fbpx

3.časť – Trhlina v strope – krv Kristova

Když Ron Wyatt objevil místo ukřižování během vykopávek nedaleko Golgoty, našel velikou trhlinu, způsobenou pravděpodobně zemětřesením, která se táhla od skalní stěny podél prostřední díry dolů. Později, když vstoupil do jeskyně, ve které byla truhla smlouvy uschována, našel velikou trhlinu ve stropě přímo nad truhlou.

6 ledna 1982 Ron Wyatt poprvé vstoupil do komory obsahující schránu smlouvy a jiné věci, o kterých věříme, že byly vyrobeny u hory Sínaj podle výslovných Božích instrukcí pro pozemskou svatyni. Na slitovnici našel něco co vypadalo jako uschlá krev. Dnes víme, že to opravdu je krev, a to krev lidská. Věříme, že to je právě ta samotná krev Ježíšova

S pomocí ocelového pásku bylo zjištěno, že trhlina se táhla od místa ukřižování až do jeskyně pod ním, skrze vrstvu asi 6m skály. Ron objevil, že když Kristus zemřel a římský voják probodl jeho bok, krev a voda které vytryskly z Kristova boku, stekly trhlinou ve skále dolů a stékaly dolů, kde kapaly na víko truhly smlouvy, schované v komoře pod Kalvárií mnoho let před touto událostí.

Po staletí Hebrejci vykonávali systém zvířecích obětí, skládajících se z Bohem ustanovených rituálů, které Židům ustavičně připomínaly, že mají s Bohem smlouvu.

Dnes tuto smlouvu označujeme jako Starou smlouvu. Byla zavedena a ratifikována na hoře Sinai. Rituály této smlouvy měly hluboký význam, protože nastíňovaly skutečné události, které se měly odehrát při zavedení Nové smlouvy skrze Mesiáše. Nová smlouva byla předpovězena prorokem Jeremiášem (Jer. 31/31).

Truhla smlouvy byla středem starého rituálního systému. Jejím prvořadým účelem bylo uskladnění posvátných desek z kamene, na které sám Bůh svým vlastním prstem napsal desatero přikázání. Když Ron objevil truhlu smlouvy, objevil také hmatatelné svědectví o ratifikaci Nové smlouvy.

Stejným způsobem jak byla Stará smlouva ratifikována na hoře Sinaj, byla na Kalvárii ratifikována Nová smlouva. Ve Staré smlouvě byla obětní krev a voda nastříkána na „knihu smlouvy“. V Nové smlouvě krev a voda z Kristova probodnutého boku vtekla do země a spočinula na schráně smlouvy s desaterem, která při kontaktu s příkrovem praskla.

Většina lidí ví, že Archa úmluvy existuje, ale kde se ukrývá? Nejneuvěřitelnější část tohoto objevu není samotná Archa, ale Ježíšova krev, která stékala z jeho probodeného boku skrze trhlinu u dolní části kříže a skrápěla Archu. Opravdu jeho krev kapala na slitovnici a pokud ano, co to všechno znamená?

Hospodin chtěl naučit pravou povahu svého poslání a toho, proč přišel. Ježíš to ukázal učením, které dával po svém vzkříšení. Aby učedníci byli schopni vysvětlit ostatním, kdo byl a jaké bylo jeho poslání pro svět, používal k vysvětlení a podpoře svého poslání Písma (Starý zákon). Přitom poukazoval na starozákonní proroky. Tím odhalil, jak významný byl Starý zákon.

Studiem Starého zákona člověk dostane jasnější a vyrovnanější pohled, než když se soustředí pouze na na Nový zákon. Některá z těchto starozákonních proroctví se naplňují v dnešních dnech, a proto jsou pro tuto generaci velmi důležitá.A jak důležité bylo pro výklad jeho poslání.

Začal učedníkům vysvětlovat své poslání z Mojžíšových knih. Vysvětlil jim vše co se týká plánu spásy z těchto starozákonních knih, stejně tak jak dnes křesťané používají Nový zákon. Proto se nedá říct, že by ve Starém zákoně bylo jiné poselství než v Novém.

Krev na slitovnici

Nicméně, když jsme o tom uvažovali; jak přesněji se to mohlo přihodit, aby svět spatřil perfektní vyplnění toho symbolu? A co se dělo na Jom Kippur? To byla ta jediná příležitost, při které velekněz pokropil tělesnou krev na slitovnici.

Tady to máme, vše v té jediné pasáži: přestoupení, hřích, nepravost, usmíření – a „pomazání toho nejsvatějšího“. Symbolické rituály Jom Kippuru zahrnovaly oběť, přímluvu, očištění a soud. Oběť krve byla vyplněna na Golgotě (Lebečním pahorku). Aplikace symbolismu Jom Kippuru na konec tohoto věku se dotkneme později v této kapitole. Ve světle našeho nálezu pod místem ukřižování navrhuji, že když Ježíš svou krví pomazal slitovnici pod dírou na kříž, je možné – právě tak jak rozumné – že tím vyplnil prorocký výrok „pomazání toho nejsvatějšího“.

Ve starodávných rituálech bylo pomazání prováděno jak olejem tak krví. Pomazání symbolizovalo očištění a pokrytí dovršené Kristovou krví. Tudíž POMAZÁNÍ hlavního předmětu nejsvatějšího místa (velesvatyně) tou jedinou látkou z celého vesmíru, která může SKUTEČNĚ očistit – Mesiášovou krví – by bylo perfektně důsledné na vyplnění toho symbolismu.

Jak jsem už dřívěji zjevil, Ron Wyatt byl jeho zkouškami schopen zjistit obsah chromosomů v krvi. Zjistilo se, že krev je lidská, ale velmi zvláštní. Normální lidská krev má celkem 46 chromosomů. Když je dítě počato, 23 chromosomů pochází od matky a 23 od otce. Jeden z těch párů určuje pohlaví. Matka do toho páru vždy dodává „X“ chromosom (nazývá se tak na základě jeho tvaru podobného písmenu „X“). Když také otec do toho páru dodá „X“, dítě obsahuje chromosomy „XX“ – a vždy bude žena.

Když ale otec dodá „Y“ chromosom (do jisté míry tvaru písmene „Y“), dítě bude mít chromosovou kombinaci „XY“ – a bude mužem. Těch ostatních 44 chromosomů (tvořících 22 párů) je známo jako autosomy. Všechna vajíčka produkovaná ženským organismem jsou identická, obsahují pouze „X“. Aby porodila mužského potomka, je nutná dodávka „Y“. Analyza krve z komory schrány ukázala celkem jen 24 chromosomů. Kristus získal 23 chromozomů od Marie, chromozom, který doplňuje počet chromozomů a určuje pohlaví, neboli Y, získal od svého nebeského Otce. V krvi byl jeden „Y“ chromosom. To naznačuje, že krev náležela mužovi. Nebylo známo, že by vůbec kdy existovala lidská krev jako tato. Nikde ne zemi!

Vědecky se to nazývá „ploidy“, či „haploidy“. Víme o ženách, které se narodili jen s polovinou normálního počtu chromosomů, jen s 23 místo 46, ale nikdy se nevědělo o takovém muži. Aby byl muž vytvořen, otec MUSÍ poskytnout ten osobitý „Y“ chromosom! Ano, vím. Z lidského hlediska je nemožné, aby zdravý jedinec přežil s ochuzeným počtem chromosomů. V normálním člověku je zapotřebí 46 chromosomů, aby buňky fungovaly. To je výrok podle našeho současného chápání genetiky.

Lékařská věda se všemi jejími báječnými pokroky není schopna pochopit způsoby, kterými Stvořitel pracuje. Když něco lidé nemohou pochopit, často řeknou, že to není pravda. V takových záležitostech přicházíme tváří v tvář se Stvořitelovou schopností učinit cokoliv – a lidskou neschopností chápat.

Požadavkům, aby bylo vynešeno a prozkoumáno víc vzorků krve, nelze vyhovět jednoduše proto, že naleziště je nyní zapečetěno a nikomu není dovoleno je otevřít. Když ale bude povolení k dispozici, plánuje se vzít dva nezávislé genetiky, kteří odeberou vzorky a nechají je analyzovat pod přísným dozorem, aby byla potvrzena známa pravda.

Příběh Rona Wyatta se stal středem velké pozornosti, stejně jako divokých debat. Prostý člověk říkal světu neuvěřitelný příběh, který před tím nikdo neslyšel. Pro některé to byla fantazie, ve které se duchovní svět popisuje jako věrohodný a reálný. Ron Wyatt tvrdil, že Bible, nejčtenější kniha na světě, je historickou skutečností, ale nejen to, také prohlašoval, že Muž, který se narodil před přibližně 2000 lety, byl Mesiáš, kterého Židé očekávali, ale odmítli. Dále tvrdil, že On byl tím, skrze kterého Bůh stvořil tento svět. Ronovy objevy dodnes vyvolávají nevíru a to i v křesťanském světě a způsobují nepokoj uvnitř židovské komunity. Přesto toto poselství není určeno výhradně pro náboženské komunity. Má skutečné obrovský vliv pro celý svět, protože mu předkládá otázku: „Je Bible opravdu pravdivá?“

Mluví o tom krev Ábelova

Po tom, co jsem o té krvi podal zprávu v mém zpravodaji Update International z května 1996, jedna paní ze Západní Austrálie, Carolyn Higgins, četla knihu Genesis týkající se první lidské smrti. První syn Adama a Evy byl zavražděn jeho vlastním bratrem, Kainem. Po tom Hospodin oslovil Kaina, tak jak Genesis udává:

Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra volá ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra.

To slovo „proklet“, Carolyne si uvědomila, se nakonec týká trestu věčné smrti, který Kain přivalil svým hříchem na sebe – a ke kterému jsme my všichni odsouzeni. A potom ji to napadlo! Písmo vlastně spojovalo prolití Ábelovy krve s prolitím krve Ježíšovy! Carolyne si všimla tohto prohlášení v Novém Zákoně:

… a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova.

A jiná pasáž říká ohledně Ábela:

„Ještě mluví, ač zemřel“

Carolyne nedávno četla knihu od muže jménem Bullinger, který poukázal na to, že první výskyt slova v bibli má určitý význam nebo poučení:  Jsou vždycky důležitá. Starodávní židovští komentátoři k nim přivádí zvláštní pozornost a kladou na ně velký důraz, jako na slova, která vždycky mají zvláštní význam. Obyčejně nám pomáhají k určení významu slova nebo nás vedou k nějakému poučení ve spojení s tím slovem.

Shora uvedená pasáž z Genesis kapitola 4 je první výskyt slova krev – a rozevření země, aby tu krev přijala. Carolyne se dohadovala: může to mít nějaký význam ve vztahu k rozevření země, aby přijala krev Ježíšovu – krev, která kapala trhlinou od zemětřesení dolů na slitovnici? Krev, která volá ze země jako krev Ábelova?  Carolyn byla tou myšlenkou tak vzrušena, že mi o tom musela napsat.

Výkopávky v roku 2005 odkryly více artefaktů

Během srpna 2005 se jménem Antiquities Authority konaly zkušební vykopávky v oblasti Zahradní hrobky severně od Damašské brány (Povolení č. A-4549). Financovaly je dvě nadace ze Spojených Států: The Wyatt Archaeological Research (WAR) z Tennessee a Biblical Archaeology Foundation (BAF) z Texasu. Vykopávky řídil Y. Zelinger, kterému asistovali V. Pirsky (zeměměřičský průzkum), I. Berin (koncepty), T. Sagiv (fotografování), N. Katznelson (nálezy skla), T. Ornan (válcová pečeť), D.T. Ariel (numizmatika), C. Hersch (kresby skla a hrnčířských výrobků). Právě tak zde bylo i mnoho dobrovolníků z celého světa.

Vykopávky byly vedeny jižně od přírodního skalního výběžku, který v r. 1883 generál C. Gordon ztotožnil jako Golgotu. Během roku 1980 R. Wyatt na tom místě vykopávkami narazil na několik podzemních komor. Současné vykopávky vyčistily a zdokumentovaly ty dřívější komory a navíc odhalily další komory.

Do podzemní soustavy se vešlo úzkou přírodní šachtou (L100; 1,0-1,2 m), která se táhla 5 m dolů do komory nepravidelného tvaru (L101;2×3 m, 2,8 m vysoké). V jižní stěně té komory byl proražen úzký průchod (0,65×1,00 m), vedoucí do chodby vytesané ve skále, orientované východ-západ. Na západním konci byla chodba zablokována sesuvem půdy a kamenů; na východ vedla ke kruhové budově (L102; průměr 3 m), jejichž zdi byly postaveny z kamenů (0,3-0,4 m širokých) se základy na schodech starodávného kamenolomu, které sestupovaly dolů zhruba 2,5 m směrem na jih. Funkce budovy nebyla potvrzena kvůli omezení vykopávek.

Byla pravděpodobně částí obytné konstrukce nebo průmyslová instalace. Výplň půdy v L102 obsahovala krajně opotřebovanou minci, která se datovala do období Umayyad (697-750 n. l.; IAA 101943). Většina hliněných střepů z výplně v L102 se datovala z helénsko-byzantského období. Vřetenová láhev z helénského období, nádoba na vaření, džbán a lampa z římského období (obr. 3:5, 6, 8) a miska z byzantského období.

Další nálezy získané z výplně půdy zahrnují hlíněné nádoby datující se z II. doby železné, džbán z I. doby železné a rozbitou sošku zvířete, která je dobře známa z Jeruzaléma II. doby železné. Zvláštním nálezem pak byla válcová pečeť (průměr 0,75 cm, délka 1,7 cm; jako pečeť ji ztotožnil C. Hersch), datující se z osmého až sedmého století př. n. l. Pečeť je v místním neo-assyrském stylu a znázorňuje osobu uctívající měsíční srp na hůlce, představující boha měsíce Sina z Harranu.

Jižní zeď kruhové budovy byla proražena a vedla do jiné komory nepravidelného tvaru, která nebyla vykopána kvůli bezpečnostním předpisům. Její kruhová západní stěna však byla pravděpodobně venkovní stěnou vodní nádrže, kterou odhalil půdu pronikající radar.

Kvůli narušení předchozími vykopávkami a stavu současných vykopávek je velmi obtížné tyto pozůstatky zhodnotit. Ta nejrannější fáze naleziště byl kamenolom, o kterém svědčí žlábky po stavebních kamenech. Byl částí rozsáhlého kamenolomu známého z nedaleké Sedechiášovy jeskyně a Jeremiášovy jámy.

Keramické nálezy a válcová pečeť byly možná pozůstatky ze hřbitova doby železné v nedalekém St. Etienne, který zjevně sahal až do oblasti Zahradní hrobky. Příslušné množství keramických nálezů získaných z budovy naznačují, že ji lze datovat do římského období.

Bylo nalezeno několik úlomků skleněných nádob, včetně unikátní válcové pečetě z osmého až sedmého století př. n. l. Pečeť byla vyrobena z průhledného, bezbarvého skla, což je pro takový předmět něco docela vzácného; je na něm diskem-vybroušený vzorek, znázorňující kultovní scénu.

Široká díra ve středu válce může naznačovat jeho druhotné užívání jako korálu. Další jiné nálezy se skládaly ze tří úlomků nádob, jejichž dna měla tlusté okraje (obr. 4:1-3; 5), která náleží k dobře známému typu kuželovitých pohárků nebo lamp ze čtvrtého století n. l. Avšak varianty pohárků/lamp s podobnými dny se ve vykopávkách v této zemi vyskytují jen velmi zřídka. Jiné úlomky, také datované z římského období (druhého až třetího století n. l.), zahrnovaly pohárek (obr. 4:4), misku (obr. 4:5) a džbánek s žebrovou rukojetí.

Zmínka o nebeské schráně v době konce

Jed se poškrabal na bradě. „Co myslíš, Jonathane? Zavedou židé opět systém obětí, když schrána smlouvy bude odhalena?“

„K tomu bych Jede řekl ‚Ne‘. Jeremiáš, prorokující v době zmizení schrány, napsal: A stane se, když se v oněch dnech na zemi rozmnožíte a rozplodíte, je výrok Hospodinův: Nebude se už říkat „Schrána smlouvy Hospodinovy“; ani jim na mysl nepřijde, nebudou ji připomínat, nebudou ji postrádat, nebude už zhotovena. Tato pasáž naznačuje, že Bůh nikdy židům k tomuto účelu schránu smlouvy nevrátí.“

„Zmínka o nebeské schráně v době konce – mohlo by to narážet na důležitost pozemské schrány že ještě může hrát roli v božském úmyslu? Podle tohoto proroctví, nebeská schrána – ta původní – má co dělat se soudem planety Země na konci věku. V té době soudu bude hrát roli nebeská truhla smlouvy. A co je uvnitř původní schrány? Co jiného než ten původní – nebeský originál Božího zákona, podle kterého budou všichni souzeni. Je tam také ale milosrdenství – slitovnice – pro ty, kterým bylo odpuštěno.“

Tak jak Jed mluvil vzpoměl jsem si, že ve starém hebrejském symbolismu schrána smlouvy byla vždy spojena se dnem známým jako Jom Kypur, či Den usmíření. Jom Kypur – ten jediný den, ve kterém hrála roli schrána smlouvy – byl symbol (či proroctví) doby soudu. Člověk by mohl říct, že její obětní aspekt byl naplněn smrtí Mesiáše. To byl úplný a perfektní skutek milosrdenství. Avšak aspekt soudu přichází v době konce. Boží neomylná spravedlnost je tak skutečná, jako smrt Ježiše za nás.

Zpátky k tomu židovskému prorockému symbolu. Velekněz skončil svou službu před schránou smlouvy, pak vyšel ven a oznámil: „Je to dokonáno„. Dnes, Mesiáš ve funkci Velkněze nás zastupuje před trůnem Boha, před nebeskou schránou smlouvy. A když vyjde, aby se vrátil na Zemi jako Král králů, bude oznámeno: „Stalo se„. „Pokud máme těmto proroctvím uvěřit“, poznamenal Jed, „tento věk dojde k dramatickému a náhlému konci. Historie přestane být v rukou lidí.“

Příběh Rona Wyatta nepostrádá věrohodnost, protože jej při jeho výpravách doprovázelo několik lidí, kteří mohou pravdivost jeho příběhu dosvědčit. Jednu dobu mu při pracích na vyklizení tunelu pomáhalo 15 různých lidí. Dále zde máme malého arabského muže, prvního, který kdy do jeskyně vstoupil a ihned dostal nepopsatelný strach, takový, že jediného, čeho byl schopen, bylo utéct.

Granátové jablko, první artefakt objevený z prvního chrámu, dodnes uložený v malé skleněné skříňce v Izraelském muzeu jako viditelné svědectví. Krevní test šokoval profesionální pracovníky výzkumu na celém světě a nikdo nemůže popřít, že mnoho věcí je dokladem toho, že příběh Rona Wyatta je pravdivý. Nicméně, mnohým připadá až příliš neuvěřitelný, protože sami Archu nebo krev neviděli. Proto se rozhodli mu nevěřit.

Ron řekl, že jednoho dne svět uvidí tyto důkazy na vlastní oči, ale pokud neuvěří ani tehdy, dá se udělat jen málo, aby se dal přesvědčit. Jsou lidé připraveni uvěřit, že svět byl ve skutečnosti stvořen a že jsme se nevyvinuli z opic nebo plazů? Ježíšova krev, která skrápěla slitovnici, obsahuje poselství, o kterém nikdo nikdy předtím neslyšel nebo ho to ani nenapadlo. Ani sám Ron Wyatt, předtím, než Archu objevil a pověděl příběh. Mnoho lidí však stále přemýšlí: „Proč se to stalo?“ a „Co to všechno znamená?“

Ze všech nálezů Rona Wyatta není asi žádný důležitější než truhla smlouvy.

I sama o sobě by truhla byla ohromně důležitým nálezem. Avšak neuvěřitelné spojení mezi místem ukřižování a schránou pod ním dává nálezu nesmírnou důležitost. Toto spojení je tak významné a dalekosáhlé, že je předurčeno ke změnění životů a víry miliónů lidí.

Ellen White o Arche zmluvy
Z knihy Dejiny vykúpenia

Truhla úmluvy byla svatou skříní, jež byla zhotovena za účelem uložení v ní Desatera, jež bylo vyryto Božím prstem na kamenných deskách – zákona, jehož představitelem a autorem je sám Bůh. Tato truhla smlouvy byla chloubou i silou Izraele. Znamení Boží přítomnosti bylo nad ní dnem i nocí. Kněží, kteří při ní vykonávali služby, museli mít k těmto službám speciální vysvěcení. Nosili náprsníky vysazené drahými kameny. Na náprsnících byla vyryta na drahých kamenech, jež byly osazeny ve zlatě, jména dvanácti pokolení Izraelských.

Na pravé a levé straně náprsníku byly dva velké kameny neobyčejného třpytu. Říkalo se jim urim a tumim. Těmito kameny oznamoval Bůh prostřednictvím velekněze svou vůli. Když byly Hospodinu předkládány otázky k rozhodnutí, byl světelný kruh kolem pravého kamene znamením souhlasu nebo schválením, oblak zahalující kámen vlevo byl pak znamením nesouhlasu, nebo odmítnutí.

Když byl Bůh tázán, zda má Izrael jíti k bitvě, drahocenný kámen po pravé straně, byl-li obklopen světlem, oznamoval: Jděte a bude se vám dařit. Když však kámen po levé straně byl obklopen oblakovým stínem, znamenalo to: Netáhněte, neboť se vám nebude dařit.

Když vcházel nejvyšší kněz jednou v roce do svatyně svatých, aby vykonal službu před truhlou smlouvy v strašné slávě Boží přítomnosti, v hluboké bázni kladl Hospodinu otázku a Pán mu často odpovídal svým hlasem. Jestliže Hospodin neodpovídal hlasem, tehdy svou přízeň a souhlas vyjádřil prostřednictvím svatých paprsků světla a slávy, jaké spočinuly na cherubínu po pravé straně truhly. Jestliže odpověď byla záporná, oblak zakryl cheruba, jenž byl na straně levé.

Čtyři Boží andělé stále doprovázeli truhlu na všech její cestách, aby byla jimi ochraňována od všeho nebezpečí a aby vykonávali všechny příkazy, jež měly spojitost se skříní. Kristus, Boží Syn, šel v doprovodu svatých andělů před truhlou. Když se Izraelité přiblížili k Jordánu, jeho vody se před Kristovou přítomností rozestoupily. Kristus se svými anděly stáli v korytě řeky při truhle a při kněžích, až všecken Izrael přešel Jordán. Kristus a Jeho andělé brali účast v pochodech truhly kolem Jericha a nakonec vyvrátili masívní hradby města a vydali Jericho v ruce Izraelitů.

 Z knihy Proroci a králi 37.kapitola – ukrytie archy

„Medzi vernými, ktorí ešte zostali v Jeruzaleme a poznali Boží zámer, boli niektorí muži, čo chceli posvätnú truhlu s doskami Desatora ukryť pred rukami nepriateľa. A to aj urobili. V žiali a v zármutku skryli truhlu v jaskyni, kde bude ukrytá pred obyvateľmi Izraela i Júdska, pretože zhrešili, a späť ju už nedostanú. Táto posvätná truhla je dosiaľ skrytá; odvtedy, čo bola uložená na tajné miesto, sa jej už nikto nedotkol.“

„Keď bude vynesený rozsudok a knihy budú otvorené, každý človek bude posudzovaný podľa údajov napísaných v knihách. Kamenné dosky skryté toho dňa budú predstavené pred svetom ako norma spravodlivosti, vtedy muži i ženy uvidia, že nezbytný predpoklad ich záchrany je poslušnosť dokonalému Božiemu zákonu.“

„A dal Mojžišovi, keď s nim hovoril na vrchu Sinaj dve dosky svedectva, kamenné dosky popísané prstom Božím. Nič, čo je zapísané na týchto doskách nemôže byť zmazané. Drahocenný záznam zákona bol umiestnený v arche svedectva a je tam ešte bezpečne schovaný pred ľuďmi. Ale v Bohom stanovenom čase On predloží tieto kamenné dosky na svedectvo pre všetkých na svete proti pohŕdaniu jeho prikázaniami a proti modlárskemu uctievaniu falošnej soboty.

Pre hlbšie štúdium zhrnutie objavu v  knihe „Objav Truhly zmluvy – Ron Wyatt (31 strán)“ na stiahnutie.

Viac informácii nájdete na stránke Biblické archeologické noviny.
Súvisiace videá a dokumenty

Zmensvojživot.cz - Zmeň svoj život / Život na ceste s Bohom

Ahoj! Vieš o tom, že stránku zmensvojzivot.cz navštívi ročne takmer 20 000 jedinečných používateľov? Takýto záujem nás motivuje k tomu, aby sme tento projekt nielen udržiavali, ale aj rozvíjali.

Na týchto stránkach Ti prinášame čítanie rôznych biblických článkov bez reklám, vrátane možnosti biblického samoštúdia, alebo štúdia online. Nájdeš tu apologetický výklad Písma, teologické výklady príbehov Biblie, či samotných základov kresťanského života, vrátane hermeneutiky, skúsenosti ľudí, či rád ohľadne zdravej životosprávy. Všetko v podobe vyše 393. článkov a 800 videí, doplnené o stovky obrázkov, grafov, pre lepšie pochopenie evanjelia.

Čo vďaka tvojej podpore dokážeme?

Aj Tvoja pomoc môže pomôcť v šírení Evanjelia do mnohých kútov Slovenska, Česka, zahraničných krajín v podobe nákupu kresťanských kníh a Biblií pre ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť a súťaže pre mladých na instagrame. Na stránke nezverejňujeme žiadne reklamy, ktoré by mohli priniesť finančné zdroje na podporu projektu. Celý projekt je preto neziskový a odkázaný na darcov. Aj Tvoja pomoc posilní ruky slabých a prinesie mnohé ovocie.

Číslo transparentného účtu:

SK14 8330 0000 0023 0188 5016 (pre Slovensko)

2301 885 016/2010 (pre Česko)

Staň sa súčasťou nášho tímu

Využi svoje dary a nadanie a zapoj sa do projektu Evanjelizácie. Staň sa členom tímu mladých ľudí, ktorí každý mesiac oslovia vyše 50 000 ľudí! Ak máš záľubu v jazykoch, tvorbe videí, prekladov titulkov, či programovaní stránok alebo máš nápad, ako rozšíriť toto dielo, napíš nám na zmensvojzivotcz@gmail.com, alebo cez InstagramFacebook.

Pridaj sa k nám v šírení Evanjelia na internete.

Aj vďaka Tvojej podpore, smieme rozdávať množstvo kníh zdarma študentom na internátoch.