fbpx
Zmeň svoj život
Problematika teórieStvorenie vs evolúciaTeológia

15 otázok na evolucionistov

JAK VZNIKL ŽIVOT?

Profesor-evolucionista Paul Davies připustil, „Nikdo neví, jak se směs neživých chemikálií spontánně zorganizovala v první živou buňku“. Andrew Knoll, profesor biologie z Harvardu, řekl, „opravdu nevíme, jak na téhle planetě vznikl život“. Nejmenší buňka obsahuje několik set proteinů.

A i kdybychom využili veškeré atomy ve vesmíru v pokusech se všemi správnými aminokyselinami jsoucími k dispozici pro všechny možné molekulární vibrace za celé předpokládané evoluční stáří vesmíru, nevytvořil by se ani jeden funkční protein průměrné velikosti. Takže jak vznikl život se stovkami proteinů pouze z chemikálií, bez inteligentního plánu? Creation.com/origin

JAK VZNIKL KÓD DNA?

Kód je sofistikovanou jazykovou soustavou s písmeny a slovy, ve které není smysl slov závislý na chemických vlastnostech písmen – právě tak, jako informace na téhle stránce není produktem chemických vlastností inkoustu (či pixelů na obrazovce). Který další kódovací systém existuje bez inteligentního plánu? Jak vznikl kód DNA, aniž by byl stvořen? Creation.com/code

JAK MOHLY MUTACE – NÁHODNÉ CHYBY PŘI KOPÍROVÁNÍ (VYMĚNĚNÁ „PÍSMENA“ V DNA, PÍSMENA VYPUŠTĚNA ČI PŘIDÁNA, ZDVOJENÉ GENY, CHROMOZOMOVÉ INVERZE ATD.) – VYTVOŘIT TO OBROVSKÉ KVANTUM INFORMACÍ V DNA ŽIVÝCH ORGANIZMŮ?

Jak mohly takové chyby vytvořit 3 miliardy písmen informací DNA potřebných k proměně mikroba v mikrobiologa? Existují totiž nejen informace o tom, jak vytvořit proteiny, nýbrž i o tom, jak kontrolovat jejich využití – do značné míry jako u kuchařky, která obsahuje nejen seznam potřebných ingrediencí, nýbrž i návod, jak a kdy je použít. Jedno bez druhého nemá smysl. Viz creation.com/meta-information.

O mutacích se ví, že mají zhoubné účinky, včetně toho, že způsobují přes 1000 lidských nemocí jako třeba hemofilii. Jen vzácně jsou pak pro organizmus přínosem. Avšak jak lze jen díky zamíchání existující DNA vytvořit novou biochemickou dráhu či nanostroje s mnoha součástkami, tedy uskutečnit evoluci „od šlemu až k tobě“? Např., jak vznikl 32dílný otáčivý motor, jakým je syntáza ATP (která produkuje dodávky energie, ATP pro celý živý svět) či roboty jako je kinesin („pošťák“ doručující balíčky uvnitř buněk)? Creation.com/train

PROČ JE PŘÍRODNÍ VÝBĚR, MECHANIZMUS PŮVODNĚ OBJEVENÝ KREACIONISTY, VYDÁVÁN ZA „EVOLUCI“, JAKO BY VYSVĚTLOVAL PŮVOD DIVERZITY ŽIVOTA?

Je to totiž a priori třídicí proces (vybírající z již existujících informací), takže nejde o proces tvořivý. Může vysvětlovat přežití nejzdatnějšího (proč jisté geny zvýhodňují tvora v určitém prostředí), ale nikoli původ onoho nejzdatnějšího (kde se tu geny a tvorové vůbec vzali).

Smrt jedinců nepřizpůsobených prostředí a přežití těch, kteří jsou na ně připraveni, nevysvětluje původ znaků, které umožňují organizmu tuhle adaptaci. Např., jak vysvětlují malé změny růstu a zakrňování pěnkavích zobáčků původ těchto zobáčků či samotných pěnkav? Jak vysvětlí přírodní výběr evoluci od šlemu až k tobě? Creation.com/defining-terms

JAK VZNIKLY NOVÉ BIOCHEMICKÉ DRÁHY, KTERÉ VYŽADUJÍ NAVAZUJÍCÍ SPOLUPRÁCI CELÉ ŘADY ENZYMŮ?

Všechny dráhy i nanostroje vyžadují četné proteinové/enzymové složky k tomu, aby mohly fungovat. Jak vytvořily šťastné náhody byť i jen jednu ze zmíněných složek, neřkuli 10 či 20 či 30+ najednou, často v pevné naprogramované sekvenci?

Evoluční biochemik Franklin Harold napsal, „musíme připustit, že v současné době nemáme žádné podrobné darwinovské vysvětlení evoluce pro žádnou biochemickou či buněčnou soustavu, pouze celou řadu blouznivých spekulací“. Creation.com/motor (včetně animace)

ŽIVÉ ORGANIZMY SE JEVÍ JAKO NAPLÁNOVANÉ, JAK TEDY EVOLUCIONISTÉ VĚDÍ, ŽE NAPLÁNOVÁNY NEBYLY?

Richard Dawkins napsal, „biologie je studium komplikovaných organizmů, které působí dojmem, jako kdyby byly za určitým účelem naplánovány“. A Francis Crick, spoluobjevitel dvoušroubovicové struktury DNA, napsal, „Biologové musí mít neustále na mysli skutečnost, že to, co vidí, nebylo naplánováno, nýbrž že se to zřejmě vyvinulo“. Problémem pro evolucionisty je, že na živých organizmech pozorujeme příliš mnoho designu.

Kdo má něco proti tomu, řekne-li archeolog, že keramika svědčí o tom, že ji vytvořil člověk? Připíše-li však někdo design živých organizmů designérovi, pak to přijatelné není. Proč by se měla věda omezovat na materiální příčiny a ignorovat příčiny logické? Creation.com/design_legit

JAK VZNIKL MNOHOBUNĚČNÝ ŽIVOT?

Jak se buňky zaměřené pouze na své vlastní přežívání „naučily“ spolupracovat a specializovat se (včetně osvojení si naprogramované buněčné smrti), aby tak vytvořily složité rostliny a zvířata? Creation.com/multicellularity

JAK VZNIKLA POHLAVÍ?

Bezpohlavní rozmnožování vede k dvojnásobně většímu reprodukčnímu úspěchu („zdatnosti“) při využití týchž zdrojů, než rozmnožování pohlavní, takže jak mohlo vůbec pohlavní rozmnožování přinést organizmům dostatek výhod na to, aby si ho vybraly? A jak mohla pouhá fyzika a chemie vynalézt vzájemně závislé orgány potřebné zároveň v tutéž chvíli (neinteligentní procesy neumějí naplánovat budoucí koordinaci samčích a samičích orgánů). Creation.com/evosex

PROČ CHYBĚJÍ (OČEKÁVANÉ) NESČETNÉ MILIONY PŘECHODNÝCH FOSILIÍ?

Už Darwin tenhle problém zaznamenal – a on přetrvává i nadále. Evoluční rodokmeny v učebnicích jsou založeny na představách, nikoli na fosilních důkazech. Slavný paleontolog z Harvardu (a evolucionista) Stephen Jay Gould napsal, „Stále přetrvává mimořádná vzácnost přechodných forem ve fosilním záznamu – jako obchodní tajemství paleontologie.“ I další evolucionističtí odborníci na fosilie tento problém připouštějí. Creation.com/pattquote

JAK TO, ŽE „ŽIVÉ FOSILIE“ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNÉ PO ÚDAJNÉ STOVKY MILIONŮ LET, KDYŽ ZA STEJNOU DOBU ZMĚNILA EVOLUCE ČERVY V LIDI?

Profesor Gould napsal, „přetrvávání stability u některých druhů musíme považovat za velký problém evoluce.“ Creation.com/living_fossils

JAK VYTVOŘILY SLEPÉ CHEMIKÁLIE MYSL/INTELIGENCI, SMYSL, ALTRUIZMUS A MORÁLKU?

Pakliže se všechno vyvinulo, a my jsme si Boha vymysleli, jak to učí evolucionisté, jaký účel či smysl má potom lidský život? Měl by se studentům v hodinách přírodních věd vykládat nihilizmus (život nemá smysl)? Creation.com/chesterton

PROČ SE TOLERUJE EVOLUČNÍ „MYTOLOGIE“?

Evolucionisté užívají často pružné bájesloví, aby „vysvětlili“ pozorování, která odporují evoluční teorii. Americký akademik Dr Philip Skell napsal, „darwinistické výklady jsou často příliš ohebné: přírodní výběr způsobuje, že jsou lidé sobečtí a agresivní – kromě případů, kdy z nich udělá lidi altruistické a mírumilovné.

Nebo: přírodní výběr vede ke vzniku sexuálních úderníků, kteří dychtivě šíří své símě – kromě případů, kdy preferuje muže, kteří jsou věrnými ochránci a starají se pečlivě o rodinu. Je-li výklad tak obojaký, že umí vysvětlit jakékoli chování, je obtížné pokusně ho ověřit, natož ho použít jako katalyzátor vědeckého bádání.“ Creation.com/sexstories

KDE JSOU PŘEVRATNÉ VĚDECKÉ OBJEVY, ZA KTERÉ VDĚČÍME EVOLUCI?

Dr Marc Kirschner, katedra systémové biologie, lékařská fakulta Harvardovy univerzity, konstatoval: „Ve skutečnosti pracovala v uplynulých 100 letech téměř veškerá biologie nezávisle na evoluci, ovšem kromě samotné evoluční biologie samozřejmě. Ale molekulární biologie, biochemie ani fyziologie nevzaly vůbec evoluci na vědomí.“ Dr Skell napsal, „Základní znalostní výbavu lékařů, veterinářů i farmářů tvoří naše poznatky o tom, jak organizmy konkrétně fungují, nikoli spekulace o tom, jak asi před mnoha miliony let vznikly…“

Evoluce ve skutečnosti lékařský výzkum brzdí. Pak se ale nabízí otázka, proč učí školy i univerzity evoluci tak dogmaticky, a ubírají tím čas výuce experimentální biologii, která přináší lidstvu tolik dobrého? Creation.com/science#relevance

VĚDA PŘEDSTAVUJE EXPERIMENTOVÁNÍ, ABY SE TAK ZJISTILO, JAK VĚCI FUNGUJÍ, JAK SE CHOVAJÍ. PROČ SE UČÍ EVOLUCE, TEORIE O HISTORII, JAKO BY ŠLO O TU SAMOU EXPERIMENTÁLNÍ VĚDU?

Nemůžete dělat pokusy s tím, či dokonce pozorovat to, co se událo v minulosti. Když se zeptali Richard Dawkinse, zda evoluci někdo pozoroval, odpověděl: „Evoluce je pozorována, akorát ne v době, kdy k ní dochází.“ Creation.com/notscience#distinction

PROČ SE PSEUDONÁBOŽENSKÉ UČENÍ A DOGMATICKÝ VĚROUČNÝ SYSTÉM, NESCHOPNÝ PŘEDLOŽIT DŮKAZY, VYUČUJE V HODINÁCH PŘÍRODNÍCH VĚD?

Karl Popper, slavný filozof vědy, řekl, „Darwinizmus není ověřitelnou vědeckou teorií, nýbrž metafyzickým (náboženským) výzkumným programem…“ Michael Ruse, evolucionistický filozof vědy, připustil, že „Evoluce je náboženství. Platilo to o evoluci v jejích počátcích, a platí to o evoluci i dnes.“ Je-li „vyučování náboženství v hodinách přírodních věd zakázáno“, proč se potom učí evoluce? Creation.com/evo-religious, Creation.com/notscience

Súvisiace videá a dokumenty