fbpx

Ježiš vs ostatné náboženstvá

Pozrime sa na niektoré z hlavných aspektov života Ježiša Krista, ktoré stoja v príkrom kontraste s tým, čo hlásajú iné náboženstvá sveta.

Ježiš Kristus chce mať s nami vzťah. Bol si niekedy vo vzťahu, kde si vždy bol ty ten, kto musel stále všetko iniciovať? Takéto vzťahy sú únavné a zvyčajne nevydržia dlho. Najlepší priatelia sú tí, ktorí sa natoľko tešia jeden z druhého, že rovnako investujú svoj čas a energiu do budovania ich vzájomného vzťahu.

Na rozdiel od ostatných náboženstiev, v ktorých sa človek po celý život usiluje dosiahnuť Boha (a často až do okamihu svojej smrti netuší, či sa mu to podarilo), v kresťanstve sa Boh skláňa k nám v osobe Ježiša Krista. Ježiš povedal, prečo prišiel na zem:

„Ja som prišiel, aby [ľudia] mali život, a to v hojnej miere“.

Prišiel, aby nám dal jednak večný život s ním, a jednak naplnený život už tu na zemi, prežitý v blízkom vzťahu s ním. To všetko ponúka všetkým, ktorí v neho jednoducho uveria.

Ježiš o sebe tvrdil, že je Boh. Žiadna z kľúčových postáv svetových náboženstiev o sebe netvrdila, že by mala božskú podstatu. Naopak, ich životopisy sa ani netaja tým, že to boli obyčajní smrteľníci, ktorí často zápasili s veľkými zlyhaniami.

Ježiš žil dokonalý život a svoju božskosť dokázal zázrakmi, ktoré robil: uzdravoval chorých, utišoval búrky, kriesil ľudí z mŕtvych, z ničoho poskytol jedlo pre tisíce ľudí. Svetové náboženstvá majú vodcov hlásajúcich zaujímavé posolstvá, ale nikto z nich nedokázal svoju zázračnú moc ako Ježiš. Ježiš povedal:

„Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. A ak už neveríte mojim slovám, verte aspoň mojim činom.“

Ježiš nám ponúka odpustenie, stačí ho o to požiadať. V mnohých náboženstvách sa ľudia doslova bičujú za svoje hriechy, alebo predvádzajú rozsiahle sebazničujúce rituály na odčinenie svojich hriechov. Ježiš nám ponúka odpustenie, pretože už zaplatil za naše hriechy.

„No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“

Ježiš vyniesol všetky naše hriechy na kríž a zaplatil za ne svojím vlastným životom, aby sme za ne nemuseli zaplatiť my.

Ježiš vstal z mŕtvych tri dni po tom, čo bol ukrižovaný. Mnohé náboženstvá hovoria o reinkarnácii. Ale Ježiš počas svojho života niekoľkokrát spomenul, že bude ukrižovaný a o tri dni nato vstane z mŕtvych. Tým chcel verejne dokázať svoju božskosť spôsobom, ktorý vyvráti akékoľvek pochybnosti. Rímske autority si toho boli vedomé, preto pred jeho hrob postavili strážny oddiel skladajúci sa z 11 až 14 vojakov. Hrob zaistili rímskou pečaťou, varujúcou všetkých naokolo, aby sa držali stranou.

Napriek tomu o tri dni Ježišovo telo zmizlo z hrobu a on sa ukázal živý viac než 500 ľuďom. Žiadna z ústredných postáv svetových náboženstiev o sebe nikdy netvrdila, že fyzicky vstane z mŕtvych, a už tobôž to nedokázala v praxi.

Posolstvo Biblie je jedinečné. Nie je len zbierkou vzájomne nesúvisiacich, vzletných poetických myšlienok. Biblia odhaľuje Boha a jeho plán pre náš život. Zaznamenáva pre nás, že niečo sa v dejinách ľudstva pokazilo, a vzťah, ktorý mal človek s Bohom, sa narušil. Hovorí aj o tom, ako môžeme tento vzťah obnoviť a aké to bude mať pre nás prínosy.

Iní boli presvedčení, že Ježiš je Boh:
Pavol: „On je obraz neviditeľného Boha.“
Ján: „Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha.“
Peter: „… a Kristus, Pán, nech je svätý vo vašich srdciach.“

Čo však povedal Ježiš sám o sebe? Označil sa vôbec niekedy za Boha? Podľa Biblie… určite áno! Nižšie sú uvedené niektoré z jeho tvrdení:

Povedal, že je rovný Bohu

Ježiš povedal, že existoval prv ako bol Abrahám

„Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; aj videl a zaradoval sa.“
Židia mu povedali: „Ešte nemáš päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“
Ježiš im odpovedal: „Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Abrahám, Ja som!“

Ježiš povedal, že vidieť jeho znamená vidieť Boha

Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto vo mňa verí, neostal v tme.“

Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.“ Ozval sa Filip: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí!“
Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami, a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“

Ježiš povedal, že môže odpúšťať hriechy

„Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on vstal a odišiel domov. Keď to videli zástupy, zmocnila sa ich bázeň a oslavovali Boha, že dal takúto moc ľuďom.

A povedal im: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Ak totiž neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch.“

Ježiš povedal, že je sudca a má moc udeliť večný život

„Lebo ako Otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj Syn oživuje, koho chce. Lebo Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal.“

Povedal jej Ježiš: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“

„Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“

„Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

Ježiš povedal, že je ten istý ako Boh

„Ja a Otec sme jedno.“
Židia znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali.
Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca, pre ktorý z nich ma kameňujete?“
Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, hoci si len človek.“

Povedal, že je zdrojom nášho života

„Ja som chlieb života“

Ježiš im odpovedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať; a kto verí vo mňa, nikdy nebude smädný.“

„Ja som cesta, pravda i život“

Ježiš mu povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.“

„Ja som svetlo sveta“

Potom k nim Ježiš znova prehovoril: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“

„Spoznáte pravdu“

„Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

„Prišiel som, aby mali život v hojnej miere“

„Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ja som dobrý pastier… Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“

„Budem ho milovať“

„Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.

„Som s vami po všetky dni“

„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“

Súvisiace videá a dokumenty
( Hlbšie štúdium)