurů atd., jsou stejně tak chybné jako celá ta evoluční fantazie! Datování totiž právě tvoří nedílnou součást evoluční teorie.

A teď jistě čekáte na to, čím své tvrzení podepřu. Samozřejmě po vás nechci, abyste mi všechno nekriticky věřili. Důkazy pro tvrzení o neplatnosti evolucionistického datování najdete ve dvou kapitolách mé knihy Killing of Paradise Planet (Zabití rajské planety), a další uvedu v připravované knize z této série, The Corpse Came Back (Mrtvé tělo se vrátilo).

Ale chtěli byste znát alespoň ten hlavní, zásadní důvod, proč jsou odmítány jasné důkazy /o neplatnosti evoluční teorie/? Tak tedy, ať se vám to líbí nebo ne, do hry vstupuje slovo „Bůh“. A to je podstata našeho sporu s evolucionisty.

TOHLE JE BITVA MEZI DVĚMA „NÁBOŽENSTVÍMI“

Napadlo vás někdy, že evoluční teorie je vlastně náboženství? Hned vám to vysvětlím.

Když Darwin přišel se svou teorií o „Vzniku druhů“, mnoho lidí ji s úlevou přijalo jako alternativu k „Bohu“. Chtěli s Bohem skoncovat! Vymazat ho ze svých životů, ze své paměti. Pokrytecká církev je totiž od Boha odpuzovala. A východisko pro ně představovala právě Darwinova evoluční teorie.

Evoluce prostě s Bohem už nepočítá. Tvrdí, že máme svůj osud ve vlastních rukou, že Bůh nehraje v procesech probíhajících kolem nás žádnou roli; že se nikdy nebudeme žádnému Bohu zodpovídat. Evoluce je ateistickým náboženstvím – náboženstvím i filozofií. Jak to píše jeden evoluční vědec:

„Ve skutečnosti se z evoluce stalo svým způsobem vědecké náboženství; téměř všichni vědci to tak berou a mnozí z nich jsou ochotni ‚upravit‘ svá pozorování tak, aby byla v souladu s jejich vírou.“ (16).

Hlavní sporné otázky přitom koneckonců v průběhu času vyjasňují evolucionisté sami – jde o to, že SI SAMI ZVOLILI výklad světa bez Stvořitele.

Dr. Michael Walker, docent antropologie na univerzitě v Sydney, řekl:

„Člověku se vnucuje závěr, že mnoho vědců i pracovníků aplikovaného výzkumu je servilních vůči darwinovské teorii pouze proto, že údajně vylučuje Stvořitele.“ (17).

Víte, evoluce není jen „jednou z dalších“ vědeckých teorií. Evoluce je ve skutečnosti vírou a niterným životním postojem, názorem na svět i na život; jinými slovy, náboženstvím. Evoluční vědci zavrhují Velkou Potopu z náboženských důvodů…a ne z objektivních důvodů podepřených geologickými daty či daty z dějin starověku. Často se jejich zuřivé odmítání všech teorií počítajících s nadpřirozenými silami jeví téměř patologické.

Považujeme tak nějak za samozřejmé, že vědecká elita je řízena lidmi, kteří mají naprosto čisté a poctivé úmysly. Lidi, probuďte se. Podívejte se pravdě do očí! Nemáte ani ponětí o rozsahu zkaženosti těch, kteří jsou na vedoucích místech, a co všechno jsou schopni podniknout, aby umlčeli pravdu. Vůbec netušíte, kolik vědců už vyletělo z místa, když odmítli evoluční teorii. Proto nijak nepřekvapuje, že důkazy proti ní jsou často ničeny.

TRAPNÉ PROCITNUTÍ

Podle ověřených zpráv pracovali horníci v uhelném dole v Západní Virginii více než půldruhého kilometru pod povrchem, když náhle pronikli do vzduchové kapsy (ve které byla kdysi voda). To, co spatřili, je vyděsilo. Ležela tu prouhelněná lidská těla; nejen pouhé kostry, nýbrž kompletní těla s nosy, prsty, vším. Ležela na zemi, byla po stranách a visela ze stropu této vzduchové kapsy.

Z celé oblasti se rázem stala zóna, do které bylo zakázáno vstupovat. Úřady odebraly důlní společnosti povolení v tomto dole těžit. Místo pak bylo zaplaveno a zasypáno bahnem. Brzy byla přesně nad oním pozemkem postavena hráz a z lokality se stala nádrž na vodu. Jak prosté!

Kdo vydal pokyny k tomu, aby byl uvedený objev zahlazen? Co tak děsí na koncepci globální katastrofy? Kam až sahá žumpa lží, zastírání a podvodů ve vědeckém světě? Pokud o tom nevíte, velké množství vysoce kvalifikovaných vědců zcela odmítlo evoluční teorii. Podle střízlivého odhadu činí toto číslo jen ve Spojených státech desítky tisíc lidí.

Však také článek v časopisu Newsweek roku 1998 informoval o tom, že 40 procent amerických vědců nyní věří v Boha a modlí se. Ve všech zemích denně přibývá vědců, kteří se rozhodnou pro pojetí Stvoření plus Potopa. (Což zahrnuje i další menší katastrofy od doby Potopy).

POTOPA UMOŽŇUJE LEPŠÍ POROZUMĚNÍ JEVŮM

Došlo-li opravdu k celosvětové Potopě, měly by:

1. existovat stovky metrů vodou nakupených sedimentárních hornin, pokrývajících celou planetu
2. existovat důkazy o tom, že mnoho zvířat při této události náhle zahynulo
3. existovat pohřbené zbytky všech možných forem života, promíchané navzájem v těchto sedimentech
4. existovat zbytky lidské činnosti (artefakty, stopy nohou i kostry) různě hluboko pod povrchem v horninách vytvořených Potopou.

A přesně toto JE skutečně nalézáno!

Fosilní záznam NEDOKAZUJE postupné ani přerušované výrony evoluce až k člověku. Pohřbila-li Velká Potopa všechen život v nesmírné katastrofě, PAK TOMU FAKTA ODPOVÍDAJÍ. Většina horninových vrstev vznikla totiž nahromaděním zbytků organizmů přívaly vody při Velké Potopě. Žádná ze zmíněných vrstev není stará miliony let. Většina z nich byla uložena spolu s ostatky lidí během Potopy.

Řekl jsem většina. Některé ostatky připisované dříve Velké Potopě jsou totiž spíše důsledkem významných, ale menších katastrof v popotopní době. Ve třetí knize mé zmíněné trilogie, The Corpse Came Back (Mrtvé tělo se vrátilo), rozebírám některé z uvedených událostí.

Mám dojem, že nálezy v Glen Rose pocházejí z jedné z takových popotopních katastrof. Hlavním smyslem této kapitoly však je zdůraznit, že člověk, dinosauři, trilobiti a já nevím co ještě, koexistovali a zemřeli společně.

***************************************************************

A teď: všichni víme, že řetěz je pouze tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek. Ale co když většina článků takového řetězu neexistuje? Předpokládejme, že neexistuje prakticky žádný článek. Jak silný je řetěz pak? Uvidíme…

LIDSKÉ FOSILIE – SOUHRN

NALÉZÁNY TAM, KDE BY NEMĚLY BÝT
Lidské fosilie jsou soustavně nalézány společně s „prehistorickými“ zvířaty či dokonce ve vrstvách pod nimi, nebo uložené v uhlí. To je hádankou, kterou evoluční teorie není s to zodpovědět.

ARTEFAKTY
Lidské artefakty byly nalezeny až tři kilometry pod povrchem, a ve všech typech údajně „prastarých“ vrstev.

STOPY NOHOU
Stopy lidských nohou nalézáme v neporušených vrstvách starých až „450 milionů“ let.

KOSTRY
Ještě přímějším důkazem jsou nepochybné nálezy lidských koster v uhelných slojích. Mnoho takových nálezů bylo zdokumentováno.

EVOLUČNÍ TEORIE JE CHYBNÁ
Existoval-li člověk už v době nejranějších forem života, pak je celá soustava evoluční teorie kompletně chybná. Evoluční geologové tvrdí, že příslušné horniny jsou desítky či dokonce stovky milionů let staré. Historici tvrdí, že lidské ostatky v uvedených horninách nemohou být tak staré. Tato „nepatřičně umístěná“ těla svědčí o tom, že dinosauři, trilobiti i lidé – jakož i uhelné sloje – byli pohřbeni současně a že jejich smrt nedělí miliony let. Přehnané časové údaje musíme zavrhnout.

GLOBÁLNÍ POTOPA ODPOVÍDÁ DŮKAZŮM LÉPE
Existuje vysvětlení, které mnohem lépe koresponduje s fakty. Většinu horninových vrstev tvoří úlomky a trosky naplavené vodou při Velké Potopě, která pohřbila většinu artefaktů, stop nohou i lidských ostatků.

Súvisiace videá a dokumenty