fbpx
Zmeň svoj život
Vegetariánstvo a vegánstvoZdravoveda

Stravovanie sa podľa Biblie

Toto téma je pro mnoho věřících velmi kontroverzní, sporné, rádoby nejasné. Ale pojďme pouvažovat, co pro nás zamýšlí Bůh a jestli jdeme po Jeho cestě, kterou nám určil i v této oblasti. Začneme od Ráje a skončíme dnešní dobou. Bůh stvořil člověka a dal mu za potravu byliny a plody. Po potopě Bůh lidem dovolil jíst maso, ale pouze za určitých přísných podmínek, které se v Bibli dočteme. Jistě měl k tomu dobrý důvod. Povšimněte si, že jak začali po potopě lidé jíst maso, začal se zkracovat i jejich život.

– Určil lidem, která zvířata jsou čistá a která se jíst smějí.
– Zakázal jíst maso s krví, protože v krvi je život.
– Zdůraznil, že zvířata mají být zdravá.
– Izraelskému národu bylo také zdůrazněno, že nemají jíst tuk ze zvířat.

Moderní doba a věda již dnes některé z těchto důvodů objasnila vědecky a vysvětluje mnohé příčiny nemocí právě ze živočišného tuku a masa nemocných zvířat. Například Alzheimerova choroba, jejíž početnost tolik stoupá má původ ve špatné životosprávě, především v konzumaci masných produktů fast foodů.

Lékařský výbor pro zodpovědnou medicínu, skupina asi 4500 lékařů, publikovala v roce 1995, že roční náklady na léčbu, které přímo souvisí s národním masitě-zaměřeným stravováním, se pohybují mezi 23,6 – 61,4 miliard USD, což je plně srovnatelné s náklady spojené s kouřením.

Jsme ještě dnes schopní Boží pravidla pro požívání masa dodržet? Nesklouzli jsme z Boží cesty v otázce stravování mezi pohanský lid? Nebylo by lepší navrátit se k původnímu Božímu záměru s člověkem, aby na nás Boží Duch mohl více působit?

Proč je otázka jídla tolik důležitá?

Je důležité si uvědomit důležitou rovnici Tělo + Boží dech = duše, neboli živý člověk.  Když se podíváme na text, Bible říká: „Člověk se stal živou duší.“ Tělo nejde oddělit od našeho vnímání a myšlení, a tedy to, co jíme, ovlivňuje nejen naše zdraví, ale i to jak myslíme!  Naše těla jsou budována z potravy, kterou jíme. Tělesné tkáně se neustále opotřebovávají. Každý pohyb každého orgánu znamená úbytek sil, který se nahrazuje potravou. Každý tělesný orgán vyžaduje svůj podíl výživy.

Mozek musí dostat svůj díl, kosti, svaly i nervy vyžadují své. Je to podivuhodný proces, při kterém se potrava proměňuje v krev, a který této krve používá k výstavbě rozmanitých částí těla. Probíhá neustále a zásobuje životem a silou každý nerv, každý sval i každou tkáň. K používání se má vybírat taková strava, která tělo nejlépe zásobuje základními složkami výživy pro jeho budování. V tomto výběru chuť není bezpečným průvodcem. Abychom poznali, co je nejlepší potravou, musíme studovat původní Boží plán pro výživu člověka.

V RÁJI

Když Bůh stvořil Adama a Evu, dal jim za potravu pouze rostlinnou stravu. Byly to tedy obilniny, zelenina, ovoce a ořechy. To byl původní Boží plán s člověkem. I po pádu do hříchu se bohabojní lidé živili touto stravou a byli silní a dlouho živí.

I dnes mnozí lékaři ve svých studiích dokázali, že strava složená pouze z přírodní stravy vede k prodloužení a zkvalitnění života. Dokonce Kalifornské městečko Loma Linda je toho živým důkazem.

Genesis 1,29 – A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm.

PO POTOPĚ

Při potopě, když hovoří Bůh o zvířatech, hovoří jasně o tom, že jsou rozdělená na čistá a nečistá a s ohledem na tuto skutečnost bere Noe do archy čistých zvířat více. Rozdělení zvířat na čistá a nečistá tedy rozhodně není pouhou součástí Mojžíšova ceremoniálního zákona, který byl zrušen, ale toto rozdělení musel znát i Noe a lidstvo mnohem dříve. Také Noemu Bůh zakázal jíst maso s krví, protože krev je životem zvířete.

Kromě předobrazu na Ježíšovu krev smíření mělo toto jistě i jiný závažný význam pro lidské tělo. Na jiných místech totiž Bible hovoří o životě jako o duši a emocích, pocitech. Ani toto důrazné nařízení proto nebylo dáno pouze Mojžíšovi a Izraelitům.

Genesis 7,8 – Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se hýbe na zemi, vždy po párech vešli k Noemu do archy..
Genesis 8,20 – Noe pak postavil Hospodinu oltář a vzal ze všeho čistého dobytka a ze všeho čistého ptactva a přinesl na oltáři zápalnou oběť.
Genesis 9,4 – Jen maso s jeho životem, s jeho krví, nejezte. (kral. A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti.)

PO VYJITÍ Z EGYPTA

Když Pán vyvedl svůj lid vítězně z Egypta, vedl je pouští, aby je zkoumal a podrobil zkoušce. Vždy znovu dokazoval svou zázračnou moc tím, že je osvobozoval od nepřátel. Zaslíbil, že je vezme k sobě jako svůj zvláštní poklad, budou-li poslouchat Jeho hlasu a budou-li zachovávat Jeho přikázání. Nezakázal jim jíst maso zvířat, ale neposkytl jim ho mnoho. Opatřil jim tu nejzdravější potravu: seslal jim chléb s nebe „manu“ a dal jim tu nejčistší vodu z tvrdé skály.

Uzavřel s nimi smlouvu, že budou-li ho ve všem poslouchat, ochrání je před nemocemi. Hebrejové však nebyli spokojeni. Pohrdli potravou, kterou dostali z nebe a přáli si vrátit se do Egypta, kde mohli sedět u hrnců masa. Dal jim pak maso jen proto, že byli nespokojeni a reptali. Ale bylo to jen na krátký čas. Maso jim přineslo nemoc a tisícům i smrt. Nikdy však nepřijali bezmasou stravu s ochotnou myslí. Projevovali neustále svoji nelibost a reptání, ať už to bylo veřejně nebo potají a toužili neustále po mase.

Když se Izraelité usadili v Kanán, dovolil jim Bůh za jistých omezení jíst maso, aby zlé následky nebyly alespoň tak velké. Zapověděl jim jíst vepřové maso, jakož i jiná zvířata, ptáky a raky, jejichž maso označil jako nečisté. Ale i z dovoleného masa zakázal přísně pojídání tuku (lůj, sádlo) a krve. Směli jíst pouze maso velmi zdravých zvířat.

Nesměli jíst maso zvířat roztrhaných, zdechlých anebo těch, z nichž nebyla pečlivě odstraněna krev. Tím, že se Izraelští uchýlili od Bohem daného plánu, utrpěli velkou ztrátu. Toužili po masité stravě a sklízeli následky. Nedosáhli božího ideálu charakteru a nesplnili jeho úmysly.

Podrobné rozdělení čistých a nečistých zvířat

Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl jim: „Promluvte k synům Izraele: Toto jsou živočichové, které budete jíst ze všech zvířat, která jsou na zemi,“ a dal lidem přesný návod jak poznat nečistá a čistá zvířata: podrobněji Leviticus 11 kapitola „Toto je zákon o zvířatech, ptactvu a vší živé duši pohybující se ve vodě a o každé duši hemžící se po zemi. Budete rozlišovat mezi nečistým a čistým a mezi živočichy, kteří se jedí, a živočichy, kteří se nejedí,“ řekl Bůh.

Zjednodušeně Bůh dovoluje jíst maso jen těch zvířat, jejichž kopyto se rozdvojuje a která přežvykují. U ryb jsou znakem čistoty ploutve a šupiny. U ptáků jsou to zjednodušeně ti, kteří nejsou dravci. V našich podmínkách je tedy zakázáno například vepřové a králičí, z ryb třeba štika, pangas.

U proroka Izaiáše dokonce Bůh vyslovuje zavržení všech, kteří jsou pojídači vepřového a vztahuje to k  shromáždění všech národů před Bohem, ne tedy pouze na Izraelity.

Izaiáš 66,16-17 – Ti, kdo se posvěcují a očišťují kvůli zahradám po jednom uprostřed a jedí vepřové maso, věci hodné opovržení i myši, ti společně zaniknou, je Hospodinův výrok. Já odpovím na jejich skutky a jejich úmysly: přijde čas k shromáždění všech národů a jazyků. I přijdou a uvidí mou slávu.

Bůh měl dobrý důvod, proč některá zvířata lidem zakázal jíst. Podíváme-li se podrobněji na život nečistých zvířat zjistíme, že jsou to většinou masožravci, nebo je z jiného důvodu vždy jejich maso  oproti čistým zvířatům zatíženo větší koncentrací škodlivých látek.

Většina lichokopytníků a těch kteří nejsou přežvýkavci mají jiná zažívací ústrojí a mnohá z nich jedí své vlastní výkaly, které znovu tráví. Tak se v jejich mase koncentrují škodlivé látky, které by lidskému tělu škodily. Vědecký důkaz toho, že zákaz jedení nečistých zvířat je opodstatněný rozebírá ve video přednášce Prof. Dr. Walter J. Veith

Vepřové maso je nejobvyklejší, ale také nejškodlivější částí výživy. Bůh je nezakázal židům jíst jen proto, aby dokázal svou autoritu, ale proto, že nebylo pro výživu člověka vhodné. Požívání vepřového masa způsobovalo různé nemoci, zejména v teplém podnebí Palestiny.

Používání vepřového masa však neškodí jen tělesnému zdraví, ale působí i na myšlení a otupuje citlivost. Není možné, aby maso nějakého živého tvora bylo zdravé, když je jeho přirozeným živlem špína a když požírá kdejakou ohavnou věc. Maso vepře obsahuje to, čím se vepř živí. Jestliže je lidé jedí bude jejich krev i maso zkaženo nečistotou, která se přenese na ně z vepře.

Zákaz jedení krve vede k většímu vnímání duchovna

Leviticus 3,17 – To je věčné ustanovení pro vaše generace ve všech vašich sídlech: nebudete jíst žádný tuk a žádnou krev.

Deuteronomium 12, 23-25 – Pouze buď pevný v tom, abys nejedl krev, protože krev je život. Nejez život s masem. Nejez ji. Vylej ji na zemi jako vodu. Nejez ji, aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě, když budeš dělat to, co je správné v Hospodinových očích.

Leviticus 17,11,14 – Když by kdokoliv z domu izraelského nebo z příchozích, kteří pobývají mezi nimi, jedl jakoukoliv krev, obrátím svou tvář proti tomu, kdo by jedl krev, a vyhladím jej zprostřed svého lidu. Neboť život těla je v krvi a já jsem vám ji dal na oltář k získání smíření pro vás, neboť je to krev, která získává pro člověka smíření. Proto jsem řekl synům Izraele: Nikdo z vás nebude jíst krev, ani příchozí, který pobývá mezi vámi, nebude jíst krev. Když kdokoliv ze synů Izraele nebo z příchozích, kteří pobývají mezi nimi, uloví zvěřinu nebo ptáka, který se jí, vyleje jeho krev a přikryje ji hlínou. Neboť život každého těla je jeho krev. Proto jsem řekl synům Izraele: Krev žádného těla nebudete jíst, neboť život každého těla je jeho krev. Každý, kdo by ji jedl, ať je vyhlazen.

Jak píše Genesis v kralickém překladu „A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti.“ Slovo Nefeš (starozákoní slovo pro pojem duše)  se také ve starém zákoně často překládá jako život (Gen 9,4-5, 1Sam19,5, Job2,4-6, Žalm31,14 atd.) Nefeš se často vztahuje na touhy, záliby, vášeň nebo chuť. (Přísloví 23,2, Kazatel 6,7)  Řecké slovo „Psyché“ se v Novém zákoně vyskytuje v podobném smyslu jako nefeš ve Starém zákoně. Používá se pro život zvířat i lidí (Zjev 16,3) V některých překladech se místo „duše“ překládá „život“ nebo „životy“ (viz. Matouš2,20, 6,5, 16,25 atd.)

Ve světle všech těchto veršů zjišťujeme, že zákaz jedení krve nebyl pouze kvůli předobrazu na krev Ježíše Krista, která se za nás měla vylévat, ale mělo to i další rozměr. Jedením krve s masem totiž přecházejí do lidského těla i nízké pudy a tělesné vášně. Rozvoj tělesnosti potlačuje duchovnost, takže mysl nemůže vnímat dobře pravdu.

E.G.Whiteová napsala: Masitá strava člověka mění a posiluje tělesnost. Skládáme se z toho, co jíme, a masitá strava snižuje duševní čilost. Jakmile jedením masa zesílí živočišné sklony v člověku, zeslabují se duševní síly. Člověk žije snáze náboženským životem, vyhne-li se masu. Tato strava totiž nesmírně podporuje tělesné žádosti a zeslabuje morální a duchovní přirozenost. „Tělo bojuje proti duchu a duch proti tělu.“ (E.from U.T.7, Rady o výživě a pokrmech 246)

Stojí za zmínku, že v dnešní době, kdy stále sílí snahy o vytvoření Nového světového řádu, kdy se stále stupňuje vliv spiritismu a falešného „duchovna“, kdy nepřítel satan chce, aby byl celým světem uctíván, tak také stále více vede lidi k vegetariánské stravě pod heslem „zachraňte planetu zemi, buďte vegetariány!“

Většina hnutí podporujících New Age a Nový světový řád ví, že pokud chtějí od lidí větší citlivost k duchovním hodnotám, i když v těchto případech falešných, musí vést lidstvo k tomu, aby se vzdalo jedení masa. Není to zajímavé ale zároveň výstražné zjištění? Chceme také, aby na nás Duch svatý měl větší vliv? Chceme vydržet v době poslední zkoušky? Zastavme se každý zodpovědně nad těmito otázkami.

NAŘÍZENÍ V NOVÉM ZÁKONĚ

Skutky 15,20 – ale napsali jim, aby se zdržovali toho, co bylo poskvrněno modloslužbou, smilstva, zardoušeného a krve.

Skutky 15,28-29 – Neboť tak usoudil Duch Svatý i my, že nebudeme na vás klást žádné jiné břemeno než tyto nezbytnosti: zdržovat se masa obětovaného modlám, krve, masa zardoušených zvířat a smilstva. Jestliže se těchto věcí budete chránit, dobře uděláte. Buďte zdrávi.“

Jelikož Ceremoniální zákon napsaný Mojžíšem a vložený vedle truhly smlouvy (nikoli Boží desatero napsané Božím prstem vložené do truhly smlouvy) poukazující na smrt Ježíše Krista byl jeho obětí zrušen, apoštol Pavel doporučuje, čeho by se křesťané přesto měli zdržet.  Jak říkají předchozí Biblické verše zůstane-li v mase krev – zůstává v něm život zvířete. Ač to mezi křesťany není známo, vyplývá jasně, že stále platí doporučení nejíst krev a masa s krví.

Možná teď někdo namítne veršík 1Korintským 10, 25-27 „Jezte všechno, co se prodává na masném trhu, a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte.“ Ano to je psáno, ale když si přečtete předchozí kontext zjistíte, že apoštol Pavel nehovoří obecně, ale o konkrétním tématu „masu obětovaného modlám“ a sděluje, že pokud křesťané nevědí, že bylo maso obětováno, nemají si s tím trápit svědomí.

Verše předcházející 19-20 „Co tedy říkám? Že maso obětované modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů.“

1. Timoteova 4,4-5 – „Modlitbou se všechno posvěcuje“. V předcházejícím verši se mluví o pokrmech, které Bůh stvořil k užívání.(pouze kralická Bible – Bible21 i Ekumenická tato slova „k užívání“ vypustila) Jsou tedy pokrmy i takové, které nejsou určeny k užívání. Ty první se modlitbou posvěcují, nečisté a nevhodné nikoli.

Koloským 2,16 – Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. Vysvětlení je v 17 verši „To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.“ Jde o obětní ustanovení, (ne o běžný pokrm,) která ještě někteří v prvních dobách po Kristu zachovávali, přestože tato byla zrušena. (Viz Skutky 21,20-26)

Jak to vnímali křesťané v raných stoletích našeho letopočtu?

Historik Tertullianus (asi 160-230 n. l.) píše: „Ať se vaše nepřirozené způsoby červenají studem před křesťany. My nemáme ani krev zvířat ve svých jídlech, neboť ta se skládají z obyčejné potravy… Při soudních přelíčeních s křesťany jim vy pohanští Římané nabízíte klobásy naplněné krví.

Jste samozřejmě přesvědčeni, že právě to, čím se je snažíte svést ze správné cesty, je pro ně nezákonné. Když jste si jisti, že se s odporem odvrátí od krve zvířete, jak můžete věřit, že budou dychtit po lidské krvi?“ – Tertullianus, Apologetické spisy a Minucius Felix, Octavianus, anglický překlad Emily Daly, New York, 1950, s. 33..“

Eusebius vypráví o mladé ženě žijící krátce před koncem druhého století, která před smrtí umučením prohlásila, že křesťanům „není povoleno jíst krev ani těch nerozumných zvířat“. Tato žena svědčila svým životem o zásadách své víry.

MASO DNEŠNÍCH ZVÍŘAT

A jak je na tom otázka zdravotní nezávadnosti masa? Popřemýšlejte, jak žil a pěstoval se dobytek celá tisíciletí a v jak otřesných podmínkách velkovýroby žijí zvířata dnes. Jak moc to ovlivňuje maso které pak jíme? Kolik stresu, utrpení, nemocí přechází s jejich krví do masa, při jejich bídných životních podmínkách, přepravách i konečném usmrcení? Tato otřesná videa pocházejí z prostředí USA, ale myslím, že nám to lecos prozradí o podmínkách pěstování masa na celém světě.

V 19. století napsala E.G.Whiteová:

Kdybyste věděli, jaké maso jíte, kdybyste viděli zvířata, jež pojídáte, dokud jsou na živu, odvrátili byste se od masa s odporem. Zvířata, která jíte, jsou často tak nemocná, že by zašla, kdyby je lidé neporazili; ale tak přijdou na jatky, dokud ještě dýchají. Přijímáte do těla nejhorší nádory a vředy a různé jedy, a přece si to neuvědomujete. – (1870) 2T 404.405

Zvířata jsou stále nemocnější a zanedlouho budou se i mnozí neadventisté masu vyhýbat. Připravujte jídla zdravá a vydatná, aby lidé nemusili jíst maso. – (1902) 7T 124

Často přijdou na trh zvířata, která jsou tak nemocná, že majitelé se je bojí déle mít. Také některý způsob vykrmování přivodí nemoc. Často jsou zvířata chována v temných místnostech, bez čerstvého vzduchu, vdechují ovzduší špinavých chlévů a někdy se živí rozkládající se potravou. Tak je celé jejich tělo prolezlé hnilobou. (1905) MH 314

Běžné požívání masa mrtvých zvířat má zhoubný vliv na morálku i na tělesnou soustavu. Kdybychom uvažovali do důsledků, poznali bychom, že nejrůznější choroby jsou způsobeny jedením masa. – MS 22 1887

Maso nebylo nikdy nejlepší potravou. Ale dnes je jeho používání dvojnásob závadné, poněvadž nemocí u zvířat rychle přibývá. – (1905) MH 313

Jedení masa zvyšuje deseteronásobně sklon k nemocem. – (1868) 2T 64

Světští lékaří nechápou, proč mezi lidmi přibývá tolik nemoci. Ale my víme, že mnoho utrpení je zaviněno jedením mrtvého masa. – Letter 83 1901

Zvířata jsou nacpána do uzavřených vozů a dopravována tisíce kilometrů téměř bez vzduchu, bez světla, potravy a vody, dýchají zkažený vzduch z hromadící se nečistoty, a když přijdou na místo svého určení, jsou hlasem zmořená a napůl udušená. Řezník pak dílo dokoná a připraví maso pro trh. Často jsou zabíjena zvířata, která byla hnána na porážku velký kus cesty, takže jejich krev se nutně zahřála.

Předtím byla zvířata překrmována, mají hodně masa a nyní jsou zabíjena ve stavu úplného vyčerpání, takže ten, kdo jí jejich maso, jí jed. Velmi mnoho zvířat se prodá na trh do měst. Ti, kdo je prodávají, vědí, že byla nemocná, a ti, kdo je pro trh kupují, to většinou vědí také. Toto se děje ve velkém měřítku hlavně ve velkých městech.

Zdá se, že některá zvířata přiváděna na porážku si uvědomují co se bude dít a zmocňuje se jich zuřivost, ba šílenství. V takovém stavu jsou zabíjena a jejich maso dodáno na trh. Takové maso je jed pro ty, kdo je sní a způsobuje pak křeče, mrtvici nebo náhlou smrt. Příčinou všech těchto strastí však nikdo nevidí v mase. S některými zvířaty, určenými na porážku, se zachází nelidsky. Jsou doslova mučena a zabíjena teprve po mnoha hodinách velikého trápení.

Prasata jsou dodávána na trh, i když mají mor a jejich otrávené maso šíří nakažlivé nemoci s velkou úmrtností.

Z knihy Vybraná poseltví E.G.Whiteová

A co se píše dnes?

Asi to nebude pro většinu čtenářů překvapení, ale dietní příjem červeného masa (tedy v našich zemích hovězího a vepřového masa) je opravdu spojen s podstatně vyšším rizikem rakoviny tlustého střeva. Do roku 2003 bylo publikováno celkem 26 studií, z nichž 21 prokázalo tento fakt.

Existují i práce poukazující na možný vztah mezi příjmem červeného masa a rakovinou: prsu, slinivky břišní, hrtanu, dýchacích cest a plic, ledvin, prostaty. Co je příčinou? Je to zejména vysoký obsah nasycených tuků a cholesterolu, vysoký obsah kancerogenů (např. heterocyklických aminů) vznikajících při úpravách masa a i vysoký obsah barviva hemu. Prof. MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA

Velmi často se ve zpravodajství objeví zpráva podobného typu o tom, co všechno se v mase zvířat může najít.  Nebo o novodobých nemocech zvířat šířících se po světě a hrozících epidemií, jako je nemoc šílených krav, nebo prasečí chřipka, nebo ptačí chřipka.

V USA dostávají zvířata na farmách 30x častěji antibiotika než lidé – ne však kvůli léčení nemoci, ale kvůli rychlejšímu růstu při snížené spotřebě krmiva. Ačkoliv je to dokonale legální, tato praxe ve skutečnosti způsobuje rezistenci bakterií na antibiotika.

Některé z těchto bakterií mohou člověku způsobit nemoc, kterou pak lékaři léčí jen s obtížemi. Tato praxe se sčítá s všeobecnou celosvětovou krizí rezistencí na léky. Každý rok 60 000 Američanů zemře, protože jejich medikamenty jsou neúčinné v boji s bakteriálními kmeny. www.vegspol.cz

Co říci závěrem. Snad jen opět si položit otázku. Jsme ještě dnes schopní dodržet podmínky pro to, abychom jedli maso zdravé, dobře odkrvené, a zdrželi se pojídání krve v masných výrobcích? Jsme si jistí, že benevolentnost v této otázce neovlivní náš duchovní život natolik, že až se Kristus vrátí, řekne „neznám tě?“

Prvním přestoupením bylo to, že Eva neovládla svou chuť, dopustíme se i dnes stejné slabosti, která nás může stát život?

Súvisiace videá a dokumenty