fbpx
Zmeň svoj život
Evolučná teória - sprisahanie tisícročia?Stvorenie vs evolúciaTeológia

I.časť – Evolučná teória – sprisahanie tisícročia?

Na prvý pohľad jednoznačná teória, priam neotrasiteľný dôkaz vzniku života a druhov, vrátane človeka. Je nám podsúvaná ako niečo dokázané, jednoznačné, nemenné, nachádza sa v každej učebnici biológie. Je možné, aby evolučná teória bola nezmyslom, ktorým sú kŕmené celé generácie ľudí? Je čo len pomyslenie na takúto možnosť kacírstvo alebo existujú aj nejaké dôkazy?

Hneď na úvod chcem poznamenať, že nie som náboženský fanatik, skôr naopak, som pragmaticky založený, skôr technokrat a bez dôkazov len tak ľahko niečomu neuverím. Nemám ambíciu vnucovať nikomu nejakú inú teóriu vzniku života. A dôsledne sa budem vyhýbať téme alternatívneho vzniku života k evolučnej teórii, to prenechám čitateľom. Nemám ani v úmysle stavať sa do polohy „vševedúceho“ dogmatika, nikoho nechcem nasilu presviedčať, každý nech verí čomu chce.

Zmyslom mojich článkov je, popísať veci, ktoré sú minimálne podozrivé, každý ich môže, alebo nemusí akceptovať. Všetky tézy a výroky sú mojim súkromným názorom a prehlasujem, že sa nechcem nikoho tým dotknúť.

Nebolo jednoduché, rozhodnúť sa pre túto tému. Neviem odhadnúť záujem čitateľov, existuje obrovské množstvo materiálu a faktov, ktoré by som mohol použiť. Nebude jednoduché, aby som čitateľov na jednej strane nenudil a zostručnil všetky fakty (inak by to bolo takmer nekonečné), na druhej, aby som nepísal príliš jednoducho a neskĺzol do roviny všeobecných fráz. Pokúsim sa nájsť taký kompromis, aby fakty boli jasné, zreteľné a overiteľné, ale aby nebolo čítanie zbytočne zdĺhavé.

Ambíciou mojich článkov bude krok za krokom poukazovať na neexistenciu dôkazov Darwinovej teórie, poukazovať na dôkazy hovoriace, že nemohla nikdy fungovať a aj isté logické úvahy, podporujúce moje presvedčenie. Ak sa začínate uškŕňať, čo to za hlúposti píšem, tak skúste čítať postupne moje články a po poslednom sa pokojne smejte, ak vám do smiechu ešte bude.

Prečo som v nadpise použil silné slovíčko sprisahanie ? Nepreháňam trochu ? Myslím že nie. Použil som ho vedome. Po zistení všetkých faktov, spôsobov, akými sa presadzuje evolučná teória, ignorovaním dôkazov, manipuláciou s dôkazmi, zosmiešňovaním vedcov majúcich iný názor, som presvedčený, že tento stav môžeme kľudne nazvať sprisahaním. Budem o tom písať nižšie.

Najprv trošku histórie. Cherles Darwin prišiel na svoju  evolučnú teóriu v 19. storočí pri plavbe na Galapágy. Evolučnú teóriu skĺbil s teóriou prirodzeného výberu, ktorá je, ako si neskôr povieme, v priamom protiklade k evolučnej teórii a jedna druhú vylučuje. Evolučnú teóriu vysvetľuje v slávnej knihe Pôvod druhu, ktorú vydal v roku 1859. Evolučná teória ovplyvnila neuveriteľným spôsobom celé 20. storočie, a hoci to možno málokto vie, bola základom pre také zvrhlé ideológie, ako bol dialektický materializmus Marxa a Engelsa a teórie nadradenej rasy, aplikovanej do praxe Hitlerom.

Fašizmus a komunizmus majú na svedomí, podľa veľmi skromných odhadov, vyše 100 miliónov obetí na ľudských životoch, obidve ideológie sa opierali o tzv. darwinizmus, a tým obhajovali svoju opodstatnenosť. Slávny čínsky diktátor Mao, majúci na svedomí tiež milióny ľudí, vyhlásil verejne že „čínsky komunizmus bol vybudovaný na základe Darwina a evolučnej teórie“.

Najparadoxnejšie na tom je, že sám Darwin na sklonku svojho života veľmi vážne pochyboval o svojej teórii, čo aj vyjadril v jednom zo svojich článkov, kde za najväčší nedostatok vedeckých dôkazov svojej teórie považoval chýbajúce skameneliny, ktoré by dokazovali postupný vývoj od nižších živočíchov k vyšším. Dúfal však, že raz sa nájdu a tým sa jeho teória potvrdí. Ako to dopadlo, píšem nižšie.

Ďalším paradoxom je, že ešte do začiatku 20. storočia nemala Darwinova teória vzhľadom na svoju neuveriteľnú jednoduchosť a primitívnosť najmenšiu šancu, že by ju bral niekto vážne. Ale táto teória ako jediná vysvetľuje aspoň akým takým spôsobom vývoj človeka z pohľadu materialistického svetonázoru, obhajuje bezohľadný konkurenčný boj, dáva základy rasizmu a iným zvrhlým ideológiám. Preto táto teória mnohým vyhovovala a vyhovuje dodnes a je ako neodstrániteľný parazit vžratý do tela našej spoločnosti.

Darwinove teórie sa vyučujú a prezentujú ako jediná neotrasiteľná pravda, ako dokázaný fakt a právom sa pýtate, či je možné, aby pri súčasnej úrovni vedy a výskumu bolo možné vyučovať s kamennou tvárou na školách bludy. Ja sám som len veľmi ťažko a pomaly vstrebával fakt, že je to celé humbuk. Keď sme sa v škole učili Darwinovu teóriu, ani vo sne mi nenapadlo o nich hlbšie rozmýšľať, veď učitelia boli múdri, bolo to napísané v učebnici, tak zrejme to muselo byť pravdivé!

Je to neuveriteľné, ale pravda je (nielen podľa mňa, ale aj podľa mnohých vedcov) taká, že to je totálny nezmysel, od začiatku až do konca. Čo je jednoznačne pravdivé a kde sa Darwin nemýlil, je teória prirodzeného výberu, ktorú možno jednoznačne overiť v praxi (v prírode). Taktiež mikroevolúcia (zmena v rámci druhu vplyvom vonkajšieho prostredia) je dokázateľná a pozorovateľná v prírode, avšak len v rámci jedného druhu.

Prvýkrát mi bol nasadený červík do hlavy, keď som asi pred 15-timi rokmi videl jeden dokumentárny film, ktorý bol natočený v 70. rokoch a uvádzal ho Prof. A.E.Wilder – Smith,Ph.D.,Dr.Sc.,F.R.I.C., pôsobiaci na univerzitách Oxford, Reading, London, Geneva a Zurich. Ten film mal názov „Pôvod ľudstva a odkaz skamenelín“.

Moja prvá reakcia bola taká, že som si myslel, že pár náboženských fanatikov skrývajúci sa za rôzne tituly profesorov a doktorov sa snažia spochybniť dokázanú teóriu a v podstate som sa tomu v duchu vysmieval. Musím však uznať, že výpovede vedcov boli veľmi presvedčivé. Preto mi to nedalo spávať, potreboval som zistiť, ako to naozaj je.

Postupne sa mi dostávali do rúk aj iné materiály, a ja som s úžasom zisťoval, že nielen tie fakty spomenuté v dokumente presne sedia, ale existuje neuveriteľné množstvo ďalších dôkazov a faktov. Zisťujem, že stále viac vedcov z najrôznejších oboroch otvorene hovorí o nemožnosti fungovania evolučnej teórie. Pod ťarchou dôkazov som dnes skalopevne presvedčený, že evolučná tória je hlúposť.

Postupne popíšem jednotlivé dôkazy (aspoň ja si myslím, že to dôkazy sú), uvediem názory renomovaných archeológov, biológov, genetikov, fyzikov, historikov a ďalších vedcov, ktorí vysvetlia z pohľadu svojho oboru, prečo evolučná teória nikdy nemohla prebehnúť tak, ako ju popísal Darwin a teda je nezmyslom.

Na začiatku by som vyslovil dve axiómy, ktoré asi bude každý akceptovať, lebo sú elementárne logické a ak to bude treba, budem sa na ne odvolávať:

1. Ak pripustíme, že sme tu neuveriteľnou zhodou okolností, teda že vesmír, Zem a život vznikli úplne náhodou samovoľným spájaním atómov a vytváraním stále zložitejších štruktúr, tak tvrdím, že vývoj nemal vedomie, rozum a plán, všetko sa odohrávalo živelne a náhodne. Dúfam, že nikto nepochybuje o tom, že príroda ako taká nemôže mať vedomie a rozum.

2. Všetky prírodné procesy sa riadia prísnou logikou fyzikálnych, chemických, biologických, genetických a ďalších zákonov a sú univerzálne platné a nemenné v celom vesmíre.

Čo vlastne hovorí Darwinova evolučná teória ?

Veľmi zjednodušene to, že život a druhy sa vyvinuli náhodou, postupnými nepatrnými zmenami v mimoriadne dlhom časovom horizonte. Predpokladom bol pomalý, ničím nerušený vývin, bez veľkých a prudkých zmien – toto je veľmi dôležité. Hovorí, že my ľudia sme nie len z opice, ale náš predok je aj vínna muška, ba dokonca na úplnom začiatku nejaký jednobunkový mikrób. Hovorí, že z aminokyseliny čírou náhodou vznikol jednobunkový organizmus. Nehovorí však ako.

Darwinizmus sa dlhodobo opiera o 4 ikony. Je to Millerov experiment, Darwinov strom života, Haeckelove embryá a archeopterix. Potom sa ešte zvyknú uvádzať podobnosti v štrukturálnej stavbe krídla netopiera, plutvy delfína, nohy koňa a ľudskej ruky. Asi najznámejšou ikonou je známa kresba kráčajúcej opice, ktorá sa pomaly mení na ľudoopa a následne na človeka. Či veríte, alebo nie, toto sú všetky ikony (argumenty), alebo ak dovolíte nosné piliere, ktorými sa oháňajú darwinisti, viac ich naozaj nie je.

Začnem so stromom života. Už som vyššie naznačil niečo o dokumentárnom filme Odkaz skamenelín. V argumentácii začnem s fosíliami, lebo to je, podľa mňa, najjasnejší dôkaz, že evolučná teória je, pokojne poviem, infantilná blbosť. Dôkaz zo skamenelín musí byť ľahko pochopiteľný úplne každému a aj ľahko overiteľný. Odkaz skamenelín priamo vyvracia jednu z ikon darwinizmu a to je strom života, kde Darwin namaľoval akýsi rozvetvený strom, na ktorom ilustroval, že všetky živé tvory majú jedného spoločného predka.

Ak sa na ten strom pozriete a viete, na čo máte myslieť, zbadáte, že je neuveriteľne primitívny a jednoduchý. Už to samé vyznieva veľmi podozrivo a smiešne. Pozrime sa ale, čo nám hovoria skameneliny, ktoré sa v miliónoch našli a stále sa nachádzajú najmä v sedimentovaných vrstvách hornín rôzneho veku.

Ide totiž o to, že ak má platiť Darwinova evolučná teória tak, ako som ju popísal vyššie, vývoj k vyšším druhom živočíchov musel postupovať drobnými zmenami, až tieto zmeny vyústili do vzniku nového druhu – Darwin to presne takto aj formuloval a v prípade platnosti jeho teórie to je aj logické. Uvediem príklad. Geologické obdobie Kambrium (podľa darwinistov pred 590 až 500 mil. rokmi) sa nazýva  aj „kambrická explózia“, lebo sa naraz objavilo veľké množstvo fosílii živočíchov, a to explozívnym spôsobom a v neuveriteľne veľkom množstve.

Z týchto „potvor“ sa mali v Silure ( pred 440 až 410 mil. rokmi) vyvinúť ryby. Sú to mimoriadne odlišné a rozdielne druhy živočíchov. Napríklad trilobity sú bezstavovce, ryby sú stavovce s perfektne vyvinutými očami a žiabrami. Ak sa z trilobita mala vyvinúť ryba, malo by v nálezoch skamenelín existovať neskutočné množstvo prechodných stupňov, keď sa postupne menili bezstavovce na úplne odlišné stavovce.

Túto analógiu môžeme postupne použiť na vývoj všetkých druhov, lebo podľa Darwinovho stromu života a diela Pôvod druhov sa náhodne vyvíjali (inak úplne bizarne a nelogicky) z jedných druhov iné, úplne odlišné, takže  by sme mali logicky objaviť viac skamenelín prechodných druhov, ako druhov nám známych a katalogizovaných. Ako to však je v skutočnosti ? Čo na to hovoria odborníci, archeológovia a paleontológovia ?

Jonathan Wells získal diplom z geológie a fyziky s vedľajším predmetom biológia na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Na Yale získal doktorát z religionistiky a následne sa špecializoval na nejasnosti 19. storočia, hlavne v súvislosti s Darwinom. Potom získal doktorát z molekulárnej a bunkovej biológie z Berkeley. Publikačná činnosť Wellsa bola mimoriadne bohatá, okrem niekoľkých kníh, publikoval množstvo vedeckých článkov v rôznych renomovaných odborných časopisoch.

Čo hovorí pán J. Wells (v roku 2004) o nájdených fosíliach ?

„Čo sa týka ilustrácie nájdených skamenelín, je „strom života“ zúfalým prepadákom.“

„Skameneliny ukazujú toto: Už pred kambriom existovali určité medúzy, morské huby a červíky, hoci niet dôkazu, ktorý by dokazoval Darwinovu teóriu o dlhej histórii postupných odlišností. A potom na začiatku kambria – bum! – z ničo nič nachádzame predstaviteľov článkonožcov, ktorých modernými reprezentantmi sú hmyz, kraby a podobne, ostnatokožce, medzi ktoré patria hviezdice a ježovky … a chordáty. Toto je úplne v rozpore s Darwinowim „stromom života“.

Tieto zvieratá, ktoré sú už od základu také rozdielne, čo sa týka stavby tiel, sa tu objavujú plne vyvinuté, z ničoho nič, čo sami paleontológovia nazvali najpozoruhodnejším fenoménom nálezov skamenelín. Biochemik Dr. Duane T. Dish z ústavu pre stvorenie v San Diegu hovorí:

„V skutočnosti sú nálezy skamenelín pre evolučnú teóriu prekážkou. Keby bola pravdivá evolučná teória, začínal by záznam skamenelín najjednoduchšími formami života, ktoré by sa vyvíjali do stále zložitejších foriem a samozrejme by existovalo ohromné množstvo prechodných typov, ktoré by sme mohli nazvať prechodné druhy. Čo nám hovoria skameneliny? V horninách kambria nachádzame neuveriteľne zložité živočíchy, napríklad trilobity. Evolucionisti odhadujú vývin takto zložitých živočíchov na 2 tisíc miliónov rokov. Logicky by sme mali nájsť v prekambrických horninách, ktoré sa nachádzajú pod kambrickými, predchodcov týchto zložitých bezstavovcov. A aká je skutočnosť ? Nikto nikdy nebol schopný nájsť na celej Zemi ani jedného z predchodcov týchto živočíchov. Nielen trilobitov, ale nepodarilo sa nájsť ani jedného z predchodcov ostatných živočíchov, ktoré sa v tak obrovskom množstve objavili náhle v kambriu. Našlo sa to, o čom sa vedci domnievajú, že to sú jednobunkové riasy, alebo živočíchy, ale žiaden spojovací článok. Evolucionisti veria, že z niektorého tohto živočícha (tvory v  kambriu) vznikli za dobu asi 100 miliónov rokov ryby, prvé stavovce. Sú to ale tak rozdielne tvory, že by bolo treba zase nespočetné množstvo prechodových druhov, aby z ulitníka, či kôrovca vznikla ryba s kosťami a žiabrami. V skutočnosti sa nenašla ani jedna prechodná forma. Ryby sa objavujú náhle, plne utvorené.“

Biológ a paleontológ Dr. Gary E. Parker hovorí:

„ Podľa evolucionistov sa lietajúce živočíchy vyvinuli z plazov. Pterodaktyly mali obrovské krídla z membrány, ktoré roztiahli až na 15 m. Ak má platiť evolučná teória, koľko prechodových druhov by muselo existovať, aby z plaza vznikol takýto lietajúci tvor, aby sa ruka zmenila na krídlo ? Pravdou je to, že neexistuje žiadny, ani jeden jediný nález, ktorý by potvrdil nejaký prechod medzi plazom a lietajúcim pterodaktylom“.

Geozyzik Dr. Stephen Meyer hovorí:

„V kambrijskej explózii sa náhle objavuje 20 až 30 úplne nových telesných konštrukcií zvierat. Je to náhly a obrovský skok v ich komplexite a nie je možné nájsť žiadnych zástupcov postupne uskutočňovanej zmeny. V kambrijskej explózii máme náhly geologický prílev obrovského množstva nových biologických informácií, ktoré museli dokázať vytvoriť tieto nové telesné konštrukcie. S darwinizmom tu jednoducho nemôžeme počítať.“

Záver

Napriek tomu, že Darwin zúfalo túžil po tom, aby sa našli vo fosílnych vykopávkach chýbajúce medzičlánky, ktoré by dokázali jeho evolučnú teóriu, do dnešného dňa sa aj napriek nálezom miliónov skamenelín nenašiel ani jeden jediný naozaj relevantný dôkaz pomalého a postupného vývoja jednotlivých druhov. Všetky druhy sa objavili náhle, plne vyvinuté (nielen v kambriu). Inak povedané, tak ako ulitníky, bezstavovce, hmyz, ryby, plazy, vtáky, tak aj cicavce sa nachádzajú vo forme skamenelín náhle a plne vyvinuté, bez akéhokoľvek náznaku prechodových stupňov.

Nemohúcnosť evolucionistov ústi už do takých bizardností, že niektorí začínajú vysvetľovať pôvod druhov mutáciami. K tejto téme sa dostanem neskôr, kde dokážem, že takáto možnosť je znovu len slepou uličkou. Všetky skameneliny, ktoré vedci objavili nielenže nepotvrdzujú Darwinovu teóriu, naopak, ony ju vlastne dokonale vyvracajú a sú rukolapným dôkazom toho, že práve tak to určite nemohlo byť.

Ak máte pocit, že ste už počuli o nejakých dôkazoch nájdených vo fosílnych vykopávkach, máte pravdu. Z času na čas sa nejakí ambiciózni vedci pokúšali prezentovať na verejnosti údajné chýbajúce medzičlánky.

Napriek tomu, že všetky prezentované objavy  boli evolucionistami nadšene prijímané nekriticky bez skutočnej analýzy (vzhľadom na akútny nedostatok dôkazov – lepšie povedané na praktickú neexistenciu dôkazov – im bolo jedno, či je nález pravý, alebo sfalšovaný, alebo mylne interpretovaný) sa následne pri dôkladnejšom skúmaní, mnohokrát aj o niekoľko rokov od zverejnenia senzačného nálezu, vždy prišlo na to, že ani jeden, opakujem, ani jeden publikovaný nález nebol pravdivý.

V niektorých prípadoch išlo o nevedomosť, vyplývajúcu z veľkého entuziazmu a chorobnej túžby nájsť konečne dôkazy, v iných o vyslovene vedomý podvod. Ten systém funguje vždy podľa rovnakého scenára. Niekto s niečím príde, urobí sa s toho senzácia, pomaly celosvetovo o tom informujú médiá, hlasno sa kričí: „Tu je konečne dôkaz !“ a neskôr, keď po dlhšom čase sa príde serióznym výskumom na to, že to bol podvrh,  sa maximálne o tom uverejní nejaký článok v odbornom časopise, ktorý číta pár ľudí.

V mysliach verejnosti však zostane zaznamenané, že „vedci“ majú dôkazy o Darwinovej teórii. V pokračovaniach uvediem konkrétne príklady.

Autor: Boris Kačáni

Súvisiace videá a dokumenty