fbpx
Zmeň svoj život
ArcheológiaTruhla zmluvy pod GolgotouVýklad Písma

3.časť – Trhlina v strope – krv Kristova

Trhlina v strope – krv Kristova, táto kapitola nás zavedie na miesto ukrižovania ktoré Ron Wyatt objavil počas vykopávok neďaleko Golgoty, našiel veľkú trhlinu, spôsobenú pravdepodobne zemetrasením, ktorá sa tiahla od skalnej steny pozdĺž prostrednej diery dole. Neskôr, keď vstúpil do jaskyne, v ktorej bola truhla zmluvy uschovaná, našiel veľkú trhlinu v strope priamo nad truhlou.

6 januára 1982 Ron Wyatt prvýkrát vstúpil do komory, ktorá obsahovala schránku zmluvy a iné veci, o ktorých veríme, že boli vyrobené pri hore Sínaj podľa výslovných Božích inštrukcií pre pozemskú svätyňu. Na zľutovnici našiel niečo čo vyzeralo ako uschnutá krv. Dnes vieme, že to naozaj je krv, a to krv ľudská. Veríme, že to je práve tá samotná krv Ježišova

S pomocou oceľového pásika bolo zistené, že trhlina sa tiahla od miesta ukrižovania až do jaskyne pod ním, cez vrstvu asi 6m skaly. Ron objavil, že keď Kristus zomrel a rímsky vojak prebodol jeho bok, krv a voda ktoré vytryskli z Kristovho boku, strekli trhlinou v skale dole a stekali dole, kde kvapkali na veko truhlice zmluvy, schované v komore pod Kalváriou mnoho rokov pred touto udalosťou.

Po stáročia Hebrejci vykonávali systém zvieracích obetí, skladajúcich sa z Bohom ustanovených rituálov, ktoré Židom ustavične pripomínali, že majú s Bohom zmluvu.

Dnes túto zmluvu označujeme ako Starú zmluvu. Bola zavedená a ratifikovaná na hore Sinai. Rituály tejto zmluvy mali hlboký význam, pretože načrtli skutočné udalosti, ktoré sa mali odohrať pri zavedení Novej zmluvy skrze Mesiáša. Nová zmluva bola predpovedaná prorokom Jeremiášom (Jer. 31/31).

Truhla zmluvy bola stredom starého rituálneho systému. Jej prvoradým účelom bolo uskladnenie posvätných dosiek z kameňa, na ktoré sám Boh svojim vlastným prstom napísal desatoro prikázaní. Keď Ron objavil truhlu zmluvy, objavil aj hmatateľné svedectvo o ratifikácii Novej zmluvy.

Rovnakým spôsobom ako bola Stará zmluva ratifikovaná na vrchu Sinaj, bola na Kalvárii ratifikovaná Nová zmluva. V Starej zmluve bola obetná krv a voda nastriekaná na „knihu zmluvy“. V Novej zmluve krv a voda z Kristovho prebodnutého boku vtiekla do zeme a spočinula na schránke zmluvy s desaterom, ktorá pri kontakte s príkrovom praskla.

Väčšina ľudí vie, že Archa dohovoru existuje, ale kde sa ukrýva? Najneuveriteľnejšia časť tohto objavu nie je samotná Archa, ale Ježišova krv, ktorá stekala z jeho prebodnutého boku cez trhlinu pri dolnej časti kríža a skrápala Archu. Naozaj jeho krv kvapkala na zľutovnici a ak áno, čo to všetko znamená?

Pán chcel naučiť pravú povahu svojho poslania a toho, prečo prišiel. Ježiš to ukázal učením, ktoré dával po svojom vzkriesení. Aby učeníci boli schopní vysvetliť ostatným, kto bol a aké bolo jeho poslanie pre svet, používal na vysvetlenie a podporu svojho poslania Písma (Starý zákon). Pritom poukazoval na starozákonných prorokov. Tým odhalil, aký významný bol Starý zákon.

Štúdiom Starého zákona človek dostane jasnejší a vyrovnanejší pohľad, než keď sa sústredí iba na na Nový zákon. Niektoré z týchto starozákonných proroctiev sa napĺňajú v dnešných dňoch, a preto sú pre túto generáciu veľmi dôležité. A aké dôležité bolo pre výklad jeho poslania.

Začal učeníkom vysvetľovať svoje poslanie z Mojžišových kníh. Vysvetlil im všetko čo sa týka plánu spásy z týchto starozákonných kníh, rovnako ako dnes kresťania používajú Nový zákon. Preto sa nedá povedať, že by v Starom zákone bolo iné posolstvo ako v Novom.

Krv na zľutovnici

Avšak, keď sme o tom uvažovali; ako presnejšie sa to mohlo prihodiť, aby svet zbadal perfektné vyplnenie toho symbolu? A čo sa dialo na Jom Kippur? To bola tá jediná príležitosť, pri ktorej veľkňaz pokropil telesnú krv na zľutovnici.

Tu to máme, všetko v tej jedinej pasáži: prestúpenie, hriech, neprávosť, zmierenie – a „pomazanie toho najsvätejšieho“. Symbolické rituály Jom Kippuru zahŕňali obeť, príhovor, očistenie a súd. Obeť krvi bola vyplnená na Golgote (Lebečnom pahorku). Aplikácia symbolizmu Jom Kippuru na koniec tohto veku sa dotkneme neskôr v tejto kapitole. Vo svetle nášho nálezu pod miestom ukrižovania navrhujem, že keď Ježiš svojou krvou pomazal zľutovnicu pod dierou na kríž, je možné – práve tak ako rozumné – že tým vyplnil prorocký výrok „pomazanie toho najsvätejšieho“.

V starodávnych rituáloch bolo pomazanie vykonávané ako olejom tak krvou. Pomazanie symbolizovalo očistenie a pokrytie dovŕšené Kristovou krvou. Teda pomazanie hlavného predmetu najsvätejšieho miesta (veľsvätyne) tou jedinou látkou z celého vesmíru, ktorá môže skutočne očistiť – Mesiášovou krvou – by bolo perfektne dôsledné na vyplnenie toho symbolizmu.

Ako som už predtým zjavil, Ron Wyatt bol jeho skúškami schopný zistiť obsah chromozómov v krvi. Zistilo sa, že krv je ľudská, ale veľmi zvláštna. Normálna ľudská krv má celkom 46 chromozómov. Keď je dieťa počaté, 23 chromozómov pochádza od matky a 23 od otca. Jeden z tých párov určuje pohlavie. Matka do toho páru vždy dodáva „X“ chromozóm (nazýva sa tak na základe jeho tvaru podobného písmenu „X“). Keď tiež otec do toho páru dodá „X“, dieťa obsahuje chromozómy „XX“ – a vždy bude žena.

Keď ale otec dodá „Y“ chromozóm (do istej miery tvaru písmena „Y“), dieťa bude mať chromózovú kombináciu „XY“ – a bude mužom. Tých ostatných 44 chromozómov (tvoriacich 22 párov) je známych ako autozómy. Všetky vajíčka produkované ženským organizmom sú identické, obsahujú iba „X“. Aby porodila mužského potomka, je potrebná dodávka „Y“. Analyza krvi z komory schrány ukázala celkom len 24 chromozómov. Kristus získal 23 chromozómov od Márie, chromozóm, ktorý dopĺňa počet chromozómov a určuje pohlavie, čiže Y, získal od svojho nebeského Otca. V krvi bol jeden „Y“ chromozóm. To naznačuje, že krv náležala mužovi. Nebolo známe, že by vôbec kedy existovala ľudská krv ako táto. Nikde nie krajine!

Vedecky sa to nazýva „ploidy“, či „haploidy“. Vieme o ženách, ktoré sa narodili len s polovicou normálneho počtu chromozómov, len s 23 namiesto 46, ale nikdy sa nevedelo o takom mužovi. Aby bol muž vytvorený, otec MUSÍ poskytnúť ten osobitý „Y“ chromozóm! Áno, viem. Z ľudského hľadiska je nemožné, aby zdravý jedinec prežil s ochudobneným počtom chromozómov. V normálnom človeku je potrebných 46 chromozómov, aby bunky fungovali. To je výrok podľa nášho súčasného chápania genetiky.

Lekárska veda so všetkými jej skvelými pokrokmi nie je schopná pochopiť spôsoby, ktorými Stvoriteľ pracuje. Keď niečo ľudia nemôžu pochopiť, často povedia, že to nie je pravda. V takých záležitostiach prichádzame tvárou v tvár so Stvoriteľovou schopnosťou urobiť čokoľvek – a ľudskou neschopnosťou chápať.

Požiadavkám, aby bolo vynesených a preskúmaných viac vzoriek krvi, nemožno vyhovieť jednoducho preto, že náleziská sú teraz zapečatené a nikomu nie je dovolené ich otvoriť. Keď ale bude povolenie k dispozícii, plánuje sa vziať dvoch nezávislých genetikov, ktorí odoberú vzorky a nechajú ich analyzovať pod prísnym dozorom, aby bola potvrdená známa pravda.

Príbeh Rona Wyatta sa stal stredom veľkej pozornosti, rovnako ako divokých debát. Jednoduchý človek hovoril svetu neuveriteľný príbeh, ktorý predtým nikto nepočul. Pre niektorých to bola fantázia, v ktorej sa duchovný svet opisuje ako vierohodný a reálny. Ron Wyatt tvrdil, že Biblia, najčítanejšia kniha na svete, je historickou skutočnosťou, ale nielen to, tiež vyhlasoval, že Muž, ktorý sa narodil pred približne 2000 rokmi, bol Mesiáš, ktorého Židia očakávali, ale odmietli. Ďalej tvrdil, že On bol tým, skrze ktorého Boh stvoril tento svet. Ronove objavy dodnes vyvolávajú nevieru a to aj v kresťanskom svete a spôsobujú nepokoj vo vnútri židovskej komunity. Napriek tomu toto posolstvo nie je určené výhradne pre náboženské komunity. Má skutočné obrovský vplyv pre celý svet, pretože mu predkladá otázku: „Je Biblia naozaj pravdivá?“

Hovorí o tom krv Ábelova

Po tom, čo som o tej krvi podal správu v mojom spravodajcovi Update International z mája 1996, jedna pani zo Západnej Austrálie, Carolyn Higgins, čítala knihu Genesis týkajúcu sa prvej ľudskej smrti. Prvý syn Adama a Evy bol zavraždený jeho vlastným bratom, Kainom. Po tom Hospodin oslovil Kaina, tak ako Genesis udáva:

Čo si to urobil! Počuj, preliata krv tvojho brata volá ku mne zo zeme. Budeš teraz prekliaty a vyvrhnutý zo zeme, ktorá roztvorila svoje ústa, aby z tvojej ruky prijala krv tvojho brata.

To slovo „prekliatie“, Carolyne si uvedomila, sa nakoniec týka trestu večnej smrti, ktorý Kain privalil svojim hriechom na seba – a na ktorý sme my všetci odsúdení. A potom jej to napadlo! Písmo vlastne spájalo preliatie Ábelovej krvi s preliatím krvi Ježišovej! Carolyne si všimla toto vyhlásenie v Novom Zákone:

… a pred Ježišom, prostredníkom novej zmluvy, a pred jeho krvou, ktorá nás očisťuje, lebo volá naliehavejšie ako krv Ábelova.

A iná pasáž hovorí ohľadom Ábela:

„Ešte hovorí, hoci zomrel“

Carolyne nedávno čítala knihu od muža menom Bullinger, ktorý poukázal na to, že prvý výskyt slova v Biblii má určitý význam alebo poučenie: Sú vždy dôležité. Starodávni židovskí komentátori k nim privádzajú zvláštnu pozornosť a kladú na nich veľký dôraz, ako na slová, ktoré vždy majú zvláštny význam. Obyčajne nám pomáhajú na určenie významu slova alebo nás vedú k nejakému poučeniu v spojení s tým slovom.

Zhora uvedená pasáž z Genesis kapitola 4 je prvý výskyt slova krv – a roztvorenie zeme, aby tu krv prijala. Carolyne sa dohadovala: môže to mať nejaký význam vo vzťahu k roztvoreniu zeme, aby prijala krv Ježišovu – krv, ktorá kvapkala trhlinou od zemetrasenia dole na zľutovnici? Krv, ktorá volá zo zeme ako krv Ábelova? Carolyn bola tou myšlienkou taká vzrušená, že mi o tom musela napísať.

Vykopávky v roku 2005 odkryli viac artefaktov

Počas augusta 2005 sa v mene Antiquities Authority konali skúšobné vykopávky v oblasti Záhradnej hrobky severne od Damaskej brány (Povolenie č. A-4549). Financovali ich dve nadácie zo Spojených Štátov: The Wyatt Archaeological Research (WAR) z Tennessee a Biblical Archaeology Foundation (BAF) z Texasu. Vykopávky riadil Y. Zelinger, ktorému asistovali V. Pirsky (zememeračský prieskum), I. Berin (koncepty), T. Sagiv (fotografovanie), N. Katznelson (nálezy skla), T. Ornan (valcová pečať), D.T. Ariel (numizmatika), C. Hersch (kresby skla a hrnčiarskych výrobkov). Práve tak tu bolo aj mnoho dobrovoľníkov z celého sveta.

Vykopávky boli vedené južne od prírodného skalného výbežku, ktorý v r. 1883 generál C. Gordon stotožnil ako Golgotu. Počas roku 1980 R. Wyatt na tom mieste vykopávkami narazil na niekoľko podzemných komôr. Súčasné vykopávky vyčistili a zdokumentovali tie predchádzajúce komory a navyše odhalili ďalšie komory.

Do podzemnej sústavy sa vošlo úzkou prírodnou šachtou (L100; 1,0-1,2 m), ktorá sa tiahla 5 m dole do komory nepravidelného tvaru (L101; 2×3 m, 2,8 m vysoké). V južnej stene tej komory bol prerazený úzky priechod (0,65×1,00 m), vedúci do chodby vytesanej v skale, orientovanej východ-západ. Na západnom konci bola chodba zablokovaná zosuvom pôdy a kameňov; na východ viedla ku kruhovej budove (L102; priemer 3 m), ktorých múry boli postavené z kameňov (0,3-0,4 m širokých) so základmi na schodoch starodávneho kameňolomu, ktoré zostupovali dole zhruba 2,5 m smerom na juh. Funkcia budovy nebola potvrdená kvôli obmedzeniu vykopávok.

Bola pravdepodobne časťou obytnej konštrukcie alebo priemyselná inštalácia. Výplň pôdy v L102 obsahovala krajne opotrebovanú mincu, ktorá sa datovala do obdobia Umayyad (697-750 n. l.; IAA 101943). Väčšina hlinených črepov z výplne v L102 sa datovala z helénsko-byzantského obdobia. Vretenová fľaša z helénskeho obdobia, nádoba na varenie, džbán a lampa z rímskeho obdobia (obr. 3:5, 6, 8) a miska z byzantského obdobia.

Ďalšie nálezy získané z výplne pôdy zahŕňajú hlinené nádoby datujúce sa z II. doby železnej, džbán z I. doby železnej a rozbitú sošku zvieraťa, ktorá je dobre známa z Jeruzalema II. doby železnej. Zvláštnym nálezom potom bola valcová pečať (priemer 0,75 cm, dĺžka 1,7 cm; ako pečať ju stotožnil C. Hersch), datujúca sa z ôsmeho až siedmeho storočia pred nl Pečať je v miestnom neo-assýrskom štýle a znázorňuje osobu uctievajúcu mesačný kosák na prútiku, predstavujúci boha mesiaca Sina z Harranu.

Južný múr kruhovej budovy bol prerazený a viedol do inej komory nepravidelného tvaru, ktorá nebola vykopaná kvôli bezpečnostným predpisom. Jej kruhová západná stena však bola pravdepodobne vonkajšou stenou vodnej nádrže, ktorú odhalil pôdu prenikajúcu radar.

Kvôli narušeniu predchádzajúcimi vykopávkami a stavu súčasných vykopávok je veľmi ťažké tieto pozostatky zhodnotiť. Tá najrannejšia fáza náleziska bol kameňolom, o ktorom svedčia žliabky po stavebných kameňoch. Bol časťou rozsiahleho kameňolomu známeho z neďalekej Sedechiášovej jaskyne a Jeremiášovej jamy.

Keramické nálezy a valcová pečať boli možno pozostatkami z cintorína doby železnej v neďalekom St. Etienne, ktorý zjavne siahal až do oblasti Záhradnej hrobky. Príslušné množstvo keramických nálezov získaných z budovy naznačujú, že ju možno datovať do rímskeho obdobia.

Bolo nájdených niekoľko úlomkov sklenených nádob, vrátane unikátnej valcovej pečate z ôsmeho až siedmeho storočia pred n. l. Pečať bola vyrobená z priehľadného, bezfarebného skla, čo je pre taký predmet niečo celkom vzácne; je na ňom diskom-vybrúsená vzorka, znázorňujúca kultovú scénu.

Široká diera v strede valca môže naznačovať jeho druhotné užívanie ako koralu. Ďalšie iné nálezy sa skladali z troch úlomkov nádob, ktorých dna mali hrubé okraje (obr. 4:1-3; 5), ktoré patria k dobre známemu typu kužeľovitých pohárikov alebo lámp zo štvrtého storočia nl Avšak varianty pohárikov/lámp s podobnými dňami sa vo vykopávkach v tejto krajine vyskytujú len veľmi zriedka. Iné úlomky, tiež datované z rímskeho obdobia (druhého až tretieho storočia n. l.), zahŕňali pohárik (obr. 4:4), misku (obr. 4:5) a džbánok s rebrovou rukoväťou.

Zmienka o nebeské schránke v dobe konca

Jed sa poškriabal na brade. „Čo myslíš, Jonathan? Zavedú židia opäť systém obetí, keď schránka zmluvy bude odhalená?“

„K tomu by som Jede povedal ‚Nie‘. Jeremiáš, prorokujúci v čase zmiznutia schránky, napísal: A stane sa, keď sa v oných dňoch na zemi rozmnožíte a rozplodíte, je výrok Hospodinov: Nebude sa už hovoriť „Schránka zmluvy Hospodinovej“; im na myseľ nepríde, nebudú ju pripomínať, nebudú jej chýbať, nebude už zhotovená. Táto pasáž naznačuje, že Boh nikdy židom na tento účel schránku zmluvy nevráti.“

„Zmienka o nebeskej schránke v dobe konca – mohlo by to narážať na dôležitosť pozemskej schránky… že ešte môže hrať rolu v božskom úmysle? Podľa tohto proroctva, nebeská schránka – tá pôvodná – má čo robiť so súdom planéty Zeme na konci veku. V tej dobe súdu bude hrať úlohu nebeská truhla zmluvy. A čo je vo vnútri pôvodnej schránky? Čo iné ako ten pôvodný – nebeský originál Božieho zákona, podľa ktorého budú všetci súdení. „

Tak ako Jed hovoril spomenul som si, že v starom hebrejskom symbolizme schrána zmluvy bola vždy spojená s dňom známym ako Jom Kypur, či Deň zmierenia. Jom Kypur – ten jediný deň, v ktorom hrala rolu schránka zmluvy – bol symbol (či proroctvo) doby súdu. Človek by mohol povedať, že jej obetný aspekt bol naplnený smrťou Mesiáša. To bol úplný a perfektný skutok milosrdenstva. Avšak aspekt súdu prichádza v čase konca. Božia neomylná spravodlivosť je taká skutočná, ako smrť Ježiša za nás.

Naspäť k tomu židovskému prorockému symbolu. Veľkňaz skončil svoju službu pred schránkou zmluvy, potom vyšiel von a oznámil: „Je to dokonané“. Dnes, Mesiáš vo funkcii Veľkňaza nás zastupuje pred trónom Boha, pred nebeskou schránkou zmluvy. A keď vyjde, aby sa vrátil na Zem ako Kráľ kráľov, bude oznámené: „Stalo sa“. „Ak máme týmto proroctvám uveriť“, poznamenal Jed, „tento vek dôjde k dramatickému a náhlemu koncu. História prestane byť v rukách ľudí.“

Príbeh Rona Wyatta nechýba vierohodnosť, pretože ho pri jeho výpravách sprevádzalo niekoľko ľudí, ktorí môžu pravdivosť jeho príbehu dosvedčiť. Jednu dobu mu pri prácach na vyprataní tunela pomáhalo 15 rôznych ľudí. Ďalej tu máme malého arabského muža, prvého, ktorý kedy do jaskyne vstúpil a ihneď dostal neopísateľný strach, taký, že jediného, čoho bol schopný, bolo utiecť.

Granátové jablko, prvý artefakt objavený z prvého chrámu, dodnes uložený v malej sklenenej skrinke v Izraelskom múzeu ako viditeľné svedectvo. Krvný test šokoval profesionálnych pracovníkov výskumu na celom svete a nikto nemôže poprieť, že mnoho vecí je dokladom toho, že príbeh Rona Wyatta je pravdivý. Avšak, mnohým pripadá až príliš neuveriteľný, pretože sami Archu alebo krv nevideli. Preto sa rozhodli mu neveriť.

Ron povedal, že jedného dňa svet uvidí tieto dôkazy na vlastné oči, ale pokiaľ neuverí ani vtedy, dá sa urobiť len málo, aby sa dal presvedčiť. Sú ľudia pripravení uveriť, že svet bol v skutočnosti stvorený a že sme sa nevyvinuli z opíc alebo plazov? Ježišova krv, ktorá skrápala zľutovnicu, obsahuje posolstvo, o ktorom nikto nikdy predtým nepočul alebo ho to ani nenapadlo. Ani sám Ron Wyatt, predtým, než Archu objavil a povedal príbeh. Mnoho ľudí však stále premýšľa: „Prečo sa to stalo?“ a „Čo to všetko znamená?“

Zo všetkých nálezov Rona Wyatta nie je asi žiadny dôležitejší ako truhla zmluvy.

Aj sama o sebe by truhla bola ohromne dôležitým nálezom. Avšak neuveriteľné spojenie medzi miestom ukrižovania a schránou pod ním dáva nálezu nesmiernu dôležitosť. Toto spojenie je tak významné a ďalekosiahle, že je predurčené na zmenenie životov a viery miliónov ľudí.

Ellen White o Arche zmluvy
Z knihy Dejiny vykúpenia

Truhla dohovoru bola svätou skriňou, ktorá bola zhotovená za účelom uloženia v nej Desatora, ktoré bolo vyryté Božím prstom na kamenných doskách – zákona, ktorého predstaviteľom a autorom je sám Boh. Táto truhla zmluvy bola pýchou i silou Izraela. Znamenie Božej prítomnosti bolo nad ňou dňom i nocou. Kňazi, ktorí pri nej vykonávali služby, museli mať k týmto službám špeciálne vysvätenie. Nosili náprsníky vysadené drahými kameňmi. Na náprsníkoch boli vyryté na drahých kameňoch, ktoré boli osadené v zlate, mená dvanástich pokolení Izraelových.

Na pravej a ľavej strane náprsníka boli dva veľké kamene neobyčajného lesku. Hovorilo sa im urim a tumim. Týmito kameňmi oznamoval Boh prostredníctvom veľkňaza svoju vôľu. Keď boli Pánovi predkladané otázky k rozhodnutiu, bol svetelný kruh okolo pravého kameňa znamením súhlasu alebo schválením, oblak zahaľujúci kameň vľavo bol potom znamením nesúhlasu, alebo odmietnutia.

Ak sa Izraeliti pýtali Boha, či má Izrael ísť k bitke, drahocenný kameň po pravej strane, ak bol obklopený svetlom, oznamoval: Choďte a bude sa vám dariť. Keď však kameň po ľavej strane bol obklopený oblakovým tieňom, znamenalo to: Netiahnite, lebo sa vám nebude dariť.

Keď vchádzal najvyšší kňaz raz do roka do svätyne svätých, aby vykonal službu pred truhlou zmluvy v strašnej sláve Božej prítomnosti, v hlbokej bázni kládol Pánovi otázku a Pán mu často odpovedal svojím hlasom. Ak Hospodin nezodpovedal hlasom, vtedy svoju priazeň a súhlas vyjadril prostredníctvom svätých lúčov svetla a slávy, aké spočinuli na cherubovi po pravej strane truhlice. Ak Boh odpovedal záporne, oblak zakryl cherub, ktorý bol na strane ľavej.

Štyria Boží anjeli stále sprevádzali truhlu na všetkých jej cestách a ochraňovali ju od možného nebezpečenstva a aby vykonávali všetky príkazy, ktoré mali spojitosť s truhlou. Kristus, Boží Syn, šiel v sprievode svätých anjelov pred truhlou. Keď sa Izraeliti priblížili k Jordánu, jeho vody sa pred Kristovou prítomnosťou rozostúpili. Kristus so svojimi anjelmi stáli v koryte rieky pri truhle a pri kňazoch, až všetok Izrael prešiel Jordán. Kristus a Jeho anjeli brali účasť v pochodoch truhlice okolo Jericha a nakoniec vyvrátili masívne hradby mesta a vydali Jericho v ruke Izraelitov.

 Z knihy Proroci a králi 37.kapitola – ukrytie archy

„Medzi vernými, ktorí ešte zostali v Jeruzaleme a poznali Boží zámer, boli niektorí muži, čo chceli posvätnú truhlu s doskami Desatora ukryť pred rukami nepriateľa. A to aj urobili. V žiali a v zármutku skryli truhlu v jaskyni, kde bude ukrytá pred obyvateľmi Izraela i Júdska, pretože zhrešili, a späť ju už nedostanú. Táto posvätná truhla je dosiaľ skrytá; odvtedy, čo bola uložená na tajné miesto, sa jej už nikto nedotkol.“

„Keď bude vynesený rozsudok a knihy budú otvorené, každý človek bude posudzovaný podľa údajov napísaných v knihách. Kamenné dosky skryté toho dňa budú predstavené pred svetom ako norma spravodlivosti, vtedy muži i ženy uvidia, že dôležitý predpoklad ich záchrany je poslušnosť dokonalému Božiemu zákonu.“

„A dal Mojžišovi, keď s nim hovoril na vrchu Sinaj dve dosky svedectva, kamenné dosky popísané prstom Božím. Nič, čo je zapísané na týchto doskách nemôže byť zmazané. Drahocenný záznam zákona bol umiestnený v arche svedectva a je tam ešte bezpečne schovaný pred ľuďmi. Ale v Bohom stanovenom čase On predloží tieto kamenné dosky na svedectvo pre všetkých na svete proti pohŕdaniu jeho prikázaniami a proti modlárskemu uctievaniu falošnej soboty.

Pre hlbšie štúdium zhrnutie objavu v  knihe „Objav Truhly zmluvy – Ron Wyatt (31 strán)“ na stiahnutie.

Viac informácii nájdete na stránke Biblické archeologické noviny.
Súvisiace videá a dokumenty